home
mijn Vragenboek
zoek 'n hexagram stel een vraag teken 'n hexagram
wat is de I Tjing? de Tien Vleugels voorwoord van Jung inleiding door Wilhelm US and UK flag over ons
steun onze site
Orakelboek
易經
het Hexagrammenboek

Als je liever handmatig het orakel wilt raadplegen of als je een bepaald hexagram willen nalezen, dan zijn de onderstaande opzoek schema's heel handig.

Orakelmunten

易經
het Hexagrammenboek

Als je liever handmatig het orakel wilt raadplegen of als je een bepaald hexagram willen nalezen, dan zijn de onderstaande opzoek schema's heel handig.


Schema 1,

Selecteer een hexagram middels de trigrammen:


Trigrammemindeling
Trigrammemindeling


Schema 2,

Kies een hexagram uit de onderstaande lijst.
De hexagrammen staan op volgorde van hun rangnummer:

44. Gou

het Tegemoetkomen<
het Teken van hexagram het Tegemoetkomen bis:

  Trigram Qian , het Scheppende, de hemel
  Trigram Xun , het Zachtmoedige, de wind

Dit hexagram geeft weer hoe het donkere principe zich heimelijk en onverwachts van binnen en van onderaf weer indringt, nadat het reeds verdreven was. Het vrouwelijke komt uit eigen beweging de mannen tegemoet. Dat is een gevaarlijke en weinig gunstige situatie vanwege de mogelijke consequenties; men dient deze dus tijdig te onderkennen en daardoor te vermijden. De vijfde maand staat in dit teken, daar met de midzomer het donkere principe gaandeweg weer omhoog begint te komen.

De volgorde:
Door vastberadenheid zal men wel op iets stoten. Daarom is het volgende teken: het Tegemoetkomen. Tegemoetkomen betekent aantreffen.

Vermengde tekens:
Tegemoetkomen betekent aantreffen.
 
Tegemoetkomen betekent aantreffen. Het onderste trigram is Xun, de wind, die onder het bovenste, Qian, de hemel, voortjaagt en daardoor alle dingen tegenkomt. Verder ontstaat beneden een Yin-lijn, zodat het donkere op deze manier onverwachts samenkomt met het lichte. De beweging gaat uit van het donkere principe, het vrouwelijke, dat het lichte principe, het mannelijke, tegemoettreedt.
Dit hexagram is de omkering van het vorige.het Oordeel bij hexagram het Tegemoetkomen bis:

姤:女壮,勿用取女。

Het Tegemoetkomen. Het meisje is machtig.
Met zulk een meisje moet men niet trouwenHet omhoogkomen van het gemene wordt hier getekend in het beeld van een brutaal meisje, dat zich lichtzinnig prijsgeeft en daardoor de macht in handen krijgt. Dat zou niet mogelijk zijn als het sterke en lichte het van zijn kant niet eveneens tegemoet kwam. Het gemene ziet er zo onschuldig en zo vleiend uit dat men er plezier in heeft. Het lijkt zo klein en zo zwak dat men meent er onbezorgd mee te kunnen schertsen.
Zo komt ook de gemene mens slechts daardoor omhoog dat de edele hem voor ongevaarlijk houdt en hem macht verleent. Als men van het begin af aan tegen hem op zou treden, zou hij nooit invloed kunnen uitoefenen.
Toch heeft de tijd van het Tegemoetkomen ook nog een andere kant, die men wel onder het oog moet zien. Al mag het geen regel zijn dat het zwakke het sterke tegemoet komt, er zijn toch tijden waarin dit van grote betekenis is. Als hemel en aarde elkaar tegemoet komen, gedijen alle schepselen. Als vorst en helper elkaar tegemoet komen komt de wereld in orde. Wederzijdse toenadering is noodzakelijk bij voor elkaar bestemde en op elkaar aangewezen principes. Men moet alleen vrij zijn van onreine bijgedachten, anders is het uit den boze.

Commentaar op de beslissing:

姤,遇也,柔遇刚也。勿用取女,不可与长也。天地相遇,品物咸章也。刚遇中正,天下大行也。姤之时义大矣哉!

Tegemoetkomen beduidt aantreffen. Het zwakke treedt het sterke tegemoet.
‘Met zulk een meisje moet men niet trouwen.’
Dat beduidt, dat men niet voortdurend met haar leven kan. Als hemel en aarde elkaar ontmoeten, krijgen alle schepselen vaste omlijningen.
Als het vaste het midden en het juiste treft, gedijt alles onder de hemel in volle heerlijkheid.
Groot voorwaar is de zin van de tijd van het Tegemoetkomen.Xun is de oudste dochter. Een Yin-lijn ontstaat van binnen en beheerst het hexagram, terwijl de Yang-lijnen ter zijde staan als gasten. Daardoor wordt het Yin-element steeds machtiger. Het is de lijn van het hexagram Kun, waarvan wordt gezegd: ‘Trapt men op rijp, dan is het vaste ijs nabij.’ Het is dus zaak, de geleidelijke expansie bijtijds te verhinderen, want de weg der gemenen breidt zich alleen uit, doordat de edelen hen met macht bekleden. Als dit bij het eerste optreden van het gemene vermeden wordt, kan ook dit gevaar worden vermeden.
Als het sterke zich voor de eerste maal onder de Yin-lijnen vertoont, heet het hexagram: ‘Terugkeer’. De edele verwijlt steeds op de plaats waar hij thuishoort. Hij komt alleen in zijn eigen domein. Als het zwakke element zich voor de eerste maal onder de Yang-lijnen vertoont, heet het hexagram: ‘Tegemoetkomen, Treffen’. De gemene is altijd aangewezen op een gunstig toeval.
Het huwelijk is een instelling, die berekend is op lange duur. Als een meisje zich echter met vijf mannen afgeeft, is haar wezen niet rein, en kan men niet duurzaam met haar samenleven. Daarom moet men niet met haar trouwen. Wat echter in de menselijke samenleving vermeden dient te worden, is niettemin van belang voor de natuurprocessen. Hier is de ontmoeting tussen aardse en hemelse krachten van grote betekenis, want op het ogenblik dat het aardse zijn intrede doet, terwijl de hemelse kracht op zijn hoogst is – in de vijfde maand (5 juni-6 juli) – ontplooien zich alle dingen tot het hoogtepunt van hun lichamelijke verschijning, en het donkere kan het lichte niet schaden. De beide heren van het hexagram, de negen op de vijfde plaats en de negen op de tweede plaats, symboliseren eveneens zulk een heilzame ontmoeting. Hier ontmoet een sterke en centrale helper een sterke, centrale en correcte meester; daardoor komt er een tijd van grote bloei, zodat het inferieure element beneden geen kwaad kan doen. Het is dus een belangrijke tijd, de tijd waarin licht en donker elkander ontmoeten.het Beeld van hexagram het Tegemoetkomen bis:

天下有风,姤;后以施命诰四方。

Onder de hemel is de wind:
Het beeld van het Tegemoetkomen.
Zo handelt de vorst bij het verbreiden van zijn bevelen
En de verkondiging ervan naar de vier windstreken.De situatie lijkt op die in hexagram 20, Guan, het Schouwen. Daar waait de wind over de aarde, hier waait hij onder de hemel. In beide gevallen komt hij overal. Maar terwijl ginds de wind laag over de aarde streek als symbool van de heerser, die kennis neemt van de toestanden in zijn koninkrijk, waait hier de wind van boven en symboliseert hij de invloed die de heerser door zijn bevelen uitoefent. De hemel is ver van de dingen der aarde, maar hij brengt ze in beweging door de wind. De heerser staat ver van het volk, maar hij brengt het in beweging door zijn bevelen en wilsuitingen.上九:姤其角,吝,无咎。
姤其角,上穷吝也。

Bovenaan een negen betekent:

Hij komt met zijn horens tegemoet.
Beschaming. Geen blaam.Als iemand zich uit de wereld teruggetrokken heeft worden haar beslommeringen hem vaak onverdragelijk. Zo zijn er vaak mensen die zich in edele trots verre houden van het algemene, plat alledaagse en het ruw van zich afstoten waar het hun tegemoet komt. Zulke mensen worden voor verwaand en ontoegankelijk uitgemaakt, maar aangezien zij niet meer door actieve plichten aan de wereld gebonden zijn doet dit er niet veel toe. Zij weten de antipathie van de grote massa gelaten te dragen.
een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
九五:以杞包瓜,含章,有陨自天。
九五含章,中正也。有陨自天,志不舍命也。

Negen op de vijfde plaats betekent:

Met wilgenbladeren bedekte meloen:
Verborgen lijnen.
Dan valt het ons vanuit de hemel in de schoot.De meloen is evenals de vis een symbool van het donkere principe. Ze is zoet, maar bederft licht, en wordt daarom beschermd met een bedekking van wilgenbladeren. De situatie is zo dat een sterk, hoogstaand, evenwichtig mens de gemenen die hij onder zijn hoede heeft lankmoedig beschermt. Hij heeft de vaste lijnen van orde en schoonheid in zichzelf. Maar hij maakt er geen ophef van. Hij valt de anderen niet lastig met uiterlijke schijn of hinderlijke vermaningen, doch laat hen geheel vrij, in vast vertrouwen op de hervormende kracht die uitgaat van een sterke en reine persoonlijkheid. En ziet! Het lot is hem gunstig. De gemenen worden beïnvloed en vallen hem als rijpe vruchten toe.
九四:包无鱼,起凶。
无鱼之凶,远民也。

Negen op de vierde plaats betekent:

In de kom is geen vis.
Daar komt onheil uit voort.De kleine luiden moet men dulden opdat ze welgezind blijven. Dan kan men in geval van nood van hun diensten gebruik maken. Als men zich van hen vervreemdt en hen niet tegemoet komt wenden zij zich af en men heeft hen niet tot zijn beschikking wanneer men hen nodig heeft. En dat heeft men dan alleen aan zichzelf te wijten.
九三:臀无肤,其行次且,厉,无大咎。
其行次且,行未牵也。

Negen op de derde plaats betekent:

Op de dijen is geen huid,
En het lopen valt zwaar.
Als men indachtig is aan het gevaar,
Maakt men geen grote fouten.Men is innerlijk in de verleiding zich in te laten met het slechte element dat zich aanbiedt. Dat is een uiterst gevaarlijke situatie. Gelukkig wordt men door de uiterlijke omstandigheden verhinderd zulks te doen. Men zou graag willen, maar kan niet. Dat leidt tot een kwellende besluiteloosheid tegenover de te volgen gedragslijn. Wanneer men zich echter bewust is van het gevaar zal men althans de ernstigste fouten kunnen vermijden.
een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
九二:包有鱼,无咎,不利宾。
包有鱼,义不及宾也。

Negen op de tweede plaats betekent:

In de kom is een vis. Geen blaam!
Niet bevorderlijk voor gasten.Het lagere element wordt geen geweld aangedaan: het wordt slechts onder vriendelijke controle gehouden. Zo behoeft men niets ergs te vrezen. Wel moet men er voor zorgen dat het niet in contact komt met buitenstaanders, daar het - eenmaal losgelaten - zijn slechte kanten teugelloos zou ontplooien.
een geel blok dat aangeeft dat dit de constituerende heer van het hexagram is
初六:系于金柅,贞吉,有攸往,见凶,羸豕孚蹢躅。
系于金柅,柔道牵也。

In het begin een zes betekent:

Men moet het remmen met een bronzen remblok.
Standvastigheid is heilzaam!
Als men het laat lopen ondervindt men rampspoed!
Ook een mager varken heeft de varkensaard in zich.Als een minderwaardig element is binnengeslopen moet men het onmiddellijk energiek trachten te stuiten. Door het consequent te bestrijden kan men nadelige invloeden voorkomen. Als men het op zijn beloop laat is onheil het onvermijdelijke gevolg. Men mag zich door de onbelangrijkheid van wat daar binnensluipt niet laten verleiden het te licht op te nemen.
Zolang een varken nog jong en mager is, zal het nog niet veel vernielen; maar als het zich eenmaal rond en sterk gevreten heeft komt zijn ware aard tot uiting, als men daar niet tijdig paal en perk aan heeft gesteld.
het Teken van hexagram het Tegemoetkomen bis:

   boven Trigram Qian , het Scheppende, de hemel
   beneden Trigram Xun , het Zachtmoedige, de wind

Dit hexagram geeft weer hoe het donkere principe zich heimelijk en onverwachts van binnen en van onderaf weer indringt, nadat het reeds verdreven was. Het vrouwelijke komt uit eigen beweging de mannen tegemoet. Dat is een gevaarlijke en weinig gunstige situatie vanwege de mogelijke consequenties; men dient deze dus tijdig te onderkennen en daardoor te vermijden. De vijfde maand staat in dit teken, daar met de midzomer het donkere principe gaandeweg weer omhoog begint te komen.

De volgorde:
Door vastberadenheid zal men wel op iets stoten. Daarom is het volgende teken: het Tegemoetkomen. Tegemoetkomen betekent aantreffen.

Vermengde tekens:
Tegemoetkomen betekent aantreffen.
 
Tegemoetkomen betekent aantreffen. Het onderste trigram is Xun, de wind, die onder het bovenste, Qian, de hemel, voortjaagt en daardoor alle dingen tegenkomt. Verder ontstaat beneden een Yin-lijn, zodat het donkere op deze manier onverwachts samenkomt met het lichte. De beweging gaat uit van het donkere principe, het vrouwelijke, dat het lichte principe, het mannelijke, tegemoettreedt.
Dit hexagram is de omkering van het vorige.
het Oordeel bij hexagram het Tegemoetkomen bis:

姤:女壮,勿用取女。

Het Tegemoetkomen. Het meisje is machtig.
Met zulk een meisje moet men niet trouwenHet omhoogkomen van het gemene wordt hier getekend in het beeld van een brutaal meisje, dat zich lichtzinnig prijsgeeft en daardoor de macht in handen krijgt. Dat zou niet mogelijk zijn als het sterke en lichte het van zijn kant niet eveneens tegemoet kwam. Het gemene ziet er zo onschuldig en zo vleiend uit dat men er plezier in heeft. Het lijkt zo klein en zo zwak dat men meent er onbezorgd mee te kunnen schertsen.
Zo komt ook de gemene mens slechts daardoor omhoog dat de edele hem voor ongevaarlijk houdt en hem macht verleent. Als men van het begin af aan tegen hem op zou treden, zou hij nooit invloed kunnen uitoefenen.
Toch heeft de tijd van het Tegemoetkomen ook nog een andere kant, die men wel onder het oog moet zien. Al mag het geen regel zijn dat het zwakke het sterke tegemoet komt, er zijn toch tijden waarin dit van grote betekenis is. Als hemel en aarde elkaar tegemoet komen, gedijen alle schepselen. Als vorst en helper elkaar tegemoet komen komt de wereld in orde. Wederzijdse toenadering is noodzakelijk bij voor elkaar bestemde en op elkaar aangewezen principes. Men moet alleen vrij zijn van onreine bijgedachten, anders is het uit den boze.

Commentaar op de beslissing:

姤,遇也,柔遇刚也。勿用取女,不可与长也。天地相遇,品物咸章也。刚遇中正,天下大行也。姤之时义大矣哉!

Tegemoetkomen beduidt aantreffen. Het zwakke treedt het sterke tegemoet.
‘Met zulk een meisje moet men niet trouwen.’
Dat beduidt, dat men niet voortdurend met haar leven kan. Als hemel en aarde elkaar ontmoeten, krijgen alle schepselen vaste omlijningen.
Als het vaste het midden en het juiste treft, gedijt alles onder de hemel in volle heerlijkheid.
Groot voorwaar is de zin van de tijd van het Tegemoetkomen.Xun is de oudste dochter. Een Yin-lijn ontstaat van binnen en beheerst het hexagram, terwijl de Yang-lijnen ter zijde staan als gasten. Daardoor wordt het Yin-element steeds machtiger. Het is de lijn van het hexagram Kun, waarvan wordt gezegd: ‘Trapt men op rijp, dan is het vaste ijs nabij.’ Het is dus zaak, de geleidelijke expansie bijtijds te verhinderen, want de weg der gemenen breidt zich alleen uit, doordat de edelen hen met macht bekleden. Als dit bij het eerste optreden van het gemene vermeden wordt, kan ook dit gevaar worden vermeden.
Als het sterke zich voor de eerste maal onder de Yin-lijnen vertoont, heet het hexagram: ‘Terugkeer’. De edele verwijlt steeds op de plaats waar hij thuishoort. Hij komt alleen in zijn eigen domein. Als het zwakke element zich voor de eerste maal onder de Yang-lijnen vertoont, heet het hexagram: ‘Tegemoetkomen, Treffen’. De gemene is altijd aangewezen op een gunstig toeval.
Het huwelijk is een instelling, die berekend is op lange duur. Als een meisje zich echter met vijf mannen afgeeft, is haar wezen niet rein, en kan men niet duurzaam met haar samenleven. Daarom moet men niet met haar trouwen. Wat echter in de menselijke samenleving vermeden dient te worden, is niettemin van belang voor de natuurprocessen. Hier is de ontmoeting tussen aardse en hemelse krachten van grote betekenis, want op het ogenblik dat het aardse zijn intrede doet, terwijl de hemelse kracht op zijn hoogst is – in de vijfde maand (5 juni-6 juli) – ontplooien zich alle dingen tot het hoogtepunt van hun lichamelijke verschijning, en het donkere kan het lichte niet schaden. De beide heren van het hexagram, de negen op de vijfde plaats en de negen op de tweede plaats, symboliseren eveneens zulk een heilzame ontmoeting. Hier ontmoet een sterke en centrale helper een sterke, centrale en correcte meester; daardoor komt er een tijd van grote bloei, zodat het inferieure element beneden geen kwaad kan doen. Het is dus een belangrijke tijd, de tijd waarin licht en donker elkander ontmoeten.
het Beeld van hexagram het Tegemoetkomen bis:

天下有风,姤;后以施命诰四方。

Onder de hemel is de wind:
Het beeld van het Tegemoetkomen.
Zo handelt de vorst bij het verbreiden van zijn bevelen
En de verkondiging ervan naar de vier windstreken.De situatie lijkt op die in hexagram 20, Guan, het Schouwen. Daar waait de wind over de aarde, hier waait hij onder de hemel. In beide gevallen komt hij overal. Maar terwijl ginds de wind laag over de aarde streek als symbool van de heerser, die kennis neemt van de toestanden in zijn koninkrijk, waait hier de wind van boven en symboliseert hij de invloed die de heerser door zijn bevelen uitoefent. De hemel is ver van de dingen der aarde, maar hij brengt ze in beweging door de wind. De heerser staat ver van het volk, maar hij brengt het in beweging door zijn bevelen en wilsuitingen.
het kernhexagram:

1. Qian
het Scheppende

a
上九:姤其角,吝,无咎。
姤其角,上穷吝也。

Bovenaan een negen betekent:

Hij komt met zijn horens tegemoet.
Beschaming. Geen blaam.Als iemand zich uit de wereld teruggetrokken heeft worden haar beslommeringen hem vaak onverdragelijk. Zo zijn er vaak mensen die zich in edele trots verre houden van het algemene, plat alledaagse en het ruw van zich afstoten waar het hun tegemoet komt. Zulke mensen worden voor verwaand en ontoegankelijk uitgemaakt, maar aangezien zij niet meer door actieve plichten aan de wereld gebonden zijn doet dit er niet veel toe. Zij weten de antipathie van de grote massa gelaten te dragen.


een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
九五:以杞包瓜,含章,有陨自天。
九五含章,中正也。有陨自天,志不舍命也。

Negen op de vijfde plaats betekent:

Met wilgenbladeren bedekte meloen:
Verborgen lijnen.
Dan valt het ons vanuit de hemel in de schoot.De meloen is evenals de vis een symbool van het donkere principe. Ze is zoet, maar bederft licht, en wordt daarom beschermd met een bedekking van wilgenbladeren. De situatie is zo dat een sterk, hoogstaand, evenwichtig mens de gemenen die hij onder zijn hoede heeft lankmoedig beschermt. Hij heeft de vaste lijnen van orde en schoonheid in zichzelf. Maar hij maakt er geen ophef van. Hij valt de anderen niet lastig met uiterlijke schijn of hinderlijke vermaningen, doch laat hen geheel vrij, in vast vertrouwen op de hervormende kracht die uitgaat van een sterke en reine persoonlijkheid. En ziet! Het lot is hem gunstig. De gemenen worden beïnvloed en vallen hem als rijpe vruchten toe.


九四:包无鱼,起凶。
无鱼之凶,远民也。

Negen op de vierde plaats betekent:

In de kom is geen vis.
Daar komt onheil uit voort.De kleine luiden moet men dulden opdat ze welgezind blijven. Dan kan men in geval van nood van hun diensten gebruik maken. Als men zich van hen vervreemdt en hen niet tegemoet komt wenden zij zich af en men heeft hen niet tot zijn beschikking wanneer men hen nodig heeft. En dat heeft men dan alleen aan zichzelf te wijten.


九三:臀无肤,其行次且,厉,无大咎。
其行次且,行未牵也。

Negen op de derde plaats betekent:

Op de dijen is geen huid,
En het lopen valt zwaar.
Als men indachtig is aan het gevaar,
Maakt men geen grote fouten.Men is innerlijk in de verleiding zich in te laten met het slechte element dat zich aanbiedt. Dat is een uiterst gevaarlijke situatie. Gelukkig wordt men door de uiterlijke omstandigheden verhinderd zulks te doen. Men zou graag willen, maar kan niet. Dat leidt tot een kwellende besluiteloosheid tegenover de te volgen gedragslijn. Wanneer men zich echter bewust is van het gevaar zal men althans de ernstigste fouten kunnen vermijden.


een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
九二:包有鱼,无咎,不利宾。
包有鱼,义不及宾也。

Negen op de tweede plaats betekent:

In de kom is een vis. Geen blaam!
Niet bevorderlijk voor gasten.Het lagere element wordt geen geweld aangedaan: het wordt slechts onder vriendelijke controle gehouden. Zo behoeft men niets ergs te vrezen. Wel moet men er voor zorgen dat het niet in contact komt met buitenstaanders, daar het - eenmaal losgelaten - zijn slechte kanten teugelloos zou ontplooien.


een geel blok dat aangeeft dat dit de constituerende heer van het hexagram is
初六:系于金柅,贞吉,有攸往,见凶,羸豕孚蹢躅。
系于金柅,柔道牵也。

In het begin een zes betekent:

Men moet het remmen met een bronzen remblok.
Standvastigheid is heilzaam!
Als men het laat lopen ondervindt men rampspoed!
Ook een mager varken heeft de varkensaard in zich.Als een minderwaardig element is binnengeslopen moet men het onmiddellijk energiek trachten te stuiten. Door het consequent te bestrijden kan men nadelige invloeden voorkomen. Als men het op zijn beloop laat is onheil het onvermijdelijke gevolg. Men mag zich door de onbelangrijkheid van wat daar binnensluipt niet laten verleiden het te licht op te nemen.
Zolang een varken nog jong en mager is, zal het nog niet veel vernielen; maar als het zich eenmaal rond en sterk gevreten heeft komt zijn ware aard tot uiting, als men daar niet tijdig paal en perk aan heeft gesteld.