home
mijn Vragenboek
zoek 'n hexagram stel een vraag teken 'n hexagram
wat is de I Tjing? de Tien Vleugels voorwoord van Jung inleiding door Wilhelm US and UK flag over ons
steun onze site
Orakelboek
易經
het Hexagrammenboek

Als je liever handmatig het orakel wilt raadplegen of als je een bepaald hexagram willen nalezen, dan zijn de onderstaande opzoek schema's heel handig.

Orakelmunten

易經
het Hexagrammenboek

Als je liever handmatig het orakel wilt raadplegen of als je een bepaald hexagram willen nalezen, dan zijn de onderstaande opzoek schema's heel handig.


Schema 1,

Selecteer een hexagram middels de trigrammen:


Trigrammemindeling
Trigrammemindeling


Schema 2,

Kies een hexagram uit de onderstaande lijst.
De hexagrammen staan op volgorde van hun rangnummer:

60. Jie

de Beperking<
het Teken van hexagram de Beperking Fis:

  Trigram Kan , het Onpeilbare, het water
  Trigram Dui , het Blijmoedige, het meer

Het meer heeft een beperkte ruimte. Als er meer water naar binnen komt loopt het over. Daarom moet men de watertoevloed beperken. Het beeld toont ons water beneden en water boven, met het firmament ertussenin als afgrenzing.
Het Chinese woord voor beperking betekent eigenlijk de vaste geledingen, waardoor de bamboestengels zijn ingedeeld. In het gewone leven wordt daarmee bedoeld: de spaarzaamheid, die vaste grenzen voor haar uitgaven heeft. In het morele leven zijn het de vaste grenzen die de edele zichzelf stelt voor zijn handelingen, de grenzen van trouw en belangeloosheid.

De volgorde:
De dingen kunnen niet los van elkaar blijven, daarom is het volgende teken: de Beperking.

Vermengde tekens:
Beperking betekent vasthouden.
 
Dit hexagram is de omkering van het vorige. De inwendige structuur en de verhouding van de kerntekens tot elkaar is bij beiden gelijk. Alleen is het hier het meer, dat het water bijeenhoudt, terwijl in het vorige hexagram de wind het water oploste.het Oordeel bij hexagram de Beperking Fis:

节:亨。苦节,不可贞。

Beperking: Welslagen.
Bittere beperking mag men niet blijvend beoefenen.Beperkingen zijn bezwaarlijk. Maar ze richten iets uit. Door spaarzaamheid in het dagelijks leven is men gewapend tegen tijden van gebrek. Door zich terug te houden bespaart men zich beschaming. Maar even onontbeerlijk zijn grenzen en beperkingen in de ordening der kosmische verhoudingen. De natuur heeft vaste grenzen voor winter en zomer, voor dag en nacht, en door deze grenzen krijgt het jaar zijn betekenis. Het nut van de spaarzaamheid is dat door vaste grenzen in de uitgaven de goederen behouden blijven en de mensen geen nadeel lijden.
Ook in de beperking moet men echter maat weten te houden. Als men zijn eigen natuur al te bittere beperkingen zou willen opleggen zou zij daaronder lijden. Als men de beperking der anderen te ver zou willen drijven zouden ze ertegen in opstand komen. Daarom moet men zelfs de beperking beperken.

Commentaar op de beslissing:

节,亨,刚柔分,而刚得中。苦节不可贞,其道穷也。说以行险,当位以节,中正以通。天地节而四时成,节以制度,不伤财,不害民。

‘Beperking: welslagen.’
De vasten en de weken zijn gelijkelijk verdeeld, en de vasten hebben het midden bereikt.
‘Bittere beperking mag men niet blijvend beoefenen’,
Want haar weg loopt ten einde.
Blijmoedig bij het doormaken van gevaren, op de passende plaats om te beperken, centraal en correct om te verenigen.
Hemel en aarde hebben hun beperkingen, en de vier jaargetijden komen tot stand.
Beperking bij het creëren van instellingen bewerkt, dat de eigendommen niet worden aangetast en de mensen niet benadeeld worden.Er zijn drie Yang-lijnen en drie Yin-lijnen, die bovendien symmetrisch zijn verdeeld: 2 + 2 + 1 + 1. Daardoor staan er sterke lijnen op de beide centrale plaatsen: 2e en 5e.
Bittere beperking, waaraan blijvend wordt vastgehouden, zou tot mislukking leiden. Maar door de centrale en gematigde houding van de heer van het hexagram, de negen op de vijfde plaats, wordt dit gevaar overwonnen. Blijmoedigheid is de eigenschap van het onderste trigram Dui, gevaar die van het bovenste trigram Kan. De beperking van de heer van het hexagram wordt bewerkt door de beide Yin-lijnen, waartussen hij staat. Maar door zijn centrale en correcte positie wordt een overal doordringende werking bereikt. De beperking – indeling in perioden – is het middel tot het indelen van de tijd. Zo is het jaar in China verdeeld in 24 jieqi, die – daar ze in harmonie zijn met de atmosferische fenomenen – het de mens mogelijk maken zijn landbouwbezigheden zo te regelen, dat zij harmoniëren met de loop der jaargetijden. De beperking, de rationele verdeling van productie en consumptie, was in het oude China een der belangrijkste problemen van een goede regering. Ook voor dit probleem zijn de fundamentele principes aangeduid in dit hexagram.het Beeld van hexagram de Beperking Fis:

泽上有水,节;君子以制数度,议德行。

Boven het meer is water:
Het beeld van de Beperking.
Zo schept de edele getal en maat,
En onderzoekt hij wat deugd en juiste levenswandel is.Het meer is eindig; het water is onuitputtelijk. Het meer kan slechts een bepaald gedeelte van het oneindige water bevatten; dat geeft aan het meer zijn eigen aard. Door afzondering, door het stellen van grenzen, verkrijgt in het menselijk leven ook het individu zijn betekenis. Waar het hier dus om gaat is het probleem deze afzonderingen - in zekere zin de ruggegraat van de moraal - klaar en duidelijk te omlijnen. Onbeperkte mogelijkheden zijn niets voor de mens. Daardoor zou zijn leven slechts in het grenzeloze vervloeien. Om sterk te worden heeft men de beperking door de plicht nodig. Alleen door vrijwillig deze beperkingen op zich te nemen en zich uit eigen beweging te onderwerpen aan het gebod van de plicht verkrijgt de enkeling betekenis als vrije geest.上六:苦节,贞凶,悔亡。
苦节贞凶,其道穷也。

Bovenaan een zes betekent:

Bittere beperking: Standvastigheid brengt onheil.
Berouw verdwijnt.Als men te streng is in de beperking houden de mensen het niet uit. Hoe consequenter men zo'n gestrengheid doorvoert hoe erger het is. Op den duur immers laat een terugslag zich niet vermijden. Zo wreekt zich ook het gekwelde lichaam als men te strenge ascese zou willen beoefenen. Maar al kan men een zo verbeten veeleisendheid ook niet voortdurend en regelmatig toepassen, dit neemt niet weg dat er tijden kunnen zijn waarin slechts op die wijze schuld en berouw voorkomen kunnen worden. Dat zijn de situaties waarin onverbiddelijkheid tegenover de eigen persoon het enige middel is om zijn ziel te redden, die anders in halfheid en verleiding zou ondergaan.
een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
九五:甘节,吉;往有尚。
甘节之吉,居位中也。

Negen op de vijfde plaats betekent:

Zoete beperking brengt heil.
Heengaan brengt achting.De beperking moet op de juiste wijze worden doorgevoerd, wil ze werkzaam zijn. Als men alleen anderen beperkingen wil opleggen en zich er zelf aan onttrekt, zullen ze altijd bittere gevoelens opwekken en op verzet stuiten. Heilzaam is het daarentegen wanneer iemand die een leidende positie bekleedt zelf met de beperking begint, niet te veel van zijn mensen verlangt en met bescheiden middelen iets tot stand weet te brengen. Waar zulk een voorbeeld werkzaam is, vindt het navolging, zodat alles wat men onderneemt moet slagen.
六四:安节,亨。
安节之亨,承上道也

Zes op de vierde plaats betekent:

Tevreden beperking. Welslagen.Elke beperking heeft haar waarde. Maar een beperking die nog aanhoudende inspanning vraagt kan de krachten te boven gaan. Is de beperking echter iets natuurlijks, zoals het bijvoorbeeld in de aard van het water ligt naar beneden te vloeien, dan moet ze een gunstige inwerking hebben, omdat een zodanige beperking krachtsbesparing betekent. De energie die zich anders uitput in een vergeefse strijd met het object komt thans geheel aan de zaak ten goede, en het succes kan niet uitblijven.
六三:不节若,则嗟若,无咎。
不出户庭,知通塞也。

Zes op de derde plaats betekent:

Wie geen beperking kent zal reden tot klagen hebben.
Geen blaam.Wie slechts op vreugde en genot bedacht is verliest licht het gevoel voor de onontbeerlijke grenzen. Wie zich overgeeft aan verkwisting zal de schadelijke gevolgen ervan te betreuren hebben. Men mag de fout niet bij anderen willen zoeken. Alleen wanneer men zijn fout zelf inziet wordt men door zulke onaangename ervaringen vrij van fouten.
九二:不出门庭,凶。
不出门庭,失时极也。

Negen op de tweede plaats betekent:

Poort en hof niet uitgaan brengt onheil.Wanneer de tijd om te handelen is gekomen moet men snel ingrijpen. Gelijk het water zich aanvankelijk in een meer verzamelt zonder naar buiten te stromen, maar zich zeker een weg baant zodra het meer vol is, zo is het ook in het mensenleven. Dralen is heel goed zolang de tijd om te handelen nog niet gekomen is - maar niet langer. Zijn de hinderpalen eenmaal uit de weg geruimd, dan is angstig dralen een fout die zeker onheil brengt, daar men de juiste gelegenheid heeft laten voorbijgaan.
初九:不出户庭,无咎。
不出户庭,知通塞也。

In het begin een negen betekent:

Deur en hof niet uitgaan brengt geen blaam.Vaak zou men iets willen ondernemen, maar wordt men door onoverwinnelijke hinderpalen daarvan teruggehouden. In zo'n geval is het nodig te weten hoe ver men kan gaan. Als men de zaak juist inziet en geen pogingen in het werk stelt om de gestelde grenzen te overschrijden verzamelt men zulk een kracht dat men in staat is energiek op te treden zodra de tijd daartoe gekomen is. Stilzwijgendheid is bij de voorbereiding van gewichtige aangelegenheden van principieel belang.
Confucius zegt hierover:
'Waar wanorde ontstaat, zijn woorden de eerste stap daartoe. Als de vorst niet discreet is, verliest hij zijn dienaren. Als de dienaar niet discreet is, verliest hij het leven. Als de dingen in de kiem niet discreet worden behandeld wordt de voltooiing ervan belemmerd. Daarom bewaart de edele zorgvuldig het stilzwijgen en gaat hij niet naar buiten.'
het Teken van hexagram de Beperking Fis:

   boven Trigram Kan , het Onpeilbare, het water
   beneden Trigram Dui , het Blijmoedige, het meer

Het meer heeft een beperkte ruimte. Als er meer water naar binnen komt loopt het over. Daarom moet men de watertoevloed beperken. Het beeld toont ons water beneden en water boven, met het firmament ertussenin als afgrenzing.
Het Chinese woord voor beperking betekent eigenlijk de vaste geledingen, waardoor de bamboestengels zijn ingedeeld. In het gewone leven wordt daarmee bedoeld: de spaarzaamheid, die vaste grenzen voor haar uitgaven heeft. In het morele leven zijn het de vaste grenzen die de edele zichzelf stelt voor zijn handelingen, de grenzen van trouw en belangeloosheid.

De volgorde:
De dingen kunnen niet los van elkaar blijven, daarom is het volgende teken: de Beperking.

Vermengde tekens:
Beperking betekent vasthouden.
 
Dit hexagram is de omkering van het vorige. De inwendige structuur en de verhouding van de kerntekens tot elkaar is bij beiden gelijk. Alleen is het hier het meer, dat het water bijeenhoudt, terwijl in het vorige hexagram de wind het water oploste.
het Oordeel bij hexagram de Beperking Fis:

节:亨。苦节,不可贞。

Beperking: Welslagen.
Bittere beperking mag men niet blijvend beoefenen.Beperkingen zijn bezwaarlijk. Maar ze richten iets uit. Door spaarzaamheid in het dagelijks leven is men gewapend tegen tijden van gebrek. Door zich terug te houden bespaart men zich beschaming. Maar even onontbeerlijk zijn grenzen en beperkingen in de ordening der kosmische verhoudingen. De natuur heeft vaste grenzen voor winter en zomer, voor dag en nacht, en door deze grenzen krijgt het jaar zijn betekenis. Het nut van de spaarzaamheid is dat door vaste grenzen in de uitgaven de goederen behouden blijven en de mensen geen nadeel lijden.
Ook in de beperking moet men echter maat weten te houden. Als men zijn eigen natuur al te bittere beperkingen zou willen opleggen zou zij daaronder lijden. Als men de beperking der anderen te ver zou willen drijven zouden ze ertegen in opstand komen. Daarom moet men zelfs de beperking beperken.

Commentaar op de beslissing:

节,亨,刚柔分,而刚得中。苦节不可贞,其道穷也。说以行险,当位以节,中正以通。天地节而四时成,节以制度,不伤财,不害民。

‘Beperking: welslagen.’
De vasten en de weken zijn gelijkelijk verdeeld, en de vasten hebben het midden bereikt.
‘Bittere beperking mag men niet blijvend beoefenen’,
Want haar weg loopt ten einde.
Blijmoedig bij het doormaken van gevaren, op de passende plaats om te beperken, centraal en correct om te verenigen.
Hemel en aarde hebben hun beperkingen, en de vier jaargetijden komen tot stand.
Beperking bij het creëren van instellingen bewerkt, dat de eigendommen niet worden aangetast en de mensen niet benadeeld worden.Er zijn drie Yang-lijnen en drie Yin-lijnen, die bovendien symmetrisch zijn verdeeld: 2 + 2 + 1 + 1. Daardoor staan er sterke lijnen op de beide centrale plaatsen: 2e en 5e.
Bittere beperking, waaraan blijvend wordt vastgehouden, zou tot mislukking leiden. Maar door de centrale en gematigde houding van de heer van het hexagram, de negen op de vijfde plaats, wordt dit gevaar overwonnen. Blijmoedigheid is de eigenschap van het onderste trigram Dui, gevaar die van het bovenste trigram Kan. De beperking van de heer van het hexagram wordt bewerkt door de beide Yin-lijnen, waartussen hij staat. Maar door zijn centrale en correcte positie wordt een overal doordringende werking bereikt. De beperking – indeling in perioden – is het middel tot het indelen van de tijd. Zo is het jaar in China verdeeld in 24 jieqi, die – daar ze in harmonie zijn met de atmosferische fenomenen – het de mens mogelijk maken zijn landbouwbezigheden zo te regelen, dat zij harmoniëren met de loop der jaargetijden. De beperking, de rationele verdeling van productie en consumptie, was in het oude China een der belangrijkste problemen van een goede regering. Ook voor dit probleem zijn de fundamentele principes aangeduid in dit hexagram.
het Beeld van hexagram de Beperking Fis:

泽上有水,节;君子以制数度,议德行。

Boven het meer is water:
Het beeld van de Beperking.
Zo schept de edele getal en maat,
En onderzoekt hij wat deugd en juiste levenswandel is.Het meer is eindig; het water is onuitputtelijk. Het meer kan slechts een bepaald gedeelte van het oneindige water bevatten; dat geeft aan het meer zijn eigen aard. Door afzondering, door het stellen van grenzen, verkrijgt in het menselijk leven ook het individu zijn betekenis. Waar het hier dus om gaat is het probleem deze afzonderingen - in zekere zin de ruggegraat van de moraal - klaar en duidelijk te omlijnen. Onbeperkte mogelijkheden zijn niets voor de mens. Daardoor zou zijn leven slechts in het grenzeloze vervloeien. Om sterk te worden heeft men de beperking door de plicht nodig. Alleen door vrijwillig deze beperkingen op zich te nemen en zich uit eigen beweging te onderwerpen aan het gebod van de plicht verkrijgt de enkeling betekenis als vrije geest.
het kernhexagram:

27. Yi
de Mondhoeken (de Voeding)

R
上六:苦节,贞凶,悔亡。
苦节贞凶,其道穷也。

Bovenaan een zes betekent:

Bittere beperking: Standvastigheid brengt onheil.
Berouw verdwijnt.Als men te streng is in de beperking houden de mensen het niet uit. Hoe consequenter men zo'n gestrengheid doorvoert hoe erger het is. Op den duur immers laat een terugslag zich niet vermijden. Zo wreekt zich ook het gekwelde lichaam als men te strenge ascese zou willen beoefenen. Maar al kan men een zo verbeten veeleisendheid ook niet voortdurend en regelmatig toepassen, dit neemt niet weg dat er tijden kunnen zijn waarin slechts op die wijze schuld en berouw voorkomen kunnen worden. Dat zijn de situaties waarin onverbiddelijkheid tegenover de eigen persoon het enige middel is om zijn ziel te redden, die anders in halfheid en verleiding zou ondergaan.


een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
九五:甘节,吉;往有尚。
甘节之吉,居位中也。

Negen op de vijfde plaats betekent:

Zoete beperking brengt heil.
Heengaan brengt achting.De beperking moet op de juiste wijze worden doorgevoerd, wil ze werkzaam zijn. Als men alleen anderen beperkingen wil opleggen en zich er zelf aan onttrekt, zullen ze altijd bittere gevoelens opwekken en op verzet stuiten. Heilzaam is het daarentegen wanneer iemand die een leidende positie bekleedt zelf met de beperking begint, niet te veel van zijn mensen verlangt en met bescheiden middelen iets tot stand weet te brengen. Waar zulk een voorbeeld werkzaam is, vindt het navolging, zodat alles wat men onderneemt moet slagen.


六四:安节,亨。
安节之亨,承上道也

Zes op de vierde plaats betekent:

Tevreden beperking. Welslagen.Elke beperking heeft haar waarde. Maar een beperking die nog aanhoudende inspanning vraagt kan de krachten te boven gaan. Is de beperking echter iets natuurlijks, zoals het bijvoorbeeld in de aard van het water ligt naar beneden te vloeien, dan moet ze een gunstige inwerking hebben, omdat een zodanige beperking krachtsbesparing betekent. De energie die zich anders uitput in een vergeefse strijd met het object komt thans geheel aan de zaak ten goede, en het succes kan niet uitblijven.


六三:不节若,则嗟若,无咎。
不出户庭,知通塞也。

Zes op de derde plaats betekent:

Wie geen beperking kent zal reden tot klagen hebben.
Geen blaam.Wie slechts op vreugde en genot bedacht is verliest licht het gevoel voor de onontbeerlijke grenzen. Wie zich overgeeft aan verkwisting zal de schadelijke gevolgen ervan te betreuren hebben. Men mag de fout niet bij anderen willen zoeken. Alleen wanneer men zijn fout zelf inziet wordt men door zulke onaangename ervaringen vrij van fouten.


九二:不出门庭,凶。
不出门庭,失时极也。

Negen op de tweede plaats betekent:

Poort en hof niet uitgaan brengt onheil.Wanneer de tijd om te handelen is gekomen moet men snel ingrijpen. Gelijk het water zich aanvankelijk in een meer verzamelt zonder naar buiten te stromen, maar zich zeker een weg baant zodra het meer vol is, zo is het ook in het mensenleven. Dralen is heel goed zolang de tijd om te handelen nog niet gekomen is - maar niet langer. Zijn de hinderpalen eenmaal uit de weg geruimd, dan is angstig dralen een fout die zeker onheil brengt, daar men de juiste gelegenheid heeft laten voorbijgaan.


初九:不出户庭,无咎。
不出户庭,知通塞也。

In het begin een negen betekent:

Deur en hof niet uitgaan brengt geen blaam.Vaak zou men iets willen ondernemen, maar wordt men door onoverwinnelijke hinderpalen daarvan teruggehouden. In zo'n geval is het nodig te weten hoe ver men kan gaan. Als men de zaak juist inziet en geen pogingen in het werk stelt om de gestelde grenzen te overschrijden verzamelt men zulk een kracht dat men in staat is energiek op te treden zodra de tijd daartoe gekomen is. Stilzwijgendheid is bij de voorbereiding van gewichtige aangelegenheden van principieel belang.
Confucius zegt hierover:
'Waar wanorde ontstaat, zijn woorden de eerste stap daartoe. Als de vorst niet discreet is, verliest hij zijn dienaren. Als de dienaar niet discreet is, verliest hij het leven. Als de dingen in de kiem niet discreet worden behandeld wordt de voltooiing ervan belemmerd. Daarom bewaart de edele zorgvuldig het stilzwijgen en gaat hij niet naar buiten.'