home
mijn Vragenboek
zoek 'n hexagram stel een vraag teken 'n hexagram
wat is de Yijing? de Tien Vleugels voorwoord van Jung inleiding door Wilhelm US and UK flag over ons
steun onze site
Orakelboek
易經
het Hexagrammenboek

Als je liever handmatig het orakel wilt raadplegen of als je een bepaald hexagram willen nalezen, dan zijn de onderstaande opzoek schema's heel handig.

Orakelmunten

易經
het Hexagrammenboek

Als je liever handmatig het orakel wilt raadplegen of als je een bepaald hexagram willen nalezen, dan zijn de onderstaande opzoek schema's heel handig.


Schema 1,

Selecteer een hexagram middels de trigrammen:


Trigrammemindeling
Trigrammemindeling


Schema 2,

Kies een hexagram uit de onderstaande lijst.
De hexagrammen staan op volgorde van hun rangnummer:

55. Feng

de Volheid<
上六:丰其屋,蔀其家,闚其户,阒其无人,三岁不觌,凶。

Bovenaan een zes betekent:

Zijn huis heeft overvloed.
Hij houdt zijn familie verborgen.
Hij spiedt door de poort
En bemerkt niemand meer.
Drie jaar lang ziet hij niets. Onheil!
Hier wordt een man getekend die door zijn hoogmoed en eigenzinnigheid het tegendeel bereikt van wat hij wil. Hij zoekt weelde en pracht voor zijn woning. Hij wil volstrekt de baas zijn in zijn huis. Maar daardoor vervreemdt hij zijn familie van zich, zodat hij ten slotte geheel alleen en eenzaam in het leven staat.
een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
六五:来章,有庆誉,吉。

Zes op de vijfde plaats betekent:

Er komen lijnen, er nadert zegen en roem. Heil!
De heersende man is bescheiden, zodat hij voor raad van bekwame lieden open staat. Er komen dan ook mannen in zijn omgeving die hem richtlijnen voor zijn handelingen aan de hand doen. Daardoor valt zegen, roem en heil hem en zijn gehele volk ten deel.
九四:丰其蔀,日中见斗,遇其夷主,吉。

Negen op de vierde plaats betekent:

Het gordijn is van zulk een volheid
Dat men op het middaguur de sterren van de pool ziet.
Hij ontmoet zijn heer, die hem verwant is. Heil!
Hier is de verduistering reeds aan het afnemen, daardoor ontmoeten degenen die bij elkaar passen elkaar. Ook hier moet de aanvulling worden gevonden: de impulsieve drang tot handelen moet samengaan met de nodige wijsheid. Dan zal alles goed gaan. De hier bedoelde aanvulling is het omgekeerde van die bij de eerste lijn. Dáár moest de wijsheid door energie worden aangevuld, hier de energie door wijsheid.
九三:丰其沛,日中见沬,折其右肱,无咎。

Negen op de derde plaats betekent:

Het struikgewas is van zulk een volheid
Dat men op het middaguur de kleine sterren ziet.
Hij breekt zijn rechterarm. Geen blaam.
Hier wordt als beeld de voortschrijdende verduistering van de zon geschilderd. Op dit punt is de totaliteit bereikt, daarom ziet men op het middaguur zelfs de kleine sterren.
Overgedragen op maatschappelijke verhoudingen: de vorst is hier zo verduisterd dat ook de onbeduidendste mensen zich naar voren kunnen dringen. Dan is het voor een bekwaam man, die de rechterhand van de heerser zou kunnen zijn, onmogelijk iets te ondernemen. Het is als had hij zijn arm gebroken. Maar het is niet zijn schuld dat hij op deze manier niet tot handelen in staat is.
六二:丰其蔀,日中见斗,往得疑疾,有孚发若,吉。

Zes op de tweede plaats betekent:

Het gordijn is van zulk een volheid
Dat men op het middaguur de sterren van de pool ziet.
Door heengaan wekt men wantrouwen en haat.
Als men hem door waarheid opwekt, komt heil.
Het komt vaak voor dat zich tussen de heerser die het grote wil, en de man die het grote zou kunnen uitvoeren, intriges en partijcomplotten dringen, die het effect hebben van een zonsverduistering. Dan ziet men in plaats van de zon de sterren aan de hemel. De heer wordt in de schaduw gedrongen door een partij die de heerschappij aan zich getrokken heeft. Als men in zo'n tijd iets buitengewoons zou willen ondernemen, zou men slechts stuiten op wantrouwen en haat, die elke beweging onmogelijk zouden maken. Dan is het van groot belang dat men innerlijk staat in de macht van de waarheid, die tenslotte zo sterk is dat ze onzichtbaar op de heerser inwerkt, zodat alles goed gaat.
初九:遇其配主,虽旬无咎,往有尚。

In het begin een negen betekent:

Als men de voor hem bestemde heer ontmoet
Kan men gerust tien dagen samen zijn, het is geen fout.
Heengaan vindt waardering.
Voor het inluiden van een tijd van volheid en overvloed is een samengaan van klaarheid en energieke beweging noodzakelijk; als twee mensen deze beide eigenschappen bezitten, dan passen ze bij elkaar, en ook wanneer ze in de tijd van overvloed een volle kringloop bijeen zijn is dat niet te lang en geen fout. Daarom kan men gerust naar elkaar toe gaan om samen werkzaam te zijn; het zal waardering vinden.
het Teken van hexagram de Volheid His:

de basistrigrammen:
   boven Trigram Zhen , het Opwindende, de donder
   beneden Trigram Li , het Zich-Hechtende, het vuur

de kerntrigrammen:
   boven Trigram Dui , het Blijmoedige, het meer
   beneden Trigram Xun , het Zachtmoedige, de wind

de omhullende trigrammen:
   boven Trigram Zhen , het Opwindende, de donder
   beneden Trigram Zhen , het Opwindende, de donder

Zhen is de beweging, Li het vuur, met als eigenschap de klaarheid. Van binnen licht en klaarheid, naar buiten beweging, dat geeft grootheid en overvloed. Het is een tijd van hoge cultuur die door het hexagram wordt gesymboliseerd. Toch ligt in de omstandigheid dat het hier om een hoogtepunt gaat tegelijkertijd reeds de gedachte opgesloten dat deze buitengewone toestand van overvloed en volheid niet altijd zo kan blijven.

De volgorde:
Wat een plaats krijgt, waar het thuis is, wordt stellig groot. Daarom is het volgende teken: de Volheid. Volheid betekent grootheid.

Vermengde tekens:
Volheid betekent vele gelegenheden.
 
Het hexagram is samengesteld uit het omhoogstrevende Zhen, en het eveneens opstijgende Li. De kerntekens zijn het blijmoedige Dui, het meer, en het indringende Xun, de wind. Wind en water, donder en bliksem, dat alles tezamen wijst op een overvloed van kracht. Een zekere climax valt waar te nemen, doordat Zhen, dat zich sterker beweegt, bovenaan is. Terwijl het bij Shi He, het Doorbijten, nr. 21, om het overwinnen van een hinderpaal gaat, is zulks hier reeds geschied. Grootheid op een hoogtepunt duidt echter tevens op het gevaar van achteruitgang. Het licht wordt door het binnen in het hexagram liggende kernteken Xun, hout, in verschillende graad verduisterd. Het hexagram Volheid is een der tekens, die op de veranderlijkheid van al het aardse betrekking hebben. Dit is waarschijnlijk ook de zin van het woord: ‘Volheid betekent vele gelegenheden’, namelijk gelegenheden voor zorg en verdriet.
het Oordeel bij hexagram de Volheid His:

丰:亨,王假之,勿忧,宜日中。

De Volheid heeft welslagen.
De koning bereikt haar.
Wees niet treurig; wees als de zon op het middaguur.
Het is niet voor iedere sterveling weggelegd een periode van de opperste grootheid en volheid in het leven te roepen. Het moet een geboren leider der mensen zijn die zo iets vermag, daar zijn wil op iets groots gericht is. De tijd van zulke voorspoed duurt meestal maar kort. Een wijze zou dus misschien bedroefd kunnnen worden bij het vooruitzicht van het verval dat hier op zal volgen. Doch zulke droefheid past hem niet. Alleen iemand die innerlijk vrij is van zorg en kommer kan een tijd van volheid in het leven roepen. Hij moet zijn als de zon op het middaguur, die alles onder de hemel, verlicht en verblijdt.

Commentaar op de beslissing:

丰,大也。明以动,故丰。王假之,尚大也。勿忧宜日中,宜照天下也。日中则昃,月盈则食,天地盈虚,与时消息,而况人于人乎?况于鬼神乎?

Volheid betekent grootheid. Klaarheid bij de beweging, daarom volheid.
‘De koning bereikt haar.’
Daardoor wordt de nadruk gelegd op de grootheid.
‘Wees als de zon op het middaguur.’
Men moet het gehele aardrijk bestralen.
Als de zon in het zenith staat, begint zij te dalen. Als de maan vol is, begint zij af te nemen. Het vol zijn en leeg zijn van hemel en aarde neemt in de loop der tijden af en toe. Hoeveel meer nog is dit het geval bij de mensen of bij de geesten en goden!
 Feng is een tijd, waarin door klaarheid en vooruitgang het openbare leven tot grootheid en bloei geraakt. Daarvoor is een sterke leidende persoonlijkheid nodig, die de andere gelijkgezinden tot zich trekt. Daarom komt het hier niet zozeer aan op harmonische relaties, als wel op de gelijke geaardheid van de lijnen onderling (vgl. beginnegen en negen op de vierde plaats; zes op de tweede plaats en zes op de vijfde plaats). Zulk een tijd van grote culturele bloei bergt echter ook gevaren in zich, want volgens de algemene wereldwet volgt op elke toename een afname, op elke volheid een leegte. Er is slechts één middel om in tijden van grootheid stevige fundamenten te leggen: geestelijke expansie. Elke beperking wreekt zich bitter. Alleen door steeds grotere kringen in de volheid te laten delen, kan deze blijven voortbestaan, want slechts zolang kan de beweging verder gaan zonder in haar tegendeel om te slaan.
het Beeld van hexagram de Volheid His:

雷电皆至,丰;君子以折狱致刑。

Donder en bliksem komen beide: het beeld van de Volheid.
Zo onderscheidt de edele de processen
En legt hij de straffen ten uitvoer.
Het teken staat in een zeker verband met het teken 'Het Doorbijten', hexagram 21, waar eveneens donder en bliksem bij elkaar zijn, maar in omgekeerde volgorde. Terwijl ginds de wetten worden vastgelegd worden ze hier uitgevoerd en toegepast. De 'klaarheid' van binnen maakt een nauwkeurig onderzoek van het feitenmateriaal mogelijk, en de 'schok' aan de buitenkant zorgt voor de strenge en strikte tenuitvoerlegging der straffen.
het kernhexagram:
大过
28. Da Guo
het Overwicht van het Grote

v
De basistrigrammen
Een hexagram bevat veel informatie. De meest aan de oppervlakte liggende informatie vinden we als we een hexagram in twee stukjes van elk drie lijnen opdelen; we zien dan de twee zogenaamde ‘trigrammen’ waar het hexagram uit bestaat. Er is een bovenste trigram en een onderste trigram: het bovenste trigram vertelt iets over je omgeving in relatie tot je situatie; deze gaat vaak over alles buiten jou. Het onderste trigram stelt jou voor, de vraagsteller, en vertelt iets over jezelf en je eigen houding. Mocht de vraag over iets of iemand anders gaan, dan is het onderste trigram die ander en het bovenste trigram alles buiten die ander, bijvoorbeeld een beoogde zakenpartner of een doel dat bereikt wil worden. Ook staan de twee trigrammen tot elkaar als oorzaak en gevolg – het onderste trigram is dan de oorzaak, het bovenste het gevolg.
De waarde van de acht trigrammen kan moeilijk onderschat worden. Ze zijn het fundament van de Yijing, en in de huidige indeling van het boek lijkt de volgorde van de hexagrammen dan ook op geheimzinnige wijze bepaald te worden door de trigrammen waaruit de hexagrammen zijn opgebouwd. Samen met de leer van de Vijf Fasen vormen de acht trigrammen de belangrijkste kern van het Chinese gedachtegoed. Ze worden toegepast bij feng shui (de eeuwenoude leer voor de plaatsing van huis en graf), bij verschillende vormen van Chinese astrologie, de traditionele Chinese geneeskunde, en er is zelfs een vorm van verdedigingskunst, Baguazhang, die geheel is afgestemd op de acht trigrammen. Wie zich gaat verdiepen in de Chinese filosofie zal altijd de acht trigrammen en hun associaties tegenkomen. Ze worden gekoppeld aan de acht windrichtingen, aan lichaamsdelen, getallen, landkenmerken, geur, kleur en smaak, kortom, ze vormen een belangrijke bron voor het systematiseren van vele dingen.

Fu Xi 'Earlier Heaven' bagua arrangement

Bovenstaande tekst is afkomstig uit het boek van Harmen Mesker, getiteld de I Tjing stap voor stap. Dit boek vormt een voortreffelijke inleiding tot het gebruik en de interpretatie van de Yijing. Door de afbeelding van het boek aan te klikken kun je het aanschaffen.
☰ De Hemel als bovenste basistrigram:
• Wat het vraagt: neem de leiding in je situatie. Geef sturing aan anderen, zet jezelf doelbewust in om je gekozen doel te bereiken. Focus je op externe factoren die leiding nodig hebben. Maak je intentie en ideeën duidelijk. Treed krachtig en sterk op.
• Wat het laat zien: mannelijke dominantie buiten jou, een wilskrachtige persoon of omgeving, een door ratio gedreven externe factor die wil sturen. Een vaderfiguur.
• Hoe je het uit: Hemel als bovenste trigram kan betekenen dat je plannen wilt uitvoeren; je hebt ideeën en wilt iets opzetten dat erkenning in je omgeving, en wellicht in de maatschappij geeft. Je wilt geestelijke waarden uitdragen in de wereld. Je wilt iets betekenen. In het uiterste geval kan het betekenen dat je drammerig bent, en koppig.

☰ De Hemel als onderste basistrigram:
• Wat het vraagt: vind je innerlijke drijfveer. Focus op je intentie, je motivatie en je doel. Richt je op je innerlijke kracht die alles in beweging zet, de onzichtbare energie die zorgt dat de dingen lo- pen volgens jouw plan. Gebruik je hoofd, je intellect. Wees innerlijk sterk.
• Wat het laat zien: innerlijke kracht, rationaliteit en focus op aspecten in jezelf. Leiding nemen over jezelf, de spiritualiteit ach- ter je handelen.
• Hoe je het uit: een innerlijke kracht die je zelfverzekerd en beslist maakt. Je hebt energie in je, maar voelt niet direct de behoefte daar concreet iets mee te doen. Het is je drijfveer, je motivatie. Je bent je eigen leider, en onafhankelijk van anderen. In het uiterste geval kan het betekenen dat je egoïstisch bent, en een binnenvetter.

☰ De Hemel als bovenste kerntrigram:
er is een drang om als leider op te treden of om de eigen creativiteit te laten zien. Je hebt ideeën die je wilt verwezenlijken, maar ze blijven in de conceptfase.

☰ De Hemel als onderste kerntrigram:
er is een sterke vaderbinding, of binding met het vaderlijke. De inspiratie die je van binnen voelt kan niet benut worden. Je hebt een richting maar geen doel.

☰ De Hemel als omhullend trigram:
Er is een sterke, mannelijke invloed die zijn wil oplegt. De
ratio heeft de overhand. Er wordt meer gedacht in abstracte theorieën waarbij de dagelijkse praktijk niet als leidend wordt gezien. Ideeën zonder concretisering zijn een belemmerende factor.

Bovenstaande tekst is afkomstig uit het boek van Harmen Mesker, getiteld de I Tjing stap voor stap. Dit boek vormt een voortreffelijke inleiding tot het gebruik en de interpretatie van de Yijing. Door de afbeelding van het boek aan te klikken kun je het aanschaffen.


Bovenstaande tekst is afkomstig uit het boek van Harmen Mesker, getiteld de I Tjing stap voor stap. Dit boek vormt een voortreffelijke inleiding tot het gebruik en de interpretatie van de Yijing. Door de afbeelding van het boek aan te klikken kun je het aanschaffen.
het Teken:

de basistrigrammen:
   boven Trigram Zhen , het Opwindende, de donder
   beneden Trigram Li , het Zich-Hechtende, het vuur

de kerntrigrammen:
   boven Trigram Dui , het Blijmoedige, het meer
   beneden Trigram Xun , het Zachtmoedige, de wind

de omhullende trigrammen:
   boven Trigram Zhen , het Opwindende, de donder
   beneden Trigram Zhen , het Opwindende, de donder

Zhen is de beweging, Li het vuur, met als eigenschap de klaarheid. Van binnen licht en klaarheid, naar buiten beweging, dat geeft grootheid en overvloed. Het is een tijd van hoge cultuur die door het hexagram wordt gesymboliseerd. Toch ligt in de omstandigheid dat het hier om een hoogtepunt gaat tegelijkertijd reeds de gedachte opgesloten dat deze buitengewone toestand van overvloed en volheid niet altijd zo kan blijven.

De volgorde:
Wat een plaats krijgt, waar het thuis is, wordt stellig groot. Daarom is het volgende teken: de Volheid. Volheid betekent grootheid.

Vermengde tekens:
Volheid betekent vele gelegenheden.
 
Het hexagram is samengesteld uit het omhoogstrevende Zhen, en het eveneens opstijgende Li. De kerntekens zijn het blijmoedige Dui, het meer, en het indringende Xun, de wind. Wind en water, donder en bliksem, dat alles tezamen wijst op een overvloed van kracht. Een zekere climax valt waar te nemen, doordat Zhen, dat zich sterker beweegt, bovenaan is. Terwijl het bij Shi He, het Doorbijten, nr. 21, om het overwinnen van een hinderpaal gaat, is zulks hier reeds geschied. Grootheid op een hoogtepunt duidt echter tevens op het gevaar van achteruitgang. Het licht wordt door het binnen in het hexagram liggende kernteken Xun, hout, in verschillende graad verduisterd. Het hexagram Volheid is een der tekens, die op de veranderlijkheid van al het aardse betrekking hebben. Dit is waarschijnlijk ook de zin van het woord: ‘Volheid betekent vele gelegenheden’, namelijk gelegenheden voor zorg en verdriet.


het Oordeel:

丰:亨,王假之,勿忧,宜日中。

De Volheid heeft welslagen.
De koning bereikt haar.
Wees niet treurig; wees als de zon op het middaguur.
Het is niet voor iedere sterveling weggelegd een periode van de opperste grootheid en volheid in het leven te roepen. Het moet een geboren leider der mensen zijn die zo iets vermag, daar zijn wil op iets groots gericht is. De tijd van zulke voorspoed duurt meestal maar kort. Een wijze zou dus misschien bedroefd kunnnen worden bij het vooruitzicht van het verval dat hier op zal volgen. Doch zulke droefheid past hem niet. Alleen iemand die innerlijk vrij is van zorg en kommer kan een tijd van volheid in het leven roepen. Hij moet zijn als de zon op het middaguur, die alles onder de hemel, verlicht en verblijdt.

Commentaar op de beslissing:

丰,大也。明以动,故丰。王假之,尚大也。勿忧宜日中,宜照天下也。日中则昃,月盈则食,天地盈虚,与时消息,而况人于人乎?况于鬼神乎?

Volheid betekent grootheid. Klaarheid bij de beweging, daarom volheid.
‘De koning bereikt haar.’
Daardoor wordt de nadruk gelegd op de grootheid.
‘Wees als de zon op het middaguur.’
Men moet het gehele aardrijk bestralen.
Als de zon in het zenith staat, begint zij te dalen. Als de maan vol is, begint zij af te nemen. Het vol zijn en leeg zijn van hemel en aarde neemt in de loop der tijden af en toe. Hoeveel meer nog is dit het geval bij de mensen of bij de geesten en goden!
 Feng is een tijd, waarin door klaarheid en vooruitgang het openbare leven tot grootheid en bloei geraakt. Daarvoor is een sterke leidende persoonlijkheid nodig, die de andere gelijkgezinden tot zich trekt. Daarom komt het hier niet zozeer aan op harmonische relaties, als wel op de gelijke geaardheid van de lijnen onderling (vgl. beginnegen en negen op de vierde plaats; zes op de tweede plaats en zes op de vijfde plaats). Zulk een tijd van grote culturele bloei bergt echter ook gevaren in zich, want volgens de algemene wereldwet volgt op elke toename een afname, op elke volheid een leegte. Er is slechts één middel om in tijden van grootheid stevige fundamenten te leggen: geestelijke expansie. Elke beperking wreekt zich bitter. Alleen door steeds grotere kringen in de volheid te laten delen, kan deze blijven voortbestaan, want slechts zolang kan de beweging verder gaan zonder in haar tegendeel om te slaan.


het Beeld:

雷电皆至,丰;君子以折狱致刑。

Donder en bliksem komen beide: het beeld van de Volheid.
Zo onderscheidt de edele de processen
En legt hij de straffen ten uitvoer.
Het teken staat in een zeker verband met het teken 'Het Doorbijten', hexagram 21, waar eveneens donder en bliksem bij elkaar zijn, maar in omgekeerde volgorde. Terwijl ginds de wetten worden vastgelegd worden ze hier uitgevoerd en toegepast. De 'klaarheid' van binnen maakt een nauwkeurig onderzoek van het feitenmateriaal mogelijk, en de 'schok' aan de buitenkant zorgt voor de strenge en strikte tenuitvoerlegging der straffen.


de Lijnen:


上六:丰其屋,蔀其家,闚其户,阒其无人,三岁不觌,凶。

Bovenaan een zes betekent:

Zijn huis heeft overvloed.
Hij houdt zijn familie verborgen.
Hij spiedt door de poort
En bemerkt niemand meer.
Drie jaar lang ziet hij niets. Onheil!
Hier wordt een man getekend die door zijn hoogmoed en eigenzinnigheid het tegendeel bereikt van wat hij wil. Hij zoekt weelde en pracht voor zijn woning. Hij wil volstrekt de baas zijn in zijn huis. Maar daardoor vervreemdt hij zijn familie van zich, zodat hij ten slotte geheel alleen en eenzaam in het leven staat.


een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
六五:来章,有庆誉,吉。

Zes op de vijfde plaats betekent:

Er komen lijnen, er nadert zegen en roem. Heil!
De heersende man is bescheiden, zodat hij voor raad van bekwame lieden open staat. Er komen dan ook mannen in zijn omgeving die hem richtlijnen voor zijn handelingen aan de hand doen. Daardoor valt zegen, roem en heil hem en zijn gehele volk ten deel.


九四:丰其蔀,日中见斗,遇其夷主,吉。

Negen op de vierde plaats betekent:

Het gordijn is van zulk een volheid
Dat men op het middaguur de sterren van de pool ziet.
Hij ontmoet zijn heer, die hem verwant is. Heil!
Hier is de verduistering reeds aan het afnemen, daardoor ontmoeten degenen die bij elkaar passen elkaar. Ook hier moet de aanvulling worden gevonden: de impulsieve drang tot handelen moet samengaan met de nodige wijsheid. Dan zal alles goed gaan. De hier bedoelde aanvulling is het omgekeerde van die bij de eerste lijn. Dáár moest de wijsheid door energie worden aangevuld, hier de energie door wijsheid.


九三:丰其沛,日中见沬,折其右肱,无咎。

Negen op de derde plaats betekent:

Het struikgewas is van zulk een volheid
Dat men op het middaguur de kleine sterren ziet.
Hij breekt zijn rechterarm. Geen blaam.
Hier wordt als beeld de voortschrijdende verduistering van de zon geschilderd. Op dit punt is de totaliteit bereikt, daarom ziet men op het middaguur zelfs de kleine sterren.
Overgedragen op maatschappelijke verhoudingen: de vorst is hier zo verduisterd dat ook de onbeduidendste mensen zich naar voren kunnen dringen. Dan is het voor een bekwaam man, die de rechterhand van de heerser zou kunnen zijn, onmogelijk iets te ondernemen. Het is als had hij zijn arm gebroken. Maar het is niet zijn schuld dat hij op deze manier niet tot handelen in staat is.


六二:丰其蔀,日中见斗,往得疑疾,有孚发若,吉。

Zes op de tweede plaats betekent:

Het gordijn is van zulk een volheid
Dat men op het middaguur de sterren van de pool ziet.
Door heengaan wekt men wantrouwen en haat.
Als men hem door waarheid opwekt, komt heil.
Het komt vaak voor dat zich tussen de heerser die het grote wil, en de man die het grote zou kunnen uitvoeren, intriges en partijcomplotten dringen, die het effect hebben van een zonsverduistering. Dan ziet men in plaats van de zon de sterren aan de hemel. De heer wordt in de schaduw gedrongen door een partij die de heerschappij aan zich getrokken heeft. Als men in zo'n tijd iets buitengewoons zou willen ondernemen, zou men slechts stuiten op wantrouwen en haat, die elke beweging onmogelijk zouden maken. Dan is het van groot belang dat men innerlijk staat in de macht van de waarheid, die tenslotte zo sterk is dat ze onzichtbaar op de heerser inwerkt, zodat alles goed gaat.


初九:遇其配主,虽旬无咎,往有尚。

In het begin een negen betekent:

Als men de voor hem bestemde heer ontmoet
Kan men gerust tien dagen samen zijn, het is geen fout.
Heengaan vindt waardering.
Voor het inluiden van een tijd van volheid en overvloed is een samengaan van klaarheid en energieke beweging noodzakelijk; als twee mensen deze beide eigenschappen bezitten, dan passen ze bij elkaar, en ook wanneer ze in de tijd van overvloed een volle kringloop bijeen zijn is dat niet te lang en geen fout. Daarom kan men gerust naar elkaar toe gaan om samen werkzaam te zijn; het zal waardering vinden.