home
mijn Vragenboek
zoek 'n hexagram stel een vraag teken 'n hexagram
wat is de Yijing? de Tien Vleugels voorwoord van Jung inleiding door Wilhelm US and UK flag over ons
steun onze site
Orakelboek
易經
het Hexagrammenboek

Als je liever handmatig het orakel wilt raadplegen of als je een bepaald hexagram willen nalezen, dan zijn de onderstaande opzoek schema's heel handig.

Orakelmunten

易經
het Hexagrammenboek

Als je liever handmatig het orakel wilt raadplegen of als je een bepaald hexagram willen nalezen, dan zijn de onderstaande opzoek schema's heel handig.


Schema 1,

Selecteer een hexagram middels de trigrammen:


Trigrammemindeling
Trigrammemindeling


Schema 2,

Kies een hexagram uit de onderstaande lijst.
De hexagrammen staan op volgorde van hun rangnummer:

46. Sheng

het Omhoogdringen<
上六:冥升,利于不息之贞。

Bovenaan een zes betekent:

Omhoogdringen in het donker.
Bevorderlijk is het, onafgebroken standvastig te zijn.Wie blindelings omhoogdringt toont gebrek aan inzicht. Hij kent slechts de vooruitgang, niet de terugtocht. Men put daarbij zijn krachten uit. Het is belangrijk er in zulk een geval onophoudelijk op bedacht te zijn dat men consciëntieus en consequent moet blijven. Slechts op deze wijze kan men zich bevrijden van blinde impulsen, die altijd uit den boze zijn.
een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
六五:贞吉,升阶。

Zes op de vijfde plaats betekent:

Standvastigheid brengt heil.
Men dringt trapsgewijze omhoog.Bij het steeds verder vooruit komen is het van belang dat men niet bedwelmd geraakt door zijn succes. Juist bij grote overwinningen moet men voortdurend nuchter blijven, geen treden willen overslaan, maar langzaam, als het ware aarzelend, stap voor stap verder gaan. Alleen deze rustige, regelmatige vooruitgang, die niets overijlds doet, leidt tot het doel.
六四:王用亨于岐山,吉无咎。

Zes op de vierde plaats betekent:

De koning stelt hem voor aan de berg Tj'i. Heil. Geen blaam.De berg ligt in het Westen van China, het geboorteland van koning Wen, door wiens zoon, de hertog van Zhou, de woorden bij de afzonderlijke lijnen zijn toegevoegd. Het is een herinnering aan de tijd dat de Zhou-dynastie tot macht en aanzien kwam. Toen werden de grote helpers van koning Wen voorgesteld aan de god van de vaderlandse berg, waardoor ze hun plaats kregen aan de zijde van de vorst in de hallen der voorvaderen. Hier wordt dus een periode geschetst waarin het omhoogdringen zijn doel bereikt. Men wordt beroemd voor mensen en goden, en opgenomen in de kring der mannen die het geestelijk leven van de natie opbouwen; zo krijgt men duurzame, historische betekenis.
九三:升虚邑。

Negen op de derde plaats betekent:

Men dringt omhoog in een lege stad.Hier vallen de obstakels, die het voorwaarts dringen anders in de weg staan, geheel weg. Het gaat verwonderlijk gemakkelijk. Zonder te aarzelen volgt men deze weg, om ten volle te profiteren van het succes. Oppervlakkig beschouwd schijnt alles volkomen in orde te zijn. Toch is er geen geluk belovende zinsnede aan toegevoegd. Het is de vraag hoe lang zulk een onbeperkt succes zal duren. Toch is het niet raadzaam bij zulke bedenkingen lang te blijven stil staan, aangezien men daardoor alleen maar kracht zou verspillen; men doet beter, zich de gunst der tijden onverwijld ten nutte te maken.
九二:孚乃利用禴,无咎。

Negen op de tweede plaats betekent:

Als men oprecht is
Is het ook bevorderlijk een klein offer te brengen.
Geen blaam.Voorop staat dat we met een krachtig man te doen hebben. Hij past eigenlijk niet in zijn omgeving, daar hij te ruw is en zich te weinig aan uiterlijke vormen gelegen laat liggen. Maar hij is innerlijk oprecht; daarom komt men hem tegemoet, en zijn gebrek aan uiterlijke beschaving berokkent hem geen schade. De oprechtheid is hier het uitvloeisel van solide eigenschappen, bij de overeenkomstige lijn in het vorige teken daarentegen van innerlijke deemoed.
een geel blok dat aangeeft dat dit de constituerende heer van het hexagram is
初六:允升,大吉。

In het begin een zes betekent:

Omhoogdringen dat vertrouwen ontmoet
Brengt groot heil.Hier is de beginsituatie van het omhoogdringen. Gelijk het hout de kracht voor zijn omhoogdringen put uit de wortel, die zich geheel onderaan bevindt, put men de kracht tot omhoogkomen uit een overeenkomstige positie. Die positie is nederig, men is onbekend. Maar er bestaat een innerlijke verwantschap met de heersers boven, en door deze relatie wint men het vertrouwen dat men nodig heeft om iets te kunnen volbrengen.
het Teken van hexagram het Omhoogdringen Zis:

de basistrigrammen:
   boven Trigram Kun , het Ontvangende, de aarde
   beneden Trigram Xun , het Zachtmoedige, de wind

de kerntrigrammen:
   boven Trigram Zhen , het Opwindende, de donder
   beneden Trigram Dui , het Blijmoedige, het meer

de omhullende trigrammen:
   boven Trigram Kun , het Ontvangende, de aarde
   beneden Trigram Kan , het Onpeilbare, het water

Het onderste trigram, Xun, heeft als beeld het hout, het bovenste, Kun, betekent de aarde. Daarmee is de gedachte verbonden dat het hout in de aarde omhooggroeit. Dit Omhoogdringen is in tegenstelling met 'De Vooruitgang' (hexagram 35) met inspanning verbonden, gelijk de plant kracht nodig heeft om door de aarde omhoog te dringen. Daarom staat dit teken, hoewel het met succes verbonden is, in verband met de inspanning van de wil. De vooruitgang vertoont meer expansie, het omhoogdringen meer het verticale opklimmen tot macht en invloed uit onbekendheid en onaanzienlijkheid.

De volgorde:
Het zich naar boven toe opeenhopen wordt omhoogdringen. Daarom is het volgende teken: het Omhoogdringen.

Vermengde tekens:
Het Omhoogdringende komt niet terug.
 
Op zichzelf beschouwd is het hexagram zeer gunstig van samenstelling. Het bovenste trigram, Kun, heeft de bewegingsrichting naar onderen; het onderste trigram, Xun, dat indringen beduidt en als beeld het hout heeft, kan daarom ongestoord omhoogdringen, al is dit niet zo gemakkelijk en expansief als het opgaan van de zon in nr. 35, de Vooruitgang. De opgaande beweging wordt gesteund door de kerntekens Zhen en Dui, die eveneens naar boven gericht zijn. Het hexagram is de omkering van het vorige.
het Oordeel bij hexagram het Omhoogdringen Zis:

升:元亨,用见大人,勿恤,南征吉。

Het Omhoogdringen heeft verheven welslagen!
Men moet de grote man zien.
Vrees niet!
Opbreken naar het Zuiden brengt heil.
 


Het omhoogdringen van de goede elementen ontmoet geen hindernis, daarom wordt het met groot succes bekroond. Het omhoogdringen wordt niet door gewelddadig optreden, maar door bescheidenheid en soepelheid mogelijk gemaakt. Daar men echter door de gunst der tijden wordt gedragen, komt men vooruit. Men moet eropuit gaan en de invloedrijke personen opzoeken. Daarbij hoeft men niet bevreesd te zijn, want het succes zal niet uitblijven. Men moet echter aan het werk gaan, want activiteit (dit is de betekenis van het Zuiden) brengt heil.

Commentaar op de beslissing:

柔以时升,巽而顺,刚中而应,是以大亨。用见大人,勿恤;有庆也。南征吉,志行也。

Het weke dringt met de tijd omhoog. Zachtmoedig en toegewijd. Het vaste is in het midden en vindt overeenstemming, daarom verkrijgt het groot welslagen.
‘Men moet de grote man zien. Vrees niet’,
want het brengt zegen.
‘Opbreken naar het Zuiden brengt heil.’
De wil geschiedt.
 


Het weke, dat door de tijd gedragen omhoogdringt, is de weke beginlijn, die de wortel van het hout – het onderste trigram – verbeeldt. Zachtmoedig is het onderste trigram, toegewijd het bovenste. Dit zijn de eerste vereisten in tijden, die het de sterke lijn op de tweede plaats – die harmonie vindt bij de zwakke lijn op de plaats van de heerser – mogelijk maken, groot succes te bereiken. De term luidt hier: ‘Men moet de grote man zien’ en niet, zoals gewoonlijk: ‘Het is bevorderlijk de grote man te zien’; de heer van het hexagram is namelijk niet de grote man; de heer is juist een weke lijn. De oorzaak van het welslagen is niet van aardse, maar van transcendente aard. Daarom wordt er ook gezegd: ‘Vrees niet’, en ‘het brengt zegen’. Deze uit de onzichtbare wereld stammende gunstige omstandigheden moet men echter door arbeid benutten. Het vertrek naar het Zuiden beduidt arbeid. Het Zuiden is de windstreek tussen Xun en Kun, de beide componenten van het hexagram.
het Beeld van hexagram het Omhoogdringen Zis:

地中生木,升;君子以顺德,积小以高大。

Binnen in de aarde groeit het hout:
Het beeld van het Omhoogdringen.
Zo hoopt de edele vol toewijding kleine dingen op,
Om iets hoogs en groots tot stand te brengen.Het hout in de aarde groeit zonder haast en zonder rust omhoog, doordat het zich gedwee om de obstakels heen buigt. Zo is de edele toegewijd van aard en in zijn vooruitgang rust hij nooit.*
_________

*: Vlg. daarmee:
'Beschäftigung, die nie ermattet,
Die langsam schafft, doch nie zerstört,
Die zu dem Bau der Ewigkeiten
Zwar Sandkorn nur für Sandkorn reicht,
Doch von der grossen Schuld der Zeiten
Minuten, Tage, Jahre streicht.'
het kernhexagram:
归妹
54. Gui Mei
het Huwende Meisje

C
De basistrigrammen
Een hexagram bevat veel informatie. De meest aan de oppervlakte liggende informatie vinden we als we een hexagram in twee stukjes van elk drie lijnen opdelen; we zien dan de twee zogenaamde ‘trigrammen’ waar het hexagram uit bestaat. Er is een bovenste trigram en een onderste trigram: het bovenste trigram vertelt iets over je omgeving in relatie tot je situatie; deze gaat vaak over alles buiten jou. Het onderste trigram stelt jou voor, de vraagsteller, en vertelt iets over jezelf en je eigen houding. Mocht de vraag over iets of iemand anders gaan, dan is het onderste trigram die ander en het bovenste trigram alles buiten die ander, bijvoorbeeld een beoogde zakenpartner of een doel dat bereikt wil worden. Ook staan de twee trigrammen tot elkaar als oorzaak en gevolg – het onderste trigram is dan de oorzaak, het bovenste het gevolg.
De waarde van de acht trigrammen kan moeilijk onderschat worden. Ze zijn het fundament van de Yijing, en in de huidige indeling van het boek lijkt de volgorde van de hexagrammen dan ook op geheimzinnige wijze bepaald te worden door de trigrammen waaruit de hexagrammen zijn opgebouwd. Samen met de leer van de Vijf Fasen vormen de acht trigrammen de belangrijkste kern van het Chinese gedachtegoed. Ze worden toegepast bij feng shui (de eeuwenoude leer voor de plaatsing van huis en graf), bij verschillende vormen van Chinese astrologie, de traditionele Chinese geneeskunde, en er is zelfs een vorm van verdedigingskunst, Baguazhang, die geheel is afgestemd op de acht trigrammen. Wie zich gaat verdiepen in de Chinese filosofie zal altijd de acht trigrammen en hun associaties tegenkomen. Ze worden gekoppeld aan de acht windrichtingen, aan lichaamsdelen, getallen, landkenmerken, geur, kleur en smaak, kortom, ze vormen een belangrijke bron voor het systematiseren van vele dingen.

Fu Xi 'Earlier Heaven' bagua arrangement

Bovenstaande tekst is afkomstig uit het boek van Harmen Mesker, getiteld de I Tjing stap voor stap. Dit boek vormt een voortreffelijke inleiding tot het gebruik en de interpretatie van de Yijing. Door de afbeelding van het boek aan te klikken kun je het aanschaffen.
☰ De Hemel als bovenste basistrigram:
• Wat het vraagt: neem de leiding in je situatie. Geef sturing aan anderen, zet jezelf doelbewust in om je gekozen doel te bereiken. Focus je op externe factoren die leiding nodig hebben. Maak je intentie en ideeën duidelijk. Treed krachtig en sterk op.
• Wat het laat zien: mannelijke dominantie buiten jou, een wilskrachtige persoon of omgeving, een door ratio gedreven externe factor die wil sturen. Een vaderfiguur.
• Hoe je het uit: Hemel als bovenste trigram kan betekenen dat je plannen wilt uitvoeren; je hebt ideeën en wilt iets opzetten dat erkenning in je omgeving, en wellicht in de maatschappij geeft. Je wilt geestelijke waarden uitdragen in de wereld. Je wilt iets betekenen. In het uiterste geval kan het betekenen dat je drammerig bent, en koppig.

☰ De Hemel als onderste basistrigram:
• Wat het vraagt: vind je innerlijke drijfveer. Focus op je intentie, je motivatie en je doel. Richt je op je innerlijke kracht die alles in beweging zet, de onzichtbare energie die zorgt dat de dingen lo- pen volgens jouw plan. Gebruik je hoofd, je intellect. Wees innerlijk sterk.
• Wat het laat zien: innerlijke kracht, rationaliteit en focus op aspecten in jezelf. Leiding nemen over jezelf, de spiritualiteit ach- ter je handelen.
• Hoe je het uit: een innerlijke kracht die je zelfverzekerd en beslist maakt. Je hebt energie in je, maar voelt niet direct de behoefte daar concreet iets mee te doen. Het is je drijfveer, je motivatie. Je bent je eigen leider, en onafhankelijk van anderen. In het uiterste geval kan het betekenen dat je egoïstisch bent, en een binnenvetter.

☰ De Hemel als bovenste kerntrigram:
er is een drang om als leider op te treden of om de eigen creativiteit te laten zien. Je hebt ideeën die je wilt verwezenlijken, maar ze blijven in de conceptfase.

☰ De Hemel als onderste kerntrigram:
er is een sterke vaderbinding, of binding met het vaderlijke. De inspiratie die je van binnen voelt kan niet benut worden. Je hebt een richting maar geen doel.

☰ De Hemel als omhullend trigram:
Er is een sterke, mannelijke invloed die zijn wil oplegt. De
ratio heeft de overhand. Er wordt meer gedacht in abstracte theorieën waarbij de dagelijkse praktijk niet als leidend wordt gezien. Ideeën zonder concretisering zijn een belemmerende factor.

Bovenstaande tekst is afkomstig uit het boek van Harmen Mesker, getiteld de I Tjing stap voor stap. Dit boek vormt een voortreffelijke inleiding tot het gebruik en de interpretatie van de Yijing. Door de afbeelding van het boek aan te klikken kun je het aanschaffen.


Bovenstaande tekst is afkomstig uit het boek van Harmen Mesker, getiteld de I Tjing stap voor stap. Dit boek vormt een voortreffelijke inleiding tot het gebruik en de interpretatie van de Yijing. Door de afbeelding van het boek aan te klikken kun je het aanschaffen.
het Teken:

de basistrigrammen:
   boven Trigram Kun , het Ontvangende, de aarde
   beneden Trigram Xun , het Zachtmoedige, de wind

de kerntrigrammen:
   boven Trigram Zhen , het Opwindende, de donder
   beneden Trigram Dui , het Blijmoedige, het meer

de omhullende trigrammen:
   boven Trigram Kun , het Ontvangende, de aarde
   beneden Trigram Kan , het Onpeilbare, het water

Het onderste trigram, Xun, heeft als beeld het hout, het bovenste, Kun, betekent de aarde. Daarmee is de gedachte verbonden dat het hout in de aarde omhooggroeit. Dit Omhoogdringen is in tegenstelling met 'De Vooruitgang' (hexagram 35) met inspanning verbonden, gelijk de plant kracht nodig heeft om door de aarde omhoog te dringen. Daarom staat dit teken, hoewel het met succes verbonden is, in verband met de inspanning van de wil. De vooruitgang vertoont meer expansie, het omhoogdringen meer het verticale opklimmen tot macht en invloed uit onbekendheid en onaanzienlijkheid.

De volgorde:
Het zich naar boven toe opeenhopen wordt omhoogdringen. Daarom is het volgende teken: het Omhoogdringen.

Vermengde tekens:
Het Omhoogdringende komt niet terug.
 
Op zichzelf beschouwd is het hexagram zeer gunstig van samenstelling. Het bovenste trigram, Kun, heeft de bewegingsrichting naar onderen; het onderste trigram, Xun, dat indringen beduidt en als beeld het hout heeft, kan daarom ongestoord omhoogdringen, al is dit niet zo gemakkelijk en expansief als het opgaan van de zon in nr. 35, de Vooruitgang. De opgaande beweging wordt gesteund door de kerntekens Zhen en Dui, die eveneens naar boven gericht zijn. Het hexagram is de omkering van het vorige.


het Oordeel:

升:元亨,用见大人,勿恤,南征吉。

Het Omhoogdringen heeft verheven welslagen!
Men moet de grote man zien.
Vrees niet!
Opbreken naar het Zuiden brengt heil.
 


Het omhoogdringen van de goede elementen ontmoet geen hindernis, daarom wordt het met groot succes bekroond. Het omhoogdringen wordt niet door gewelddadig optreden, maar door bescheidenheid en soepelheid mogelijk gemaakt. Daar men echter door de gunst der tijden wordt gedragen, komt men vooruit. Men moet eropuit gaan en de invloedrijke personen opzoeken. Daarbij hoeft men niet bevreesd te zijn, want het succes zal niet uitblijven. Men moet echter aan het werk gaan, want activiteit (dit is de betekenis van het Zuiden) brengt heil.

Commentaar op de beslissing:

柔以时升,巽而顺,刚中而应,是以大亨。用见大人,勿恤;有庆也。南征吉,志行也。

Het weke dringt met de tijd omhoog. Zachtmoedig en toegewijd. Het vaste is in het midden en vindt overeenstemming, daarom verkrijgt het groot welslagen.
‘Men moet de grote man zien. Vrees niet’,
want het brengt zegen.
‘Opbreken naar het Zuiden brengt heil.’
De wil geschiedt.
 


Het weke, dat door de tijd gedragen omhoogdringt, is de weke beginlijn, die de wortel van het hout – het onderste trigram – verbeeldt. Zachtmoedig is het onderste trigram, toegewijd het bovenste. Dit zijn de eerste vereisten in tijden, die het de sterke lijn op de tweede plaats – die harmonie vindt bij de zwakke lijn op de plaats van de heerser – mogelijk maken, groot succes te bereiken. De term luidt hier: ‘Men moet de grote man zien’ en niet, zoals gewoonlijk: ‘Het is bevorderlijk de grote man te zien’; de heer van het hexagram is namelijk niet de grote man; de heer is juist een weke lijn. De oorzaak van het welslagen is niet van aardse, maar van transcendente aard. Daarom wordt er ook gezegd: ‘Vrees niet’, en ‘het brengt zegen’. Deze uit de onzichtbare wereld stammende gunstige omstandigheden moet men echter door arbeid benutten. Het vertrek naar het Zuiden beduidt arbeid. Het Zuiden is de windstreek tussen Xun en Kun, de beide componenten van het hexagram.


het Beeld:

地中生木,升;君子以顺德,积小以高大。

Binnen in de aarde groeit het hout:
Het beeld van het Omhoogdringen.
Zo hoopt de edele vol toewijding kleine dingen op,
Om iets hoogs en groots tot stand te brengen.Het hout in de aarde groeit zonder haast en zonder rust omhoog, doordat het zich gedwee om de obstakels heen buigt. Zo is de edele toegewijd van aard en in zijn vooruitgang rust hij nooit.*
_________

*: Vlg. daarmee:
'Beschäftigung, die nie ermattet,
Die langsam schafft, doch nie zerstört,
Die zu dem Bau der Ewigkeiten
Zwar Sandkorn nur für Sandkorn reicht,
Doch von der grossen Schuld der Zeiten
Minuten, Tage, Jahre streicht.'


de Lijnen:


上六:冥升,利于不息之贞。

Bovenaan een zes betekent:

Omhoogdringen in het donker.
Bevorderlijk is het, onafgebroken standvastig te zijn.Wie blindelings omhoogdringt toont gebrek aan inzicht. Hij kent slechts de vooruitgang, niet de terugtocht. Men put daarbij zijn krachten uit. Het is belangrijk er in zulk een geval onophoudelijk op bedacht te zijn dat men consciëntieus en consequent moet blijven. Slechts op deze wijze kan men zich bevrijden van blinde impulsen, die altijd uit den boze zijn.


een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
六五:贞吉,升阶。

Zes op de vijfde plaats betekent:

Standvastigheid brengt heil.
Men dringt trapsgewijze omhoog.Bij het steeds verder vooruit komen is het van belang dat men niet bedwelmd geraakt door zijn succes. Juist bij grote overwinningen moet men voortdurend nuchter blijven, geen treden willen overslaan, maar langzaam, als het ware aarzelend, stap voor stap verder gaan. Alleen deze rustige, regelmatige vooruitgang, die niets overijlds doet, leidt tot het doel.


六四:王用亨于岐山,吉无咎。

Zes op de vierde plaats betekent:

De koning stelt hem voor aan de berg Tj'i. Heil. Geen blaam.De berg ligt in het Westen van China, het geboorteland van koning Wen, door wiens zoon, de hertog van Zhou, de woorden bij de afzonderlijke lijnen zijn toegevoegd. Het is een herinnering aan de tijd dat de Zhou-dynastie tot macht en aanzien kwam. Toen werden de grote helpers van koning Wen voorgesteld aan de god van de vaderlandse berg, waardoor ze hun plaats kregen aan de zijde van de vorst in de hallen der voorvaderen. Hier wordt dus een periode geschetst waarin het omhoogdringen zijn doel bereikt. Men wordt beroemd voor mensen en goden, en opgenomen in de kring der mannen die het geestelijk leven van de natie opbouwen; zo krijgt men duurzame, historische betekenis.


九三:升虚邑。

Negen op de derde plaats betekent:

Men dringt omhoog in een lege stad.Hier vallen de obstakels, die het voorwaarts dringen anders in de weg staan, geheel weg. Het gaat verwonderlijk gemakkelijk. Zonder te aarzelen volgt men deze weg, om ten volle te profiteren van het succes. Oppervlakkig beschouwd schijnt alles volkomen in orde te zijn. Toch is er geen geluk belovende zinsnede aan toegevoegd. Het is de vraag hoe lang zulk een onbeperkt succes zal duren. Toch is het niet raadzaam bij zulke bedenkingen lang te blijven stil staan, aangezien men daardoor alleen maar kracht zou verspillen; men doet beter, zich de gunst der tijden onverwijld ten nutte te maken.


九二:孚乃利用禴,无咎。

Negen op de tweede plaats betekent:

Als men oprecht is
Is het ook bevorderlijk een klein offer te brengen.
Geen blaam.Voorop staat dat we met een krachtig man te doen hebben. Hij past eigenlijk niet in zijn omgeving, daar hij te ruw is en zich te weinig aan uiterlijke vormen gelegen laat liggen. Maar hij is innerlijk oprecht; daarom komt men hem tegemoet, en zijn gebrek aan uiterlijke beschaving berokkent hem geen schade. De oprechtheid is hier het uitvloeisel van solide eigenschappen, bij de overeenkomstige lijn in het vorige teken daarentegen van innerlijke deemoed.


een geel blok dat aangeeft dat dit de constituerende heer van het hexagram is
初六:允升,大吉。

In het begin een zes betekent:

Omhoogdringen dat vertrouwen ontmoet
Brengt groot heil.Hier is de beginsituatie van het omhoogdringen. Gelijk het hout de kracht voor zijn omhoogdringen put uit de wortel, die zich geheel onderaan bevindt, put men de kracht tot omhoogkomen uit een overeenkomstige positie. Die positie is nederig, men is onbekend. Maar er bestaat een innerlijke verwantschap met de heersers boven, en door deze relatie wint men het vertrouwen dat men nodig heeft om iets te kunnen volbrengen.