home
mijn Vragenboek
zoek 'n hexagram stel een vraag teken 'n hexagram
wat is de Yijing? de Tien Vleugels voorwoord van Jung inleiding door Wilhelm US and UK flag over ons
steun onze site
Orakelboek
易經
het Hexagrammenboek

Als je liever handmatig het orakel wilt raadplegen of als je een bepaald hexagram willen nalezen, dan zijn de onderstaande opzoek schema's heel handig.

Orakelmunten

易經
het Hexagrammenboek

Als je liever handmatig het orakel wilt raadplegen of als je een bepaald hexagram willen nalezen, dan zijn de onderstaande opzoek schema's heel handig.


Schema 1,

Selecteer een hexagram middels de trigrammen:


Trigrammemindeling
Trigrammemindeling


Schema 2,

Kies een hexagram uit de onderstaande lijst.
De hexagrammen staan op volgorde van hun rangnummer:

35. Jin

de Vooruitgang<
上九:晋其角,维用伐邑,厉吉无咎,贞吝。

Bovenaan een negen betekent:

Voortschrijden met de horens mag men alleen
Om zijn eigen gebied te straffen.
Zich van geen gevaar bewust zijn brengt heil.
Geen blaam.
Standvastigheid brengt beschaming.Voortschrijden met de horens, dat wil zeggen agressief optreden, mag men in tijden als hier bedoeld alleen tegenover zijn eigen mensen. Daarbij moet men steeds in het oog houden dat zulk agressief optreden altijd met gevaar verbonden is. Daardoor vermijdt men dreigende fouten en wat men heeft beoogd gelukt. Daarentegen zal het volharden in een al te energieke houding, vooral tegenover mensen die verder van ons afstaan, beschaming brengen.
een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
六五:悔亡,失得勿恤,往吉,无不利。

Zes op de vijfde plaats betekent:

Berouw verdwijnt.
Neem winst en verlies niet ter harte.
Ondernemingen brengen heil.
Alles werkt bevorderend.Hier wordt de situatie beschreven van een man die in een tijd van vooruitgang een invloedrijke positie bekleedt en mild en gereserveerd blijft. Hij zal zich misschien verwijten maken dat hij de gunst der tijden niet energiek genoeg heeft uitgebuit om zich alle bereikbare voordelen te verschaffen, maar dit gevoel van spijt verdwijnt. Men mag zich winst of verlies niet te veel aantrekken - dat zijn dingen van ondergeschikt belang. Hoofdzaak is dat men zich op deze wijze mogelijkheden heeft geschapen om met succes een zegenrijke invloed uit te oefenen.
九四:晋如硕鼠,贞厉。

Negen op de vierde plaats betekent:

Vooruitgang als een hamster.
Standvastigheid brengt gevaar met zich.In tijden van vooruitgang is het voor sterke mensen op de verkeerde plaats gemakkelijk grote rijkdommen bijeen te schrapen. En daar tijden van vooruitgang altijd ook tijden zijn waarin de zon alles aan den dag brengt wat het licht niet kan verdragen, brengt het noodzakelijkerwijze gevaar met zich, wanneer men in zulk een handelwijze volhardt.
六三:众允,悔亡。

Zes op de derde plaats betekent:

Allen zijn het eens. Berouw verdwijnt.Men streeft voorwaarts, en wel in gemeenschap met anderen, door wier instemming men wordt aangemoedigd. Daardoor verdwijnt elke reden tot spijt over de omstandigheid dat men niet genoeg zelfstandigheid bezit om het zonder hulp te kunnen opnemen tegen elke vijandige wending van het lot.
六二:晋如,愁如,贞吉。受兹介福,于其王母。

Zes op de tweede plaats betekent:

Voortschrijdend, maar in droefheid.
Standvastigheid brengt heil!
Men krijgt dan groot geluk van zijn stammoeder.De vooruitgang wordt tegengehouden, men wordt tegengewerkt bij zijn poging in contact te komen met de man van aanzien tot wie men in relatie staat. Dat brengt droefheid met zich mee. Maar in zulk een geval moet men standvastig blijven, dan zal men van de man in kwestie in moederlijke mildheid een groot geluk ontvangen. Dit geluk is welverdiend, daar de wederkerige toegenegenheid niet op egoïstische motieven of partijgeest, maar op degelijke en rechtschapen beginselen berust.
初六:晋如,摧如,贞吉。罔孚,裕无咎。

In het begin een zes betekent:

Voortschrijdend, maar teruggewezen.
Standvastigheid brengt heil!
Als men geen vertrouwen vindt, blijve men gelaten.
Geen fout.In een tijd waarin alles naar vooruitgang streeft verkeert men nog in de onzekerheid of men bij de vooruitgang mogelijk op een afwijzing zou kunnen stoten. Dan komt het erop aan eenvoudig te volharden in het goede: dat brengt ten slotte heil. Het kan zijn dat men geen vertrouwen ontmoet. In dit geval moet men niet trachten dit vertrouwen tot elke prijs te veroveren; men moet gelaten en blijmoedig blijven en zich niet door toorn laten overmannen. Dan blijft men vrij van feilen.
het Teken van hexagram de Vooruitgang Xis:

de basistrigrammen:
   boven Trigram Li , het Zich-Hechtende, het vuur
   beneden Trigram Kun , het Ontvangende, de aarde

de kerntrigrammen:
   boven Trigram Kan , het Onpeilbare, het water
   beneden Trigram Gen , het Stilhouden, de berg

de omhullende trigrammen:
   boven Trigram Gen , het Stilhouden, de berg
   beneden Trigram Gen , het Stilhouden, de berg

Het teken stelt de zon voor, die opkomt over de aarde; het is daarom het beeld van de snelle, gemakkelijke vooruitgang, die tegelijkertijd steeds verdere expansie en klaarheid betekent.

De volgorde:
De wezens kunnen niet voortdurend in een toestand van macht blijven; daarom is het volgende teken: de Vooruitgang. Vooruitgang wil zeggen expansie.

Vermengde tekens:
Vooruitgang beduidt de dag.

De hexagrammen Jin (de Vooruitgang), Sheng (het Omhoogdringen, nr. 46) en Jian (de Ontwikkeling, nr. 53) hebben alle de betekenis van ‘voortschrijden’. Jin, de Vooruitgang, heeft als beeld de zon die omhoogrijst boven de aarde; het is het mooiste van de drie. Sheng, het Omhoogdringen, wordt gesymboliseerd door het hout, dat uit de aarde oprijst; Jian, de Ontwikkeling, toont de nog geleidelijker ontwikkeling van een boom op een berg. Weliswaar brengt al te snelle expansie ook gevaren met zich mee, zoals bij het volgende hexagram blijkt.
In de menselijke samenleving duidt het hexagram op een wijze heerser die gehoorzame dienaren aan zijn zijde heeft.
het Oordeel bij hexagram de Vooruitgang Xis:

晋:康侯用锡马蕃庶,昼日三接。

De Vooruitgang:
De sterke vorst wordt geëerd door een groot aantal paarden.
Op één dag wordt hij driemaal ontvangen.Als voorbeeld wordt een tijd geschilderd waarin een sterke leenvorst de overige vorsten rondom de koning verzamelt in gehoorzaamheid en vrede, en door de grote koning met geschenken overladen en in zijn naaste omgeving toegelaten wordt. Hierin ligt een tweevoudige gedachte. De eigenlijke werking van de vooruitgang gaat uit van een man in een afhankelijke positie, die de anderen als hun gelijke beschouwen en daarom willig volgen. Die leider bezit genoeg innerlijke klaarheid om de grote invloed die hij heeft niet te misbruiken, maar ten gunste van zijn heer aan te wenden. De heer zijnerzijds is vrij van elke jaloezie, overlaadt de grote man met geschenken en houdt hem in zijn naaste omgeving. Een verlicht heerser en een gehoorzaam dienaar: dat zijn de noodzakelijke voorwaarden voor een grote vooruitgang.

Commentaar op de Beslissing:

晋,进也。明出地上,顺而丽乎大明,柔进而上行。是以康侯用锡马蕃庶,昼日三接也。

Vooruitgang beduidt vooruitkomen. De klaarheid rijst omhoog boven de aarde. Vol overgave en zich hechtend aan de grote klaarheid, schrijdt het zwakke voort en gaat het mede omhoog; daarom staat er: ‘De sterke vorst wordt geëerd door een groot aantal paarden. Op één dag wordt hij driemaal ontvangen.’
 


De structuur van het hexagram duidt op vooruitgang en wel op een vooruitgang naar alle kanten, op expansie. De overgave heeft betrekking op het onderste trigram Kun, dat hier de dienaar aangeeft. De grote klaarheid heeft betrekking op het bovenste trigram Li, dat hier de heerser bedoelt. Het zwakke dat voortschrijdt, is de middelste lijn van Kun, die de middelste plaats inneemt van het bovenste trigram (dat oorspronkelijk Qian, de vader, was) en daarom de heer is van het hexagram, de wijze prins. De heerser heeft de trouw van zijn dienaren nodig, die hij in zijn grote wijsheid waardig weet te belonen. Dit verklaart de woorden van het oordeel.
het Beeld van hexagram de Vooruitgang Xis:

明出地上,晋;君子以自昭明德。

De zon gaat op over de aarde:
Het beeld van de Vooruitgang.
Zo geeft de edele zelf glans aan zijn lichtende deugd.Het licht van de zon die opgaat over de aarde is van nature helder; maar hoe hoger de zon rijst, des te volkomener komt ze uit de grauwe nevels tevoorschijn, totdat zij in haar oorspronkelijke reinheid straalt over een steeds ruimer gebied. Zo is ook het ware wezen van de mens oorspronkelijk goed, maar het wordt vertroebeld door het contact met het aardse; daarom heeft het loutering nodig opdat het kan stralen in zijn oorspronkelijke lichte glans.
het kernhexagram:

39. Jian
de Hindernis

4
De basistrigrammen
Een hexagram bevat veel informatie. De meest aan de oppervlakte liggende informatie vinden we als we een hexagram in twee stukjes van elk drie lijnen opdelen; we zien dan de twee zogenaamde ‘trigrammen’ waar het hexagram uit bestaat. Er is een bovenste trigram en een onderste trigram: het bovenste trigram vertelt iets over je omgeving in relatie tot je situatie; deze gaat vaak over alles buiten jou. Het onderste trigram stelt jou voor, de vraagsteller, en vertelt iets over jezelf en je eigen houding. Mocht de vraag over iets of iemand anders gaan, dan is het onderste trigram die ander en het bovenste trigram alles buiten die ander, bijvoorbeeld een beoogde zakenpartner of een doel dat bereikt wil worden. Ook staan de twee trigrammen tot elkaar als oorzaak en gevolg – het onderste trigram is dan de oorzaak, het bovenste het gevolg.
De waarde van de acht trigrammen kan moeilijk onderschat worden. Ze zijn het fundament van de Yijing, en in de huidige indeling van het boek lijkt de volgorde van de hexagrammen dan ook op geheimzinnige wijze bepaald te worden door de trigrammen waaruit de hexagrammen zijn opgebouwd. Samen met de leer van de Vijf Fasen vormen de acht trigrammen de belangrijkste kern van het Chinese gedachtegoed. Ze worden toegepast bij feng shui (de eeuwenoude leer voor de plaatsing van huis en graf), bij verschillende vormen van Chinese astrologie, de traditionele Chinese geneeskunde, en er is zelfs een vorm van verdedigingskunst, Baguazhang, die geheel is afgestemd op de acht trigrammen. Wie zich gaat verdiepen in de Chinese filosofie zal altijd de acht trigrammen en hun associaties tegenkomen. Ze worden gekoppeld aan de acht windrichtingen, aan lichaamsdelen, getallen, landkenmerken, geur, kleur en smaak, kortom, ze vormen een belangrijke bron voor het systematiseren van vele dingen.

Fu Xi 'Earlier Heaven' bagua arrangement

Bovenstaande tekst is afkomstig uit het boek van Harmen Mesker, getiteld de I Tjing stap voor stap. Dit boek vormt een voortreffelijke inleiding tot het gebruik en de interpretatie van de Yijing. Door de afbeelding van het boek aan te klikken kun je het aanschaffen.
☰ De Hemel als bovenste basistrigram:
• Wat het vraagt: neem de leiding in je situatie. Geef sturing aan anderen, zet jezelf doelbewust in om je gekozen doel te bereiken. Focus je op externe factoren die leiding nodig hebben. Maak je intentie en ideeën duidelijk. Treed krachtig en sterk op.
• Wat het laat zien: mannelijke dominantie buiten jou, een wilskrachtige persoon of omgeving, een door ratio gedreven externe factor die wil sturen. Een vaderfiguur.
• Hoe je het uit: Hemel als bovenste trigram kan betekenen dat je plannen wilt uitvoeren; je hebt ideeën en wilt iets opzetten dat erkenning in je omgeving, en wellicht in de maatschappij geeft. Je wilt geestelijke waarden uitdragen in de wereld. Je wilt iets betekenen. In het uiterste geval kan het betekenen dat je drammerig bent, en koppig.

☰ De Hemel als onderste basistrigram:
• Wat het vraagt: vind je innerlijke drijfveer. Focus op je intentie, je motivatie en je doel. Richt je op je innerlijke kracht die alles in beweging zet, de onzichtbare energie die zorgt dat de dingen lo- pen volgens jouw plan. Gebruik je hoofd, je intellect. Wees innerlijk sterk.
• Wat het laat zien: innerlijke kracht, rationaliteit en focus op aspecten in jezelf. Leiding nemen over jezelf, de spiritualiteit ach- ter je handelen.
• Hoe je het uit: een innerlijke kracht die je zelfverzekerd en beslist maakt. Je hebt energie in je, maar voelt niet direct de behoefte daar concreet iets mee te doen. Het is je drijfveer, je motivatie. Je bent je eigen leider, en onafhankelijk van anderen. In het uiterste geval kan het betekenen dat je egoïstisch bent, en een binnenvetter.

☰ De Hemel als bovenste kerntrigram:
er is een drang om als leider op te treden of om de eigen creativiteit te laten zien. Je hebt ideeën die je wilt verwezenlijken, maar ze blijven in de conceptfase.

☰ De Hemel als onderste kerntrigram:
er is een sterke vaderbinding, of binding met het vaderlijke. De inspiratie die je van binnen voelt kan niet benut worden. Je hebt een richting maar geen doel.

☰ De Hemel als omhullend trigram:
Er is een sterke, mannelijke invloed die zijn wil oplegt. De
ratio heeft de overhand. Er wordt meer gedacht in abstracte theorieën waarbij de dagelijkse praktijk niet als leidend wordt gezien. Ideeën zonder concretisering zijn een belemmerende factor.

Bovenstaande tekst is afkomstig uit het boek van Harmen Mesker, getiteld de I Tjing stap voor stap. Dit boek vormt een voortreffelijke inleiding tot het gebruik en de interpretatie van de Yijing. Door de afbeelding van het boek aan te klikken kun je het aanschaffen.


Bovenstaande tekst is afkomstig uit het boek van Harmen Mesker, getiteld de I Tjing stap voor stap. Dit boek vormt een voortreffelijke inleiding tot het gebruik en de interpretatie van de Yijing. Door de afbeelding van het boek aan te klikken kun je het aanschaffen.
het Teken:

de basistrigrammen:
   boven Trigram Li , het Zich-Hechtende, het vuur
   beneden Trigram Kun , het Ontvangende, de aarde

de kerntrigrammen:
   boven Trigram Kan , het Onpeilbare, het water
   beneden Trigram Gen , het Stilhouden, de berg

de omhullende trigrammen:
   boven Trigram Gen , het Stilhouden, de berg
   beneden Trigram Gen , het Stilhouden, de berg

Het teken stelt de zon voor, die opkomt over de aarde; het is daarom het beeld van de snelle, gemakkelijke vooruitgang, die tegelijkertijd steeds verdere expansie en klaarheid betekent.

De volgorde:
De wezens kunnen niet voortdurend in een toestand van macht blijven; daarom is het volgende teken: de Vooruitgang. Vooruitgang wil zeggen expansie.

Vermengde tekens:
Vooruitgang beduidt de dag.

De hexagrammen Jin (de Vooruitgang), Sheng (het Omhoogdringen, nr. 46) en Jian (de Ontwikkeling, nr. 53) hebben alle de betekenis van ‘voortschrijden’. Jin, de Vooruitgang, heeft als beeld de zon die omhoogrijst boven de aarde; het is het mooiste van de drie. Sheng, het Omhoogdringen, wordt gesymboliseerd door het hout, dat uit de aarde oprijst; Jian, de Ontwikkeling, toont de nog geleidelijker ontwikkeling van een boom op een berg. Weliswaar brengt al te snelle expansie ook gevaren met zich mee, zoals bij het volgende hexagram blijkt.
In de menselijke samenleving duidt het hexagram op een wijze heerser die gehoorzame dienaren aan zijn zijde heeft.


het Oordeel:

晋:康侯用锡马蕃庶,昼日三接。

De Vooruitgang:
De sterke vorst wordt geëerd door een groot aantal paarden.
Op één dag wordt hij driemaal ontvangen.Als voorbeeld wordt een tijd geschilderd waarin een sterke leenvorst de overige vorsten rondom de koning verzamelt in gehoorzaamheid en vrede, en door de grote koning met geschenken overladen en in zijn naaste omgeving toegelaten wordt. Hierin ligt een tweevoudige gedachte. De eigenlijke werking van de vooruitgang gaat uit van een man in een afhankelijke positie, die de anderen als hun gelijke beschouwen en daarom willig volgen. Die leider bezit genoeg innerlijke klaarheid om de grote invloed die hij heeft niet te misbruiken, maar ten gunste van zijn heer aan te wenden. De heer zijnerzijds is vrij van elke jaloezie, overlaadt de grote man met geschenken en houdt hem in zijn naaste omgeving. Een verlicht heerser en een gehoorzaam dienaar: dat zijn de noodzakelijke voorwaarden voor een grote vooruitgang.

Commentaar op de Beslissing:

晋,进也。明出地上,顺而丽乎大明,柔进而上行。是以康侯用锡马蕃庶,昼日三接也。

Vooruitgang beduidt vooruitkomen. De klaarheid rijst omhoog boven de aarde. Vol overgave en zich hechtend aan de grote klaarheid, schrijdt het zwakke voort en gaat het mede omhoog; daarom staat er: ‘De sterke vorst wordt geëerd door een groot aantal paarden. Op één dag wordt hij driemaal ontvangen.’
 


De structuur van het hexagram duidt op vooruitgang en wel op een vooruitgang naar alle kanten, op expansie. De overgave heeft betrekking op het onderste trigram Kun, dat hier de dienaar aangeeft. De grote klaarheid heeft betrekking op het bovenste trigram Li, dat hier de heerser bedoelt. Het zwakke dat voortschrijdt, is de middelste lijn van Kun, die de middelste plaats inneemt van het bovenste trigram (dat oorspronkelijk Qian, de vader, was) en daarom de heer is van het hexagram, de wijze prins. De heerser heeft de trouw van zijn dienaren nodig, die hij in zijn grote wijsheid waardig weet te belonen. Dit verklaart de woorden van het oordeel.


het Beeld:

明出地上,晋;君子以自昭明德。

De zon gaat op over de aarde:
Het beeld van de Vooruitgang.
Zo geeft de edele zelf glans aan zijn lichtende deugd.Het licht van de zon die opgaat over de aarde is van nature helder; maar hoe hoger de zon rijst, des te volkomener komt ze uit de grauwe nevels tevoorschijn, totdat zij in haar oorspronkelijke reinheid straalt over een steeds ruimer gebied. Zo is ook het ware wezen van de mens oorspronkelijk goed, maar het wordt vertroebeld door het contact met het aardse; daarom heeft het loutering nodig opdat het kan stralen in zijn oorspronkelijke lichte glans.


de Lijnen:


上九:晋其角,维用伐邑,厉吉无咎,贞吝。

Bovenaan een negen betekent:

Voortschrijden met de horens mag men alleen
Om zijn eigen gebied te straffen.
Zich van geen gevaar bewust zijn brengt heil.
Geen blaam.
Standvastigheid brengt beschaming.Voortschrijden met de horens, dat wil zeggen agressief optreden, mag men in tijden als hier bedoeld alleen tegenover zijn eigen mensen. Daarbij moet men steeds in het oog houden dat zulk agressief optreden altijd met gevaar verbonden is. Daardoor vermijdt men dreigende fouten en wat men heeft beoogd gelukt. Daarentegen zal het volharden in een al te energieke houding, vooral tegenover mensen die verder van ons afstaan, beschaming brengen.


een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
六五:悔亡,失得勿恤,往吉,无不利。

Zes op de vijfde plaats betekent:

Berouw verdwijnt.
Neem winst en verlies niet ter harte.
Ondernemingen brengen heil.
Alles werkt bevorderend.Hier wordt de situatie beschreven van een man die in een tijd van vooruitgang een invloedrijke positie bekleedt en mild en gereserveerd blijft. Hij zal zich misschien verwijten maken dat hij de gunst der tijden niet energiek genoeg heeft uitgebuit om zich alle bereikbare voordelen te verschaffen, maar dit gevoel van spijt verdwijnt. Men mag zich winst of verlies niet te veel aantrekken - dat zijn dingen van ondergeschikt belang. Hoofdzaak is dat men zich op deze wijze mogelijkheden heeft geschapen om met succes een zegenrijke invloed uit te oefenen.


九四:晋如硕鼠,贞厉。

Negen op de vierde plaats betekent:

Vooruitgang als een hamster.
Standvastigheid brengt gevaar met zich.In tijden van vooruitgang is het voor sterke mensen op de verkeerde plaats gemakkelijk grote rijkdommen bijeen te schrapen. En daar tijden van vooruitgang altijd ook tijden zijn waarin de zon alles aan den dag brengt wat het licht niet kan verdragen, brengt het noodzakelijkerwijze gevaar met zich, wanneer men in zulk een handelwijze volhardt.


六三:众允,悔亡。

Zes op de derde plaats betekent:

Allen zijn het eens. Berouw verdwijnt.Men streeft voorwaarts, en wel in gemeenschap met anderen, door wier instemming men wordt aangemoedigd. Daardoor verdwijnt elke reden tot spijt over de omstandigheid dat men niet genoeg zelfstandigheid bezit om het zonder hulp te kunnen opnemen tegen elke vijandige wending van het lot.


六二:晋如,愁如,贞吉。受兹介福,于其王母。

Zes op de tweede plaats betekent:

Voortschrijdend, maar in droefheid.
Standvastigheid brengt heil!
Men krijgt dan groot geluk van zijn stammoeder.De vooruitgang wordt tegengehouden, men wordt tegengewerkt bij zijn poging in contact te komen met de man van aanzien tot wie men in relatie staat. Dat brengt droefheid met zich mee. Maar in zulk een geval moet men standvastig blijven, dan zal men van de man in kwestie in moederlijke mildheid een groot geluk ontvangen. Dit geluk is welverdiend, daar de wederkerige toegenegenheid niet op egoïstische motieven of partijgeest, maar op degelijke en rechtschapen beginselen berust.


初六:晋如,摧如,贞吉。罔孚,裕无咎。

In het begin een zes betekent:

Voortschrijdend, maar teruggewezen.
Standvastigheid brengt heil!
Als men geen vertrouwen vindt, blijve men gelaten.
Geen fout.In een tijd waarin alles naar vooruitgang streeft verkeert men nog in de onzekerheid of men bij de vooruitgang mogelijk op een afwijzing zou kunnen stoten. Dan komt het erop aan eenvoudig te volharden in het goede: dat brengt ten slotte heil. Het kan zijn dat men geen vertrouwen ontmoet. In dit geval moet men niet trachten dit vertrouwen tot elke prijs te veroveren; men moet gelaten en blijmoedig blijven en zich niet door toorn laten overmannen. Dan blijft men vrij van feilen.