home
mijn Vragenboek
zoek 'n hexagram stel een vraag teken 'n hexagram
wat is de Yijing? de Tien Vleugels voorwoord van Jung inleiding door Wilhelm US and UK flag over ons
steun onze site
Orakelboek
易經
het Hexagrammenboek

Als je liever handmatig het orakel wilt raadplegen of als je een bepaald hexagram willen nalezen, dan zijn de onderstaande opzoek schema's heel handig.

Orakelmunten

易經
het Hexagrammenboek

Als je liever handmatig het orakel wilt raadplegen of als je een bepaald hexagram willen nalezen, dan zijn de onderstaande opzoek schema's heel handig.


Schema 1,

Selecteer een hexagram middels de trigrammen:


Trigrammemindeling
Trigrammemindeling


Schema 2,

Kies een hexagram uit de onderstaande lijst.
De hexagrammen staan op volgorde van hun rangnummer:
大畜

26. Da Chu

de Temmende Kracht van het Grote<
een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
上九:何天之衢,亨。

Bovenaan een negen betekent:

Men vindt de weg naar de hemel. Welslagen.De tijd van de belemmering is voorbij. De door de belemmering sinds lang opgehoopte kracht breekt zich een baan en heeft groot succes. Hier is een wijze, die door de heerser wordt geëerd en wiens doorwerkende principes nu de wereld vormen.
een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
六五:豶豕之牙,吉。

Zes op de vijfde plaats betekent:

De tand van een gecastreerd everzwijn. Heil!Hier is de temming van het onstuimig voorwaarts dringende op indirecte wijze bereikt. De tand van het everzwijn is op zichzelf gevaarlijk, maar als de natuur van het dier veranderd is, verliest het zijn gevaarlijkheid. Zo moet men ook bij de mensen de wilde kracht niet rechtstreeks bestrijden; in plaats daarvan moet men de wortels ervan uitroeien.
六四:童牛之牿,元吉。

Zes op de vierde plaats betekent:

De schutplank van een jonge stier.
Groot heil!Deze lijn en de hierop volgende zijn het die de voorwaarts strevende onderste lijnen temmen. Voordat bij een stier de horens zijn gegroeid, brengt men op zijn voorhoofd een schutplank aan, die ervoor zorgt dat de horens, wanneer ze er eenmaal zijn, niemand kunnen verwonden. Het is een goede wijze van temmen als men de uitbrekende wildheid reeds aan banden legt nog voor ze zich manifesteert. Daardoor kan men verzekerd zijn van een gemakkelijk en groot succes.
九三:良马逐,利艰贞。曰闲舆卫,利有攸往。

Negen op de derde plaats betekent:

Een goed paard, dat anderen volgt.
Bevorderlijk is bewustzijn van het gevaar
En standvastigheid.
Oefen je dagelijks in wagenmennen
En verdediging met wapens.
Het is bevorderlijk een plaats te hebben
Waar men heen kan gaan.De weg gaat open. De hinderpaal is verdwenen. Men staat in contact met een sterke wil, die in dezelfde richting werkt. Men komt vooruit als een goed paard, dat een ander volgt. Maar er dreigt nog gevaar. Wil men zijn kracht niet inboeten, dan moet men zich van dat gevaar bewust blijven. Enerzijds moet men zich dus bekwamen in datgene wat vooruit brengt, anderzijds in datgene wat tegen een onverhoedse aanval beschermt. Dan is het goed een doel te hebben waar men op afstuurt.
九二:舆说輹。

Negen op de tweede plaats betekent:

Van de wagen worden de aslagers afgenomen.Hier is het voortschrijden belemmerd, op dezelfde wijze als bij hexagram nr 9: De Temmende Kracht van het Kleine, de negen op de dèrde plaats. Maar terwijl daar de tegenwerkende kracht gering is en er een conflict ontstaat tussen het voorwaarts dringende en het tegenwerkende, waardoor de spaken van de wagen afspringen, is hier de tegenwerkende kracht ongetwijfeld het sterkst. Daarom vindt er geen gevecht plaats. Men berust en neemt vooreerst maar de aslagers weg, dat wil zeggen men bereidt zich voor op een tijd van wachten. Daardoor verzamelt zich de nodige spankracht om later energiek te kunnen voortschrijden.
初九:有厉利已。

In het begin een negen betekent:

Er dreigt gevaar. Het is bevorderlijk zich afzijdig te houden.Men zou wel graag energiek voorwaarts willen gaan, maar de omstandigheden werken niet mee. Men ziet zich de weg versperd. Door de voortgang te willen forceren zou men zich in het ongeluk storten. Daarom is het beter zich te beheersen, totdat zich een uitweg opent voor de samengebalde krachten.
het Teken van hexagram de Temmende Kracht van het Grote kis:

de basistrigrammen:
   boven Trigram Gen , het Stilhouden, de berg
   beneden Trigram Qian , het Scheppende, de hemel

de kerntrigrammen:
   boven Trigram Zhen , het Opwindende, de donder
   beneden Trigram Dui , het Blijmoedige, het meer

de omhullende trigrammen:
   boven Trigram Li , het Zich-Hechtende, het vuur
   beneden Trigram Qian , het Scheppende, de hemel

Het 'Scheppende' wordt door het 'Stilhouden' getemd. Daaruit resulteert een grote kracht, heel anders dan bij hexagram nr 9: De Temmende Kracht van het het Kleine, waar slechts het 'Zachtmoedige' het 'Scheppende' in toom houdt. Terwijl daar één zwakke lijn de vijf sterke moet temmen, zijn het er hier twee: behalve de minister ook nog de vorst. Daarom is hun temmende kracht veel groter. Er ligt een drievoudige betekenis in het teken opgesloten: De hemel onder (te midden van) de berg wekt de gedachte op aan het vasthouden = bijeenhouden; het teken Ken, dat het teken Qian stil houdt, wekt de gedachte op aan het vasthouden = tegenhouden. Het feit tenslotte dat een sterke lijn bovenaan de heer van het teken is, die als wijze geëerd en verzorgd wordt, suggereert de gedachte aan het vasthouden = verzorging, voeding. Deze laatste gedachte komt speciaal bij de heer van het teken - de sterke bovenste lijn, die de wijze representeert - tot uiting.

De volgorde:
Als er onschuld is, kan men temmen. Daarom is het volgende teken: de Temmende Kracht van het Grote.
 
De hemelse deugd vasthouden is eerste vereiste voor de onschuld. Anderzijds is de onschuld de toestand, die noodzakelijk is om de oorspronkelijke, hemelse deugd te kunnen vasthouden.

Vermengde tekens:
De Temmende Kracht van het Grote berust op de tijd.
 
De bewegingen der beide trigrammen gaan naar elkaar toe. Het Scheppende beneden dringt sterk naar boven, het Stilhouden boven houdt vast. De kerntekens Zhen en Dui hebben eveneens stijgende tendens en wel het bovenste meer dan het onderste. Dat zijn de latente krachten, die door het vasthouden nog worden versterkt. De beide zwakke lijnen op de plaats van de heerser en de minister temmen de onderste sterke lijnen, terwijl ze zich tegenover de bovenste waarderend en vrijgevig gedragen. Het hexagram is de omkering van het vorige.
het Oordeel bij hexagram de Temmende Kracht van het Grote kis:

大畜:利贞,不家食吉,利涉大川。

De Temmende Kracht van het Grote.
Bevorderlijk is standvastigheid.
Niet thuis eten brengt heil.
Het is bevorderlijk het grote water over te steken.Het vasthouden en samentrekken van grote, scheppende krachten, gelijk in dit teken wordt weergegeven, vereist een sterk man met een helder verstand, die door de heerser wordt geëerd. Het teken Qian wijst op sterke scheppingskracht, het teken Gen op degelijke waarden; beide duiden op licht en klaarheid en op een dagelijkse vernieuwing van het karakter. Alleen door zulk een dagelijkse zelfvernieuwing bestendigt men het hoge peil van zijn kracht. Terwijl in rustige perioden de macht der gewoonte tot het handhaven van de orde bijdraagt, komt in grote tijden van krachtconcentratie alles aan op de macht van de persoonlijkheid. Maar daar degenen die het waard zijn, geëerd worden - zoals de sterke persoonlijkheid, door de heerser met de leiding belast, dat bewijst - is het gunstig niet thuis te eten, maar in het openbare leven zijn brood te verdienen met het bekleden van een betrekking. Men is in harmonie met de hemel; daarom gelukken ook moeilijke, gevaarlijke ondernemingen, bijvoorbeeld het oversteken van het grote water.

Commentaar op de Beslissing:

大畜,刚健笃实辉光,日新其德,刚上而尚贤。能止健,大正也。不家食吉,养贤也。利涉大川,应乎天也。

De Temmende Kracht van het Grote. Vastheid en kracht. Echtheid en waarheid. Glans en licht. Dagelijks vernieuwt hij zijn deugd.
De vaste stijgt omhoog en hij eert de waardige. Hij vermag de kracht rustig te houden, dat is ‘grote correctheid’.
‘Niet thuis eten brengt heil’,
omdat de waardigen gevoed worden.
‘Het is bevorderlijk, het grote water over te steken’,
daar men overeenstemming vindt in de hemel.
 


Het bovenste trigram, Gen, is vast; het onderste, Qian, is sterk; het bovenste is echt, het onderste waar; het bovenste glanzend, het onderste licht. Zo vullen de beide trigrammen elkander aan. Door het stilhoudende element boven worden de karakterkrachten zo gestaald, dat een dagelijkse vernieuwing plaats vindt. Dit heeft betrekking op de innerlijke, persoonlijke werking. Hier wordt de eerste betekenis van het hexagram gegeven: stilhouden en beheersen. De vaste, die omhoog stijgt, is de bovenste negen. Zij stijgt tot boven de zes op de vijfde plaats, die op de plaats van de heerser is, en deze heerser eert de omhoogstijgende, omdat hij waardig is. Het bovenste trigram, Gen, vermag het onderste, Qian, vast te houden. Dit verklaart de woorden van het Oordeel: bevorderlijk is standvastigheid. Hier wordt de tweede betekenis gegeven: vasthouden en stilhouden.
Niet thuis eten, d.w.z. in openbare dienst treden, brengt heil: omdat de zes op de vijfde plaats een heerser aangeeft, die de verdienstelijke mensen voedt. Hier wordt de derde betekenis: vasthouden en voeden, gegeven. ‘Het is bevorderlijk, het grote water over te steken.’ De gedachte wordt afgeleid van de beide kerntekens: Zhen, dat hout betekent, boven Dui, meer. Deze gevaarlijke onderneming is mogelijk doordat de heer van het teken, de zes op de vijfde plaats, in harmonische verhouding staat tot de centrale lijn van het onderste trigram: de negen op de tweede plaats.
het Beeld van hexagram de Temmende Kracht van het Grote kis:

天在山中,大畜;君子以多识前言往行,以畜其德。

De hemel te midden van de berg:
Het beeld van de Temmende Kracht van het Grote.
Zo leert de edele vele woorden uit vroeger tijd
En daden uit het verleden kennen,
Om daardoor zijn karakter te stalen.De hemel te midden van de berg wijst op verborgen schatten. Zo ligt in de woorden en daden van het verleden een schat verborgen, die men gebruiken kan om zijn eigen karakter te stalen en te versterken. Dit is de juiste wijze van studeren: zich niet te beperken tot historische kennis, maar het historische door het toe te passen steeds weer actueel te maken.
het kernhexagram:
归妹
54. Gui Mei
het Huwende Meisje

C
De basistrigrammen
Een hexagram bevat veel informatie. De meest aan de oppervlakte liggende informatie vinden we als we een hexagram in twee stukjes van elk drie lijnen opdelen; we zien dan de twee zogenaamde ‘trigrammen’ waar het hexagram uit bestaat. Er is een bovenste trigram en een onderste trigram: het bovenste trigram vertelt iets over je omgeving in relatie tot je situatie; deze gaat vaak over alles buiten jou. Het onderste trigram stelt jou voor, de vraagsteller, en vertelt iets over jezelf en je eigen houding. Mocht de vraag over iets of iemand anders gaan, dan is het onderste trigram die ander en het bovenste trigram alles buiten die ander, bijvoorbeeld een beoogde zakenpartner of een doel dat bereikt wil worden. Ook staan de twee trigrammen tot elkaar als oorzaak en gevolg – het onderste trigram is dan de oorzaak, het bovenste het gevolg.
De waarde van de acht trigrammen kan moeilijk onderschat worden. Ze zijn het fundament van de Yijing, en in de huidige indeling van het boek lijkt de volgorde van de hexagrammen dan ook op geheimzinnige wijze bepaald te worden door de trigrammen waaruit de hexagrammen zijn opgebouwd. Samen met de leer van de Vijf Fasen vormen de acht trigrammen de belangrijkste kern van het Chinese gedachtegoed. Ze worden toegepast bij feng shui (de eeuwenoude leer voor de plaatsing van huis en graf), bij verschillende vormen van Chinese astrologie, de traditionele Chinese geneeskunde, en er is zelfs een vorm van verdedigingskunst, Baguazhang, die geheel is afgestemd op de acht trigrammen. Wie zich gaat verdiepen in de Chinese filosofie zal altijd de acht trigrammen en hun associaties tegenkomen. Ze worden gekoppeld aan de acht windrichtingen, aan lichaamsdelen, getallen, landkenmerken, geur, kleur en smaak, kortom, ze vormen een belangrijke bron voor het systematiseren van vele dingen.

Fu Xi 'Earlier Heaven' bagua arrangement

Bovenstaande tekst is afkomstig uit het boek van Harmen Mesker, getiteld de I Tjing stap voor stap. Dit boek vormt een voortreffelijke inleiding tot het gebruik en de interpretatie van de Yijing. Door de afbeelding van het boek aan te klikken kun je het aanschaffen.
☰ De Hemel als bovenste basistrigram:
• Wat het vraagt: neem de leiding in je situatie. Geef sturing aan anderen, zet jezelf doelbewust in om je gekozen doel te bereiken. Focus je op externe factoren die leiding nodig hebben. Maak je intentie en ideeën duidelijk. Treed krachtig en sterk op.
• Wat het laat zien: mannelijke dominantie buiten jou, een wilskrachtige persoon of omgeving, een door ratio gedreven externe factor die wil sturen. Een vaderfiguur.
• Hoe je het uit: Hemel als bovenste trigram kan betekenen dat je plannen wilt uitvoeren; je hebt ideeën en wilt iets opzetten dat erkenning in je omgeving, en wellicht in de maatschappij geeft. Je wilt geestelijke waarden uitdragen in de wereld. Je wilt iets betekenen. In het uiterste geval kan het betekenen dat je drammerig bent, en koppig.

☰ De Hemel als onderste basistrigram:
• Wat het vraagt: vind je innerlijke drijfveer. Focus op je intentie, je motivatie en je doel. Richt je op je innerlijke kracht die alles in beweging zet, de onzichtbare energie die zorgt dat de dingen lo- pen volgens jouw plan. Gebruik je hoofd, je intellect. Wees innerlijk sterk.
• Wat het laat zien: innerlijke kracht, rationaliteit en focus op aspecten in jezelf. Leiding nemen over jezelf, de spiritualiteit ach- ter je handelen.
• Hoe je het uit: een innerlijke kracht die je zelfverzekerd en beslist maakt. Je hebt energie in je, maar voelt niet direct de behoefte daar concreet iets mee te doen. Het is je drijfveer, je motivatie. Je bent je eigen leider, en onafhankelijk van anderen. In het uiterste geval kan het betekenen dat je egoïstisch bent, en een binnenvetter.

☰ De Hemel als bovenste kerntrigram:
er is een drang om als leider op te treden of om de eigen creativiteit te laten zien. Je hebt ideeën die je wilt verwezenlijken, maar ze blijven in de conceptfase.

☰ De Hemel als onderste kerntrigram:
er is een sterke vaderbinding, of binding met het vaderlijke. De inspiratie die je van binnen voelt kan niet benut worden. Je hebt een richting maar geen doel.

☰ De Hemel als omhullend trigram:
Er is een sterke, mannelijke invloed die zijn wil oplegt. De
ratio heeft de overhand. Er wordt meer gedacht in abstracte theorieën waarbij de dagelijkse praktijk niet als leidend wordt gezien. Ideeën zonder concretisering zijn een belemmerende factor.

Bovenstaande tekst is afkomstig uit het boek van Harmen Mesker, getiteld de I Tjing stap voor stap. Dit boek vormt een voortreffelijke inleiding tot het gebruik en de interpretatie van de Yijing. Door de afbeelding van het boek aan te klikken kun je het aanschaffen.


Bovenstaande tekst is afkomstig uit het boek van Harmen Mesker, getiteld de I Tjing stap voor stap. Dit boek vormt een voortreffelijke inleiding tot het gebruik en de interpretatie van de Yijing. Door de afbeelding van het boek aan te klikken kun je het aanschaffen.
het Teken:

de basistrigrammen:
   boven Trigram Gen , het Stilhouden, de berg
   beneden Trigram Qian , het Scheppende, de hemel

de kerntrigrammen:
   boven Trigram Zhen , het Opwindende, de donder
   beneden Trigram Dui , het Blijmoedige, het meer

de omhullende trigrammen:
   boven Trigram Li , het Zich-Hechtende, het vuur
   beneden Trigram Qian , het Scheppende, de hemel

Het 'Scheppende' wordt door het 'Stilhouden' getemd. Daaruit resulteert een grote kracht, heel anders dan bij hexagram nr 9: De Temmende Kracht van het het Kleine, waar slechts het 'Zachtmoedige' het 'Scheppende' in toom houdt. Terwijl daar één zwakke lijn de vijf sterke moet temmen, zijn het er hier twee: behalve de minister ook nog de vorst. Daarom is hun temmende kracht veel groter. Er ligt een drievoudige betekenis in het teken opgesloten: De hemel onder (te midden van) de berg wekt de gedachte op aan het vasthouden = bijeenhouden; het teken Ken, dat het teken Qian stil houdt, wekt de gedachte op aan het vasthouden = tegenhouden. Het feit tenslotte dat een sterke lijn bovenaan de heer van het teken is, die als wijze geëerd en verzorgd wordt, suggereert de gedachte aan het vasthouden = verzorging, voeding. Deze laatste gedachte komt speciaal bij de heer van het teken - de sterke bovenste lijn, die de wijze representeert - tot uiting.

De volgorde:
Als er onschuld is, kan men temmen. Daarom is het volgende teken: de Temmende Kracht van het Grote.
 
De hemelse deugd vasthouden is eerste vereiste voor de onschuld. Anderzijds is de onschuld de toestand, die noodzakelijk is om de oorspronkelijke, hemelse deugd te kunnen vasthouden.

Vermengde tekens:
De Temmende Kracht van het Grote berust op de tijd.
 
De bewegingen der beide trigrammen gaan naar elkaar toe. Het Scheppende beneden dringt sterk naar boven, het Stilhouden boven houdt vast. De kerntekens Zhen en Dui hebben eveneens stijgende tendens en wel het bovenste meer dan het onderste. Dat zijn de latente krachten, die door het vasthouden nog worden versterkt. De beide zwakke lijnen op de plaats van de heerser en de minister temmen de onderste sterke lijnen, terwijl ze zich tegenover de bovenste waarderend en vrijgevig gedragen. Het hexagram is de omkering van het vorige.


het Oordeel:

大畜:利贞,不家食吉,利涉大川。

De Temmende Kracht van het Grote.
Bevorderlijk is standvastigheid.
Niet thuis eten brengt heil.
Het is bevorderlijk het grote water over te steken.Het vasthouden en samentrekken van grote, scheppende krachten, gelijk in dit teken wordt weergegeven, vereist een sterk man met een helder verstand, die door de heerser wordt geëerd. Het teken Qian wijst op sterke scheppingskracht, het teken Gen op degelijke waarden; beide duiden op licht en klaarheid en op een dagelijkse vernieuwing van het karakter. Alleen door zulk een dagelijkse zelfvernieuwing bestendigt men het hoge peil van zijn kracht. Terwijl in rustige perioden de macht der gewoonte tot het handhaven van de orde bijdraagt, komt in grote tijden van krachtconcentratie alles aan op de macht van de persoonlijkheid. Maar daar degenen die het waard zijn, geëerd worden - zoals de sterke persoonlijkheid, door de heerser met de leiding belast, dat bewijst - is het gunstig niet thuis te eten, maar in het openbare leven zijn brood te verdienen met het bekleden van een betrekking. Men is in harmonie met de hemel; daarom gelukken ook moeilijke, gevaarlijke ondernemingen, bijvoorbeeld het oversteken van het grote water.

Commentaar op de Beslissing:

大畜,刚健笃实辉光,日新其德,刚上而尚贤。能止健,大正也。不家食吉,养贤也。利涉大川,应乎天也。

De Temmende Kracht van het Grote. Vastheid en kracht. Echtheid en waarheid. Glans en licht. Dagelijks vernieuwt hij zijn deugd.
De vaste stijgt omhoog en hij eert de waardige. Hij vermag de kracht rustig te houden, dat is ‘grote correctheid’.
‘Niet thuis eten brengt heil’,
omdat de waardigen gevoed worden.
‘Het is bevorderlijk, het grote water over te steken’,
daar men overeenstemming vindt in de hemel.
 


Het bovenste trigram, Gen, is vast; het onderste, Qian, is sterk; het bovenste is echt, het onderste waar; het bovenste glanzend, het onderste licht. Zo vullen de beide trigrammen elkander aan. Door het stilhoudende element boven worden de karakterkrachten zo gestaald, dat een dagelijkse vernieuwing plaats vindt. Dit heeft betrekking op de innerlijke, persoonlijke werking. Hier wordt de eerste betekenis van het hexagram gegeven: stilhouden en beheersen. De vaste, die omhoog stijgt, is de bovenste negen. Zij stijgt tot boven de zes op de vijfde plaats, die op de plaats van de heerser is, en deze heerser eert de omhoogstijgende, omdat hij waardig is. Het bovenste trigram, Gen, vermag het onderste, Qian, vast te houden. Dit verklaart de woorden van het Oordeel: bevorderlijk is standvastigheid. Hier wordt de tweede betekenis gegeven: vasthouden en stilhouden.
Niet thuis eten, d.w.z. in openbare dienst treden, brengt heil: omdat de zes op de vijfde plaats een heerser aangeeft, die de verdienstelijke mensen voedt. Hier wordt de derde betekenis: vasthouden en voeden, gegeven. ‘Het is bevorderlijk, het grote water over te steken.’ De gedachte wordt afgeleid van de beide kerntekens: Zhen, dat hout betekent, boven Dui, meer. Deze gevaarlijke onderneming is mogelijk doordat de heer van het teken, de zes op de vijfde plaats, in harmonische verhouding staat tot de centrale lijn van het onderste trigram: de negen op de tweede plaats.


het Beeld:

天在山中,大畜;君子以多识前言往行,以畜其德。

De hemel te midden van de berg:
Het beeld van de Temmende Kracht van het Grote.
Zo leert de edele vele woorden uit vroeger tijd
En daden uit het verleden kennen,
Om daardoor zijn karakter te stalen.De hemel te midden van de berg wijst op verborgen schatten. Zo ligt in de woorden en daden van het verleden een schat verborgen, die men gebruiken kan om zijn eigen karakter te stalen en te versterken. Dit is de juiste wijze van studeren: zich niet te beperken tot historische kennis, maar het historische door het toe te passen steeds weer actueel te maken.


de Lijnen:


een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
上九:何天之衢,亨。

Bovenaan een negen betekent:

Men vindt de weg naar de hemel. Welslagen.De tijd van de belemmering is voorbij. De door de belemmering sinds lang opgehoopte kracht breekt zich een baan en heeft groot succes. Hier is een wijze, die door de heerser wordt geëerd en wiens doorwerkende principes nu de wereld vormen.


een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
六五:豶豕之牙,吉。

Zes op de vijfde plaats betekent:

De tand van een gecastreerd everzwijn. Heil!Hier is de temming van het onstuimig voorwaarts dringende op indirecte wijze bereikt. De tand van het everzwijn is op zichzelf gevaarlijk, maar als de natuur van het dier veranderd is, verliest het zijn gevaarlijkheid. Zo moet men ook bij de mensen de wilde kracht niet rechtstreeks bestrijden; in plaats daarvan moet men de wortels ervan uitroeien.


六四:童牛之牿,元吉。

Zes op de vierde plaats betekent:

De schutplank van een jonge stier.
Groot heil!Deze lijn en de hierop volgende zijn het die de voorwaarts strevende onderste lijnen temmen. Voordat bij een stier de horens zijn gegroeid, brengt men op zijn voorhoofd een schutplank aan, die ervoor zorgt dat de horens, wanneer ze er eenmaal zijn, niemand kunnen verwonden. Het is een goede wijze van temmen als men de uitbrekende wildheid reeds aan banden legt nog voor ze zich manifesteert. Daardoor kan men verzekerd zijn van een gemakkelijk en groot succes.


九三:良马逐,利艰贞。曰闲舆卫,利有攸往。

Negen op de derde plaats betekent:

Een goed paard, dat anderen volgt.
Bevorderlijk is bewustzijn van het gevaar
En standvastigheid.
Oefen je dagelijks in wagenmennen
En verdediging met wapens.
Het is bevorderlijk een plaats te hebben
Waar men heen kan gaan.De weg gaat open. De hinderpaal is verdwenen. Men staat in contact met een sterke wil, die in dezelfde richting werkt. Men komt vooruit als een goed paard, dat een ander volgt. Maar er dreigt nog gevaar. Wil men zijn kracht niet inboeten, dan moet men zich van dat gevaar bewust blijven. Enerzijds moet men zich dus bekwamen in datgene wat vooruit brengt, anderzijds in datgene wat tegen een onverhoedse aanval beschermt. Dan is het goed een doel te hebben waar men op afstuurt.


九二:舆说輹。

Negen op de tweede plaats betekent:

Van de wagen worden de aslagers afgenomen.Hier is het voortschrijden belemmerd, op dezelfde wijze als bij hexagram nr 9: De Temmende Kracht van het Kleine, de negen op de dèrde plaats. Maar terwijl daar de tegenwerkende kracht gering is en er een conflict ontstaat tussen het voorwaarts dringende en het tegenwerkende, waardoor de spaken van de wagen afspringen, is hier de tegenwerkende kracht ongetwijfeld het sterkst. Daarom vindt er geen gevecht plaats. Men berust en neemt vooreerst maar de aslagers weg, dat wil zeggen men bereidt zich voor op een tijd van wachten. Daardoor verzamelt zich de nodige spankracht om later energiek te kunnen voortschrijden.


初九:有厉利已。

In het begin een negen betekent:

Er dreigt gevaar. Het is bevorderlijk zich afzijdig te houden.Men zou wel graag energiek voorwaarts willen gaan, maar de omstandigheden werken niet mee. Men ziet zich de weg versperd. Door de voortgang te willen forceren zou men zich in het ongeluk storten. Daarom is het beter zich te beheersen, totdat zich een uitweg opent voor de samengebalde krachten.