home
mijn Vragenboek
zoek 'n hexagram stel een vraag teken 'n hexagram
wat is de Yijing? de Tien Vleugels voorwoord van Jung inleiding door Wilhelm US and UK flag over ons
steun onze site
Orakelboek
易經
het Hexagrammenboek

Als je liever handmatig het orakel wilt raadplegen of als je een bepaald hexagram willen nalezen, dan zijn de onderstaande opzoek schema's heel handig.

Orakelmunten

易經
het Hexagrammenboek

Als je liever handmatig het orakel wilt raadplegen of als je een bepaald hexagram willen nalezen, dan zijn de onderstaande opzoek schema's heel handig.


Schema 1,

Selecteer een hexagram middels de trigrammen:


Trigrammemindeling
Trigrammemindeling


Schema 2,

Kies een hexagram uit de onderstaande lijst.
De hexagrammen staan op volgorde van hun rangnummer:

56. Lü

de Zwerver<
上九:鸟焚其巢,旅人先笑后号啕。丧牛于易,凶。

Bovenaan een negen betekent:

Het nest van de vogel verbrandt.
De zwerver lacht eerst,
Daarna moet hij klagen en wenen.
Hij verliest de koe door luchthartigheid. Onheil!
Het beeld van de vogel die zijn nest verliest, wijst op het verlies van de rust- of wijkplaats. Als de vogel bij de bouw van zijn nest luchthartig en onvoorzichtig is geweest kan hem dit ongeluk overkomen. Zo staat het ook met de zwerver. Als hij zich in lachen en scherts laat gaan, zonder te bedenken dat hij maar een zwerver is, zal hij later moeten klagen en wenen. Want als men door luchthartigheid zijn koe - dat wil zeggen zijn bescheidenheid en zijn aanpassingsvermogen - verliest is dat groot ongeluk.
een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
六五:射雉一矢亡,终以誉命。

Zes op de vijfde plaats betekent:

Hij schiet een fazant. Bij de eerste pijl valt hij.
Ten slotte komt daardoor lof en ambt.
De staatslieden plachten zich op hun reizen bij de vorsten te introduceren door hun een fazant ten geschenke te geven. Hier wil de zwerver in dienst treden van een vorst. Hij schiet daartoe een fazant, die hij bij het eerste schot doodt. Zo vindt hij vrienden, die hem prijzen en aanbevelen, en wordt hij ten slotte door de vorst aangenomen die hem een ambt verleent.
Vaak zijn de omstandigheden van dien aard dat men ertoe komt in den vreemde zijn vaderland te zoeken. Wanneer men zich aan de aldaar heersende toestanden kan aanpassen en zich op de juiste wijze toegang weet te verschaffen zal men ook in den vreemde wel vrienden en een werkkring kunnen vinden.
九四:旅于处,得其资斧,我心不快。

Negen op de vierde plaats betekent:

De zwerver rust op een plaats
Waar hij onderdak heeft gevonden.
Hij verwerft zijn bezit en een bijl.
Mijn hart is niet blij.
Hier wordt een zwerver getekend die zich uiterlijk met weinig weet te behelpen, hoewel hij innerlijk sterk is en grote plannen heeft. Daardoor vindt hij tenminste onderdak, waar hij kan verblijven. Ook gelukt het hem bezit te verwerven. Maar hij is met zijn bezit niet in veiligheid. Hij moet steeds op zijn hoede zijn, gereed om zich met de wapens in de hand te vededigen. Daarom voelt hij zich niet gelukkig. Hij is er zich voortdurend van bewust dat hij een vreemde is in een vreemd land.
九三:旅焚其次,丧其童仆,贞厉。

Negen op de derde plaats betekent:

De herberg van de zwerver brandt af.
Hij verliest de standvastigheid van zijn jonge dienaar.
Gevaar.
Een onbehouwen vreemdeling weet niet hoe hij zich moet gedragen. Hij mengt zich in aangelegenheden en onenigheden die hem niet aangaan. Daardoor verliest hij zijn rustplaats. Hij behandelt zijn dienaar arrogant en uit de hoogte. Daardoor verliest hij diens trouw. Wanneer men als vreemde niemand heeft op wie men zich kan verlaten loopt men groot gevaar.
六二:旅即次,怀其资,得童仆贞。

Zes op de tweede plaats betekent:

De zwerver bereikt een herberg.
Zijn bezit heeft hij bij zich.
Hij verwerft de standvastigheid van een jonge dienaar.
De zwerver die hier wordt getekend is bescheiden en terughoudend. Innerlijk verliest hij zichzelf niet, daarom vindt hij een plaats waar hij kan rusten. Uiterlijk verliest hij niet de sympathie: alle mensen helpen hem zodat hij bezit kan verwerven. Bovendien voegt een trouwe, toegewijde dienaar zich bij hem, wat voor een zwerver van onschatbare waarde is.
初六:旅琐琐,斯其所取灾。

In het begin een zes betekent:

Als de zwerver zich met trivialiteiten afgeeft
Haalt hij zich ongeluk op de hals.
Een zwerver mag zich niet verlagen door zich langs de weg met minderwaardige dingen af te geven. Hoe onaanzienlijker en weerlozer zijn uiterlijke positie is, des te belangrijker is het voor hem dat hij zijn innerlijke waardigheid behoudt. Want als een vreemde denkt dat hij een vriendelijke ontvangst zal vinden wanneer hij zich te buiten gaat aan grappen en potsenmakerij dan vergist hij zich. De gevolgen zijn alleen verachting en een beledigende behandeling.
het Teken van hexagram de Zwerver Iis:

de basistrigrammen:
   boven Trigram Li , het Zich-Hechtende, het vuur
   beneden Trigram Gen , het Stilhouden, de berg

de kerntrigrammen:
   boven Trigram Dui , het Blijmoedige, het meer
   beneden Trigram Xun , het Zachtmoedige, de wind

de omhullende trigrammen:
   boven Trigram Gen , het Stilhouden, de berg
   beneden Trigram Gen , het Stilhouden, de berg

De berg (Gen) staat stil, boven vlamt het vuur (Li) op, maar het blijft niet. Daarom blijven ze niet bij elkaar. Vreemde landen, scheiding is het lot van de zwerver.

De volgorde:
Wat ook de reden mag zijn, dat de grootheid zich uitput, het staat vast, dat ze haar vaderland verliest. Daarom is het volgende teken: de Zwerver.

Vermengde tekens:
Wie weinig vrienden heeft, dat is de Zwerver.
 
Het hexagram is zo georganiseerd, dat de beide trigrammen uiteenstreven. De vlam gaat omhoog, de berg drukt omlaag. De vereniging is slechts van voorbijgaande aard. De berg is de herberg, het vuur de zwerver, die er niet lang in vertoeft, doch verder moet. Het hexagram is de omkering van het vorige.
het Oordeel bij hexagram de Zwerver Iis:

旅:小亨,旅贞吉。

De Zwerver. Door kleinheid welslagen.
Standvastigheid brengt de zwerver heil.
Als zwerver en vreemdeling mag men niet ruw optreden en niet te veel pretenties hebben. Men heeft geen grote kennissenkring, dus mag men geen hoge borst opzetten. Men moet voorzichtig en gereserveerd zijn, dan beschermt men zich tegen het kwaad. Als men voorkomend is jegens de anderen zal men voordeel verkrijgen. De zwerver heeft geen vaste woonstede, de straat is zijn tehuis. Daarom moet hij ervoor zorgen dat hij innerlijk rechtschapen en betrouwbaar is, alleen op goede plaatsen vertoeft en alleen met goede mensen omgaat. Dan heeft hij geluk en kan hij ongestoord zijn weg gaan.

Commentaar op de beslissing:

旅,小亨,柔得中乎外,而顺乎刚,止而丽乎明,是以小亨,旅贞吉也。旅之时义大矣哉!

‘De Zwerver. Door kleinheid welslagen’:
Het weke verkrijgt het buitenste midden en voegt zich naar het vaste. Stilhouden en gehecht zijn aan de klaarheid; daarom: klein welslagen.
‘Standvastigheid brengt de zwerver heil.’
De betekenis van de tijd van de Zwerver is waarlijk groot!
 Heer van het hexagram is de zes op de vijfde plaats. Hij is week, en stelt daarom het zich-terughoudende, zich-niet-groot-makende voor. Hij is in het midden, en kan dus niet beschaamd worden, hoewel hij zich buiten, in een vreemd land bevindt. Hij voegt zich naar de vaste lijnen boven en beneden, en brengt zich daardoor niet in moeilijkheden. Het onderste trigram Gen duidt op stilhouden, innerlijke terughouding; het bovenste trigram Li op de gehechtheid aan uiterlijke dingen. Voor een zwerver in een vreemd land is het niet gemakkelijk de juiste plaats te vinden; daarom is het iets groots, de zin van deze tijd te verstaan.
het Beeld van hexagram de Zwerver Iis:

山上有火,旅;君子以明慎用刑,而不留狱。

Op de berg is vuur: het beeld van de Zwerver.
Zo is de edele klaar van geest en voorzichtig in het
Toepassen van straffen, en houdt hij een proces niet slepende.
Als het gras op de berg brandt geeft dat een helder licht. Maar het vuur blijft niet, het gaat daarheen waar het nieuw voedsel vindt. Het is slechts een snel voorbijgaand verschijnsel. Zo moet het ook zijn met straffen en processen. Die moeten een even snel voorbijgaand verschijnsel zijn en niet slepende worden gehouden. De gevangenissen behoren de mensen slechts voor korte tijd, als passanten, op te nemen; het moeten geen blijvende woonsteden worden.
het kernhexagram:
大过
28. Da Guo
het Overwicht van het Grote

v
De basistrigrammen
Een hexagram bevat veel informatie. De meest aan de oppervlakte liggende informatie vinden we als we een hexagram in twee stukjes van elk drie lijnen opdelen; we zien dan de twee zogenaamde ‘trigrammen’ waar het hexagram uit bestaat. Er is een bovenste trigram en een onderste trigram: het bovenste trigram vertelt iets over je omgeving in relatie tot je situatie; deze gaat vaak over alles buiten jou. Het onderste trigram stelt jou voor, de vraagsteller, en vertelt iets over jezelf en je eigen houding. Mocht de vraag over iets of iemand anders gaan, dan is het onderste trigram die ander en het bovenste trigram alles buiten die ander, bijvoorbeeld een beoogde zakenpartner of een doel dat bereikt wil worden. Ook staan de twee trigrammen tot elkaar als oorzaak en gevolg – het onderste trigram is dan de oorzaak, het bovenste het gevolg.
De waarde van de acht trigrammen kan moeilijk onderschat worden. Ze zijn het fundament van de Yijing, en in de huidige indeling van het boek lijkt de volgorde van de hexagrammen dan ook op geheimzinnige wijze bepaald te worden door de trigrammen waaruit de hexagrammen zijn opgebouwd. Samen met de leer van de Vijf Fasen vormen de acht trigrammen de belangrijkste kern van het Chinese gedachtegoed. Ze worden toegepast bij feng shui (de eeuwenoude leer voor de plaatsing van huis en graf), bij verschillende vormen van Chinese astrologie, de traditionele Chinese geneeskunde, en er is zelfs een vorm van verdedigingskunst, Baguazhang, die geheel is afgestemd op de acht trigrammen. Wie zich gaat verdiepen in de Chinese filosofie zal altijd de acht trigrammen en hun associaties tegenkomen. Ze worden gekoppeld aan de acht windrichtingen, aan lichaamsdelen, getallen, landkenmerken, geur, kleur en smaak, kortom, ze vormen een belangrijke bron voor het systematiseren van vele dingen.

Fu Xi 'Earlier Heaven' bagua arrangement

Bovenstaande tekst is afkomstig uit het boek van Harmen Mesker, getiteld de I Tjing stap voor stap. Dit boek vormt een voortreffelijke inleiding tot het gebruik en de interpretatie van de Yijing. Door de afbeelding van het boek aan te klikken kun je het aanschaffen.
☰ De Hemel als bovenste basistrigram:
• Wat het vraagt: neem de leiding in je situatie. Geef sturing aan anderen, zet jezelf doelbewust in om je gekozen doel te bereiken. Focus je op externe factoren die leiding nodig hebben. Maak je intentie en ideeën duidelijk. Treed krachtig en sterk op.
• Wat het laat zien: mannelijke dominantie buiten jou, een wilskrachtige persoon of omgeving, een door ratio gedreven externe factor die wil sturen. Een vaderfiguur.
• Hoe je het uit: Hemel als bovenste trigram kan betekenen dat je plannen wilt uitvoeren; je hebt ideeën en wilt iets opzetten dat erkenning in je omgeving, en wellicht in de maatschappij geeft. Je wilt geestelijke waarden uitdragen in de wereld. Je wilt iets betekenen. In het uiterste geval kan het betekenen dat je drammerig bent, en koppig.

☰ De Hemel als onderste basistrigram:
• Wat het vraagt: vind je innerlijke drijfveer. Focus op je intentie, je motivatie en je doel. Richt je op je innerlijke kracht die alles in beweging zet, de onzichtbare energie die zorgt dat de dingen lo- pen volgens jouw plan. Gebruik je hoofd, je intellect. Wees innerlijk sterk.
• Wat het laat zien: innerlijke kracht, rationaliteit en focus op aspecten in jezelf. Leiding nemen over jezelf, de spiritualiteit ach- ter je handelen.
• Hoe je het uit: een innerlijke kracht die je zelfverzekerd en beslist maakt. Je hebt energie in je, maar voelt niet direct de behoefte daar concreet iets mee te doen. Het is je drijfveer, je motivatie. Je bent je eigen leider, en onafhankelijk van anderen. In het uiterste geval kan het betekenen dat je egoïstisch bent, en een binnenvetter.

☰ De Hemel als bovenste kerntrigram:
er is een drang om als leider op te treden of om de eigen creativiteit te laten zien. Je hebt ideeën die je wilt verwezenlijken, maar ze blijven in de conceptfase.

☰ De Hemel als onderste kerntrigram:
er is een sterke vaderbinding, of binding met het vaderlijke. De inspiratie die je van binnen voelt kan niet benut worden. Je hebt een richting maar geen doel.

☰ De Hemel als omhullend trigram:
Er is een sterke, mannelijke invloed die zijn wil oplegt. De
ratio heeft de overhand. Er wordt meer gedacht in abstracte theorieën waarbij de dagelijkse praktijk niet als leidend wordt gezien. Ideeën zonder concretisering zijn een belemmerende factor.

Bovenstaande tekst is afkomstig uit het boek van Harmen Mesker, getiteld de I Tjing stap voor stap. Dit boek vormt een voortreffelijke inleiding tot het gebruik en de interpretatie van de Yijing. Door de afbeelding van het boek aan te klikken kun je het aanschaffen.


Bovenstaande tekst is afkomstig uit het boek van Harmen Mesker, getiteld de I Tjing stap voor stap. Dit boek vormt een voortreffelijke inleiding tot het gebruik en de interpretatie van de Yijing. Door de afbeelding van het boek aan te klikken kun je het aanschaffen.
het Teken:

de basistrigrammen:
   boven Trigram Li , het Zich-Hechtende, het vuur
   beneden Trigram Gen , het Stilhouden, de berg

de kerntrigrammen:
   boven Trigram Dui , het Blijmoedige, het meer
   beneden Trigram Xun , het Zachtmoedige, de wind

de omhullende trigrammen:
   boven Trigram Gen , het Stilhouden, de berg
   beneden Trigram Gen , het Stilhouden, de berg

De berg (Gen) staat stil, boven vlamt het vuur (Li) op, maar het blijft niet. Daarom blijven ze niet bij elkaar. Vreemde landen, scheiding is het lot van de zwerver.

De volgorde:
Wat ook de reden mag zijn, dat de grootheid zich uitput, het staat vast, dat ze haar vaderland verliest. Daarom is het volgende teken: de Zwerver.

Vermengde tekens:
Wie weinig vrienden heeft, dat is de Zwerver.
 
Het hexagram is zo georganiseerd, dat de beide trigrammen uiteenstreven. De vlam gaat omhoog, de berg drukt omlaag. De vereniging is slechts van voorbijgaande aard. De berg is de herberg, het vuur de zwerver, die er niet lang in vertoeft, doch verder moet. Het hexagram is de omkering van het vorige.


het Oordeel:

旅:小亨,旅贞吉。

De Zwerver. Door kleinheid welslagen.
Standvastigheid brengt de zwerver heil.
Als zwerver en vreemdeling mag men niet ruw optreden en niet te veel pretenties hebben. Men heeft geen grote kennissenkring, dus mag men geen hoge borst opzetten. Men moet voorzichtig en gereserveerd zijn, dan beschermt men zich tegen het kwaad. Als men voorkomend is jegens de anderen zal men voordeel verkrijgen. De zwerver heeft geen vaste woonstede, de straat is zijn tehuis. Daarom moet hij ervoor zorgen dat hij innerlijk rechtschapen en betrouwbaar is, alleen op goede plaatsen vertoeft en alleen met goede mensen omgaat. Dan heeft hij geluk en kan hij ongestoord zijn weg gaan.

Commentaar op de beslissing:

旅,小亨,柔得中乎外,而顺乎刚,止而丽乎明,是以小亨,旅贞吉也。旅之时义大矣哉!

‘De Zwerver. Door kleinheid welslagen’:
Het weke verkrijgt het buitenste midden en voegt zich naar het vaste. Stilhouden en gehecht zijn aan de klaarheid; daarom: klein welslagen.
‘Standvastigheid brengt de zwerver heil.’
De betekenis van de tijd van de Zwerver is waarlijk groot!
 Heer van het hexagram is de zes op de vijfde plaats. Hij is week, en stelt daarom het zich-terughoudende, zich-niet-groot-makende voor. Hij is in het midden, en kan dus niet beschaamd worden, hoewel hij zich buiten, in een vreemd land bevindt. Hij voegt zich naar de vaste lijnen boven en beneden, en brengt zich daardoor niet in moeilijkheden. Het onderste trigram Gen duidt op stilhouden, innerlijke terughouding; het bovenste trigram Li op de gehechtheid aan uiterlijke dingen. Voor een zwerver in een vreemd land is het niet gemakkelijk de juiste plaats te vinden; daarom is het iets groots, de zin van deze tijd te verstaan.


het Beeld:

山上有火,旅;君子以明慎用刑,而不留狱。

Op de berg is vuur: het beeld van de Zwerver.
Zo is de edele klaar van geest en voorzichtig in het
Toepassen van straffen, en houdt hij een proces niet slepende.
Als het gras op de berg brandt geeft dat een helder licht. Maar het vuur blijft niet, het gaat daarheen waar het nieuw voedsel vindt. Het is slechts een snel voorbijgaand verschijnsel. Zo moet het ook zijn met straffen en processen. Die moeten een even snel voorbijgaand verschijnsel zijn en niet slepende worden gehouden. De gevangenissen behoren de mensen slechts voor korte tijd, als passanten, op te nemen; het moeten geen blijvende woonsteden worden.


de Lijnen:


上九:鸟焚其巢,旅人先笑后号啕。丧牛于易,凶。

Bovenaan een negen betekent:

Het nest van de vogel verbrandt.
De zwerver lacht eerst,
Daarna moet hij klagen en wenen.
Hij verliest de koe door luchthartigheid. Onheil!
Het beeld van de vogel die zijn nest verliest, wijst op het verlies van de rust- of wijkplaats. Als de vogel bij de bouw van zijn nest luchthartig en onvoorzichtig is geweest kan hem dit ongeluk overkomen. Zo staat het ook met de zwerver. Als hij zich in lachen en scherts laat gaan, zonder te bedenken dat hij maar een zwerver is, zal hij later moeten klagen en wenen. Want als men door luchthartigheid zijn koe - dat wil zeggen zijn bescheidenheid en zijn aanpassingsvermogen - verliest is dat groot ongeluk.


een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
六五:射雉一矢亡,终以誉命。

Zes op de vijfde plaats betekent:

Hij schiet een fazant. Bij de eerste pijl valt hij.
Ten slotte komt daardoor lof en ambt.
De staatslieden plachten zich op hun reizen bij de vorsten te introduceren door hun een fazant ten geschenke te geven. Hier wil de zwerver in dienst treden van een vorst. Hij schiet daartoe een fazant, die hij bij het eerste schot doodt. Zo vindt hij vrienden, die hem prijzen en aanbevelen, en wordt hij ten slotte door de vorst aangenomen die hem een ambt verleent.
Vaak zijn de omstandigheden van dien aard dat men ertoe komt in den vreemde zijn vaderland te zoeken. Wanneer men zich aan de aldaar heersende toestanden kan aanpassen en zich op de juiste wijze toegang weet te verschaffen zal men ook in den vreemde wel vrienden en een werkkring kunnen vinden.


九四:旅于处,得其资斧,我心不快。

Negen op de vierde plaats betekent:

De zwerver rust op een plaats
Waar hij onderdak heeft gevonden.
Hij verwerft zijn bezit en een bijl.
Mijn hart is niet blij.
Hier wordt een zwerver getekend die zich uiterlijk met weinig weet te behelpen, hoewel hij innerlijk sterk is en grote plannen heeft. Daardoor vindt hij tenminste onderdak, waar hij kan verblijven. Ook gelukt het hem bezit te verwerven. Maar hij is met zijn bezit niet in veiligheid. Hij moet steeds op zijn hoede zijn, gereed om zich met de wapens in de hand te vededigen. Daarom voelt hij zich niet gelukkig. Hij is er zich voortdurend van bewust dat hij een vreemde is in een vreemd land.


九三:旅焚其次,丧其童仆,贞厉。

Negen op de derde plaats betekent:

De herberg van de zwerver brandt af.
Hij verliest de standvastigheid van zijn jonge dienaar.
Gevaar.
Een onbehouwen vreemdeling weet niet hoe hij zich moet gedragen. Hij mengt zich in aangelegenheden en onenigheden die hem niet aangaan. Daardoor verliest hij zijn rustplaats. Hij behandelt zijn dienaar arrogant en uit de hoogte. Daardoor verliest hij diens trouw. Wanneer men als vreemde niemand heeft op wie men zich kan verlaten loopt men groot gevaar.


六二:旅即次,怀其资,得童仆贞。

Zes op de tweede plaats betekent:

De zwerver bereikt een herberg.
Zijn bezit heeft hij bij zich.
Hij verwerft de standvastigheid van een jonge dienaar.
De zwerver die hier wordt getekend is bescheiden en terughoudend. Innerlijk verliest hij zichzelf niet, daarom vindt hij een plaats waar hij kan rusten. Uiterlijk verliest hij niet de sympathie: alle mensen helpen hem zodat hij bezit kan verwerven. Bovendien voegt een trouwe, toegewijde dienaar zich bij hem, wat voor een zwerver van onschatbare waarde is.


初六:旅琐琐,斯其所取灾。

In het begin een zes betekent:

Als de zwerver zich met trivialiteiten afgeeft
Haalt hij zich ongeluk op de hals.
Een zwerver mag zich niet verlagen door zich langs de weg met minderwaardige dingen af te geven. Hoe onaanzienlijker en weerlozer zijn uiterlijke positie is, des te belangrijker is het voor hem dat hij zijn innerlijke waardigheid behoudt. Want als een vreemde denkt dat hij een vriendelijke ontvangst zal vinden wanneer hij zich te buiten gaat aan grappen en potsenmakerij dan vergist hij zich. De gevolgen zijn alleen verachting en een beledigende behandeling.