home
mijn Vragenboek
zoek 'n hexagram stel een vraag teken 'n hexagram
wat is de Yijing? de Tien Vleugels voorwoord van Jung inleiding door Wilhelm US and UK flag over ons
steun onze site
Orakelboek
易經
het Hexagrammenboek

Als je liever handmatig het orakel wilt raadplegen of als je een bepaald hexagram willen nalezen, dan zijn de onderstaande opzoek schema's heel handig.

Orakelmunten

易經
het Hexagrammenboek

Als je liever handmatig het orakel wilt raadplegen of als je een bepaald hexagram willen nalezen, dan zijn de onderstaande opzoek schema's heel handig.


Schema 1,

Selecteer een hexagram middels de trigrammen:


Trigrammemindeling
Trigrammemindeling


Schema 2,

Kies een hexagram uit de onderstaande lijst.
De hexagrammen staan op volgorde van hun rangnummer:

19. Lin

de Toenadering<
上六:敦临,吉无咎。

Bovenaan een zes betekent:

Grootmoedige toenadering. Heil. Geen blaam.Een wijze die de wereld heeft overwonnen en innerlijk reeds met het leven heeft afgerekend, kan onder bepaalde omstandigheden tot de aardse sfeer terugkomen en toenadering zoeken tot andere mensen. Dit is voor die anderen, aan wie hij zijn lering en zijn hulp ten goede laat komen, van groot voordeel. Maar ook hem zelf treft geen blaam voor deze grootmoedige zelfvernedering.
六五:知临,大君之宜,吉。

Zes op de vijfde plaats betekent:

Wijze toenadering. Dat is goed voor een groot vorst.
Heil!Een vorst of iemand in een leidende positie moet de wijsheid bezitten zich te omringen met bekwame mensen, die ter zake kundig zijn in de leiding der diverse aangelegenheden. Zijn wijsheid houdt niet alleen in dat hij de juiste mensen weet uit te kiezen, maar ook dat hij degenen die hij heeft uitgekozen laat begaan zonder zich persoonlijk in de zaken te mengen. Alleen door deze terughouding zal hij de personen vinden die hij nodig heeft voor de behartiging van al zijn belangen.
六四:至临,无咎。

Zes op de vierde plaats betekent:

Volkomen toenadering. Geen blaam.Terwijl de drie onderste lijnen het omhoog komen tot macht en invloed kenschetsen, wijzen de drie bovenste op de houding van de hoger geplaatsten tegenover de lager geplaatsten, aan wie ze invloed verschaffen. Hier is de volkomen onpartijdige toenadering geschetst van een hoger geplaatste tot een bekwaam man, die hij in zijn kring opneemt zonder zich door standsvooroordelen te laten weerhouden. Dat is zeer gunstig.
六三:甘临,无攸利。既忧之,无咎。

Zes op de derde plaats betekent:

Behaaglijke toenadering. Niets dat bevorderlijk zou zijn.
Als men zo ver komt, daar berouw over te hebben,
Dan wordt men vrij van smetten.Het gaat voor de wind: men komt tot macht en invloed. Daarin schuilt echter het gevaar dat men zich in het vertrouwen op zijn positie behaaglijk voelt en deze behaaglijk-nonchalante stemming laat doorschemeren in zijn omgang met de mensen. Dat is onder alle omstandigheden schadelijk. Doch de mogelijkheid bestaat dat deze stemming omslaat. Als men deze verkeerde houding betreurt en de verantwoordelijkheid beseft die een invloedrijke positie met zich brengt ontdoet men zich van zijn fouten.
een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
九二:咸临,吉无不利。

Negen op de tweede plaats betekent:

Gemeenschappelijke toenadering. Heil! Alles is bevorderlijk.Daar men zich in de situatie bevindt waarin men van bovenaf aangespoord wordt om naderbij te komen, en men in zichzelf de kracht en de consequentie bezit, waarvoor geen waarschuwing nodig is, heeft men succes. Ook voor de toekomst behoeft men zich niet bezorgd te maken. Men is zich ervan bewust dat al het aardse vergankelijk is en dat op elke stijging een daling volgt: maar men laat zich door dit universele lot der mensheid niet uit het lood slaan. Alle aspecten zijn gunstig. Daarom zal men snel, flink en dapper zijn levensweg vervolgen.
een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
初九:咸临,贞吉。

In het begin een negen betekent:

Gemeenschappelijke toenadering.
Standvastigheid brengt heil.Het goede begint zich door te zetten en vindt ingang in invloedrijke kringen. Van daar gaat de actie uit, die de man van betekenis ertoe beweegt naderbij te komen. Men doet er goed aan, zich bij deze opwaartse drang aan te sluiten. Alleen moet men ervoor zorgen, zich in deze tijdstroming niet te verliezen, doch standvastig te volharden in het goede: dat brengt heil.
het Teken van hexagram de Toenadering Sis:

de basistrigrammen:
   boven Trigram Kun , het Ontvangende, de aarde
   beneden Trigram Dui , het Blijmoedige, het meer

de kerntrigrammen:
   boven Trigram Kun , het Ontvangende, de aarde
   beneden Trigram Zhen , het Opwindende, de donder

de omhullende trigrammen:
   boven Trigram Zhen , het Opwindende, de donder
   beneden Trigram Dui , het Blijmoedige, het meer

Het Chinese woord Lin heeft een reeks betekenissen, die onze taal niet in één enkel woord kan samenvatten. De oude verklaringen van het Boek der Veranderingen geven als eerste betekenis 'grootworden' aan. Wat groot wordt zijn de beide sterke lijnen, die van onderen af in het teken ingroeien. Met hen breidt de lichte kracht zich uit. Van daaruit richt de gedachte zich op het begrip van de toenadering, en wel van de toenadering van het sterke, hoger staande, naar het lagere. Het betekent verder het overbuigen van een hogere naar het volk, en ten slotte het aanpakken van zijn eigen zaken. Het teken hoort bij de twaalfde maand (januari-februari), als na de zonnestilstand de lichte kracht weer aan het opkomen is.

De volgorde:
Als er zaken te regelen zijn, kan men groot worden. Daarom is het volgende teken: de Toenadering. Toenadering beduidt toenemen in omvang, groot worden.

Vermengde tekens:
De betekenis van de Toenadering en het Schouwen is, dat ze enerzijds geven, anderzijds nemen.

De organisatie van het hexagram is uitgesproken gunstig: de twee lijnen, die van beneden af binnentreden en naar boven dringen, geven de structuur van het hexagram zijn karakter. Dui beneden stijgt omhoog, het bovenste trigram, Kun, zinkt omlaag, en zo komen de bewegingen elkander tegemoet. Hetzelfde vindt in nog verhoogde mate plaats bij de beide kerntekens. Het onderste, Zhen, is de donder, die omhoog stijgt, terwijl Kun, het bovenste, zich naar beneden beweegt.
het Oordeel bij hexagram de Toenadering Sis:

临:元,亨,利,贞。至于八月有凶。

De Toenadering heeft verheven welslagen.
Bevorderlijk is standvastigheid.
Komt de achtste maand, dan betekent dat onheil.Het teken als geheel wijst op een tijd van vooruitgang vol blijde verwachtingen. De lente nadert. Vreugde en inschikkelijkheid brengen hoog en laag nader tot elkaar. Het succes is verzekerd. Alleen is er vastberaden, volhardende arbeid nodig om ten volle te profiteren van de gunst der tijden. En nog iets: de lentetijd duurt niet eeuwig. In de achtste maand zijn de aspecten omgekeerd. Dan zijn er nog maar twee sterke, lichte lijnen over, die echter niet aan het opkomen, maar aan het terugtrekken zijn (vergelijk het volgende teken). Aan deze omslag dient men bijtijds te denken. Als men zó het kwade tegemoet treedt, nog voordat het zich manifesteert, ja zelfs nog voordat het in werking getreden is, zal men het de baas kunnen worden.

Commentaar op de Beslissing:

临,刚浸而长。说而顺,刚中而应,大亨以正,天之道也。至于八月有凶,消不久也。De Toenadering. Het vaste dringt binnen en groeit. Blijmoedig en toegewijd; het vaste is in het midden en vindt overeenstemming. ‘Groot welslagen door correctheid’; dat is de loop des hemels.
‘Komt de achtste maand, dan betekent dat onheil.’
Het verval laat niet lang op zich wachten.

De naam van het hexagram wordt uit de structuur ervan verklaard. Het vaste dat binnendringt en groeit, zijn de beide Yang-lijnen. Blijmoedigheid en toewijding zijn de eigenschappen der beide trigrammen. Het vaste in het midden, dat overeenstemming vindt, is de negen op de tweede plaats. Van hieruit worden de woorden van het teken verklaard. De ‘achtste maand’ houdt verband met de omstandigheid, dat het volgende hexagram Guan (het Schouwen, de Contemplatie), waarbij de sterke lijnen juist bezig zijn zich terug te trekken terwijl zij hier voorwaarts dringen, na precies acht maanden in de loop van het jaar op dit teken volgt.
het Beeld van hexagram de Toenadering Sis:

泽上有地,临;君子以教思无穷,容保民无疆。

Boven het meer is de aarde: het beeld van de Toenadering.
Zo is de edele onuitputtelijk in zijn wens te onderrichten
En grenzeloos in het verdragen en beschermen van het volk.De aarde grenst van bovenaf aan het meer, dat is het beeld van de toenadering en het overbuigen van een hooggeplaatste naar de lager staanden. Uit de beide delen van het beeld blijkt zijn gedrag ten opzichte van deze mensen. Gelijk de zee onuitputtelijke diepte vertoont, zo is de wijze onuitputtelijk in zijn bereidwilligheid de mensen te onderrichten; en gelijk de aarde onbegrensd alle schepselen draagt en verzorgt, zo verdraagt ook de wijze de mensen en zorgt hij voor hen, zonder door grenzen van welke aard ook enig deel van de mensheid uit te sluiten.
het kernhexagram:

24. Fu
de Terugkeer (het Keerpunt)

6
De basistrigrammen
Een hexagram bevat veel informatie. De meest aan de oppervlakte liggende informatie vinden we als we een hexagram in twee stukjes van elk drie lijnen opdelen; we zien dan de twee zogenaamde ‘trigrammen’ waar het hexagram uit bestaat. Er is een bovenste trigram en een onderste trigram: het bovenste trigram vertelt iets over je omgeving in relatie tot je situatie; deze gaat vaak over alles buiten jou. Het onderste trigram stelt jou voor, de vraagsteller, en vertelt iets over jezelf en je eigen houding. Mocht de vraag over iets of iemand anders gaan, dan is het onderste trigram die ander en het bovenste trigram alles buiten die ander, bijvoorbeeld een beoogde zakenpartner of een doel dat bereikt wil worden. Ook staan de twee trigrammen tot elkaar als oorzaak en gevolg – het onderste trigram is dan de oorzaak, het bovenste het gevolg.
De waarde van de acht trigrammen kan moeilijk onderschat worden. Ze zijn het fundament van de Yijing, en in de huidige indeling van het boek lijkt de volgorde van de hexagrammen dan ook op geheimzinnige wijze bepaald te worden door de trigrammen waaruit de hexagrammen zijn opgebouwd. Samen met de leer van de Vijf Fasen vormen de acht trigrammen de belangrijkste kern van het Chinese gedachtegoed. Ze worden toegepast bij feng shui (de eeuwenoude leer voor de plaatsing van huis en graf), bij verschillende vormen van Chinese astrologie, de traditionele Chinese geneeskunde, en er is zelfs een vorm van verdedigingskunst, Baguazhang, die geheel is afgestemd op de acht trigrammen. Wie zich gaat verdiepen in de Chinese filosofie zal altijd de acht trigrammen en hun associaties tegenkomen. Ze worden gekoppeld aan de acht windrichtingen, aan lichaamsdelen, getallen, landkenmerken, geur, kleur en smaak, kortom, ze vormen een belangrijke bron voor het systematiseren van vele dingen.

Fu Xi 'Earlier Heaven' bagua arrangement

Bovenstaande tekst is afkomstig uit het boek van Harmen Mesker, getiteld de I Tjing stap voor stap. Dit boek vormt een voortreffelijke inleiding tot het gebruik en de interpretatie van de Yijing. Door de afbeelding van het boek aan te klikken kun je het aanschaffen.
☰ De Hemel als bovenste basistrigram:
• Wat het vraagt: neem de leiding in je situatie. Geef sturing aan anderen, zet jezelf doelbewust in om je gekozen doel te bereiken. Focus je op externe factoren die leiding nodig hebben. Maak je intentie en ideeën duidelijk. Treed krachtig en sterk op.
• Wat het laat zien: mannelijke dominantie buiten jou, een wilskrachtige persoon of omgeving, een door ratio gedreven externe factor die wil sturen. Een vaderfiguur.
• Hoe je het uit: Hemel als bovenste trigram kan betekenen dat je plannen wilt uitvoeren; je hebt ideeën en wilt iets opzetten dat erkenning in je omgeving, en wellicht in de maatschappij geeft. Je wilt geestelijke waarden uitdragen in de wereld. Je wilt iets betekenen. In het uiterste geval kan het betekenen dat je drammerig bent, en koppig.

☰ De Hemel als onderste basistrigram:
• Wat het vraagt: vind je innerlijke drijfveer. Focus op je intentie, je motivatie en je doel. Richt je op je innerlijke kracht die alles in beweging zet, de onzichtbare energie die zorgt dat de dingen lo- pen volgens jouw plan. Gebruik je hoofd, je intellect. Wees innerlijk sterk.
• Wat het laat zien: innerlijke kracht, rationaliteit en focus op aspecten in jezelf. Leiding nemen over jezelf, de spiritualiteit ach- ter je handelen.
• Hoe je het uit: een innerlijke kracht die je zelfverzekerd en beslist maakt. Je hebt energie in je, maar voelt niet direct de behoefte daar concreet iets mee te doen. Het is je drijfveer, je motivatie. Je bent je eigen leider, en onafhankelijk van anderen. In het uiterste geval kan het betekenen dat je egoïstisch bent, en een binnenvetter.

☰ De Hemel als bovenste kerntrigram:
er is een drang om als leider op te treden of om de eigen creativiteit te laten zien. Je hebt ideeën die je wilt verwezenlijken, maar ze blijven in de conceptfase.

☰ De Hemel als onderste kerntrigram:
er is een sterke vaderbinding, of binding met het vaderlijke. De inspiratie die je van binnen voelt kan niet benut worden. Je hebt een richting maar geen doel.

☰ De Hemel als omhullend trigram:
Er is een sterke, mannelijke invloed die zijn wil oplegt. De
ratio heeft de overhand. Er wordt meer gedacht in abstracte theorieën waarbij de dagelijkse praktijk niet als leidend wordt gezien. Ideeën zonder concretisering zijn een belemmerende factor.

Bovenstaande tekst is afkomstig uit het boek van Harmen Mesker, getiteld de I Tjing stap voor stap. Dit boek vormt een voortreffelijke inleiding tot het gebruik en de interpretatie van de Yijing. Door de afbeelding van het boek aan te klikken kun je het aanschaffen.


Bovenstaande tekst is afkomstig uit het boek van Harmen Mesker, getiteld de I Tjing stap voor stap. Dit boek vormt een voortreffelijke inleiding tot het gebruik en de interpretatie van de Yijing. Door de afbeelding van het boek aan te klikken kun je het aanschaffen.
het Teken:

de basistrigrammen:
   boven Trigram Kun , het Ontvangende, de aarde
   beneden Trigram Dui , het Blijmoedige, het meer

de kerntrigrammen:
   boven Trigram Kun , het Ontvangende, de aarde
   beneden Trigram Zhen , het Opwindende, de donder

de omhullende trigrammen:
   boven Trigram Zhen , het Opwindende, de donder
   beneden Trigram Dui , het Blijmoedige, het meer

Het Chinese woord Lin heeft een reeks betekenissen, die onze taal niet in één enkel woord kan samenvatten. De oude verklaringen van het Boek der Veranderingen geven als eerste betekenis 'grootworden' aan. Wat groot wordt zijn de beide sterke lijnen, die van onderen af in het teken ingroeien. Met hen breidt de lichte kracht zich uit. Van daaruit richt de gedachte zich op het begrip van de toenadering, en wel van de toenadering van het sterke, hoger staande, naar het lagere. Het betekent verder het overbuigen van een hogere naar het volk, en ten slotte het aanpakken van zijn eigen zaken. Het teken hoort bij de twaalfde maand (januari-februari), als na de zonnestilstand de lichte kracht weer aan het opkomen is.

De volgorde:
Als er zaken te regelen zijn, kan men groot worden. Daarom is het volgende teken: de Toenadering. Toenadering beduidt toenemen in omvang, groot worden.

Vermengde tekens:
De betekenis van de Toenadering en het Schouwen is, dat ze enerzijds geven, anderzijds nemen.

De organisatie van het hexagram is uitgesproken gunstig: de twee lijnen, die van beneden af binnentreden en naar boven dringen, geven de structuur van het hexagram zijn karakter. Dui beneden stijgt omhoog, het bovenste trigram, Kun, zinkt omlaag, en zo komen de bewegingen elkander tegemoet. Hetzelfde vindt in nog verhoogde mate plaats bij de beide kerntekens. Het onderste, Zhen, is de donder, die omhoog stijgt, terwijl Kun, het bovenste, zich naar beneden beweegt.


het Oordeel:

临:元,亨,利,贞。至于八月有凶。

De Toenadering heeft verheven welslagen.
Bevorderlijk is standvastigheid.
Komt de achtste maand, dan betekent dat onheil.Het teken als geheel wijst op een tijd van vooruitgang vol blijde verwachtingen. De lente nadert. Vreugde en inschikkelijkheid brengen hoog en laag nader tot elkaar. Het succes is verzekerd. Alleen is er vastberaden, volhardende arbeid nodig om ten volle te profiteren van de gunst der tijden. En nog iets: de lentetijd duurt niet eeuwig. In de achtste maand zijn de aspecten omgekeerd. Dan zijn er nog maar twee sterke, lichte lijnen over, die echter niet aan het opkomen, maar aan het terugtrekken zijn (vergelijk het volgende teken). Aan deze omslag dient men bijtijds te denken. Als men zó het kwade tegemoet treedt, nog voordat het zich manifesteert, ja zelfs nog voordat het in werking getreden is, zal men het de baas kunnen worden.

Commentaar op de Beslissing:

临,刚浸而长。说而顺,刚中而应,大亨以正,天之道也。至于八月有凶,消不久也。De Toenadering. Het vaste dringt binnen en groeit. Blijmoedig en toegewijd; het vaste is in het midden en vindt overeenstemming. ‘Groot welslagen door correctheid’; dat is de loop des hemels.
‘Komt de achtste maand, dan betekent dat onheil.’
Het verval laat niet lang op zich wachten.

De naam van het hexagram wordt uit de structuur ervan verklaard. Het vaste dat binnendringt en groeit, zijn de beide Yang-lijnen. Blijmoedigheid en toewijding zijn de eigenschappen der beide trigrammen. Het vaste in het midden, dat overeenstemming vindt, is de negen op de tweede plaats. Van hieruit worden de woorden van het teken verklaard. De ‘achtste maand’ houdt verband met de omstandigheid, dat het volgende hexagram Guan (het Schouwen, de Contemplatie), waarbij de sterke lijnen juist bezig zijn zich terug te trekken terwijl zij hier voorwaarts dringen, na precies acht maanden in de loop van het jaar op dit teken volgt.


het Beeld:

泽上有地,临;君子以教思无穷,容保民无疆。

Boven het meer is de aarde: het beeld van de Toenadering.
Zo is de edele onuitputtelijk in zijn wens te onderrichten
En grenzeloos in het verdragen en beschermen van het volk.De aarde grenst van bovenaf aan het meer, dat is het beeld van de toenadering en het overbuigen van een hooggeplaatste naar de lager staanden. Uit de beide delen van het beeld blijkt zijn gedrag ten opzichte van deze mensen. Gelijk de zee onuitputtelijke diepte vertoont, zo is de wijze onuitputtelijk in zijn bereidwilligheid de mensen te onderrichten; en gelijk de aarde onbegrensd alle schepselen draagt en verzorgt, zo verdraagt ook de wijze de mensen en zorgt hij voor hen, zonder door grenzen van welke aard ook enig deel van de mensheid uit te sluiten.


de Lijnen:


上六:敦临,吉无咎。

Bovenaan een zes betekent:

Grootmoedige toenadering. Heil. Geen blaam.Een wijze die de wereld heeft overwonnen en innerlijk reeds met het leven heeft afgerekend, kan onder bepaalde omstandigheden tot de aardse sfeer terugkomen en toenadering zoeken tot andere mensen. Dit is voor die anderen, aan wie hij zijn lering en zijn hulp ten goede laat komen, van groot voordeel. Maar ook hem zelf treft geen blaam voor deze grootmoedige zelfvernedering.


六五:知临,大君之宜,吉。

Zes op de vijfde plaats betekent:

Wijze toenadering. Dat is goed voor een groot vorst.
Heil!Een vorst of iemand in een leidende positie moet de wijsheid bezitten zich te omringen met bekwame mensen, die ter zake kundig zijn in de leiding der diverse aangelegenheden. Zijn wijsheid houdt niet alleen in dat hij de juiste mensen weet uit te kiezen, maar ook dat hij degenen die hij heeft uitgekozen laat begaan zonder zich persoonlijk in de zaken te mengen. Alleen door deze terughouding zal hij de personen vinden die hij nodig heeft voor de behartiging van al zijn belangen.


六四:至临,无咎。

Zes op de vierde plaats betekent:

Volkomen toenadering. Geen blaam.Terwijl de drie onderste lijnen het omhoog komen tot macht en invloed kenschetsen, wijzen de drie bovenste op de houding van de hoger geplaatsten tegenover de lager geplaatsten, aan wie ze invloed verschaffen. Hier is de volkomen onpartijdige toenadering geschetst van een hoger geplaatste tot een bekwaam man, die hij in zijn kring opneemt zonder zich door standsvooroordelen te laten weerhouden. Dat is zeer gunstig.


六三:甘临,无攸利。既忧之,无咎。

Zes op de derde plaats betekent:

Behaaglijke toenadering. Niets dat bevorderlijk zou zijn.
Als men zo ver komt, daar berouw over te hebben,
Dan wordt men vrij van smetten.Het gaat voor de wind: men komt tot macht en invloed. Daarin schuilt echter het gevaar dat men zich in het vertrouwen op zijn positie behaaglijk voelt en deze behaaglijk-nonchalante stemming laat doorschemeren in zijn omgang met de mensen. Dat is onder alle omstandigheden schadelijk. Doch de mogelijkheid bestaat dat deze stemming omslaat. Als men deze verkeerde houding betreurt en de verantwoordelijkheid beseft die een invloedrijke positie met zich brengt ontdoet men zich van zijn fouten.


een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
九二:咸临,吉无不利。

Negen op de tweede plaats betekent:

Gemeenschappelijke toenadering. Heil! Alles is bevorderlijk.Daar men zich in de situatie bevindt waarin men van bovenaf aangespoord wordt om naderbij te komen, en men in zichzelf de kracht en de consequentie bezit, waarvoor geen waarschuwing nodig is, heeft men succes. Ook voor de toekomst behoeft men zich niet bezorgd te maken. Men is zich ervan bewust dat al het aardse vergankelijk is en dat op elke stijging een daling volgt: maar men laat zich door dit universele lot der mensheid niet uit het lood slaan. Alle aspecten zijn gunstig. Daarom zal men snel, flink en dapper zijn levensweg vervolgen.


een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
初九:咸临,贞吉。

In het begin een negen betekent:

Gemeenschappelijke toenadering.
Standvastigheid brengt heil.Het goede begint zich door te zetten en vindt ingang in invloedrijke kringen. Van daar gaat de actie uit, die de man van betekenis ertoe beweegt naderbij te komen. Men doet er goed aan, zich bij deze opwaartse drang aan te sluiten. Alleen moet men ervoor zorgen, zich in deze tijdstroming niet te verliezen, doch standvastig te volharden in het goede: dat brengt heil.