home
mijn Vragenboek
zoek 'n hexagram stel een vraag teken 'n hexagram
wat is de I Tjing? de Tien Vleugels voorwoord van Jung inleiding door Wilhelm US and UK flag over ons
steun onze site
Orakelboek
易經
het Hexagrammenboek

Als je liever handmatig het orakel wilt raadplegen of als je een bepaald hexagram willen nalezen, dan zijn de onderstaande opzoek schema's heel handig.

Orakelmunten

易經
het Hexagrammenboek

Als je liever handmatig het orakel wilt raadplegen of als je een bepaald hexagram willen nalezen, dan zijn de onderstaande opzoek schema's heel handig.


Schema 1,

Selecteer een hexagram middels de trigrammen:


Trigrammemindeling
Trigrammemindeling


Schema 2,

Kies een hexagram uit de onderstaande lijst.
De hexagrammen staan op volgorde van hun rangnummer:

23. Bo

de Versplintering<
het Teken van hexagram de Versplintering !is:

  Trigram Gen , het Stilhouden, de berg
  Trigram Kun , het Ontvangende, de aarde

De donkere lijnen hebben bijna de top bereikt en staan op het punt ook de laatste vaste en lichte lijn ten val te brengen door de vernietigende invloed die ze op haar uitoefenen. Het lage, donkere bestrijdt het edele, sterke niet rechtstreeks, maar holt het ongemerkt gaandeweg uit, zodat het ten slotte ineenstort.
Het teken stelt het beeld van een huis voor. De bovenste lijn is het dak. En daar het dak nu versplinterd wordt, stort het huis in elkaar. Het teken hoort bij de negende maand (augustus-september). De Yin-kracht dringt met steeds groter geweld naar voren en is op het punt de Yang-kracht geheel te verdringen.

De volgorde:
Als men de opschik te ver drijft, put het welslagen zich uit. Daarom is het volgende teken: de Versplintering. Versplintering betekent verval.

Vermengde tekens:
Versplintering betekent rotting, ontbinding.
 
In samenhang met het volgende hexagram toont deze gedachte het verband tussen verrotting en opstanding. De vrucht moet rotten, voordat de nieuwe kiem zich kan ontwikkelen.
De zinkende tendens van het hexagram is zeer sterk. Beide kerntekens zowel als het onderste trigram zijn Kun, welks beweging omlaag gaat. Daartegenover staat het bovenste trigram Gen, stil, roerloos. Daardoor ontstaat een losser worden van de structuur. Gezien de tendens van de vijf Yin-lijnen, brengen ze de bovenste Yang-lijn ten val, doordat ze naar beneden zakken, en haar zo de grond onder de voeten wegnemen. Ook hier komt de grondgedachte van het Boek der Veranderingen tot uiting, in zoverre het Lichte als onoverwinnelijk wordt voorgesteld, daar het in zijn val nieuw leven wekt, gelijk de in de aarde verzinkende graankorrel.het Oordeel bij hexagram de Versplintering !is:

剥:不利有攸往。

De Versplintering.
Het is niet bevorderlijk waar ook heen te gaan.Dit is een tijd waarin het lagere volk zich op de voorgrond dringt en zich opmaakt om de laatste sterke en edele mensen te verjagen. Onder deze omstandigheden, die een gevolg zijn van de tijd, is het voor de edele niet gewenst iets te ondernemen. Uit de gegeven beelden en hun eigenschappen kan men afleiden hoe men zich in zulke ongunstige tijden dient te gedragen. Het benedenste teken betekent de aarde, die van nature meegaand en vol overgave is. Het bovenste teken beduidt de berg, met als eigenschap de stilte. Dat houdt de raad in, zich in de kwade tijd te schikken en stil te zijn. Hier is geen sprake van mensenwerk, maar van tijdsomstandigheden, die overeenkomstig de hemelse wetten ook een wisseling van toename en afname, van volheid en leegte vertonen. Tegen deze tijdsomstandigheden kan men niet op. Daarom is het geen lafheid maar wijs inzicht wanneer men berust en vermijdt te handelen.

Commentaar op de Beslissing:

剥,剥也,柔变刚也。不利有攸往,小人长也。顺而止之,观象也。君子尚消息盈虚,天行也。

De Versplintering beduidt verval. Het weke verandert het vaste. ‘Het is niet bevorderlijk, waar ook heen te gaan’: de lageren groeien.
Overgave en stilstand zijn het gevolg van de beschouwing van het beeld. De edele slaat acht op de wisseling van afname en toename, volheid en leegte; want zo is de loop des hemels.
 


Het weke verandert het sterke door onmerkbare, geleidelijke inwerking. De Yin-lijnen zijn zich aan het vermeerderen. Daaruit volgt de uit de afzonderlijke lijnen op te maken houding van de edele in zulke tijden. Hij is vol overgave, in overeenstemming met de eigenschap van het teken Kun, en stil in overeenstemming met de eigenschap van het trigram Gen; dat wil zeggen; hij onderneemt niets, daar het er niet de tijd voor is. Daardoor onderwerpt hij zich aan de loop des hemels, die tussen af- en toename heen en weer pendelt, in die zin, dat het momenteel volle afneemt, en het momenteel lege toeneemt.het Beeld van hexagram de Versplintering !is:

山附地上,剥;上以厚下,安宅。

De berg rust op de aarde: het beeld van de Versplintering.
Zo kunnen de hogeren alleen door rijke gaven aan de lageren
Hun positie verzekeren.De berg rust op de aarde. Als hij steil en smal is en geen brede basis heeft moet hij omvallen. Alleen wanneer hij zich breed en groot uit de aarde verheft, niet trots en steil, is zijn positie verzekerd. Zo rusten ook de heersers op de brede grondslag van het volk. Ook voor hen komt het erop aan dat ze vrijgevig en grootmoedig zijn, gelijk de aarde, die alles draagt; dan zullen ze hun positie even hecht maken als een berg in zijn rust.een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
上九:硕果不食,君子得舆,小人剥庐。
君子得舆,民所载也。小人剥庐,终不可用也。

Bovenaan een negen betekent:

Een grote vrucht ligt nog onaangeroerd.
De edele krijgt een rijtuig.
Het huis van de gemene wordt versplinterd.Hier is het einde van de versplintering bereikt. Als het onheil is uitgewoed, komen er weer betere tijden. Het zaad van het goede is bewaard gebleven. Juist doordat de vrucht ter aarde valt, ontkiemt uit haar zaad opnieuw het goede. De edele krijgt weer invloed en kan zich weer doen gelden. Hij wordt door de openbare mening gedragen als zat hij op een wagen. De 'gemene' echter krijgt de straf voor zijn vermetelheid: zijn huis wordt versplinterd. Daarin voltrekt zich een natuurwet. Het kwaad is niet alleen verderfelijk voor het goede, maar het vernietigt in laatste consequentie zichzelf; immers het kwaad, dat slechts leeft door negatie, kan uit eigen kracht niet bestaan. Ook de onedele is er het best aan toe wanneer hij door de edele in toom wordt gehouden.
六五:贲于丘园,束帛戋戋,吝,终吉。
六五之吉,有喜也。

Zes op de vijfde plaats betekent:

Een school vissen. Door de paleisdames komt gunst.
Alles is bevorderlijk.Hier, in de onmiddellijke nabijheid van het bovenste sterke en lichte principe, ondergaat de natuur van het donkere een verandering. Het spant niet langer samen tegen het sterke principe, maar onderwerpt zich aan zijn leiding. Deze bovenste der zwakke lijnen weet zelfs alle overigen naar de sterke lijn aan de top te leiden, gelijk een vorstin haar dienaressen 'als een school vissen' naar haar man voert en aldus zijn gunst verovert. Door zich op deze wijze vrijwillig in dienst van het hogere te stellen, vindt het lagere zijn geluk, en ook het hogere komt tot zijn recht. Zo werkt alles mee ten goede.
六四:剥床以肤,凶。
剥床以肤,切近灾也。

Zes op de vierde plaats betekent:

Het bed wordt versplinterd tot op de huid. Onheil.Het ongeluk bereikt hier het eigen lijf, niet meer alleen de rustplaats. Verdere waarschuwing of opmerking wordt hier niet gegeven. Het onheil heeft zijn hoogtepunt bereikt. Het kan niet meer worden afgewend.
六三:剥之,无咎。
剥之无咎,失上下也。

Zes op de derde plaats betekent:

Hij versplintert zich met hen. Geen blaam.Men bevindt zich in een slechte omgeving, waaraan men ook door uiterlijke banden gebonden is. Doch men heeft innerlijk contact met een hoogstaand mens, zodat men de kracht in zich voelt om zich vrij te maken van de mentaliteit van de mensen in zijn omgeving. Men komt daardoor wel met hen in conflict, maar dat is niet verkeerd.
六二:剥床以辨,蔑贞凶。
剥床以辨,未有与也。

Zes op de tweede plaats betekent:

Het bed wordt versplinterd aan de rand.
De standvastigen worden vernietigd. Onheil.De macht der onedelen groeit. Het gevaar nadert de eigen persoon. Er zijn reeds duidelijke aanwijzingen daarvoor. De rust wordt verstoord. Terwijl men in deze gevaarlijke positie verkeert ondervindt men noch van boven, noch van beneden hulp of sympathie. In deze isolatie is uiterste voorzichtigheid geboden. Men moet zich richten naar de tijd en bijtijds de wijk nemen. Wanneer men onbuigzaam en halsstarrig op zijn stuk zou blijven staan zou dat tot de ondergang leiden.
初六:剥床以足,蔑贞凶。
剥床以足,以灭下也。

In het begin een zes betekent:

Het bed wordt versplinterd bij de poot.
De standvastigen worden vernietigd. Onheil.Onedele mensen komen naderbij en beginnen in het geheim van onderaf met hun destructief gewroet om op deze wijze de plaats waarop de edele rust te ondergraven. De aanhangers van de heerser, die hem trouw blijven, worden door laster en alle mogelijke intriges vernietigd. De toestand is onheilspellend. Doch men kan niets doen dan wachten.
het Teken van hexagram de Versplintering !is:

   boven Trigram Gen , het Stilhouden, de berg
   beneden Trigram Kun , het Ontvangende, de aarde

De donkere lijnen hebben bijna de top bereikt en staan op het punt ook de laatste vaste en lichte lijn ten val te brengen door de vernietigende invloed die ze op haar uitoefenen. Het lage, donkere bestrijdt het edele, sterke niet rechtstreeks, maar holt het ongemerkt gaandeweg uit, zodat het ten slotte ineenstort.
Het teken stelt het beeld van een huis voor. De bovenste lijn is het dak. En daar het dak nu versplinterd wordt, stort het huis in elkaar. Het teken hoort bij de negende maand (augustus-september). De Yin-kracht dringt met steeds groter geweld naar voren en is op het punt de Yang-kracht geheel te verdringen.

De volgorde:
Als men de opschik te ver drijft, put het welslagen zich uit. Daarom is het volgende teken: de Versplintering. Versplintering betekent verval.

Vermengde tekens:
Versplintering betekent rotting, ontbinding.
 
In samenhang met het volgende hexagram toont deze gedachte het verband tussen verrotting en opstanding. De vrucht moet rotten, voordat de nieuwe kiem zich kan ontwikkelen.
De zinkende tendens van het hexagram is zeer sterk. Beide kerntekens zowel als het onderste trigram zijn Kun, welks beweging omlaag gaat. Daartegenover staat het bovenste trigram Gen, stil, roerloos. Daardoor ontstaat een losser worden van de structuur. Gezien de tendens van de vijf Yin-lijnen, brengen ze de bovenste Yang-lijn ten val, doordat ze naar beneden zakken, en haar zo de grond onder de voeten wegnemen. Ook hier komt de grondgedachte van het Boek der Veranderingen tot uiting, in zoverre het Lichte als onoverwinnelijk wordt voorgesteld, daar het in zijn val nieuw leven wekt, gelijk de in de aarde verzinkende graankorrel.
het Oordeel bij hexagram de Versplintering !is:

剥:不利有攸往。

De Versplintering.
Het is niet bevorderlijk waar ook heen te gaan.Dit is een tijd waarin het lagere volk zich op de voorgrond dringt en zich opmaakt om de laatste sterke en edele mensen te verjagen. Onder deze omstandigheden, die een gevolg zijn van de tijd, is het voor de edele niet gewenst iets te ondernemen. Uit de gegeven beelden en hun eigenschappen kan men afleiden hoe men zich in zulke ongunstige tijden dient te gedragen. Het benedenste teken betekent de aarde, die van nature meegaand en vol overgave is. Het bovenste teken beduidt de berg, met als eigenschap de stilte. Dat houdt de raad in, zich in de kwade tijd te schikken en stil te zijn. Hier is geen sprake van mensenwerk, maar van tijdsomstandigheden, die overeenkomstig de hemelse wetten ook een wisseling van toename en afname, van volheid en leegte vertonen. Tegen deze tijdsomstandigheden kan men niet op. Daarom is het geen lafheid maar wijs inzicht wanneer men berust en vermijdt te handelen.

Commentaar op de Beslissing:

剥,剥也,柔变刚也。不利有攸往,小人长也。顺而止之,观象也。君子尚消息盈虚,天行也。

De Versplintering beduidt verval. Het weke verandert het vaste. ‘Het is niet bevorderlijk, waar ook heen te gaan’: de lageren groeien.
Overgave en stilstand zijn het gevolg van de beschouwing van het beeld. De edele slaat acht op de wisseling van afname en toename, volheid en leegte; want zo is de loop des hemels.
 


Het weke verandert het sterke door onmerkbare, geleidelijke inwerking. De Yin-lijnen zijn zich aan het vermeerderen. Daaruit volgt de uit de afzonderlijke lijnen op te maken houding van de edele in zulke tijden. Hij is vol overgave, in overeenstemming met de eigenschap van het teken Kun, en stil in overeenstemming met de eigenschap van het trigram Gen; dat wil zeggen; hij onderneemt niets, daar het er niet de tijd voor is. Daardoor onderwerpt hij zich aan de loop des hemels, die tussen af- en toename heen en weer pendelt, in die zin, dat het momenteel volle afneemt, en het momenteel lege toeneemt.
het Beeld van hexagram de Versplintering !is:

山附地上,剥;上以厚下,安宅。

De berg rust op de aarde: het beeld van de Versplintering.
Zo kunnen de hogeren alleen door rijke gaven aan de lageren
Hun positie verzekeren.De berg rust op de aarde. Als hij steil en smal is en geen brede basis heeft moet hij omvallen. Alleen wanneer hij zich breed en groot uit de aarde verheft, niet trots en steil, is zijn positie verzekerd. Zo rusten ook de heersers op de brede grondslag van het volk. Ook voor hen komt het erop aan dat ze vrijgevig en grootmoedig zijn, gelijk de aarde, die alles draagt; dan zullen ze hun positie even hecht maken als een berg in zijn rust.
het kernhexagram:

2. Kun
het Ontvangende

@
een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
上九:硕果不食,君子得舆,小人剥庐。
君子得舆,民所载也。小人剥庐,终不可用也。

Bovenaan een negen betekent:

Een grote vrucht ligt nog onaangeroerd.
De edele krijgt een rijtuig.
Het huis van de gemene wordt versplinterd.Hier is het einde van de versplintering bereikt. Als het onheil is uitgewoed, komen er weer betere tijden. Het zaad van het goede is bewaard gebleven. Juist doordat de vrucht ter aarde valt, ontkiemt uit haar zaad opnieuw het goede. De edele krijgt weer invloed en kan zich weer doen gelden. Hij wordt door de openbare mening gedragen als zat hij op een wagen. De 'gemene' echter krijgt de straf voor zijn vermetelheid: zijn huis wordt versplinterd. Daarin voltrekt zich een natuurwet. Het kwaad is niet alleen verderfelijk voor het goede, maar het vernietigt in laatste consequentie zichzelf; immers het kwaad, dat slechts leeft door negatie, kan uit eigen kracht niet bestaan. Ook de onedele is er het best aan toe wanneer hij door de edele in toom wordt gehouden.


六五:贲于丘园,束帛戋戋,吝,终吉。
六五之吉,有喜也。

Zes op de vijfde plaats betekent:

Een school vissen. Door de paleisdames komt gunst.
Alles is bevorderlijk.Hier, in de onmiddellijke nabijheid van het bovenste sterke en lichte principe, ondergaat de natuur van het donkere een verandering. Het spant niet langer samen tegen het sterke principe, maar onderwerpt zich aan zijn leiding. Deze bovenste der zwakke lijnen weet zelfs alle overigen naar de sterke lijn aan de top te leiden, gelijk een vorstin haar dienaressen 'als een school vissen' naar haar man voert en aldus zijn gunst verovert. Door zich op deze wijze vrijwillig in dienst van het hogere te stellen, vindt het lagere zijn geluk, en ook het hogere komt tot zijn recht. Zo werkt alles mee ten goede.


六四:剥床以肤,凶。
剥床以肤,切近灾也。

Zes op de vierde plaats betekent:

Het bed wordt versplinterd tot op de huid. Onheil.Het ongeluk bereikt hier het eigen lijf, niet meer alleen de rustplaats. Verdere waarschuwing of opmerking wordt hier niet gegeven. Het onheil heeft zijn hoogtepunt bereikt. Het kan niet meer worden afgewend.


六三:剥之,无咎。
剥之无咎,失上下也。

Zes op de derde plaats betekent:

Hij versplintert zich met hen. Geen blaam.Men bevindt zich in een slechte omgeving, waaraan men ook door uiterlijke banden gebonden is. Doch men heeft innerlijk contact met een hoogstaand mens, zodat men de kracht in zich voelt om zich vrij te maken van de mentaliteit van de mensen in zijn omgeving. Men komt daardoor wel met hen in conflict, maar dat is niet verkeerd.


六二:剥床以辨,蔑贞凶。
剥床以辨,未有与也。

Zes op de tweede plaats betekent:

Het bed wordt versplinterd aan de rand.
De standvastigen worden vernietigd. Onheil.De macht der onedelen groeit. Het gevaar nadert de eigen persoon. Er zijn reeds duidelijke aanwijzingen daarvoor. De rust wordt verstoord. Terwijl men in deze gevaarlijke positie verkeert ondervindt men noch van boven, noch van beneden hulp of sympathie. In deze isolatie is uiterste voorzichtigheid geboden. Men moet zich richten naar de tijd en bijtijds de wijk nemen. Wanneer men onbuigzaam en halsstarrig op zijn stuk zou blijven staan zou dat tot de ondergang leiden.


初六:剥床以足,蔑贞凶。
剥床以足,以灭下也。

In het begin een zes betekent:

Het bed wordt versplinterd bij de poot.
De standvastigen worden vernietigd. Onheil.Onedele mensen komen naderbij en beginnen in het geheim van onderaf met hun destructief gewroet om op deze wijze de plaats waarop de edele rust te ondergraven. De aanhangers van de heerser, die hem trouw blijven, worden door laster en alle mogelijke intriges vernietigd. De toestand is onheilspellend. Doch men kan niets doen dan wachten.