home
mijn Vragenboek
zoek 'n hexagram stel een vraag teken 'n hexagram
wat is de Yijing? de Tien Vleugels voorwoord van Jung inleiding door Wilhelm US and UK flag over ons
steun onze site
Orakelboek
易經
het Hexagrammenboek

Als je liever handmatig het orakel wilt raadplegen of als je een bepaald hexagram willen nalezen, dan zijn de onderstaande opzoek schema's heel handig.

Orakelmunten

易經
het Hexagrammenboek

Als je liever handmatig het orakel wilt raadplegen of als je een bepaald hexagram willen nalezen, dan zijn de onderstaande opzoek schema's heel handig.


Schema 1,

Selecteer een hexagram middels de trigrammen:


Trigrammemindeling
Trigrammemindeling


Schema 2,

Kies een hexagram uit de onderstaande lijst.
De hexagrammen staan op volgorde van hun rangnummer:

60. Jie

de Beperking<
上六:苦节,贞凶,悔亡。

Bovenaan een zes betekent:

Bittere beperking: Standvastigheid brengt onheil.
Berouw verdwijnt.Als men te streng is in de beperking houden de mensen het niet uit. Hoe consequenter men zo'n gestrengheid doorvoert hoe erger het is. Op den duur immers laat een terugslag zich niet vermijden. Zo wreekt zich ook het gekwelde lichaam als men te strenge ascese zou willen beoefenen. Maar al kan men een zo verbeten veeleisendheid ook niet voortdurend en regelmatig toepassen, dit neemt niet weg dat er tijden kunnen zijn waarin slechts op die wijze schuld en berouw voorkomen kunnen worden. Dat zijn de situaties waarin onverbiddelijkheid tegenover de eigen persoon het enige middel is om zijn ziel te redden, die anders in halfheid en verleiding zou ondergaan.
een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
九五:甘节,吉;往有尚。

Negen op de vijfde plaats betekent:

Zoete beperking brengt heil.
Heengaan brengt achting.De beperking moet op de juiste wijze worden doorgevoerd, wil ze werkzaam zijn. Als men alleen anderen beperkingen wil opleggen en zich er zelf aan onttrekt, zullen ze altijd bittere gevoelens opwekken en op verzet stuiten. Heilzaam is het daarentegen wanneer iemand die een leidende positie bekleedt zelf met de beperking begint, niet te veel van zijn mensen verlangt en met bescheiden middelen iets tot stand weet te brengen. Waar zulk een voorbeeld werkzaam is, vindt het navolging, zodat alles wat men onderneemt moet slagen.
六四:安节,亨。

Zes op de vierde plaats betekent:

Tevreden beperking. Welslagen.Elke beperking heeft haar waarde. Maar een beperking die nog aanhoudende inspanning vraagt kan de krachten te boven gaan. Is de beperking echter iets natuurlijks, zoals het bijvoorbeeld in de aard van het water ligt naar beneden te vloeien, dan moet ze een gunstige inwerking hebben, omdat een zodanige beperking krachtsbesparing betekent. De energie die zich anders uitput in een vergeefse strijd met het object komt thans geheel aan de zaak ten goede, en het succes kan niet uitblijven.
六三:不节若,则嗟若,无咎。

Zes op de derde plaats betekent:

Wie geen beperking kent zal reden tot klagen hebben.
Geen blaam.Wie slechts op vreugde en genot bedacht is verliest licht het gevoel voor de onontbeerlijke grenzen. Wie zich overgeeft aan verkwisting zal de schadelijke gevolgen ervan te betreuren hebben. Men mag de fout niet bij anderen willen zoeken. Alleen wanneer men zijn fout zelf inziet wordt men door zulke onaangename ervaringen vrij van fouten.
九二:不出门庭,凶。

Negen op de tweede plaats betekent:

Poort en hof niet uitgaan brengt onheil.Wanneer de tijd om te handelen is gekomen moet men snel ingrijpen. Gelijk het water zich aanvankelijk in een meer verzamelt zonder naar buiten te stromen, maar zich zeker een weg baant zodra het meer vol is, zo is het ook in het mensenleven. Dralen is heel goed zolang de tijd om te handelen nog niet gekomen is - maar niet langer. Zijn de hinderpalen eenmaal uit de weg geruimd, dan is angstig dralen een fout die zeker onheil brengt, daar men de juiste gelegenheid heeft laten voorbijgaan.
初九:不出户庭,无咎。

In het begin een negen betekent:

Deur en hof niet uitgaan brengt geen blaam.Vaak zou men iets willen ondernemen, maar wordt men door onoverwinnelijke hinderpalen daarvan teruggehouden. In zo'n geval is het nodig te weten hoe ver men kan gaan. Als men de zaak juist inziet en geen pogingen in het werk stelt om de gestelde grenzen te overschrijden verzamelt men zulk een kracht dat men in staat is energiek op te treden zodra de tijd daartoe gekomen is. Stilzwijgendheid is bij de voorbereiding van gewichtige aangelegenheden van principieel belang.
Confucius zegt hierover:
'Waar wanorde ontstaat, zijn woorden de eerste stap daartoe. Als de vorst niet discreet is, verliest hij zijn dienaren. Als de dienaar niet discreet is, verliest hij het leven. Als de dingen in de kiem niet discreet worden behandeld wordt de voltooiing ervan belemmerd. Daarom bewaart de edele zorgvuldig het stilzwijgen en gaat hij niet naar buiten.'
het Teken van hexagram de Beperking Fis:

de basistrigrammen:
   boven Trigram Kan , het Onpeilbare, het water
   beneden Trigram Dui , het Blijmoedige, het meer

de kerntrigrammen:
   boven Trigram Gen , het Stilhouden, de berg
   beneden Trigram Zhen , het Opwindende, de donder

de omhullende trigrammen:
   boven Trigram Dui , het Blijmoedige, het meer
   beneden Trigram Dui , het Blijmoedige, het meer

Het meer heeft een beperkte ruimte. Als er meer water naar binnen komt loopt het over. Daarom moet men de watertoevloed beperken. Het beeld toont ons water beneden en water boven, met het firmament ertussenin als afgrenzing.
Het Chinese woord voor beperking betekent eigenlijk de vaste geledingen, waardoor de bamboestengels zijn ingedeeld. In het gewone leven wordt daarmee bedoeld: de spaarzaamheid, die vaste grenzen voor haar uitgaven heeft. In het morele leven zijn het de vaste grenzen die de edele zichzelf stelt voor zijn handelingen, de grenzen van trouw en belangeloosheid.

De volgorde:
De dingen kunnen niet los van elkaar blijven, daarom is het volgende teken: de Beperking.

Vermengde tekens:
Beperking betekent vasthouden.
 
Dit hexagram is de omkering van het vorige. De inwendige structuur en de verhouding van de kerntekens tot elkaar is bij beiden gelijk. Alleen is het hier het meer, dat het water bijeenhoudt, terwijl in het vorige hexagram de wind het water oploste.
het Oordeel bij hexagram de Beperking Fis:

节:亨。苦节,不可贞。

Beperking: Welslagen.
Bittere beperking mag men niet blijvend beoefenen.Beperkingen zijn bezwaarlijk. Maar ze richten iets uit. Door spaarzaamheid in het dagelijks leven is men gewapend tegen tijden van gebrek. Door zich terug te houden bespaart men zich beschaming. Maar even onontbeerlijk zijn grenzen en beperkingen in de ordening der kosmische verhoudingen. De natuur heeft vaste grenzen voor winter en zomer, voor dag en nacht, en door deze grenzen krijgt het jaar zijn betekenis. Het nut van de spaarzaamheid is dat door vaste grenzen in de uitgaven de goederen behouden blijven en de mensen geen nadeel lijden.
Ook in de beperking moet men echter maat weten te houden. Als men zijn eigen natuur al te bittere beperkingen zou willen opleggen zou zij daaronder lijden. Als men de beperking der anderen te ver zou willen drijven zouden ze ertegen in opstand komen. Daarom moet men zelfs de beperking beperken.

Commentaar op de beslissing:

节,亨,刚柔分,而刚得中。苦节不可贞,其道穷也。说以行险,当位以节,中正以通。天地节而四时成,节以制度,不伤财,不害民。

‘Beperking: welslagen.’
De vasten en de weken zijn gelijkelijk verdeeld, en de vasten hebben het midden bereikt.
‘Bittere beperking mag men niet blijvend beoefenen’,
Want haar weg loopt ten einde.
Blijmoedig bij het doormaken van gevaren, op de passende plaats om te beperken, centraal en correct om te verenigen.
Hemel en aarde hebben hun beperkingen, en de vier jaargetijden komen tot stand.
Beperking bij het creëren van instellingen bewerkt, dat de eigendommen niet worden aangetast en de mensen niet benadeeld worden.Er zijn drie Yang-lijnen en drie Yin-lijnen, die bovendien symmetrisch zijn verdeeld: 2 + 2 + 1 + 1. Daardoor staan er sterke lijnen op de beide centrale plaatsen: 2e en 5e.
Bittere beperking, waaraan blijvend wordt vastgehouden, zou tot mislukking leiden. Maar door de centrale en gematigde houding van de heer van het hexagram, de negen op de vijfde plaats, wordt dit gevaar overwonnen. Blijmoedigheid is de eigenschap van het onderste trigram Dui, gevaar die van het bovenste trigram Kan. De beperking van de heer van het hexagram wordt bewerkt door de beide Yin-lijnen, waartussen hij staat. Maar door zijn centrale en correcte positie wordt een overal doordringende werking bereikt. De beperking – indeling in perioden – is het middel tot het indelen van de tijd. Zo is het jaar in China verdeeld in 24 jieqi, die – daar ze in harmonie zijn met de atmosferische fenomenen – het de mens mogelijk maken zijn landbouwbezigheden zo te regelen, dat zij harmoniëren met de loop der jaargetijden. De beperking, de rationele verdeling van productie en consumptie, was in het oude China een der belangrijkste problemen van een goede regering. Ook voor dit probleem zijn de fundamentele principes aangeduid in dit hexagram.
het Beeld van hexagram de Beperking Fis:

泽上有水,节;君子以制数度,议德行。

Boven het meer is water:
Het beeld van de Beperking.
Zo schept de edele getal en maat,
En onderzoekt hij wat deugd en juiste levenswandel is.Het meer is eindig; het water is onuitputtelijk. Het meer kan slechts een bepaald gedeelte van het oneindige water bevatten; dat geeft aan het meer zijn eigen aard. Door afzondering, door het stellen van grenzen, verkrijgt in het menselijk leven ook het individu zijn betekenis. Waar het hier dus om gaat is het probleem deze afzonderingen - in zekere zin de ruggegraat van de moraal - klaar en duidelijk te omlijnen. Onbeperkte mogelijkheden zijn niets voor de mens. Daardoor zou zijn leven slechts in het grenzeloze vervloeien. Om sterk te worden heeft men de beperking door de plicht nodig. Alleen door vrijwillig deze beperkingen op zich te nemen en zich uit eigen beweging te onderwerpen aan het gebod van de plicht verkrijgt de enkeling betekenis als vrije geest.
het kernhexagram:

27. Yi
de Mondhoeken (de Voeding)

R
De basistrigrammen
Een hexagram bevat veel informatie. De meest aan de oppervlakte liggende informatie vinden we als we een hexagram in twee stukjes van elk drie lijnen opdelen; we zien dan de twee zogenaamde ‘trigrammen’ waar het hexagram uit bestaat. Er is een bovenste trigram en een onderste trigram: het bovenste trigram vertelt iets over je omgeving in relatie tot je situatie; deze gaat vaak over alles buiten jou. Het onderste trigram stelt jou voor, de vraagsteller, en vertelt iets over jezelf en je eigen houding. Mocht de vraag over iets of iemand anders gaan, dan is het onderste trigram die ander en het bovenste trigram alles buiten die ander, bijvoorbeeld een beoogde zakenpartner of een doel dat bereikt wil worden. Ook staan de twee trigrammen tot elkaar als oorzaak en gevolg – het onderste trigram is dan de oorzaak, het bovenste het gevolg.
De waarde van de acht trigrammen kan moeilijk onderschat worden. Ze zijn het fundament van de Yijing, en in de huidige indeling van het boek lijkt de volgorde van de hexagrammen dan ook op geheimzinnige wijze bepaald te worden door de trigrammen waaruit de hexagrammen zijn opgebouwd. Samen met de leer van de Vijf Fasen vormen de acht trigrammen de belangrijkste kern van het Chinese gedachtegoed. Ze worden toegepast bij feng shui (de eeuwenoude leer voor de plaatsing van huis en graf), bij verschillende vormen van Chinese astrologie, de traditionele Chinese geneeskunde, en er is zelfs een vorm van verdedigingskunst, Baguazhang, die geheel is afgestemd op de acht trigrammen. Wie zich gaat verdiepen in de Chinese filosofie zal altijd de acht trigrammen en hun associaties tegenkomen. Ze worden gekoppeld aan de acht windrichtingen, aan lichaamsdelen, getallen, landkenmerken, geur, kleur en smaak, kortom, ze vormen een belangrijke bron voor het systematiseren van vele dingen.

Fu Xi 'Earlier Heaven' bagua arrangement

Bovenstaande tekst is afkomstig uit het boek van Harmen Mesker, getiteld de I Tjing stap voor stap. Dit boek vormt een voortreffelijke inleiding tot het gebruik en de interpretatie van de Yijing. Door de afbeelding van het boek aan te klikken kun je het aanschaffen.
☰ De Hemel als bovenste basistrigram:
• Wat het vraagt: neem de leiding in je situatie. Geef sturing aan anderen, zet jezelf doelbewust in om je gekozen doel te bereiken. Focus je op externe factoren die leiding nodig hebben. Maak je intentie en ideeën duidelijk. Treed krachtig en sterk op.
• Wat het laat zien: mannelijke dominantie buiten jou, een wilskrachtige persoon of omgeving, een door ratio gedreven externe factor die wil sturen. Een vaderfiguur.
• Hoe je het uit: Hemel als bovenste trigram kan betekenen dat je plannen wilt uitvoeren; je hebt ideeën en wilt iets opzetten dat erkenning in je omgeving, en wellicht in de maatschappij geeft. Je wilt geestelijke waarden uitdragen in de wereld. Je wilt iets betekenen. In het uiterste geval kan het betekenen dat je drammerig bent, en koppig.

☰ De Hemel als onderste basistrigram:
• Wat het vraagt: vind je innerlijke drijfveer. Focus op je intentie, je motivatie en je doel. Richt je op je innerlijke kracht die alles in beweging zet, de onzichtbare energie die zorgt dat de dingen lo- pen volgens jouw plan. Gebruik je hoofd, je intellect. Wees innerlijk sterk.
• Wat het laat zien: innerlijke kracht, rationaliteit en focus op aspecten in jezelf. Leiding nemen over jezelf, de spiritualiteit ach- ter je handelen.
• Hoe je het uit: een innerlijke kracht die je zelfverzekerd en beslist maakt. Je hebt energie in je, maar voelt niet direct de behoefte daar concreet iets mee te doen. Het is je drijfveer, je motivatie. Je bent je eigen leider, en onafhankelijk van anderen. In het uiterste geval kan het betekenen dat je egoïstisch bent, en een binnenvetter.

☰ De Hemel als bovenste kerntrigram:
er is een drang om als leider op te treden of om de eigen creativiteit te laten zien. Je hebt ideeën die je wilt verwezenlijken, maar ze blijven in de conceptfase.

☰ De Hemel als onderste kerntrigram:
er is een sterke vaderbinding, of binding met het vaderlijke. De inspiratie die je van binnen voelt kan niet benut worden. Je hebt een richting maar geen doel.

☰ De Hemel als omhullend trigram:
Er is een sterke, mannelijke invloed die zijn wil oplegt. De
ratio heeft de overhand. Er wordt meer gedacht in abstracte theorieën waarbij de dagelijkse praktijk niet als leidend wordt gezien. Ideeën zonder concretisering zijn een belemmerende factor.

Bovenstaande tekst is afkomstig uit het boek van Harmen Mesker, getiteld de I Tjing stap voor stap. Dit boek vormt een voortreffelijke inleiding tot het gebruik en de interpretatie van de Yijing. Door de afbeelding van het boek aan te klikken kun je het aanschaffen.


Bovenstaande tekst is afkomstig uit het boek van Harmen Mesker, getiteld de I Tjing stap voor stap. Dit boek vormt een voortreffelijke inleiding tot het gebruik en de interpretatie van de Yijing. Door de afbeelding van het boek aan te klikken kun je het aanschaffen.
het Teken:

de basistrigrammen:
   boven Trigram Kan , het Onpeilbare, het water
   beneden Trigram Dui , het Blijmoedige, het meer

de kerntrigrammen:
   boven Trigram Gen , het Stilhouden, de berg
   beneden Trigram Zhen , het Opwindende, de donder

de omhullende trigrammen:
   boven Trigram Dui , het Blijmoedige, het meer
   beneden Trigram Dui , het Blijmoedige, het meer

Het meer heeft een beperkte ruimte. Als er meer water naar binnen komt loopt het over. Daarom moet men de watertoevloed beperken. Het beeld toont ons water beneden en water boven, met het firmament ertussenin als afgrenzing.
Het Chinese woord voor beperking betekent eigenlijk de vaste geledingen, waardoor de bamboestengels zijn ingedeeld. In het gewone leven wordt daarmee bedoeld: de spaarzaamheid, die vaste grenzen voor haar uitgaven heeft. In het morele leven zijn het de vaste grenzen die de edele zichzelf stelt voor zijn handelingen, de grenzen van trouw en belangeloosheid.

De volgorde:
De dingen kunnen niet los van elkaar blijven, daarom is het volgende teken: de Beperking.

Vermengde tekens:
Beperking betekent vasthouden.
 
Dit hexagram is de omkering van het vorige. De inwendige structuur en de verhouding van de kerntekens tot elkaar is bij beiden gelijk. Alleen is het hier het meer, dat het water bijeenhoudt, terwijl in het vorige hexagram de wind het water oploste.


het Oordeel:

节:亨。苦节,不可贞。

Beperking: Welslagen.
Bittere beperking mag men niet blijvend beoefenen.Beperkingen zijn bezwaarlijk. Maar ze richten iets uit. Door spaarzaamheid in het dagelijks leven is men gewapend tegen tijden van gebrek. Door zich terug te houden bespaart men zich beschaming. Maar even onontbeerlijk zijn grenzen en beperkingen in de ordening der kosmische verhoudingen. De natuur heeft vaste grenzen voor winter en zomer, voor dag en nacht, en door deze grenzen krijgt het jaar zijn betekenis. Het nut van de spaarzaamheid is dat door vaste grenzen in de uitgaven de goederen behouden blijven en de mensen geen nadeel lijden.
Ook in de beperking moet men echter maat weten te houden. Als men zijn eigen natuur al te bittere beperkingen zou willen opleggen zou zij daaronder lijden. Als men de beperking der anderen te ver zou willen drijven zouden ze ertegen in opstand komen. Daarom moet men zelfs de beperking beperken.

Commentaar op de beslissing:

节,亨,刚柔分,而刚得中。苦节不可贞,其道穷也。说以行险,当位以节,中正以通。天地节而四时成,节以制度,不伤财,不害民。

‘Beperking: welslagen.’
De vasten en de weken zijn gelijkelijk verdeeld, en de vasten hebben het midden bereikt.
‘Bittere beperking mag men niet blijvend beoefenen’,
Want haar weg loopt ten einde.
Blijmoedig bij het doormaken van gevaren, op de passende plaats om te beperken, centraal en correct om te verenigen.
Hemel en aarde hebben hun beperkingen, en de vier jaargetijden komen tot stand.
Beperking bij het creëren van instellingen bewerkt, dat de eigendommen niet worden aangetast en de mensen niet benadeeld worden.Er zijn drie Yang-lijnen en drie Yin-lijnen, die bovendien symmetrisch zijn verdeeld: 2 + 2 + 1 + 1. Daardoor staan er sterke lijnen op de beide centrale plaatsen: 2e en 5e.
Bittere beperking, waaraan blijvend wordt vastgehouden, zou tot mislukking leiden. Maar door de centrale en gematigde houding van de heer van het hexagram, de negen op de vijfde plaats, wordt dit gevaar overwonnen. Blijmoedigheid is de eigenschap van het onderste trigram Dui, gevaar die van het bovenste trigram Kan. De beperking van de heer van het hexagram wordt bewerkt door de beide Yin-lijnen, waartussen hij staat. Maar door zijn centrale en correcte positie wordt een overal doordringende werking bereikt. De beperking – indeling in perioden – is het middel tot het indelen van de tijd. Zo is het jaar in China verdeeld in 24 jieqi, die – daar ze in harmonie zijn met de atmosferische fenomenen – het de mens mogelijk maken zijn landbouwbezigheden zo te regelen, dat zij harmoniëren met de loop der jaargetijden. De beperking, de rationele verdeling van productie en consumptie, was in het oude China een der belangrijkste problemen van een goede regering. Ook voor dit probleem zijn de fundamentele principes aangeduid in dit hexagram.


het Beeld:

泽上有水,节;君子以制数度,议德行。

Boven het meer is water:
Het beeld van de Beperking.
Zo schept de edele getal en maat,
En onderzoekt hij wat deugd en juiste levenswandel is.Het meer is eindig; het water is onuitputtelijk. Het meer kan slechts een bepaald gedeelte van het oneindige water bevatten; dat geeft aan het meer zijn eigen aard. Door afzondering, door het stellen van grenzen, verkrijgt in het menselijk leven ook het individu zijn betekenis. Waar het hier dus om gaat is het probleem deze afzonderingen - in zekere zin de ruggegraat van de moraal - klaar en duidelijk te omlijnen. Onbeperkte mogelijkheden zijn niets voor de mens. Daardoor zou zijn leven slechts in het grenzeloze vervloeien. Om sterk te worden heeft men de beperking door de plicht nodig. Alleen door vrijwillig deze beperkingen op zich te nemen en zich uit eigen beweging te onderwerpen aan het gebod van de plicht verkrijgt de enkeling betekenis als vrije geest.


de Lijnen:


上六:苦节,贞凶,悔亡。

Bovenaan een zes betekent:

Bittere beperking: Standvastigheid brengt onheil.
Berouw verdwijnt.Als men te streng is in de beperking houden de mensen het niet uit. Hoe consequenter men zo'n gestrengheid doorvoert hoe erger het is. Op den duur immers laat een terugslag zich niet vermijden. Zo wreekt zich ook het gekwelde lichaam als men te strenge ascese zou willen beoefenen. Maar al kan men een zo verbeten veeleisendheid ook niet voortdurend en regelmatig toepassen, dit neemt niet weg dat er tijden kunnen zijn waarin slechts op die wijze schuld en berouw voorkomen kunnen worden. Dat zijn de situaties waarin onverbiddelijkheid tegenover de eigen persoon het enige middel is om zijn ziel te redden, die anders in halfheid en verleiding zou ondergaan.


een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
九五:甘节,吉;往有尚。

Negen op de vijfde plaats betekent:

Zoete beperking brengt heil.
Heengaan brengt achting.De beperking moet op de juiste wijze worden doorgevoerd, wil ze werkzaam zijn. Als men alleen anderen beperkingen wil opleggen en zich er zelf aan onttrekt, zullen ze altijd bittere gevoelens opwekken en op verzet stuiten. Heilzaam is het daarentegen wanneer iemand die een leidende positie bekleedt zelf met de beperking begint, niet te veel van zijn mensen verlangt en met bescheiden middelen iets tot stand weet te brengen. Waar zulk een voorbeeld werkzaam is, vindt het navolging, zodat alles wat men onderneemt moet slagen.


六四:安节,亨。

Zes op de vierde plaats betekent:

Tevreden beperking. Welslagen.Elke beperking heeft haar waarde. Maar een beperking die nog aanhoudende inspanning vraagt kan de krachten te boven gaan. Is de beperking echter iets natuurlijks, zoals het bijvoorbeeld in de aard van het water ligt naar beneden te vloeien, dan moet ze een gunstige inwerking hebben, omdat een zodanige beperking krachtsbesparing betekent. De energie die zich anders uitput in een vergeefse strijd met het object komt thans geheel aan de zaak ten goede, en het succes kan niet uitblijven.


六三:不节若,则嗟若,无咎。

Zes op de derde plaats betekent:

Wie geen beperking kent zal reden tot klagen hebben.
Geen blaam.Wie slechts op vreugde en genot bedacht is verliest licht het gevoel voor de onontbeerlijke grenzen. Wie zich overgeeft aan verkwisting zal de schadelijke gevolgen ervan te betreuren hebben. Men mag de fout niet bij anderen willen zoeken. Alleen wanneer men zijn fout zelf inziet wordt men door zulke onaangename ervaringen vrij van fouten.


九二:不出门庭,凶。

Negen op de tweede plaats betekent:

Poort en hof niet uitgaan brengt onheil.Wanneer de tijd om te handelen is gekomen moet men snel ingrijpen. Gelijk het water zich aanvankelijk in een meer verzamelt zonder naar buiten te stromen, maar zich zeker een weg baant zodra het meer vol is, zo is het ook in het mensenleven. Dralen is heel goed zolang de tijd om te handelen nog niet gekomen is - maar niet langer. Zijn de hinderpalen eenmaal uit de weg geruimd, dan is angstig dralen een fout die zeker onheil brengt, daar men de juiste gelegenheid heeft laten voorbijgaan.


初九:不出户庭,无咎。

In het begin een negen betekent:

Deur en hof niet uitgaan brengt geen blaam.Vaak zou men iets willen ondernemen, maar wordt men door onoverwinnelijke hinderpalen daarvan teruggehouden. In zo'n geval is het nodig te weten hoe ver men kan gaan. Als men de zaak juist inziet en geen pogingen in het werk stelt om de gestelde grenzen te overschrijden verzamelt men zulk een kracht dat men in staat is energiek op te treden zodra de tijd daartoe gekomen is. Stilzwijgendheid is bij de voorbereiding van gewichtige aangelegenheden van principieel belang.
Confucius zegt hierover:
'Waar wanorde ontstaat, zijn woorden de eerste stap daartoe. Als de vorst niet discreet is, verliest hij zijn dienaren. Als de dienaar niet discreet is, verliest hij het leven. Als de dingen in de kiem niet discreet worden behandeld wordt de voltooiing ervan belemmerd. Daarom bewaart de edele zorgvuldig het stilzwijgen en gaat hij niet naar buiten.'