home
mijn Vragenboek
zoek 'n hexagram stel een vraag teken 'n hexagram
wat is de Yijing? de Tien Vleugels voorwoord van Jung inleiding door Wilhelm US and UK flag over ons
steun onze site
Orakelboek
易經
het Hexagrammenboek

Als je liever handmatig het orakel wilt raadplegen of als je een bepaald hexagram willen nalezen, dan zijn de onderstaande opzoek schema's heel handig.

Orakelmunten

易經
het Hexagrammenboek

Als je liever handmatig het orakel wilt raadplegen of als je een bepaald hexagram willen nalezen, dan zijn de onderstaande opzoek schema's heel handig.


Schema 1,

Selecteer een hexagram middels de trigrammen:


Trigrammemindeling
Trigrammemindeling


Schema 2,

Kies een hexagram uit de onderstaande lijst.
De hexagrammen staan op volgorde van hun rangnummer:

23. Bo

de Versplintering<
een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
上九:硕果不食,君子得舆,小人剥庐。

Bovenaan een negen betekent:

Een grote vrucht ligt nog onaangeroerd.
De edele krijgt een rijtuig.
Het huis van de gemene wordt versplinterd.Hier is het einde van de versplintering bereikt. Als het onheil is uitgewoed, komen er weer betere tijden. Het zaad van het goede is bewaard gebleven. Juist doordat de vrucht ter aarde valt, ontkiemt uit haar zaad opnieuw het goede. De edele krijgt weer invloed en kan zich weer doen gelden. Hij wordt door de openbare mening gedragen als zat hij op een wagen. De 'gemene' echter krijgt de straf voor zijn vermetelheid: zijn huis wordt versplinterd. Daarin voltrekt zich een natuurwet. Het kwaad is niet alleen verderfelijk voor het goede, maar het vernietigt in laatste consequentie zichzelf; immers het kwaad, dat slechts leeft door negatie, kan uit eigen kracht niet bestaan. Ook de onedele is er het best aan toe wanneer hij door de edele in toom wordt gehouden.
六五:贲于丘园,束帛戋戋,吝,终吉。

Zes op de vijfde plaats betekent:

Een school vissen. Door de paleisdames komt gunst.
Alles is bevorderlijk.Hier, in de onmiddellijke nabijheid van het bovenste sterke en lichte principe, ondergaat de natuur van het donkere een verandering. Het spant niet langer samen tegen het sterke principe, maar onderwerpt zich aan zijn leiding. Deze bovenste der zwakke lijnen weet zelfs alle overigen naar de sterke lijn aan de top te leiden, gelijk een vorstin haar dienaressen 'als een school vissen' naar haar man voert en aldus zijn gunst verovert. Door zich op deze wijze vrijwillig in dienst van het hogere te stellen, vindt het lagere zijn geluk, en ook het hogere komt tot zijn recht. Zo werkt alles mee ten goede.
六四:剥床以肤,凶。

Zes op de vierde plaats betekent:

Het bed wordt versplinterd tot op de huid. Onheil.Het ongeluk bereikt hier het eigen lijf, niet meer alleen de rustplaats. Verdere waarschuwing of opmerking wordt hier niet gegeven. Het onheil heeft zijn hoogtepunt bereikt. Het kan niet meer worden afgewend.
六三:剥之,无咎。

Zes op de derde plaats betekent:

Hij versplintert zich met hen. Geen blaam.Men bevindt zich in een slechte omgeving, waaraan men ook door uiterlijke banden gebonden is. Doch men heeft innerlijk contact met een hoogstaand mens, zodat men de kracht in zich voelt om zich vrij te maken van de mentaliteit van de mensen in zijn omgeving. Men komt daardoor wel met hen in conflict, maar dat is niet verkeerd.
六二:剥床以辨,蔑贞凶。

Zes op de tweede plaats betekent:

Het bed wordt versplinterd aan de rand.
De standvastigen worden vernietigd. Onheil.De macht der onedelen groeit. Het gevaar nadert de eigen persoon. Er zijn reeds duidelijke aanwijzingen daarvoor. De rust wordt verstoord. Terwijl men in deze gevaarlijke positie verkeert ondervindt men noch van boven, noch van beneden hulp of sympathie. In deze isolatie is uiterste voorzichtigheid geboden. Men moet zich richten naar de tijd en bijtijds de wijk nemen. Wanneer men onbuigzaam en halsstarrig op zijn stuk zou blijven staan zou dat tot de ondergang leiden.
初六:剥床以足,蔑贞凶。

In het begin een zes betekent:

Het bed wordt versplinterd bij de poot.
De standvastigen worden vernietigd. Onheil.Onedele mensen komen naderbij en beginnen in het geheim van onderaf met hun destructief gewroet om op deze wijze de plaats waarop de edele rust te ondergraven. De aanhangers van de heerser, die hem trouw blijven, worden door laster en alle mogelijke intriges vernietigd. De toestand is onheilspellend. Doch men kan niets doen dan wachten.
het Teken van hexagram de Versplintering !is:

de basistrigrammen:
   boven Trigram Gen , het Stilhouden, de berg
   beneden Trigram Kun , het Ontvangende, de aarde

de kerntrigrammen:
   boven Trigram Kun , het Ontvangende, de aarde
   beneden Trigram Kun , het Ontvangende, de aarde

de omhullende trigrammen:
   boven Trigram Gen , het Stilhouden, de berg
   beneden Trigram Gen , het Stilhouden, de berg

De donkere lijnen hebben bijna de top bereikt en staan op het punt ook de laatste vaste en lichte lijn ten val te brengen door de vernietigende invloed die ze op haar uitoefenen. Het lage, donkere bestrijdt het edele, sterke niet rechtstreeks, maar holt het ongemerkt gaandeweg uit, zodat het ten slotte ineenstort.
Het teken stelt het beeld van een huis voor. De bovenste lijn is het dak. En daar het dak nu versplinterd wordt, stort het huis in elkaar. Het teken hoort bij de negende maand (augustus-september). De Yin-kracht dringt met steeds groter geweld naar voren en is op het punt de Yang-kracht geheel te verdringen.

De volgorde:
Als men de opschik te ver drijft, put het welslagen zich uit. Daarom is het volgende teken: de Versplintering. Versplintering betekent verval.

Vermengde tekens:
Versplintering betekent rotting, ontbinding.
 
In samenhang met het volgende hexagram toont deze gedachte het verband tussen verrotting en opstanding. De vrucht moet rotten, voordat de nieuwe kiem zich kan ontwikkelen.
De zinkende tendens van het hexagram is zeer sterk. Beide kerntekens zowel als het onderste trigram zijn Kun, welks beweging omlaag gaat. Daartegenover staat het bovenste trigram Gen, stil, roerloos. Daardoor ontstaat een losser worden van de structuur. Gezien de tendens van de vijf Yin-lijnen, brengen ze de bovenste Yang-lijn ten val, doordat ze naar beneden zakken, en haar zo de grond onder de voeten wegnemen. Ook hier komt de grondgedachte van het Boek der Veranderingen tot uiting, in zoverre het Lichte als onoverwinnelijk wordt voorgesteld, daar het in zijn val nieuw leven wekt, gelijk de in de aarde verzinkende graankorrel.
het Oordeel bij hexagram de Versplintering !is:

剥:不利有攸往。

De Versplintering.
Het is niet bevorderlijk waar ook heen te gaan.Dit is een tijd waarin het lagere volk zich op de voorgrond dringt en zich opmaakt om de laatste sterke en edele mensen te verjagen. Onder deze omstandigheden, die een gevolg zijn van de tijd, is het voor de edele niet gewenst iets te ondernemen. Uit de gegeven beelden en hun eigenschappen kan men afleiden hoe men zich in zulke ongunstige tijden dient te gedragen. Het benedenste teken betekent de aarde, die van nature meegaand en vol overgave is. Het bovenste teken beduidt de berg, met als eigenschap de stilte. Dat houdt de raad in, zich in de kwade tijd te schikken en stil te zijn. Hier is geen sprake van mensenwerk, maar van tijdsomstandigheden, die overeenkomstig de hemelse wetten ook een wisseling van toename en afname, van volheid en leegte vertonen. Tegen deze tijdsomstandigheden kan men niet op. Daarom is het geen lafheid maar wijs inzicht wanneer men berust en vermijdt te handelen.

Commentaar op de Beslissing:

剥,剥也,柔变刚也。不利有攸往,小人长也。顺而止之,观象也。君子尚消息盈虚,天行也。

De Versplintering beduidt verval. Het weke verandert het vaste. ‘Het is niet bevorderlijk, waar ook heen te gaan’: de lageren groeien.
Overgave en stilstand zijn het gevolg van de beschouwing van het beeld. De edele slaat acht op de wisseling van afname en toename, volheid en leegte; want zo is de loop des hemels.
 


Het weke verandert het sterke door onmerkbare, geleidelijke inwerking. De Yin-lijnen zijn zich aan het vermeerderen. Daaruit volgt de uit de afzonderlijke lijnen op te maken houding van de edele in zulke tijden. Hij is vol overgave, in overeenstemming met de eigenschap van het teken Kun, en stil in overeenstemming met de eigenschap van het trigram Gen; dat wil zeggen; hij onderneemt niets, daar het er niet de tijd voor is. Daardoor onderwerpt hij zich aan de loop des hemels, die tussen af- en toename heen en weer pendelt, in die zin, dat het momenteel volle afneemt, en het momenteel lege toeneemt.
het Beeld van hexagram de Versplintering !is:

山附地上,剥;上以厚下,安宅。

De berg rust op de aarde: het beeld van de Versplintering.
Zo kunnen de hogeren alleen door rijke gaven aan de lageren
Hun positie verzekeren.De berg rust op de aarde. Als hij steil en smal is en geen brede basis heeft moet hij omvallen. Alleen wanneer hij zich breed en groot uit de aarde verheft, niet trots en steil, is zijn positie verzekerd. Zo rusten ook de heersers op de brede grondslag van het volk. Ook voor hen komt het erop aan dat ze vrijgevig en grootmoedig zijn, gelijk de aarde, die alles draagt; dan zullen ze hun positie even hecht maken als een berg in zijn rust.
het kernhexagram:

2. Kun
het Ontvangende

@
De basistrigrammen
Een hexagram bevat veel informatie. De meest aan de oppervlakte liggende informatie vinden we als we een hexagram in twee stukjes van elk drie lijnen opdelen; we zien dan de twee zogenaamde ‘trigrammen’ waar het hexagram uit bestaat. Er is een bovenste trigram en een onderste trigram: het bovenste trigram vertelt iets over je omgeving in relatie tot je situatie; deze gaat vaak over alles buiten jou. Het onderste trigram stelt jou voor, de vraagsteller, en vertelt iets over jezelf en je eigen houding. Mocht de vraag over iets of iemand anders gaan, dan is het onderste trigram die ander en het bovenste trigram alles buiten die ander, bijvoorbeeld een beoogde zakenpartner of een doel dat bereikt wil worden. Ook staan de twee trigrammen tot elkaar als oorzaak en gevolg – het onderste trigram is dan de oorzaak, het bovenste het gevolg.
De waarde van de acht trigrammen kan moeilijk onderschat worden. Ze zijn het fundament van de Yijing, en in de huidige indeling van het boek lijkt de volgorde van de hexagrammen dan ook op geheimzinnige wijze bepaald te worden door de trigrammen waaruit de hexagrammen zijn opgebouwd. Samen met de leer van de Vijf Fasen vormen de acht trigrammen de belangrijkste kern van het Chinese gedachtegoed. Ze worden toegepast bij feng shui (de eeuwenoude leer voor de plaatsing van huis en graf), bij verschillende vormen van Chinese astrologie, de traditionele Chinese geneeskunde, en er is zelfs een vorm van verdedigingskunst, Baguazhang, die geheel is afgestemd op de acht trigrammen. Wie zich gaat verdiepen in de Chinese filosofie zal altijd de acht trigrammen en hun associaties tegenkomen. Ze worden gekoppeld aan de acht windrichtingen, aan lichaamsdelen, getallen, landkenmerken, geur, kleur en smaak, kortom, ze vormen een belangrijke bron voor het systematiseren van vele dingen.

Fu Xi 'Earlier Heaven' bagua arrangement

Bovenstaande tekst is afkomstig uit het boek van Harmen Mesker, getiteld de I Tjing stap voor stap. Dit boek vormt een voortreffelijke inleiding tot het gebruik en de interpretatie van de Yijing. Door de afbeelding van het boek aan te klikken kun je het aanschaffen.
☰ De Hemel als bovenste basistrigram:
• Wat het vraagt: neem de leiding in je situatie. Geef sturing aan anderen, zet jezelf doelbewust in om je gekozen doel te bereiken. Focus je op externe factoren die leiding nodig hebben. Maak je intentie en ideeën duidelijk. Treed krachtig en sterk op.
• Wat het laat zien: mannelijke dominantie buiten jou, een wilskrachtige persoon of omgeving, een door ratio gedreven externe factor die wil sturen. Een vaderfiguur.
• Hoe je het uit: Hemel als bovenste trigram kan betekenen dat je plannen wilt uitvoeren; je hebt ideeën en wilt iets opzetten dat erkenning in je omgeving, en wellicht in de maatschappij geeft. Je wilt geestelijke waarden uitdragen in de wereld. Je wilt iets betekenen. In het uiterste geval kan het betekenen dat je drammerig bent, en koppig.

☰ De Hemel als onderste basistrigram:
• Wat het vraagt: vind je innerlijke drijfveer. Focus op je intentie, je motivatie en je doel. Richt je op je innerlijke kracht die alles in beweging zet, de onzichtbare energie die zorgt dat de dingen lo- pen volgens jouw plan. Gebruik je hoofd, je intellect. Wees innerlijk sterk.
• Wat het laat zien: innerlijke kracht, rationaliteit en focus op aspecten in jezelf. Leiding nemen over jezelf, de spiritualiteit ach- ter je handelen.
• Hoe je het uit: een innerlijke kracht die je zelfverzekerd en beslist maakt. Je hebt energie in je, maar voelt niet direct de behoefte daar concreet iets mee te doen. Het is je drijfveer, je motivatie. Je bent je eigen leider, en onafhankelijk van anderen. In het uiterste geval kan het betekenen dat je egoïstisch bent, en een binnenvetter.

☰ De Hemel als bovenste kerntrigram:
er is een drang om als leider op te treden of om de eigen creativiteit te laten zien. Je hebt ideeën die je wilt verwezenlijken, maar ze blijven in de conceptfase.

☰ De Hemel als onderste kerntrigram:
er is een sterke vaderbinding, of binding met het vaderlijke. De inspiratie die je van binnen voelt kan niet benut worden. Je hebt een richting maar geen doel.

☰ De Hemel als omhullend trigram:
Er is een sterke, mannelijke invloed die zijn wil oplegt. De
ratio heeft de overhand. Er wordt meer gedacht in abstracte theorieën waarbij de dagelijkse praktijk niet als leidend wordt gezien. Ideeën zonder concretisering zijn een belemmerende factor.

Bovenstaande tekst is afkomstig uit het boek van Harmen Mesker, getiteld de I Tjing stap voor stap. Dit boek vormt een voortreffelijke inleiding tot het gebruik en de interpretatie van de Yijing. Door de afbeelding van het boek aan te klikken kun je het aanschaffen.


Bovenstaande tekst is afkomstig uit het boek van Harmen Mesker, getiteld de I Tjing stap voor stap. Dit boek vormt een voortreffelijke inleiding tot het gebruik en de interpretatie van de Yijing. Door de afbeelding van het boek aan te klikken kun je het aanschaffen.
het Teken:

de basistrigrammen:
   boven Trigram Gen , het Stilhouden, de berg
   beneden Trigram Kun , het Ontvangende, de aarde

de kerntrigrammen:
   boven Trigram Kun , het Ontvangende, de aarde
   beneden Trigram Kun , het Ontvangende, de aarde

de omhullende trigrammen:
   boven Trigram Gen , het Stilhouden, de berg
   beneden Trigram Gen , het Stilhouden, de berg

De donkere lijnen hebben bijna de top bereikt en staan op het punt ook de laatste vaste en lichte lijn ten val te brengen door de vernietigende invloed die ze op haar uitoefenen. Het lage, donkere bestrijdt het edele, sterke niet rechtstreeks, maar holt het ongemerkt gaandeweg uit, zodat het ten slotte ineenstort.
Het teken stelt het beeld van een huis voor. De bovenste lijn is het dak. En daar het dak nu versplinterd wordt, stort het huis in elkaar. Het teken hoort bij de negende maand (augustus-september). De Yin-kracht dringt met steeds groter geweld naar voren en is op het punt de Yang-kracht geheel te verdringen.

De volgorde:
Als men de opschik te ver drijft, put het welslagen zich uit. Daarom is het volgende teken: de Versplintering. Versplintering betekent verval.

Vermengde tekens:
Versplintering betekent rotting, ontbinding.
 
In samenhang met het volgende hexagram toont deze gedachte het verband tussen verrotting en opstanding. De vrucht moet rotten, voordat de nieuwe kiem zich kan ontwikkelen.
De zinkende tendens van het hexagram is zeer sterk. Beide kerntekens zowel als het onderste trigram zijn Kun, welks beweging omlaag gaat. Daartegenover staat het bovenste trigram Gen, stil, roerloos. Daardoor ontstaat een losser worden van de structuur. Gezien de tendens van de vijf Yin-lijnen, brengen ze de bovenste Yang-lijn ten val, doordat ze naar beneden zakken, en haar zo de grond onder de voeten wegnemen. Ook hier komt de grondgedachte van het Boek der Veranderingen tot uiting, in zoverre het Lichte als onoverwinnelijk wordt voorgesteld, daar het in zijn val nieuw leven wekt, gelijk de in de aarde verzinkende graankorrel.


het Oordeel:

剥:不利有攸往。

De Versplintering.
Het is niet bevorderlijk waar ook heen te gaan.Dit is een tijd waarin het lagere volk zich op de voorgrond dringt en zich opmaakt om de laatste sterke en edele mensen te verjagen. Onder deze omstandigheden, die een gevolg zijn van de tijd, is het voor de edele niet gewenst iets te ondernemen. Uit de gegeven beelden en hun eigenschappen kan men afleiden hoe men zich in zulke ongunstige tijden dient te gedragen. Het benedenste teken betekent de aarde, die van nature meegaand en vol overgave is. Het bovenste teken beduidt de berg, met als eigenschap de stilte. Dat houdt de raad in, zich in de kwade tijd te schikken en stil te zijn. Hier is geen sprake van mensenwerk, maar van tijdsomstandigheden, die overeenkomstig de hemelse wetten ook een wisseling van toename en afname, van volheid en leegte vertonen. Tegen deze tijdsomstandigheden kan men niet op. Daarom is het geen lafheid maar wijs inzicht wanneer men berust en vermijdt te handelen.

Commentaar op de Beslissing:

剥,剥也,柔变刚也。不利有攸往,小人长也。顺而止之,观象也。君子尚消息盈虚,天行也。

De Versplintering beduidt verval. Het weke verandert het vaste. ‘Het is niet bevorderlijk, waar ook heen te gaan’: de lageren groeien.
Overgave en stilstand zijn het gevolg van de beschouwing van het beeld. De edele slaat acht op de wisseling van afname en toename, volheid en leegte; want zo is de loop des hemels.
 


Het weke verandert het sterke door onmerkbare, geleidelijke inwerking. De Yin-lijnen zijn zich aan het vermeerderen. Daaruit volgt de uit de afzonderlijke lijnen op te maken houding van de edele in zulke tijden. Hij is vol overgave, in overeenstemming met de eigenschap van het teken Kun, en stil in overeenstemming met de eigenschap van het trigram Gen; dat wil zeggen; hij onderneemt niets, daar het er niet de tijd voor is. Daardoor onderwerpt hij zich aan de loop des hemels, die tussen af- en toename heen en weer pendelt, in die zin, dat het momenteel volle afneemt, en het momenteel lege toeneemt.


het Beeld:

山附地上,剥;上以厚下,安宅。

De berg rust op de aarde: het beeld van de Versplintering.
Zo kunnen de hogeren alleen door rijke gaven aan de lageren
Hun positie verzekeren.De berg rust op de aarde. Als hij steil en smal is en geen brede basis heeft moet hij omvallen. Alleen wanneer hij zich breed en groot uit de aarde verheft, niet trots en steil, is zijn positie verzekerd. Zo rusten ook de heersers op de brede grondslag van het volk. Ook voor hen komt het erop aan dat ze vrijgevig en grootmoedig zijn, gelijk de aarde, die alles draagt; dan zullen ze hun positie even hecht maken als een berg in zijn rust.


de Lijnen:


een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
上九:硕果不食,君子得舆,小人剥庐。

Bovenaan een negen betekent:

Een grote vrucht ligt nog onaangeroerd.
De edele krijgt een rijtuig.
Het huis van de gemene wordt versplinterd.Hier is het einde van de versplintering bereikt. Als het onheil is uitgewoed, komen er weer betere tijden. Het zaad van het goede is bewaard gebleven. Juist doordat de vrucht ter aarde valt, ontkiemt uit haar zaad opnieuw het goede. De edele krijgt weer invloed en kan zich weer doen gelden. Hij wordt door de openbare mening gedragen als zat hij op een wagen. De 'gemene' echter krijgt de straf voor zijn vermetelheid: zijn huis wordt versplinterd. Daarin voltrekt zich een natuurwet. Het kwaad is niet alleen verderfelijk voor het goede, maar het vernietigt in laatste consequentie zichzelf; immers het kwaad, dat slechts leeft door negatie, kan uit eigen kracht niet bestaan. Ook de onedele is er het best aan toe wanneer hij door de edele in toom wordt gehouden.


六五:贲于丘园,束帛戋戋,吝,终吉。

Zes op de vijfde plaats betekent:

Een school vissen. Door de paleisdames komt gunst.
Alles is bevorderlijk.Hier, in de onmiddellijke nabijheid van het bovenste sterke en lichte principe, ondergaat de natuur van het donkere een verandering. Het spant niet langer samen tegen het sterke principe, maar onderwerpt zich aan zijn leiding. Deze bovenste der zwakke lijnen weet zelfs alle overigen naar de sterke lijn aan de top te leiden, gelijk een vorstin haar dienaressen 'als een school vissen' naar haar man voert en aldus zijn gunst verovert. Door zich op deze wijze vrijwillig in dienst van het hogere te stellen, vindt het lagere zijn geluk, en ook het hogere komt tot zijn recht. Zo werkt alles mee ten goede.


六四:剥床以肤,凶。

Zes op de vierde plaats betekent:

Het bed wordt versplinterd tot op de huid. Onheil.Het ongeluk bereikt hier het eigen lijf, niet meer alleen de rustplaats. Verdere waarschuwing of opmerking wordt hier niet gegeven. Het onheil heeft zijn hoogtepunt bereikt. Het kan niet meer worden afgewend.


六三:剥之,无咎。

Zes op de derde plaats betekent:

Hij versplintert zich met hen. Geen blaam.Men bevindt zich in een slechte omgeving, waaraan men ook door uiterlijke banden gebonden is. Doch men heeft innerlijk contact met een hoogstaand mens, zodat men de kracht in zich voelt om zich vrij te maken van de mentaliteit van de mensen in zijn omgeving. Men komt daardoor wel met hen in conflict, maar dat is niet verkeerd.


六二:剥床以辨,蔑贞凶。

Zes op de tweede plaats betekent:

Het bed wordt versplinterd aan de rand.
De standvastigen worden vernietigd. Onheil.De macht der onedelen groeit. Het gevaar nadert de eigen persoon. Er zijn reeds duidelijke aanwijzingen daarvoor. De rust wordt verstoord. Terwijl men in deze gevaarlijke positie verkeert ondervindt men noch van boven, noch van beneden hulp of sympathie. In deze isolatie is uiterste voorzichtigheid geboden. Men moet zich richten naar de tijd en bijtijds de wijk nemen. Wanneer men onbuigzaam en halsstarrig op zijn stuk zou blijven staan zou dat tot de ondergang leiden.


初六:剥床以足,蔑贞凶。

In het begin een zes betekent:

Het bed wordt versplinterd bij de poot.
De standvastigen worden vernietigd. Onheil.Onedele mensen komen naderbij en beginnen in het geheim van onderaf met hun destructief gewroet om op deze wijze de plaats waarop de edele rust te ondergraven. De aanhangers van de heerser, die hem trouw blijven, worden door laster en alle mogelijke intriges vernietigd. De toestand is onheilspellend. Doch men kan niets doen dan wachten.