home
mijn Vragenboek
zoek 'n hexagram stel een vraag teken 'n hexagram
wat is de Yijing? de Tien Vleugels voorwoord van Jung inleiding door Wilhelm US and UK flag over ons
steun onze site
Orakelboek
易經
het Hexagrammenboek

Als je liever handmatig het orakel wilt raadplegen of als je een bepaald hexagram willen nalezen, dan zijn de onderstaande opzoek schema's heel handig.

Orakelmunten

易經
het Hexagrammenboek

Als je liever handmatig het orakel wilt raadplegen of als je een bepaald hexagram willen nalezen, dan zijn de onderstaande opzoek schema's heel handig.


Schema 1,

Selecteer een hexagram middels de trigrammen:


Trigrammemindeling
Trigrammemindeling


Schema 2,

Kies een hexagram uit de onderstaande lijst.
De hexagrammen staan op volgorde van hun rangnummer:
小畜

9. Xiao Xu

de Temmende Kracht van het Kleine<
上九:既雨既处,尚德载,妇贞厉。月几望,君子征凶。

Bovenaan een negen betekent:

Het komt tot regen, het komt tot rust.
Dat is te danken aan de duurzame werking van het karakter.
De vrouw komt door standvastigheid in gevaar.
De maan is bijna vol. Als de edele zo doorgaat, komt er
Onheil.Het succes is er. De wind heeft zo veel wolken aangevoerd dat er regen komt. Een vast standpunt is bereikt. Dit is tot stand gekomen door de gestadige opeenhoping van kleine werkingen, die het gevolg zijn van de verering voor een hoogstaand karakter. Een succes dat zo geleidelijk aan is opgebouwd maant echter tot behoedzaamheid. Zou men zich aan de illusie overgeven dat men er prat op kon gaan dan zou dat een gevaar betekenen. Het vrouwelijke, zwakke, dat de overwinning heeft behaald, mag zich daar nooit hardnekkig op beroemen. Dat zou gevaarlijk zijn. De donkere kracht van de maan is het sterkst wanneer ze bijna vol is. Staat ze als volle maan precies tegenover de zon, dan moet ze onvermijdelijk weer afnemen. In zulke omstandigheden moet men tevreden zijn met wat er bereikt is. Voort willen gaan eer de tijd daartoe gekomen is, zou onheil brengen.
een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
九五:有孚挛如,富以其邻。

Negen op de vijfde plaats betekent:

Ben je waarachtig en trouw verbonden,
Dan ben je rijk in je naaste.De trouw leidt tot een vaste binding omdat deze op wederzijdse aanvulling berust. Bij de zwakste partij bestaat de trouw in overgave, bij de sterkste partij in betrouwbaarheid. Deze onderlinge aanvulling leidt tot ware rijkdom, die te meer tot uiting komt doordat men hem niet alleen voor zichzelf houdt, maar hem met zijn naaste deelt. Gedeelde vreugd is dubbele vreugd.
een geel blok dat aangeeft dat dit de constituerende heer van het hexagram is
六四:有孚,血去惕出,无咎。

Zes op de vierde plaats betekent:

Ben je waarachtig, dan verdwijnt bloed en wijkt angst.
Geen blaam.In een moeilijke, verantwoordelijke positie moet men de machtige, die men leidend ter zijde staat, zó in toom houden dat het juiste geschiedt. Daarin ligt een groot gevaar, waarbij zelfs de kans op bloedvergieten niet uitgesloten is. Maar de macht van de waarheid, die niet zichzelf zoekt, is groter dan al deze hindernissen en maakt zulk een diepe indruk dat men zijn bemoeiingen met succes bekroond ziet; zo verdwijnt elk gevaar voor bloedvergieten en daarmee alle angst.
九三:舆说辐,夫妻反目。

Negen op de derde plaats betekent:

De spaken schieten van de wagen af.
Man en vrouw verdraaien de ogen.Hier wordt een poging gewaagd om met geweld voorwaarts te dringen, in de veronderstelling dat de remmende macht slechts gering is. Daar echter de omstandigheden van dien aard zijn dat het zwakke in feite de macht bezit, is deze overrompelingspoging tot mislukking gedoemd. Uiterlijke omstandigheden maken dat men niet vooruit komt, gelijk een wagen niet vooruit komt als de spaken uit het wiel springen. Deze waarschuwing van het noodlot slaat men vooralsnog in de wind. Daarom is driftig geharrewar het gevolg, als tussen twee echtelieden. Dat is natuurlijk geen gunstige toestand. Want al is de situatie ook zo dat de zwakste partij erin slaagt zich te handhaven, dan brengt dit toch te veel moeilijkheden mee om er veel plezier aan te beleven. Het gevolg is dat ook de sterke zijn kracht niet kan aanwenden om de juiste invloed op zijn omgeving uit te oefenen. Hij heeft een nederlaag geleden waar hij op een gemakkelijke overwinning had gerekend; dat heeft zijn waardigheid geen goed gedaan.
九二:牵复,吉。

Negen op de tweede plaats betekent:

Hij laat zich overhalen tot terugkeer. Heil!Eigenlijk zou men het liefst verder gaan. Maar nog voor men daartoe komt ziet men aan het voorbeeld van andere, gelijkgezinde mensen, dat deze weg versperd is. Een verstandig en besluitvaardig mens zal zich in zulk een geval niet eerst aan een persoonlijk échec blootstellen, maar zich mèt de anderen terugtrekken, daar het tijdstip voor het voorwaarts dringen niet gunstig gekozen blijkt te zijn. Dat brengt heil, daar hij op deze wijze zichzelf niet prijsgeeft.
初九:复自道,何其咎,吉。

In het begin een negen betekent:

Terugkeer tot de weg. Hoe zou dat te laken zijn? Heil!Het ligt in de aard van de sterke vooruit te willen. Zijn voortvarendheid heeft hem echter op een dood spoor gebracht. Daarom keert hij terug tot de weg die bij zijn situatie past, waarop hij vrij is voort te gaan of zich terug te trekken. Het is goed en verstandig dat men iets niet met geweld wil doorzetten; dit brengt heil overeenkomstig de aard van de betrokken aangelegenheid.
het Teken van hexagram de Temmende Kracht van het Kleine eis:

de basistrigrammen:
   boven Trigram Xun , het Zachtmoedige, de wind
   beneden Trigram Qian , het Scheppende, de hemel

de kerntrigrammen:
   boven Trigram Li , het Zich-Hechtende, het vuur
   beneden Trigram Dui , het Blijmoedige, het meer

de omhullende trigrammen:
   boven Trigram Qian , het Scheppende, de hemel
   beneden Trigram Qian , het Scheppende, de hemel

Het hexagram tekent de kracht van het kleine, in de schaduw levende, die tegenhoudt, temt, remt. Op de vierde plaats, de plaats van de minister, bevindt zich een zwakke lijn, die alle overige, sterke lijnen in toom houdt. Vanuit het beeld beschouwd is het de wind, die hoog aan de hemel waait. Hij houdt de opstijgende adem van het Scheppende, de wolken, tegen, zodat ze zich verdichten. Maar hij geeft een constellatie aan waar voor korte tijd iets sterks in toom gehouden wordt door iets zwaks. Dit kan slechts door zachtmoedigheid geschieden wil het met succes bekroond worden.

De volgorde:
Door aaneensluiting komt het vanzelfsprekend tot remmen. Daarom is het volgende teken: de Temmende Kracht van het Kleine.

Vermengde tekens:
De Temmende Kracht van het Kleine is gering.
 
Dat wordt gezegd met het oog op de omstandigheid, dat het kleine hier op de plaats van de beambte staat: vgl. hexagram nr 14 Da You, het Bezit van het Grote, waar het ‘Kleine’, weke, de plaats van de heerser inneemt.
het Oordeel bij hexagram de Temmende Kracht van het Kleine eis:

小畜:亨。密云不雨,自我西郊。

De Temmende Kracht van het Kleine brengt welslagen.
Dichte wolken, geen regen van ons westelijk gebied.De gelijkenis stamt uit de situatie zoals die in China was ten tijde van koning Wen. Hij stamde uit het Westen, was echter toentertijd in het Oosten aan het hof van de grootvorst, de tiran Tsjow-sin. De tijd voor handelend optreden in het groot was nog niet gekomen. Hij kon de tiran slechts enigermate in toom houden door vriendelijk met hem te praten. Vandaar het beeld dat er wolken in overvloed opstijgen, die het land vochtigheid en zegen beloven, hoewel er voorlopig nog geen regen valt. De situatie is niet ongunstig. Er is kans op een uiteindelijk gunstig resultaat. Maar er staan nog hindernissen in de weg. Men kan nog slechts voorbereidend werk verrichten, invloed uitoefenen in het kleine, door vriendelijke overreding. De tijd van doortasten in het grote is nog niet gekomen. Maar het gelukt tenminste in beperkte mate remmend en temmend te werken. Daarbij is vastberadenheid van binnen en zachtmoedige aanpassing naar buiten noodzakelijk, om zijn wil te kunnen doorzetten.

Commentaar op de Beslissing:

小畜,柔得位,而上下应之,曰小畜。健而巽,刚中而志行,乃亨。密云不雨,尚往也。自我西郊,施未行也。

De Temmende Kracht van het Kleine: Het weke krijgt de beslissende plaats, die erboven en eronder zijn, corresponderen ermee: dat heet de Temmende Kracht van het Kleine.
Sterk en zachtmoedig: het sterke is centraal en zijn wil geschiedt, daarom ‘welslagen’.
‘Dichte wolken, geen regen’: de beweging gaat voort. ‘Van ons westelijk gebied’: de werking is nog niet ingetreden.
 


De kleine, weke lijn op de plaats van de minister heeft de beslissende plaats. De vaste lijnen erboven en eronder corresponderen er alle mee: dat is de structuur van het hexagram, waaruit de naam te verklaren is. Het welslagen hangt samen met het karakter der beide trigrammen: innerlijke kracht bij uiterlijke zachtmoedigheid. Dat is de weg om iets te bereiken. Bovendien is de heerser centraal en zijn wil geschiedt. Het bovenste trigram ‘wind’ is weliswaar sterk genoeg om de van het trigram Qian opstijgende nevels te concentreren, zodat wolken ontstaan, maar zijn kracht is niet zo groot, dat er regen ontstaat. Het westelijke gebied wordt aangeduid door de oorspronkelijke positie van Xun in het Westen (in de opstelling der trigrammen, die de ‘vroegere hemel’ wordt genoemd. In de ‘latere hemel’ heeft Dui, het meer, de positie in het westen). Als het meer, Dui, boven het Scheppende staat, ontstaat nr. 43, ‘de Doorbraak’. Daar is de waterdamp reeds gecondenseerd en het water zal gemakkelijk naar beneden komen. Hier staat Dui slechts als kernteken boven Qian, het is er nog niet van gescheiden. In China komen de regenwolken altijd uit het Oosten, waar de zee is, niet uit het Westen.
het Beeld van hexagram de Temmende Kracht van het Kleine eis:

风行天上,小畜;君子以懿文德。

De wind jaagt langs de hemel:
Het beeld van de Temmende Kracht van het Kleine.
Zo verfijnt de edele de uiterlijke vorm van zijn wezen.De wind drijft de wolken aan de hemel weliswaar voort, maar daar hij slechts lucht is, zonder vast lichaam, heeft hij geen grote, duurzame uitwerking. Ook de mens kan in tijden waarin een grote activiteit naar buiten niet mogelijk is niets anders doen dan in het klein zijn wezen verfijnen in zijn uitingen.
het kernhexagram:

38. Kui
de Tegenstelling

o
De basistrigrammen
Een hexagram bevat veel informatie. De meest aan de oppervlakte liggende informatie vinden we als we een hexagram in twee stukjes van elk drie lijnen opdelen; we zien dan de twee zogenaamde ‘trigrammen’ waar het hexagram uit bestaat. Er is een bovenste trigram en een onderste trigram: het bovenste trigram vertelt iets over je omgeving in relatie tot je situatie; deze gaat vaak over alles buiten jou. Het onderste trigram stelt jou voor, de vraagsteller, en vertelt iets over jezelf en je eigen houding. Mocht de vraag over iets of iemand anders gaan, dan is het onderste trigram die ander en het bovenste trigram alles buiten die ander, bijvoorbeeld een beoogde zakenpartner of een doel dat bereikt wil worden. Ook staan de twee trigrammen tot elkaar als oorzaak en gevolg – het onderste trigram is dan de oorzaak, het bovenste het gevolg.
De waarde van de acht trigrammen kan moeilijk onderschat worden. Ze zijn het fundament van de Yijing, en in de huidige indeling van het boek lijkt de volgorde van de hexagrammen dan ook op geheimzinnige wijze bepaald te worden door de trigrammen waaruit de hexagrammen zijn opgebouwd. Samen met de leer van de Vijf Fasen vormen de acht trigrammen de belangrijkste kern van het Chinese gedachtegoed. Ze worden toegepast bij feng shui (de eeuwenoude leer voor de plaatsing van huis en graf), bij verschillende vormen van Chinese astrologie, de traditionele Chinese geneeskunde, en er is zelfs een vorm van verdedigingskunst, Baguazhang, die geheel is afgestemd op de acht trigrammen. Wie zich gaat verdiepen in de Chinese filosofie zal altijd de acht trigrammen en hun associaties tegenkomen. Ze worden gekoppeld aan de acht windrichtingen, aan lichaamsdelen, getallen, landkenmerken, geur, kleur en smaak, kortom, ze vormen een belangrijke bron voor het systematiseren van vele dingen.

Fu Xi 'Earlier Heaven' bagua arrangement

Bovenstaande tekst is afkomstig uit het boek van Harmen Mesker, getiteld de I Tjing stap voor stap. Dit boek vormt een voortreffelijke inleiding tot het gebruik en de interpretatie van de Yijing. Door de afbeelding van het boek aan te klikken kun je het aanschaffen.
☰ De Hemel als bovenste basistrigram:
• Wat het vraagt: neem de leiding in je situatie. Geef sturing aan anderen, zet jezelf doelbewust in om je gekozen doel te bereiken. Focus je op externe factoren die leiding nodig hebben. Maak je intentie en ideeën duidelijk. Treed krachtig en sterk op.
• Wat het laat zien: mannelijke dominantie buiten jou, een wilskrachtige persoon of omgeving, een door ratio gedreven externe factor die wil sturen. Een vaderfiguur.
• Hoe je het uit: Hemel als bovenste trigram kan betekenen dat je plannen wilt uitvoeren; je hebt ideeën en wilt iets opzetten dat erkenning in je omgeving, en wellicht in de maatschappij geeft. Je wilt geestelijke waarden uitdragen in de wereld. Je wilt iets betekenen. In het uiterste geval kan het betekenen dat je drammerig bent, en koppig.

☰ De Hemel als onderste basistrigram:
• Wat het vraagt: vind je innerlijke drijfveer. Focus op je intentie, je motivatie en je doel. Richt je op je innerlijke kracht die alles in beweging zet, de onzichtbare energie die zorgt dat de dingen lo- pen volgens jouw plan. Gebruik je hoofd, je intellect. Wees innerlijk sterk.
• Wat het laat zien: innerlijke kracht, rationaliteit en focus op aspecten in jezelf. Leiding nemen over jezelf, de spiritualiteit ach- ter je handelen.
• Hoe je het uit: een innerlijke kracht die je zelfverzekerd en beslist maakt. Je hebt energie in je, maar voelt niet direct de behoefte daar concreet iets mee te doen. Het is je drijfveer, je motivatie. Je bent je eigen leider, en onafhankelijk van anderen. In het uiterste geval kan het betekenen dat je egoïstisch bent, en een binnenvetter.

☰ De Hemel als bovenste kerntrigram:
er is een drang om als leider op te treden of om de eigen creativiteit te laten zien. Je hebt ideeën die je wilt verwezenlijken, maar ze blijven in de conceptfase.

☰ De Hemel als onderste kerntrigram:
er is een sterke vaderbinding, of binding met het vaderlijke. De inspiratie die je van binnen voelt kan niet benut worden. Je hebt een richting maar geen doel.

☰ De Hemel als omhullend trigram:
Er is een sterke, mannelijke invloed die zijn wil oplegt. De
ratio heeft de overhand. Er wordt meer gedacht in abstracte theorieën waarbij de dagelijkse praktijk niet als leidend wordt gezien. Ideeën zonder concretisering zijn een belemmerende factor.

Bovenstaande tekst is afkomstig uit het boek van Harmen Mesker, getiteld de I Tjing stap voor stap. Dit boek vormt een voortreffelijke inleiding tot het gebruik en de interpretatie van de Yijing. Door de afbeelding van het boek aan te klikken kun je het aanschaffen.


Bovenstaande tekst is afkomstig uit het boek van Harmen Mesker, getiteld de I Tjing stap voor stap. Dit boek vormt een voortreffelijke inleiding tot het gebruik en de interpretatie van de Yijing. Door de afbeelding van het boek aan te klikken kun je het aanschaffen.
het Teken:

de basistrigrammen:
   boven Trigram Xun , het Zachtmoedige, de wind
   beneden Trigram Qian , het Scheppende, de hemel

de kerntrigrammen:
   boven Trigram Li , het Zich-Hechtende, het vuur
   beneden Trigram Dui , het Blijmoedige, het meer

de omhullende trigrammen:
   boven Trigram Qian , het Scheppende, de hemel
   beneden Trigram Qian , het Scheppende, de hemel

Het hexagram tekent de kracht van het kleine, in de schaduw levende, die tegenhoudt, temt, remt. Op de vierde plaats, de plaats van de minister, bevindt zich een zwakke lijn, die alle overige, sterke lijnen in toom houdt. Vanuit het beeld beschouwd is het de wind, die hoog aan de hemel waait. Hij houdt de opstijgende adem van het Scheppende, de wolken, tegen, zodat ze zich verdichten. Maar hij geeft een constellatie aan waar voor korte tijd iets sterks in toom gehouden wordt door iets zwaks. Dit kan slechts door zachtmoedigheid geschieden wil het met succes bekroond worden.

De volgorde:
Door aaneensluiting komt het vanzelfsprekend tot remmen. Daarom is het volgende teken: de Temmende Kracht van het Kleine.

Vermengde tekens:
De Temmende Kracht van het Kleine is gering.
 
Dat wordt gezegd met het oog op de omstandigheid, dat het kleine hier op de plaats van de beambte staat: vgl. hexagram nr 14 Da You, het Bezit van het Grote, waar het ‘Kleine’, weke, de plaats van de heerser inneemt.


het Oordeel:

小畜:亨。密云不雨,自我西郊。

De Temmende Kracht van het Kleine brengt welslagen.
Dichte wolken, geen regen van ons westelijk gebied.De gelijkenis stamt uit de situatie zoals die in China was ten tijde van koning Wen. Hij stamde uit het Westen, was echter toentertijd in het Oosten aan het hof van de grootvorst, de tiran Tsjow-sin. De tijd voor handelend optreden in het groot was nog niet gekomen. Hij kon de tiran slechts enigermate in toom houden door vriendelijk met hem te praten. Vandaar het beeld dat er wolken in overvloed opstijgen, die het land vochtigheid en zegen beloven, hoewel er voorlopig nog geen regen valt. De situatie is niet ongunstig. Er is kans op een uiteindelijk gunstig resultaat. Maar er staan nog hindernissen in de weg. Men kan nog slechts voorbereidend werk verrichten, invloed uitoefenen in het kleine, door vriendelijke overreding. De tijd van doortasten in het grote is nog niet gekomen. Maar het gelukt tenminste in beperkte mate remmend en temmend te werken. Daarbij is vastberadenheid van binnen en zachtmoedige aanpassing naar buiten noodzakelijk, om zijn wil te kunnen doorzetten.

Commentaar op de Beslissing:

小畜,柔得位,而上下应之,曰小畜。健而巽,刚中而志行,乃亨。密云不雨,尚往也。自我西郊,施未行也。

De Temmende Kracht van het Kleine: Het weke krijgt de beslissende plaats, die erboven en eronder zijn, corresponderen ermee: dat heet de Temmende Kracht van het Kleine.
Sterk en zachtmoedig: het sterke is centraal en zijn wil geschiedt, daarom ‘welslagen’.
‘Dichte wolken, geen regen’: de beweging gaat voort. ‘Van ons westelijk gebied’: de werking is nog niet ingetreden.
 


De kleine, weke lijn op de plaats van de minister heeft de beslissende plaats. De vaste lijnen erboven en eronder corresponderen er alle mee: dat is de structuur van het hexagram, waaruit de naam te verklaren is. Het welslagen hangt samen met het karakter der beide trigrammen: innerlijke kracht bij uiterlijke zachtmoedigheid. Dat is de weg om iets te bereiken. Bovendien is de heerser centraal en zijn wil geschiedt. Het bovenste trigram ‘wind’ is weliswaar sterk genoeg om de van het trigram Qian opstijgende nevels te concentreren, zodat wolken ontstaan, maar zijn kracht is niet zo groot, dat er regen ontstaat. Het westelijke gebied wordt aangeduid door de oorspronkelijke positie van Xun in het Westen (in de opstelling der trigrammen, die de ‘vroegere hemel’ wordt genoemd. In de ‘latere hemel’ heeft Dui, het meer, de positie in het westen). Als het meer, Dui, boven het Scheppende staat, ontstaat nr. 43, ‘de Doorbraak’. Daar is de waterdamp reeds gecondenseerd en het water zal gemakkelijk naar beneden komen. Hier staat Dui slechts als kernteken boven Qian, het is er nog niet van gescheiden. In China komen de regenwolken altijd uit het Oosten, waar de zee is, niet uit het Westen.


het Beeld:

风行天上,小畜;君子以懿文德。

De wind jaagt langs de hemel:
Het beeld van de Temmende Kracht van het Kleine.
Zo verfijnt de edele de uiterlijke vorm van zijn wezen.De wind drijft de wolken aan de hemel weliswaar voort, maar daar hij slechts lucht is, zonder vast lichaam, heeft hij geen grote, duurzame uitwerking. Ook de mens kan in tijden waarin een grote activiteit naar buiten niet mogelijk is niets anders doen dan in het klein zijn wezen verfijnen in zijn uitingen.


de Lijnen:


上九:既雨既处,尚德载,妇贞厉。月几望,君子征凶。

Bovenaan een negen betekent:

Het komt tot regen, het komt tot rust.
Dat is te danken aan de duurzame werking van het karakter.
De vrouw komt door standvastigheid in gevaar.
De maan is bijna vol. Als de edele zo doorgaat, komt er
Onheil.Het succes is er. De wind heeft zo veel wolken aangevoerd dat er regen komt. Een vast standpunt is bereikt. Dit is tot stand gekomen door de gestadige opeenhoping van kleine werkingen, die het gevolg zijn van de verering voor een hoogstaand karakter. Een succes dat zo geleidelijk aan is opgebouwd maant echter tot behoedzaamheid. Zou men zich aan de illusie overgeven dat men er prat op kon gaan dan zou dat een gevaar betekenen. Het vrouwelijke, zwakke, dat de overwinning heeft behaald, mag zich daar nooit hardnekkig op beroemen. Dat zou gevaarlijk zijn. De donkere kracht van de maan is het sterkst wanneer ze bijna vol is. Staat ze als volle maan precies tegenover de zon, dan moet ze onvermijdelijk weer afnemen. In zulke omstandigheden moet men tevreden zijn met wat er bereikt is. Voort willen gaan eer de tijd daartoe gekomen is, zou onheil brengen.


een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
九五:有孚挛如,富以其邻。

Negen op de vijfde plaats betekent:

Ben je waarachtig en trouw verbonden,
Dan ben je rijk in je naaste.De trouw leidt tot een vaste binding omdat deze op wederzijdse aanvulling berust. Bij de zwakste partij bestaat de trouw in overgave, bij de sterkste partij in betrouwbaarheid. Deze onderlinge aanvulling leidt tot ware rijkdom, die te meer tot uiting komt doordat men hem niet alleen voor zichzelf houdt, maar hem met zijn naaste deelt. Gedeelde vreugd is dubbele vreugd.


een geel blok dat aangeeft dat dit de constituerende heer van het hexagram is
六四:有孚,血去惕出,无咎。

Zes op de vierde plaats betekent:

Ben je waarachtig, dan verdwijnt bloed en wijkt angst.
Geen blaam.In een moeilijke, verantwoordelijke positie moet men de machtige, die men leidend ter zijde staat, zó in toom houden dat het juiste geschiedt. Daarin ligt een groot gevaar, waarbij zelfs de kans op bloedvergieten niet uitgesloten is. Maar de macht van de waarheid, die niet zichzelf zoekt, is groter dan al deze hindernissen en maakt zulk een diepe indruk dat men zijn bemoeiingen met succes bekroond ziet; zo verdwijnt elk gevaar voor bloedvergieten en daarmee alle angst.


九三:舆说辐,夫妻反目。

Negen op de derde plaats betekent:

De spaken schieten van de wagen af.
Man en vrouw verdraaien de ogen.Hier wordt een poging gewaagd om met geweld voorwaarts te dringen, in de veronderstelling dat de remmende macht slechts gering is. Daar echter de omstandigheden van dien aard zijn dat het zwakke in feite de macht bezit, is deze overrompelingspoging tot mislukking gedoemd. Uiterlijke omstandigheden maken dat men niet vooruit komt, gelijk een wagen niet vooruit komt als de spaken uit het wiel springen. Deze waarschuwing van het noodlot slaat men vooralsnog in de wind. Daarom is driftig geharrewar het gevolg, als tussen twee echtelieden. Dat is natuurlijk geen gunstige toestand. Want al is de situatie ook zo dat de zwakste partij erin slaagt zich te handhaven, dan brengt dit toch te veel moeilijkheden mee om er veel plezier aan te beleven. Het gevolg is dat ook de sterke zijn kracht niet kan aanwenden om de juiste invloed op zijn omgeving uit te oefenen. Hij heeft een nederlaag geleden waar hij op een gemakkelijke overwinning had gerekend; dat heeft zijn waardigheid geen goed gedaan.


九二:牵复,吉。

Negen op de tweede plaats betekent:

Hij laat zich overhalen tot terugkeer. Heil!Eigenlijk zou men het liefst verder gaan. Maar nog voor men daartoe komt ziet men aan het voorbeeld van andere, gelijkgezinde mensen, dat deze weg versperd is. Een verstandig en besluitvaardig mens zal zich in zulk een geval niet eerst aan een persoonlijk échec blootstellen, maar zich mèt de anderen terugtrekken, daar het tijdstip voor het voorwaarts dringen niet gunstig gekozen blijkt te zijn. Dat brengt heil, daar hij op deze wijze zichzelf niet prijsgeeft.


初九:复自道,何其咎,吉。

In het begin een negen betekent:

Terugkeer tot de weg. Hoe zou dat te laken zijn? Heil!Het ligt in de aard van de sterke vooruit te willen. Zijn voortvarendheid heeft hem echter op een dood spoor gebracht. Daarom keert hij terug tot de weg die bij zijn situatie past, waarop hij vrij is voort te gaan of zich terug te trekken. Het is goed en verstandig dat men iets niet met geweld wil doorzetten; dit brengt heil overeenkomstig de aard van de betrokken aangelegenheid.