home
mijn Vragenboek
zoek 'n hexagram stel een vraag teken 'n hexagram
wat is de Yijing? de Tien Vleugels voorwoord van Jung inleiding door Wilhelm US and UK flag over ons
steun onze site
Orakelboek
易經
het Hexagrammenboek

Als je liever handmatig het orakel wilt raadplegen of als je een bepaald hexagram willen nalezen, dan zijn de onderstaande opzoek schema's heel handig.

Orakelmunten

易經
het Hexagrammenboek

Als je liever handmatig het orakel wilt raadplegen of als je een bepaald hexagram willen nalezen, dan zijn de onderstaande opzoek schema's heel handig.


Schema 1,

Selecteer een hexagram middels de trigrammen:


Trigrammemindeling
Trigrammemindeling


Schema 2,

Kies een hexagram uit de onderstaande lijst.
De hexagrammen staan op volgorde van hun rangnummer:
同人

13. Tong Ren

Gemeenschap met Mensen<
上九:同人于郊,无悔。

Bovenaan een negen betekent:

Gemeenschap met mensen op het veld. Geen berouw.Hier ontbreekt de ware hartelijkheid. Men staat eigenlijk reeds buiten de gemeenschap met anderen. Maar men sluit zich aan. De gemeenschap omvat niet allen doch alleen de uiterlijk samenwonenden. Het 'veld' is de weide buiten de stad. Het uiteindelijke doel van de vereniging van de mensheid is hier nog niet bereikt. Men behoeft zich echter geen verwijten te maken. Men sluit zich bij het gezelschap aan zonder bijbedoelingen.
een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
九五:同人,先号啕而后笑。大师克相遇。

Negen op de vijfde plaats betekent:

De gemeenschapsleden wenen eerst en klagen,
Maar later lachen zij.
Na grote strijd gelukt het hun elkaar te ontmoeten.Twee mensen zijn uiterlijk gescheiden, maar in hun harten zijn ze één. Door hun plaats in het leven kunnen ze niet samenkomen. Vele hindernissen en obstakels staan hun geluk in de weg, en dat maakt hen treurig. Maar ze laten zich door niets scheiden, ze blijven elkaar trouw. En hoewel de overwinning van deze hindernissen grote strijd kost, zullen ze uiteindelijk zegevieren; en als ze elkaar dan vinden, zal hun droefheid veranderen in blijdschap.
Confucius zegt daarover:
'Het leven voert een ernstig man op bonte kronkelpaden.
Vaak wordt geremd de forse loop, dan gaat de weg weer effen.
Hier mag een welbespraakte geest in woorden vrij zich uiten,
Daar dient de zware wetenslast in zwijgzaamheid gedragen.
Doch waar twee mensenkinderen het eens zijn, in hun hart,
Daar breken zij de hardheid zelfs van ijzer of van brons.
Waar twee diep in hun hart elkaar volmaakt begrijpen,
Zijn woorden zoet en sterk als geur van orchideeën.'
九四:乘其墉,弗克攻,吉。

Negen op de vierde plaats betekent:

Hij klimt op zijn muur, hij kan niet aangrijpen. Heil!Hier nadert de verzoening na de onenigheid. Weliswaar zijn er nog scheidende muren, waarop men tegenover elkaar staat. Maar de moeilijkheden zijn te groot. Men geraakt in nood, en door de nood komt men tot bezinning. Men kan niet vechten, en juist daarop berust het heil.
九三:伏戎于莽,升其高陵,三岁不兴。

Negen op de derde plaats betekent:

Verbergt wapens in het struikgewas,
Klimt op de hoge heuvel daarvóór.
Drie jaar lang verheft hij zich niet.Hier is de gemeenschap omgeslagen in wantrouwen. Men wantrouwt de anderen, legt een geheime hinderlaag en tracht van verre de anderen te bespioneren. Men heeft te maken met een hardnekkige tegenstander, op wie men aldus geen vat kan krijgen. Hier wordt gewezen op hinderpalen die de gemeenschap met de anderen in de weg staan. Men heeft zelf bijbedoelingen en tracht de ander te overrompelen wanneer de gelegenheid zich voordoet. Maar juist hierdoor wordt men wantrouwig: men veronderstelt dezelfde listen bij de tegenstander en tracht erachter te komen wat die in zijn schild voert. Op deze wijze raakt men steeds verder van de ware gemeenschap af. Hoe langer het duurt, des te meer vervreemdt men van elkaar.
een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
六二:同人于宗,吝。

Zes op de tweede plaats betekent:

Gemeenschap met mensen in de clan: beschaming.Hier is het gevaar van cliquevorming op grond van persoonlijke en zelfzuchtige belangen. Zulke aaneensluitingen, die exclusief zijn en geen plaats voor allen hebben - die een deel der mensheid moeten verdoemen om te bereiken dat de anderen zich aaneen kunnen sluiten - ontstaan uit lage motieven en leiden daarom op den duur tot beschaming.
初九:同人于门,无咎。

In het begin een negen betekent:

Gemeenschap met mensen in de poort. Geen blaam.Het begin van een vereniging met mensen moet vóór de deur plaats vinden. Allen zijn elkaar even na, er bestaat nog geen particularisme. Zo maakt men geen fouten. De grondslagen van elke vereniging moeten gelijkelijk toegankelijk zijn voor allen. Geheime afspraken brengen onheil.
het Teken van hexagram Gemeenschap met Mensen cis:

de basistrigrammen:
   boven Trigram Qian , het Scheppende, de hemel
   beneden Trigram Li , het Zich-Hechtende, het vuur

de kerntrigrammen:
   boven Trigram Qian , het Scheppende, de hemel
   beneden Trigram Xun , het Zachtmoedige, de wind

de omhullende trigrammen:
   boven Trigram Qian , het Scheppende, de hemel
   beneden Trigram Li , het Zich-Hechtende, het vuur

Het beeld van het bovenste oerteken, Qian, is de hemel; dat van het onderste, Li, is de vlam. De natuur van het vuur is: oplaaien naar de hemel. Dat geeft het idee van gemeenschap. De tweede lijn is het die door haar centraal wezen de vijf sterken om zich heen verzamelt. Het teken is het tegenstuk van Shi, hexagram 7, het Leger. Dáár: binnen gevaar, buiten gehoorzaamheid als wezen van het leger, dat voor zijn cohesie de éne sterke onder de vele zwakken nodig heeft. Hier: binnen klaarheid, buiten kracht, als wezen van de vreedzame vereniging van mensen, die daarvoor de éne zwakke onder de vele sterken nodig heeft.

De volgorde:
De dingen kunnen niet altijd stagneren. Daarom is het volgende teken: Gemeenschap met Mensen.

Vermengde tekens:
Gemeenschap met Mensen vindt liefde.

De beweging der beide trigrammen richt zich naar boven, is dus parallel. Ook de beide kerntekens Qian en Xun, die samen het hexagram ‘het Tegemoetkomen’ (nr. 44) vormen, duiden op gemeenschap. Het onderste trigram is Li, dat zon en vuur beduidt. De hemel wordt bijzonder licht door de toevoeging van het vuur.
het Oordeel bij hexagram Gemeenschap met Mensen cis:

同人于野,亨。利涉大川,利君子贞。

Gemeenschap met Mensen in de openlucht: Welslagen.
Het is bevorderlijk het grote water over te steken.
Bevorderlijk is standvastigheid van de edele.De werkelijke gemeenschap der mensen moet tot stand komen op basis van kosmische belangstelling. Niet speciale doeleinden van het Ik, maar doeleinden van de gehele mensheid brengen duurzame gemeenschap onder de mensen teweeg. Daarom staat er: Gemeenschap met mensen in de openlucht geeft welslagen. Als er zulk een eendracht heerst kunnen ook moeilijke en gevaarlijke opgaven, zoals het oversteken van het grote water, worden volbracht. Om echter zulk een gemeenschap tot stand te kunnen brengen is er een standvastig en volhardend leider nodig, die duidelijke, begrijpelijke en bezielende oogmerken heeft, die hij met kracht weet na te streven. (Het binnenste trigram betekent klaarheid, het buitenste kracht.)

Commentaar op de Beslissing:

同人,柔得位得中,而应乎乾,曰同人。同人曰,同人于野,亨。利涉大川,乾行也。文明以健,中正而应,君子正也。唯君子为能通天下之志。

Gemeenschap met Mensen. Het weke vindt zijn plaats, vindt het midden, en het Scheppende is ermee in harmonie: dat betekent gemeenschap met mensen.
Gemeenschap met Mensen wil zeggen: ‘Gemeenschap met Mensen in de open lucht: welslagen. Het is bevorderlijk, het grote water over te steken.’
Het Scheppende is actief bezig. Orde en klaarheid verbonden met kracht; centraal, correct en in harmonische relatie: dat is de correctheid van de edele. Alleen de edele vermag aller wil onder de hemel te verenigen.De werkelijke gemeenschap der mensen moet tot stand komen op basis van kosmische belangstelling. Niet Het weke, dat zijn plaats vindt in het midden en waarmee het Scheppende in harmonische relatie staat, is de tweede lijn. Deze dient men op te vatten als de vertegenwoordiger van het trigram Kun, dat zich op de tweede plaats van Qian heeft geïnstalleerd. Daarom komt deze lijn overeen met het karakter van de aarde en van de beambte. De zin ‘Gemeenschap met mensen in de open lucht’ wordt ook door deze lijn voorgesteld, die op de plaats van het veld staat (vgl. de negen op de tweede plaats in het hexagram ‘Het Scheppende’, nr. 1). De gemeenschap wordt hier tot stand gebracht door de beambte, niet door de heerser, en wel dankzij zijn karakter, niet als gevolg van zijn autoritaire positie.
Het karakter, dat zo iets tot stand vermag te brengen, wordt getekend door de eigenschappen der beide trigrammen. Orde en klaarheid zijn eigenschappen van Li, kracht komt van Qian. Eerst het weten, dan de kracht: dat is de weg die tot karaktervorming leidt.
De edele neemt, zelfs wanneer hij in een ondergeschikte positie geplaatst is, zijn plichten waar op correcte, onbaatzuchtige wijze en vindt de nodige ruggensteun bij de heerser, de vertegenwoordiger van het hemelse principe. De wil der mensen onder de hemel wordt weergegeven door het trigram Li, de verlichte wil, onder Qian, de hemel.
Het oversteken van het grote water wordt aangeduid door het kernteken Xun, dat hout betekent en aan een schip doet denken.
het Beeld van hexagram Gemeenschap met Mensen cis:

天与火,同人;君子以类族辨物。

Hemel te samen met vuur:
Het beeld van de Gemeenschap met Mensen.
Zo deelt de edele de stammen in en onderscheidt hij de
dingen.De hemel heeft dezelfde bewegingsrichting als het vuur en is er toch van onderscheiden. Gelijk de lichtende lichamen aan de hemel voor de ordening en de indeling van de tijd dienen, zo moeten ook de menselijke samenleving en alle werkelijk bij elkaar horende dingen organisch gerangschikt zijn. De gemeenschap moet geen vermenging van de enkelingen, geen vermenging der dingen zijn - dat zou chaos betekenen, geen gemeenschap - maar heeft behoefte aan een organisch gerangschikte menigvuldigheid, wil ze tot orde kunnen leiden.
het kernhexagram:

44. Gou
het Tegemoetkomen

b
De basistrigrammen
Een hexagram bevat veel informatie. De meest aan de oppervlakte liggende informatie vinden we als we een hexagram in twee stukjes van elk drie lijnen opdelen; we zien dan de twee zogenaamde ‘trigrammen’ waar het hexagram uit bestaat. Er is een bovenste trigram en een onderste trigram: het bovenste trigram vertelt iets over je omgeving in relatie tot je situatie; deze gaat vaak over alles buiten jou. Het onderste trigram stelt jou voor, de vraagsteller, en vertelt iets over jezelf en je eigen houding. Mocht de vraag over iets of iemand anders gaan, dan is het onderste trigram die ander en het bovenste trigram alles buiten die ander, bijvoorbeeld een beoogde zakenpartner of een doel dat bereikt wil worden. Ook staan de twee trigrammen tot elkaar als oorzaak en gevolg – het onderste trigram is dan de oorzaak, het bovenste het gevolg.
De waarde van de acht trigrammen kan moeilijk onderschat worden. Ze zijn het fundament van de Yijing, en in de huidige indeling van het boek lijkt de volgorde van de hexagrammen dan ook op geheimzinnige wijze bepaald te worden door de trigrammen waaruit de hexagrammen zijn opgebouwd. Samen met de leer van de Vijf Fasen vormen de acht trigrammen de belangrijkste kern van het Chinese gedachtegoed. Ze worden toegepast bij feng shui (de eeuwenoude leer voor de plaatsing van huis en graf), bij verschillende vormen van Chinese astrologie, de traditionele Chinese geneeskunde, en er is zelfs een vorm van verdedigingskunst, Baguazhang, die geheel is afgestemd op de acht trigrammen. Wie zich gaat verdiepen in de Chinese filosofie zal altijd de acht trigrammen en hun associaties tegenkomen. Ze worden gekoppeld aan de acht windrichtingen, aan lichaamsdelen, getallen, landkenmerken, geur, kleur en smaak, kortom, ze vormen een belangrijke bron voor het systematiseren van vele dingen.

Fu Xi 'Earlier Heaven' bagua arrangement

Bovenstaande tekst is afkomstig uit het boek van Harmen Mesker, getiteld de I Tjing stap voor stap. Dit boek vormt een voortreffelijke inleiding tot het gebruik en de interpretatie van de Yijing. Door de afbeelding van het boek aan te klikken kun je het aanschaffen.
☰ De Hemel als bovenste basistrigram:
• Wat het vraagt: neem de leiding in je situatie. Geef sturing aan anderen, zet jezelf doelbewust in om je gekozen doel te bereiken. Focus je op externe factoren die leiding nodig hebben. Maak je intentie en ideeën duidelijk. Treed krachtig en sterk op.
• Wat het laat zien: mannelijke dominantie buiten jou, een wilskrachtige persoon of omgeving, een door ratio gedreven externe factor die wil sturen. Een vaderfiguur.
• Hoe je het uit: Hemel als bovenste trigram kan betekenen dat je plannen wilt uitvoeren; je hebt ideeën en wilt iets opzetten dat erkenning in je omgeving, en wellicht in de maatschappij geeft. Je wilt geestelijke waarden uitdragen in de wereld. Je wilt iets betekenen. In het uiterste geval kan het betekenen dat je drammerig bent, en koppig.

☰ De Hemel als onderste basistrigram:
• Wat het vraagt: vind je innerlijke drijfveer. Focus op je intentie, je motivatie en je doel. Richt je op je innerlijke kracht die alles in beweging zet, de onzichtbare energie die zorgt dat de dingen lo- pen volgens jouw plan. Gebruik je hoofd, je intellect. Wees innerlijk sterk.
• Wat het laat zien: innerlijke kracht, rationaliteit en focus op aspecten in jezelf. Leiding nemen over jezelf, de spiritualiteit ach- ter je handelen.
• Hoe je het uit: een innerlijke kracht die je zelfverzekerd en beslist maakt. Je hebt energie in je, maar voelt niet direct de behoefte daar concreet iets mee te doen. Het is je drijfveer, je motivatie. Je bent je eigen leider, en onafhankelijk van anderen. In het uiterste geval kan het betekenen dat je egoïstisch bent, en een binnenvetter.

☰ De Hemel als bovenste kerntrigram:
er is een drang om als leider op te treden of om de eigen creativiteit te laten zien. Je hebt ideeën die je wilt verwezenlijken, maar ze blijven in de conceptfase.

☰ De Hemel als onderste kerntrigram:
er is een sterke vaderbinding, of binding met het vaderlijke. De inspiratie die je van binnen voelt kan niet benut worden. Je hebt een richting maar geen doel.

☰ De Hemel als omhullend trigram:
Er is een sterke, mannelijke invloed die zijn wil oplegt. De
ratio heeft de overhand. Er wordt meer gedacht in abstracte theorieën waarbij de dagelijkse praktijk niet als leidend wordt gezien. Ideeën zonder concretisering zijn een belemmerende factor.

Bovenstaande tekst is afkomstig uit het boek van Harmen Mesker, getiteld de I Tjing stap voor stap. Dit boek vormt een voortreffelijke inleiding tot het gebruik en de interpretatie van de Yijing. Door de afbeelding van het boek aan te klikken kun je het aanschaffen.


Bovenstaande tekst is afkomstig uit het boek van Harmen Mesker, getiteld de I Tjing stap voor stap. Dit boek vormt een voortreffelijke inleiding tot het gebruik en de interpretatie van de Yijing. Door de afbeelding van het boek aan te klikken kun je het aanschaffen.
het Teken:

de basistrigrammen:
   boven Trigram Qian , het Scheppende, de hemel
   beneden Trigram Li , het Zich-Hechtende, het vuur

de kerntrigrammen:
   boven Trigram Qian , het Scheppende, de hemel
   beneden Trigram Xun , het Zachtmoedige, de wind

de omhullende trigrammen:
   boven Trigram Qian , het Scheppende, de hemel
   beneden Trigram Li , het Zich-Hechtende, het vuur

Het beeld van het bovenste oerteken, Qian, is de hemel; dat van het onderste, Li, is de vlam. De natuur van het vuur is: oplaaien naar de hemel. Dat geeft het idee van gemeenschap. De tweede lijn is het die door haar centraal wezen de vijf sterken om zich heen verzamelt. Het teken is het tegenstuk van Shi, hexagram 7, het Leger. Dáár: binnen gevaar, buiten gehoorzaamheid als wezen van het leger, dat voor zijn cohesie de éne sterke onder de vele zwakken nodig heeft. Hier: binnen klaarheid, buiten kracht, als wezen van de vreedzame vereniging van mensen, die daarvoor de éne zwakke onder de vele sterken nodig heeft.

De volgorde:
De dingen kunnen niet altijd stagneren. Daarom is het volgende teken: Gemeenschap met Mensen.

Vermengde tekens:
Gemeenschap met Mensen vindt liefde.

De beweging der beide trigrammen richt zich naar boven, is dus parallel. Ook de beide kerntekens Qian en Xun, die samen het hexagram ‘het Tegemoetkomen’ (nr. 44) vormen, duiden op gemeenschap. Het onderste trigram is Li, dat zon en vuur beduidt. De hemel wordt bijzonder licht door de toevoeging van het vuur.


het Oordeel:

同人于野,亨。利涉大川,利君子贞。

Gemeenschap met Mensen in de openlucht: Welslagen.
Het is bevorderlijk het grote water over te steken.
Bevorderlijk is standvastigheid van de edele.De werkelijke gemeenschap der mensen moet tot stand komen op basis van kosmische belangstelling. Niet speciale doeleinden van het Ik, maar doeleinden van de gehele mensheid brengen duurzame gemeenschap onder de mensen teweeg. Daarom staat er: Gemeenschap met mensen in de openlucht geeft welslagen. Als er zulk een eendracht heerst kunnen ook moeilijke en gevaarlijke opgaven, zoals het oversteken van het grote water, worden volbracht. Om echter zulk een gemeenschap tot stand te kunnen brengen is er een standvastig en volhardend leider nodig, die duidelijke, begrijpelijke en bezielende oogmerken heeft, die hij met kracht weet na te streven. (Het binnenste trigram betekent klaarheid, het buitenste kracht.)

Commentaar op de Beslissing:

同人,柔得位得中,而应乎乾,曰同人。同人曰,同人于野,亨。利涉大川,乾行也。文明以健,中正而应,君子正也。唯君子为能通天下之志。

Gemeenschap met Mensen. Het weke vindt zijn plaats, vindt het midden, en het Scheppende is ermee in harmonie: dat betekent gemeenschap met mensen.
Gemeenschap met Mensen wil zeggen: ‘Gemeenschap met Mensen in de open lucht: welslagen. Het is bevorderlijk, het grote water over te steken.’
Het Scheppende is actief bezig. Orde en klaarheid verbonden met kracht; centraal, correct en in harmonische relatie: dat is de correctheid van de edele. Alleen de edele vermag aller wil onder de hemel te verenigen.De werkelijke gemeenschap der mensen moet tot stand komen op basis van kosmische belangstelling. Niet Het weke, dat zijn plaats vindt in het midden en waarmee het Scheppende in harmonische relatie staat, is de tweede lijn. Deze dient men op te vatten als de vertegenwoordiger van het trigram Kun, dat zich op de tweede plaats van Qian heeft geïnstalleerd. Daarom komt deze lijn overeen met het karakter van de aarde en van de beambte. De zin ‘Gemeenschap met mensen in de open lucht’ wordt ook door deze lijn voorgesteld, die op de plaats van het veld staat (vgl. de negen op de tweede plaats in het hexagram ‘Het Scheppende’, nr. 1). De gemeenschap wordt hier tot stand gebracht door de beambte, niet door de heerser, en wel dankzij zijn karakter, niet als gevolg van zijn autoritaire positie.
Het karakter, dat zo iets tot stand vermag te brengen, wordt getekend door de eigenschappen der beide trigrammen. Orde en klaarheid zijn eigenschappen van Li, kracht komt van Qian. Eerst het weten, dan de kracht: dat is de weg die tot karaktervorming leidt.
De edele neemt, zelfs wanneer hij in een ondergeschikte positie geplaatst is, zijn plichten waar op correcte, onbaatzuchtige wijze en vindt de nodige ruggensteun bij de heerser, de vertegenwoordiger van het hemelse principe. De wil der mensen onder de hemel wordt weergegeven door het trigram Li, de verlichte wil, onder Qian, de hemel.
Het oversteken van het grote water wordt aangeduid door het kernteken Xun, dat hout betekent en aan een schip doet denken.


het Beeld:

天与火,同人;君子以类族辨物。

Hemel te samen met vuur:
Het beeld van de Gemeenschap met Mensen.
Zo deelt de edele de stammen in en onderscheidt hij de
dingen.De hemel heeft dezelfde bewegingsrichting als het vuur en is er toch van onderscheiden. Gelijk de lichtende lichamen aan de hemel voor de ordening en de indeling van de tijd dienen, zo moeten ook de menselijke samenleving en alle werkelijk bij elkaar horende dingen organisch gerangschikt zijn. De gemeenschap moet geen vermenging van de enkelingen, geen vermenging der dingen zijn - dat zou chaos betekenen, geen gemeenschap - maar heeft behoefte aan een organisch gerangschikte menigvuldigheid, wil ze tot orde kunnen leiden.


de Lijnen:


上九:同人于郊,无悔。

Bovenaan een negen betekent:

Gemeenschap met mensen op het veld. Geen berouw.Hier ontbreekt de ware hartelijkheid. Men staat eigenlijk reeds buiten de gemeenschap met anderen. Maar men sluit zich aan. De gemeenschap omvat niet allen doch alleen de uiterlijk samenwonenden. Het 'veld' is de weide buiten de stad. Het uiteindelijke doel van de vereniging van de mensheid is hier nog niet bereikt. Men behoeft zich echter geen verwijten te maken. Men sluit zich bij het gezelschap aan zonder bijbedoelingen.


een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
九五:同人,先号啕而后笑。大师克相遇。

Negen op de vijfde plaats betekent:

De gemeenschapsleden wenen eerst en klagen,
Maar later lachen zij.
Na grote strijd gelukt het hun elkaar te ontmoeten.Twee mensen zijn uiterlijk gescheiden, maar in hun harten zijn ze één. Door hun plaats in het leven kunnen ze niet samenkomen. Vele hindernissen en obstakels staan hun geluk in de weg, en dat maakt hen treurig. Maar ze laten zich door niets scheiden, ze blijven elkaar trouw. En hoewel de overwinning van deze hindernissen grote strijd kost, zullen ze uiteindelijk zegevieren; en als ze elkaar dan vinden, zal hun droefheid veranderen in blijdschap.
Confucius zegt daarover:
'Het leven voert een ernstig man op bonte kronkelpaden.
Vaak wordt geremd de forse loop, dan gaat de weg weer effen.
Hier mag een welbespraakte geest in woorden vrij zich uiten,
Daar dient de zware wetenslast in zwijgzaamheid gedragen.
Doch waar twee mensenkinderen het eens zijn, in hun hart,
Daar breken zij de hardheid zelfs van ijzer of van brons.
Waar twee diep in hun hart elkaar volmaakt begrijpen,
Zijn woorden zoet en sterk als geur van orchideeën.'


九四:乘其墉,弗克攻,吉。

Negen op de vierde plaats betekent:

Hij klimt op zijn muur, hij kan niet aangrijpen. Heil!Hier nadert de verzoening na de onenigheid. Weliswaar zijn er nog scheidende muren, waarop men tegenover elkaar staat. Maar de moeilijkheden zijn te groot. Men geraakt in nood, en door de nood komt men tot bezinning. Men kan niet vechten, en juist daarop berust het heil.


九三:伏戎于莽,升其高陵,三岁不兴。

Negen op de derde plaats betekent:

Verbergt wapens in het struikgewas,
Klimt op de hoge heuvel daarvóór.
Drie jaar lang verheft hij zich niet.Hier is de gemeenschap omgeslagen in wantrouwen. Men wantrouwt de anderen, legt een geheime hinderlaag en tracht van verre de anderen te bespioneren. Men heeft te maken met een hardnekkige tegenstander, op wie men aldus geen vat kan krijgen. Hier wordt gewezen op hinderpalen die de gemeenschap met de anderen in de weg staan. Men heeft zelf bijbedoelingen en tracht de ander te overrompelen wanneer de gelegenheid zich voordoet. Maar juist hierdoor wordt men wantrouwig: men veronderstelt dezelfde listen bij de tegenstander en tracht erachter te komen wat die in zijn schild voert. Op deze wijze raakt men steeds verder van de ware gemeenschap af. Hoe langer het duurt, des te meer vervreemdt men van elkaar.


een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
六二:同人于宗,吝。

Zes op de tweede plaats betekent:

Gemeenschap met mensen in de clan: beschaming.Hier is het gevaar van cliquevorming op grond van persoonlijke en zelfzuchtige belangen. Zulke aaneensluitingen, die exclusief zijn en geen plaats voor allen hebben - die een deel der mensheid moeten verdoemen om te bereiken dat de anderen zich aaneen kunnen sluiten - ontstaan uit lage motieven en leiden daarom op den duur tot beschaming.


初九:同人于门,无咎。

In het begin een negen betekent:

Gemeenschap met mensen in de poort. Geen blaam.Het begin van een vereniging met mensen moet vóór de deur plaats vinden. Allen zijn elkaar even na, er bestaat nog geen particularisme. Zo maakt men geen fouten. De grondslagen van elke vereniging moeten gelijkelijk toegankelijk zijn voor allen. Geheime afspraken brengen onheil.