home
mijn Vragenboek
zoek 'n hexagram stel een vraag teken 'n hexagram
wat is de Yijing? de Tien Vleugels voorwoord van Jung inleiding door Wilhelm US and UK flag over ons
steun onze site
Orakelboek
易經
het Hexagrammenboek

Als je liever handmatig het orakel wilt raadplegen of als je een bepaald hexagram willen nalezen, dan zijn de onderstaande opzoek schema's heel handig.

Orakelmunten

易經
het Hexagrammenboek

Als je liever handmatig het orakel wilt raadplegen of als je een bepaald hexagram willen nalezen, dan zijn de onderstaande opzoek schema's heel handig.


Schema 1,

Selecteer een hexagram middels de trigrammen:


Trigrammemindeling
Trigrammemindeling


Schema 2,

Kies een hexagram uit de onderstaande lijst.
De hexagrammen staan op volgorde van hun rangnummer:

42. Yi

de Vermeerdering<
上九:莫益之,或击之,立心勿恒,凶。

Bovenaan een negen betekent:

Hij dient niemand tot vermeerdering.
Het kan zelfs zijn dat iemand hem slaat.
Hij heeft zijn hart niet altijd in bedwang. Onheil!De betekenis is hier dat de hogeren door zelfverloochening de lageren tot ontwikkeling behoren te brengen. Doordat men deze plicht verzuimt en niemand tot nut is, onttrekt men zich ook aan de heilzame invloed der anderen en komt men spoedig vereenzaamd in het leven te staan. Daardoor stelt men zich bloot aan aanvallen. Een gezindheid die niet voortdurend in harmonie is met de eisen van de tijd brengt onvermijdelijk onheil met zich.
Confucius zegt over deze lijn:
'De edele brengt zijn persoon in rust voordat hij zich beweegt; hij bedenkt zich goed voordat hij spreekt; hij verstevigt zijn relaties voordat hij om iets vraagt. Door op deze drie dingen te letten leeft de edele volkomen veilig. Wanneer men echter onbeheerst is in zijn bewegingen werken de mensen niet mee. Als men opgewonden is in zijn woorden vinden ze geen weerklank bij de mensen. Als men zonder vooraf relaties te hebben aangeknoopt om iets vraagt geven de mensen het niet. Wanneer niemand met ons is komen zij die tegen ons zijn ons nadeel berokkenen.'
een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
九五:有孚惠心,勿问元吉。有孚惠我德。

Negen op de vijfde plaats betekent:

Als je werkelijk een goed hart hebt
Vraag dan niet. Verheven heil!
Waarlijk, goedheid zal je als deugd worden aangerekend.Werkelijke goedheid rekent niet en vraagt niet om hulde of dank, maar wordt gedreven door innerlijke noodzaak. Zulk een oprecht goed hart vindt zijn beloning doordat het erkend wordt, en aldus zal de zegenrijke invloed zich ongehinderd kunnen uitbreiden.
een geel blok dat aangeeft dat dit de constituerende heer van het hexagram is
六四:中行,告公从。利用为依迁国。

Zes op de vierde plaats betekent:

Als je in het midden wandelt en de vorst bericht
Zal hij volgen.
Bevorderlijk is het gebruikt te worden
Bij het verleggen van de hoofdstad.Het is van belang dat er mensen zijn die bemiddelend optreden tussen leiders en geleiden. Dat moeten onzelfzuchtige persoonlijkheden zijn, vooral in tijden van groei; immers van de leider moet iets uitgaan dat voor het volk van nut is. Van de zegeningen mag niets op zelfzuchtige wijze worden achtergehouden: deze moeten werkelijk diegenen ten goede komen voor wie zij bestemd zijn. Zulk een bemiddelende persoonlijkheid is buitengewoon belangrijk in tijden waarin het gaat om grote ondernemingen, die beslissend zijn voor de toekomst en waarvoor de innerlijke toestemming van alle betrokkenen noodzakelijk is.
六三:益之用凶事,无咎。有孚中行,告公用圭。

Zes op de derde plaats betekent:

Men wordt verrijkt door rampspoedige gebeurtenissen.
Geen blaam als je waarachtig bent,
In het midden wandelt,
En de vorst bericht met een zegel.Een tijd van zegen en voorspoed heeft zulk een geweldige uitwerking dat ook op zich rampspoedige gebeurtenissen nog op iets goeds uitlopen voor degenen die erdoor worden getroffen. Zij leggen hun fouten af en verkrijgen door overeenkomstig de waarheid te handelen zulk een innerlijke autoriteit dat zij invloed uitoefenen als waren zij door brief en zegel gemachtigd.
een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
六二:或益之,十朋之龟弗克违,永贞吉。王用享于帝,吉。

Zes op de tweede plaats betekent:

Hij zal wel door iemand vermeerderd worden.
Tien paar schildpadden kunnen dat niet verhinderen.
Duurzame standvastigheid brengt heil.
De koning toont hem voor God. Heil.Werkelijke groei vindt plaats doordat men in zichzelf de voorwaarden ervoor schept: ontvankelijkheid en liefde tot het goede. Daardoor komt datgene waarnaar we streven met de noodzakelijkheid van een natuurwet vanzelf naar ons toe. Waar nu de groei in harmonie is met de hoogste wereldwetten, kan geen constellatie van toevalligheden die tegenhouden. Het komt er alleen op aan dat men zich door het onverwachte geluk niet tot lichtzinnigheid laat verleiden, maar het zich eigen maakt door innerlijke kracht en bestendigheid. Dan krijgt men betekenis voor God en de mensen en kan men iets uitrichten tot welzijn van de wereld.
een geel blok dat aangeeft dat dit de constituerende heer van het hexagram is
初九:利用为大作,元吉,无咎。

In het begin een negen betekent:

Bevorderlijk is het, grote daden te volbrengen.
Verheven heil! Geen blaam.Als iemand van bovenaf grote hulp ondervindt moet hij de meerdere kracht die hij op deze wijze verkrijgt gebruiken voor het volbrengen van iets groots waartoe hij anders misschien noch de kracht gevonden had, noch de moed om er de verantwoordelijkheid voor op zich te nemen. Doordat hij vrij van zelfzucht is wordt groot heil bewerkt; doordat hij groot heil tot stand brengt treffen hem geen verwijten.
het Teken van hexagram de Vermeerdering xis:

de basistrigrammen:
   boven Trigram Xun , het Zachtmoedige, de wind
   beneden Trigram Zhen , het Opwindende, de donder

de kerntrigrammen:
   boven Trigram Gen , het Stilhouden, de berg
   beneden Trigram Kun , het Ontvangende, de aarde

de omhullende trigrammen:
   boven Trigram Qian , het Scheppende, de hemel
   beneden Trigram Li , het Zich-Hechtende, het vuur

Het begrip van de Vermeerdering wordt uitgedrukt doordat de onderste lijn van het bovenste trigram omlaag is gezonken en onder het benedenste trigram heeft plaats genomen. De grondgedachte van het Boek der Veranderingen komt ook in deze opvatting tot zijn recht. Het ware heersen moet dienen zijn. Een offer van het hogere, dat een meer-worden van het lagere bewerkt, wordt kortweg groei genoemd, om daardoor de geest aan te duiden, die alleen het in zijn macht heeft de wereld te helpen.

De volgorde:
Als de Vermindering maar steeds voortduurt, dan bewerkt zij zeker Vermeerdering. Daarom is het volgende teken: de Vermeerdering.

Vermengde tekens:
De hexagrammen Vermindering en Vermeerdering zijn het begin van bloei en ondergang.
 
De twee hexagrammen, waarmee deel II begint, de Inwerking en de Duurzaamheid, worden na tien veranderingen tot ‘Vermindering’ en ‘Vermeerdering’, evenals de beide eerste van deel I, het Scheppende en het Ontvangende, na tien veranderingen tot ‘Vrede’ en ‘Stilstand’ worden. ‘Vrede’ en ‘Stilstand’ staan met ‘Vermindering’ en ‘Vermeerdering’ in innerlijk verband, want door het overbrengen van een sterke lijn van het onderste naar het bovenste, resp. van het bovenste naar het onderste trigram, ontstaan ‘Vermindering’ en ‘Vermeerdering’. Zo ontstaat het hexagram Vermeerdering, wanneer van het hexagram Pi, de Stilstand, ䷋ de laagste lijn van het bovenste trigram naar beneden wordt verplaatst. Hieruit ontstaat dan het nieuwe hexagram Yi, de Vermeerdering: ䷩. Dat door aanhoudende vermindering ten slotte een omslag tot stand wordt gebracht en vermeerdering intreedt, ligt in de loop van de natuur, zoals men kan zien aan de afnemende en toenemende maan en aan alle regelmatig terugkerende natuurverschijnselen.
Het hexagram bestaat uit de trigrammen Xun, wind, en Zhen, donder, die elkander vermeerderen. Door verzwakking van het bovenste en versterking van het onderste wordt een zekerheid bereikt, die voor het geheel een vermeerdering betekent. Het hexagram is de omkering van het vorige.

Bijgevoegde oordelen:
Toen de clan van Bao Xi voorbij was, kwam de clan van de Goddelijke Landman op. Hij spleet een stuk hout voor een ploegschaar en boog een stuk hout voor de ploegstang en leerde aan de gehele wereld het nut van het openleggen der aarde met een ploeg.
Dat ontleende hij waarschijnlijk aan het hexagram: de Vermeerdering.
 
Beide delen van het hexagram hebben als symbool het hout. Het buitenste trigram beduidt indringen, het binnenste beduidt beweging. De met indringen verbonden beweging heeft de wereld de grootste vermeerdering gebracht.
 
‘De Vermeerdering toont de volheid van het karakter. De vermeerdering toont de groei van de volheid zonder kunstgrepen. Zo bevordert de Vermeerdering het nuttige.‘
het Oordeel bij hexagram de Vermeerdering xis:

益:利有攸往,利涉大川。

De Vermeerdering. Het is bevorderlijk iets te ondernemen.
Het is bevorderlijk het grote water over te steken.Door het offer, dat van boven af voor de groei van het lagere wordt gebracht, ontstaat in het volk een stemming van vreugde en dankbaarheid, die voor de bloei van de gemeenschap buitengewoon waardevol is. Als de mensen hun leiders aldus zijn toegedaan is het mogelijk iets te ondernemen en zullen ook moeilijke, gevaarlijke dingen slagen. Daarom moet men in zulke fortuinlijke perioden, waarin alles zich gunstig ontwikkelt, zijn tijd vooral goed gebruiken en meewerken. De tijd is als die waarin hemel en aarde zich verenigen; waarin de aarde de scheppende kracht van de hemel deelachtig wordt en zo de levende wezens vormt en gestalte geeft. De tijd van de groei blijft niet, daarom moet men er van profiteren zolang hij er nog is.

Commentaar op de Beslissing:

益,损上益下,民说无疆,自上下下,其道大光。利有攸往,中正有庆。利涉大川,木道乃行。益动而巽,日进无疆。天施地生,其益无方。凡益之道,与时偕行。

De Vermeerdering: Het bovenste verminderen en het onderste vermeerderen:
Dan kent de vreugde van het volk geen grenzen.
wat boven is plaatst zich onder het lage:
Dat is de weg van het grote licht.
Bevorderlijk is, iets te ondernemen:
Centraal, correct en zegenrijk.
Bevorderlijk is, het grote water over te steken:
De weg van het hout schept succes.
De Vermeerdering beweegt zich, zachtmoedig en mild:
Dagelijks vooruitgang, onbegrensd.
De hemel schenkt en de aarde brengt voort:
Daardoor groeit het allerwegen.
De weg der Vermeerdering overal
Gaat met de tijd harmonisch voort.De naam van het hexagram wordt uit de structuur verklaard. De vermeerdering van het lagere op kosten van het hogere is vermeerdering in de volle zin des woords, want zij komt aan het gehele volk ten goede. De vierde lijn, die uit het bovenste trigram afdaalt tot de laagste plaats betoont een zelfverloochening, die het bewijs van grote zuiverheid is. In tijden van Vermeerdering is het gunstig iets te ondernemen, daar de heren van het hexagram, de negen op de vijfde en de zes op de tweede plaats, in centrale positie en correct (d.w.z. sterk op sterke en zwak op zwakke plaats) zijn. Het oversteken van het grote water wordt gesuggereerd door het bovenste trigram Xun, dat hout beduidt en aldus een schip voorstelt, terwijl het onderste trigram de beweging aan het schip verleent. De eigenschappen der trigrammen Zhen, beweging, en Xun, geleidelijkheid, waarborgen een duurzame vooruitgang.
De gedachte van de vermeerdering op kosmisch gebied komt tot uitdrukking, doordat de beginlijn van de hemel zich onder de aarde plaatst; hierdoor ontstaat het trigram Zhen, waarin alle wezens het aanschijn krijgen. Ook dit proces van vermeerdering is gebonden aan de juiste tijd, waarbinnen het zich voltrekt.
het Beeld van hexagram de Vermeerdering xis:

风雷,益;君子以见善则迁,有过则改。

Wind en donder: Het beeld van de Vermeerdering.
Alzo de edele: ziet hij iets goeds, dan doet hij het na.
Heeft hij gebreken, dan legt hij ze af.Door gade te slaan hoe donder en wind wederkerig elkaars groei bevorderen en versterken, leert men hoe men zijn eigen groei en vervolmaking kan bevorderen. Als men bij anderen iets goeds ontdekt, moet men het nadoen om zich zo al het goede op aarde eigen te maken. Als men bij zichzelf iets verkeerds ontdekt, moet men dat afleggen. Op die manier bevrijdt men zich van het kwade. Deze ethische verandering is de belangrijkste groei van de persoonlijkheid.het kernhexagram:

23. Bo
de Versplintering

!
De basistrigrammen
Een hexagram bevat veel informatie. De meest aan de oppervlakte liggende informatie vinden we als we een hexagram in twee stukjes van elk drie lijnen opdelen; we zien dan de twee zogenaamde ‘trigrammen’ waar het hexagram uit bestaat. Er is een bovenste trigram en een onderste trigram: het bovenste trigram vertelt iets over je omgeving in relatie tot je situatie; deze gaat vaak over alles buiten jou. Het onderste trigram stelt jou voor, de vraagsteller, en vertelt iets over jezelf en je eigen houding. Mocht de vraag over iets of iemand anders gaan, dan is het onderste trigram die ander en het bovenste trigram alles buiten die ander, bijvoorbeeld een beoogde zakenpartner of een doel dat bereikt wil worden. Ook staan de twee trigrammen tot elkaar als oorzaak en gevolg – het onderste trigram is dan de oorzaak, het bovenste het gevolg.
De waarde van de acht trigrammen kan moeilijk onderschat worden. Ze zijn het fundament van de Yijing, en in de huidige indeling van het boek lijkt de volgorde van de hexagrammen dan ook op geheimzinnige wijze bepaald te worden door de trigrammen waaruit de hexagrammen zijn opgebouwd. Samen met de leer van de Vijf Fasen vormen de acht trigrammen de belangrijkste kern van het Chinese gedachtegoed. Ze worden toegepast bij feng shui (de eeuwenoude leer voor de plaatsing van huis en graf), bij verschillende vormen van Chinese astrologie, de traditionele Chinese geneeskunde, en er is zelfs een vorm van verdedigingskunst, Baguazhang, die geheel is afgestemd op de acht trigrammen. Wie zich gaat verdiepen in de Chinese filosofie zal altijd de acht trigrammen en hun associaties tegenkomen. Ze worden gekoppeld aan de acht windrichtingen, aan lichaamsdelen, getallen, landkenmerken, geur, kleur en smaak, kortom, ze vormen een belangrijke bron voor het systematiseren van vele dingen.

Fu Xi 'Earlier Heaven' bagua arrangement

Bovenstaande tekst is afkomstig uit het boek van Harmen Mesker, getiteld de I Tjing stap voor stap. Dit boek vormt een voortreffelijke inleiding tot het gebruik en de interpretatie van de Yijing. Door de afbeelding van het boek aan te klikken kun je het aanschaffen.
☰ De Hemel als bovenste basistrigram:
• Wat het vraagt: neem de leiding in je situatie. Geef sturing aan anderen, zet jezelf doelbewust in om je gekozen doel te bereiken. Focus je op externe factoren die leiding nodig hebben. Maak je intentie en ideeën duidelijk. Treed krachtig en sterk op.
• Wat het laat zien: mannelijke dominantie buiten jou, een wilskrachtige persoon of omgeving, een door ratio gedreven externe factor die wil sturen. Een vaderfiguur.
• Hoe je het uit: Hemel als bovenste trigram kan betekenen dat je plannen wilt uitvoeren; je hebt ideeën en wilt iets opzetten dat erkenning in je omgeving, en wellicht in de maatschappij geeft. Je wilt geestelijke waarden uitdragen in de wereld. Je wilt iets betekenen. In het uiterste geval kan het betekenen dat je drammerig bent, en koppig.

☰ De Hemel als onderste basistrigram:
• Wat het vraagt: vind je innerlijke drijfveer. Focus op je intentie, je motivatie en je doel. Richt je op je innerlijke kracht die alles in beweging zet, de onzichtbare energie die zorgt dat de dingen lo- pen volgens jouw plan. Gebruik je hoofd, je intellect. Wees innerlijk sterk.
• Wat het laat zien: innerlijke kracht, rationaliteit en focus op aspecten in jezelf. Leiding nemen over jezelf, de spiritualiteit ach- ter je handelen.
• Hoe je het uit: een innerlijke kracht die je zelfverzekerd en beslist maakt. Je hebt energie in je, maar voelt niet direct de behoefte daar concreet iets mee te doen. Het is je drijfveer, je motivatie. Je bent je eigen leider, en onafhankelijk van anderen. In het uiterste geval kan het betekenen dat je egoïstisch bent, en een binnenvetter.

☰ De Hemel als bovenste kerntrigram:
er is een drang om als leider op te treden of om de eigen creativiteit te laten zien. Je hebt ideeën die je wilt verwezenlijken, maar ze blijven in de conceptfase.

☰ De Hemel als onderste kerntrigram:
er is een sterke vaderbinding, of binding met het vaderlijke. De inspiratie die je van binnen voelt kan niet benut worden. Je hebt een richting maar geen doel.

☰ De Hemel als omhullend trigram:
Er is een sterke, mannelijke invloed die zijn wil oplegt. De
ratio heeft de overhand. Er wordt meer gedacht in abstracte theorieën waarbij de dagelijkse praktijk niet als leidend wordt gezien. Ideeën zonder concretisering zijn een belemmerende factor.

Bovenstaande tekst is afkomstig uit het boek van Harmen Mesker, getiteld de I Tjing stap voor stap. Dit boek vormt een voortreffelijke inleiding tot het gebruik en de interpretatie van de Yijing. Door de afbeelding van het boek aan te klikken kun je het aanschaffen.


Bovenstaande tekst is afkomstig uit het boek van Harmen Mesker, getiteld de I Tjing stap voor stap. Dit boek vormt een voortreffelijke inleiding tot het gebruik en de interpretatie van de Yijing. Door de afbeelding van het boek aan te klikken kun je het aanschaffen.
het Teken:

de basistrigrammen:
   boven Trigram Xun , het Zachtmoedige, de wind
   beneden Trigram Zhen , het Opwindende, de donder

de kerntrigrammen:
   boven Trigram Gen , het Stilhouden, de berg
   beneden Trigram Kun , het Ontvangende, de aarde

de omhullende trigrammen:
   boven Trigram Qian , het Scheppende, de hemel
   beneden Trigram Li , het Zich-Hechtende, het vuur

Het begrip van de Vermeerdering wordt uitgedrukt doordat de onderste lijn van het bovenste trigram omlaag is gezonken en onder het benedenste trigram heeft plaats genomen. De grondgedachte van het Boek der Veranderingen komt ook in deze opvatting tot zijn recht. Het ware heersen moet dienen zijn. Een offer van het hogere, dat een meer-worden van het lagere bewerkt, wordt kortweg groei genoemd, om daardoor de geest aan te duiden, die alleen het in zijn macht heeft de wereld te helpen.

De volgorde:
Als de Vermindering maar steeds voortduurt, dan bewerkt zij zeker Vermeerdering. Daarom is het volgende teken: de Vermeerdering.

Vermengde tekens:
De hexagrammen Vermindering en Vermeerdering zijn het begin van bloei en ondergang.
 
De twee hexagrammen, waarmee deel II begint, de Inwerking en de Duurzaamheid, worden na tien veranderingen tot ‘Vermindering’ en ‘Vermeerdering’, evenals de beide eerste van deel I, het Scheppende en het Ontvangende, na tien veranderingen tot ‘Vrede’ en ‘Stilstand’ worden. ‘Vrede’ en ‘Stilstand’ staan met ‘Vermindering’ en ‘Vermeerdering’ in innerlijk verband, want door het overbrengen van een sterke lijn van het onderste naar het bovenste, resp. van het bovenste naar het onderste trigram, ontstaan ‘Vermindering’ en ‘Vermeerdering’. Zo ontstaat het hexagram Vermeerdering, wanneer van het hexagram Pi, de Stilstand, wde laagste lijn van het bovenste trigram naar beneden wordt verplaatst. Hieruit ontstaat dan het nieuwe hexagram Yi, de Vermeerdering: x. Dat door aanhoudende vermindering ten slotte een omslag tot stand wordt gebracht en vermeerdering intreedt, ligt in de loop van de natuur, zoals men kan zien aan de afnemende en toenemende maan en aan alle regelmatig terugkerende natuurverschijnselen.
Het hexagram bestaat uit de trigrammen Xun, wind, en Zhen, donder, die elkander vermeerderen. Door verzwakking van het bovenste en versterking van het onderste wordt een zekerheid bereikt, die voor het geheel een vermeerdering betekent. Het hexagram is de omkering van het vorige.

Bijgevoegde oordelen:
Toen de clan van Bao Xi voorbij was, kwam de clan van de Goddelijke Landman op. Hij spleet een stuk hout voor een ploegschaar en boog een stuk hout voor de ploegstang en leerde aan de gehele wereld het nut van het openleggen der aarde met een ploeg.
Dat ontleende hij waarschijnlijk aan het hexagram: de Vermeerdering.
 
Beide delen van het hexagram hebben als symbool het hout. Het buitenste trigram beduidt indringen, het binnenste beduidt beweging. De met indringen verbonden beweging heeft de wereld de grootste vermeerdering gebracht.
 
‘De Vermeerdering toont de volheid van het karakter. De vermeerdering toont de groei van de volheid zonder kunstgrepen. Zo bevordert de Vermeerdering het nuttige.‘


het Oordeel:

益:利有攸往,利涉大川。

De Vermeerdering. Het is bevorderlijk iets te ondernemen.
Het is bevorderlijk het grote water over te steken.Door het offer, dat van boven af voor de groei van het lagere wordt gebracht, ontstaat in het volk een stemming van vreugde en dankbaarheid, die voor de bloei van de gemeenschap buitengewoon waardevol is. Als de mensen hun leiders aldus zijn toegedaan is het mogelijk iets te ondernemen en zullen ook moeilijke, gevaarlijke dingen slagen. Daarom moet men in zulke fortuinlijke perioden, waarin alles zich gunstig ontwikkelt, zijn tijd vooral goed gebruiken en meewerken. De tijd is als die waarin hemel en aarde zich verenigen; waarin de aarde de scheppende kracht van de hemel deelachtig wordt en zo de levende wezens vormt en gestalte geeft. De tijd van de groei blijft niet, daarom moet men er van profiteren zolang hij er nog is.

Commentaar op de Beslissing:

益,损上益下,民说无疆,自上下下,其道大光。利有攸往,中正有庆。利涉大川,木道乃行。益动而巽,日进无疆。天施地生,其益无方。凡益之道,与时偕行。

De Vermeerdering: Het bovenste verminderen en het onderste vermeerderen:
Dan kent de vreugde van het volk geen grenzen.
wat boven is plaatst zich onder het lage:
Dat is de weg van het grote licht.
Bevorderlijk is, iets te ondernemen:
Centraal, correct en zegenrijk.
Bevorderlijk is, het grote water over te steken:
De weg van het hout schept succes.
De Vermeerdering beweegt zich, zachtmoedig en mild:
Dagelijks vooruitgang, onbegrensd.
De hemel schenkt en de aarde brengt voort:
Daardoor groeit het allerwegen.
De weg der Vermeerdering overal
Gaat met de tijd harmonisch voort.De naam van het hexagram wordt uit de structuur verklaard. De vermeerdering van het lagere op kosten van het hogere is vermeerdering in de volle zin des woords, want zij komt aan het gehele volk ten goede. De vierde lijn, die uit het bovenste trigram afdaalt tot de laagste plaats betoont een zelfverloochening, die het bewijs van grote zuiverheid is. In tijden van Vermeerdering is het gunstig iets te ondernemen, daar de heren van het hexagram, de negen op de vijfde en de zes op de tweede plaats, in centrale positie en correct (d.w.z. sterk op sterke en zwak op zwakke plaats) zijn. Het oversteken van het grote water wordt gesuggereerd door het bovenste trigram Xun, dat hout beduidt en aldus een schip voorstelt, terwijl het onderste trigram de beweging aan het schip verleent. De eigenschappen der trigrammen Zhen, beweging, en Xun, geleidelijkheid, waarborgen een duurzame vooruitgang.
De gedachte van de vermeerdering op kosmisch gebied komt tot uitdrukking, doordat de beginlijn van de hemel zich onder de aarde plaatst; hierdoor ontstaat het trigram Zhen, waarin alle wezens het aanschijn krijgen. Ook dit proces van vermeerdering is gebonden aan de juiste tijd, waarbinnen het zich voltrekt.


het Beeld:

风雷,益;君子以见善则迁,有过则改。

Wind en donder: Het beeld van de Vermeerdering.
Alzo de edele: ziet hij iets goeds, dan doet hij het na.
Heeft hij gebreken, dan legt hij ze af.Door gade te slaan hoe donder en wind wederkerig elkaars groei bevorderen en versterken, leert men hoe men zijn eigen groei en vervolmaking kan bevorderen. Als men bij anderen iets goeds ontdekt, moet men het nadoen om zich zo al het goede op aarde eigen te maken. Als men bij zichzelf iets verkeerds ontdekt, moet men dat afleggen. Op die manier bevrijdt men zich van het kwade. Deze ethische verandering is de belangrijkste groei van de persoonlijkheid.

de Lijnen:


上九:莫益之,或击之,立心勿恒,凶。

Bovenaan een negen betekent:

Hij dient niemand tot vermeerdering.
Het kan zelfs zijn dat iemand hem slaat.
Hij heeft zijn hart niet altijd in bedwang. Onheil!De betekenis is hier dat de hogeren door zelfverloochening de lageren tot ontwikkeling behoren te brengen. Doordat men deze plicht verzuimt en niemand tot nut is, onttrekt men zich ook aan de heilzame invloed der anderen en komt men spoedig vereenzaamd in het leven te staan. Daardoor stelt men zich bloot aan aanvallen. Een gezindheid die niet voortdurend in harmonie is met de eisen van de tijd brengt onvermijdelijk onheil met zich.
Confucius zegt over deze lijn:
'De edele brengt zijn persoon in rust voordat hij zich beweegt; hij bedenkt zich goed voordat hij spreekt; hij verstevigt zijn relaties voordat hij om iets vraagt. Door op deze drie dingen te letten leeft de edele volkomen veilig. Wanneer men echter onbeheerst is in zijn bewegingen werken de mensen niet mee. Als men opgewonden is in zijn woorden vinden ze geen weerklank bij de mensen. Als men zonder vooraf relaties te hebben aangeknoopt om iets vraagt geven de mensen het niet. Wanneer niemand met ons is komen zij die tegen ons zijn ons nadeel berokkenen.'


een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
九五:有孚惠心,勿问元吉。有孚惠我德。

Negen op de vijfde plaats betekent:

Als je werkelijk een goed hart hebt
Vraag dan niet. Verheven heil!
Waarlijk, goedheid zal je als deugd worden aangerekend.Werkelijke goedheid rekent niet en vraagt niet om hulde of dank, maar wordt gedreven door innerlijke noodzaak. Zulk een oprecht goed hart vindt zijn beloning doordat het erkend wordt, en aldus zal de zegenrijke invloed zich ongehinderd kunnen uitbreiden.


een geel blok dat aangeeft dat dit de constituerende heer van het hexagram is
六四:中行,告公从。利用为依迁国。

Zes op de vierde plaats betekent:

Als je in het midden wandelt en de vorst bericht
Zal hij volgen.
Bevorderlijk is het gebruikt te worden
Bij het verleggen van de hoofdstad.Het is van belang dat er mensen zijn die bemiddelend optreden tussen leiders en geleiden. Dat moeten onzelfzuchtige persoonlijkheden zijn, vooral in tijden van groei; immers van de leider moet iets uitgaan dat voor het volk van nut is. Van de zegeningen mag niets op zelfzuchtige wijze worden achtergehouden: deze moeten werkelijk diegenen ten goede komen voor wie zij bestemd zijn. Zulk een bemiddelende persoonlijkheid is buitengewoon belangrijk in tijden waarin het gaat om grote ondernemingen, die beslissend zijn voor de toekomst en waarvoor de innerlijke toestemming van alle betrokkenen noodzakelijk is.


六三:益之用凶事,无咎。有孚中行,告公用圭。

Zes op de derde plaats betekent:

Men wordt verrijkt door rampspoedige gebeurtenissen.
Geen blaam als je waarachtig bent,
In het midden wandelt,
En de vorst bericht met een zegel.Een tijd van zegen en voorspoed heeft zulk een geweldige uitwerking dat ook op zich rampspoedige gebeurtenissen nog op iets goeds uitlopen voor degenen die erdoor worden getroffen. Zij leggen hun fouten af en verkrijgen door overeenkomstig de waarheid te handelen zulk een innerlijke autoriteit dat zij invloed uitoefenen als waren zij door brief en zegel gemachtigd.


een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
六二:或益之,十朋之龟弗克违,永贞吉。王用享于帝,吉。

Zes op de tweede plaats betekent:

Hij zal wel door iemand vermeerderd worden.
Tien paar schildpadden kunnen dat niet verhinderen.
Duurzame standvastigheid brengt heil.
De koning toont hem voor God. Heil.Werkelijke groei vindt plaats doordat men in zichzelf de voorwaarden ervoor schept: ontvankelijkheid en liefde tot het goede. Daardoor komt datgene waarnaar we streven met de noodzakelijkheid van een natuurwet vanzelf naar ons toe. Waar nu de groei in harmonie is met de hoogste wereldwetten, kan geen constellatie van toevalligheden die tegenhouden. Het komt er alleen op aan dat men zich door het onverwachte geluk niet tot lichtzinnigheid laat verleiden, maar het zich eigen maakt door innerlijke kracht en bestendigheid. Dan krijgt men betekenis voor God en de mensen en kan men iets uitrichten tot welzijn van de wereld.


een geel blok dat aangeeft dat dit de constituerende heer van het hexagram is
初九:利用为大作,元吉,无咎。

In het begin een negen betekent:

Bevorderlijk is het, grote daden te volbrengen.
Verheven heil! Geen blaam.Als iemand van bovenaf grote hulp ondervindt moet hij de meerdere kracht die hij op deze wijze verkrijgt gebruiken voor het volbrengen van iets groots waartoe hij anders misschien noch de kracht gevonden had, noch de moed om er de verantwoordelijkheid voor op zich te nemen. Doordat hij vrij van zelfzucht is wordt groot heil bewerkt; doordat hij groot heil tot stand brengt treffen hem geen verwijten.