home
mijn Vragenboek
zoek 'n hexagram stel een vraag teken 'n hexagram
wat is de Yijing? de Tien Vleugels voorwoord van Jung inleiding door Wilhelm US and UK flag over ons
steun onze site
Orakelboek
易經
het Hexagrammenboek

Als je liever handmatig het orakel wilt raadplegen of als je een bepaald hexagram willen nalezen, dan zijn de onderstaande opzoek schema's heel handig.

Orakelmunten

易經
het Hexagrammenboek

Als je liever handmatig het orakel wilt raadplegen of als je een bepaald hexagram willen nalezen, dan zijn de onderstaande opzoek schema's heel handig.


Schema 1,

Selecteer een hexagram middels de trigrammen:


Trigrammemindeling
Trigrammemindeling


Schema 2,

Kies een hexagram uit de onderstaande lijst.
De hexagrammen staan op volgorde van hun rangnummer:

59. Huan

de Oplossing<
上九:涣其血,去逖出,无咎。

Bovenaan een negen betekent:

Hij lost zijn bloed op.
Weggaan, zich verre houden,
Naar buiten gaan is zonder blaam.
Het oplossen van het bloed betekent: oplossen wat bloed en wonden zou kunnnen brengen, het gevaar vermijden. Toch wordt hier niet de gedachte uitgesproken dat men alleen voor zichzelf de moeilijkheden tracht te omzeilen, maar veeleer dat men de zijnen redt, hen helpt weg te komen voordat het gevaar er is, zich verre te houden van een reeds aanwezige dreiging en de uitweg te vinden uit een gevaar dat hen reeds in zijn greep heeft. Op deze wijze handelt men juist.
een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
九五:涣汗其大号,涣王居,无咎。

Negen op de vijfde plaats betekent:

Oplossend als zweet zijn zijn luide kreten.
Oplossing! Een koning verwijlt zonder blaam.

In tijden van algemene verdeeldheid en afscheiding is een grote gedachte het organisatiepunt van de genezing. Gelijk een ziekte door het uitbrekende zweet tot een crisis komt, zo is ook in tijden van algehele apathie een grote, suggestieve gedachte een ware verlossing. De mensen hebben iets waar zij zich omheen verzamelen kunnen, een sterke man, die de misverstanden kan oplossen.
九五:涣汗其大号,涣王居,无咎。
王居无咎,正位也。

Negen op de vijfde plaats betekent:

Oplossend als zweet zijn zijn luide kreten.
Oplossing! Een koning verwijlt zonder blaam.
In tijden van algemene verdeeldheid en afscheiding is een grote gedachte het organisatiepunt van de genezing. Gelijk een ziekte door het uitbrekende zweet tot een crisis komt, zo is ook in tijden van algehele apathie een grote, suggestieve gedachte een ware verlossing. De mensen hebben iets waar zij zich omheen verzamelen kunnen, een sterke man, die de misverstanden kan oplossen.
een geel blok dat aangeeft dat dit de constituerende heer van het hexagram is
六四:涣其群,元吉。涣有丘,匪夷所思。

Zes op de vierde plaats betekent:

Hij maakt zich los van zijn schare. Verheven heil!
Door verstrooiing volgt opeenhoping.
Dat is iets waaraan gewone mensen niet denken.
Als men aan een opgave werkt die het algemeen welzijn raakt moet men alle privé-vriendschappen buiten beschouwing laten. Alleen wanneer men boven de partijen staat kan men iets belangrijks tot stand brengen. Wie het waagt op deze wijze afstand te doen van het meest nabije zal het verderaf liggende veroveren. Maar men moet een brede kijk hebben op de samenhangen in het leven, zoals alleen buitengewone mensen zich die eigen weten te maken, om dit standpunt te kunnen begrijpen.
六三:涣其躬,无悔。

Zes op de derde plaats betekent:

Hij lost zijn Ik op. Geen berouw.
Het werk kan onder bepaalde omstandigheden zo zwaar worden dat men niet meer aan zichzelf kan denken. Men moet zijn eigen persoon volkomen opzij zetten, alles verstrooien wat het Ik scheidend om zich heen zou willen verzamelen. Alleen wanneer wij afstand weten te doen van onze eigen verlangens krijgen wij de kracht tot het volbrengen van iets groots. Dit standpunt kunnen wij veroveren wanneer wij bij een grote opgave ons doel buiten onszelf hebben.
een geel blok dat aangeeft dat dit de constituerende heer van het hexagram is
九二:涣奔其机,悔亡。

Negen op de tweede plaats betekent:

Bij de oplossing loopt hij op zijn stut toe.
Berouw verdwijnt.
Als men in zichzelf het eerste begin van de vervreemding van anderen, van de mensenhaat en ontstemming ontdekt, moet men trachten die verstarring op te lossen. Men moet zich innerlijk opwekken en haastig naar zijn stut grijpen. Zulk een steun is nooit te vinden in haat, maar altijd in gematigde en rechtvaardige, met welwillendheid gepaarde beoordeling der mensen. Als men deze vrije blik op de mensheid terugkrijgt, en alle zwartgallige wrevel uit zijn hart bant, verdwijnt alle aanleiding tot berouw.
初六:用拯马壮,吉。

In het begin een zes betekent:

Hij verschaft hulp met de kracht van een paard.
Het gaat er hier om, dat - nog vóór de scheiding zich heeft voltrokken - de eerste beginselen ervan reeds in de kiem worden gesmoord; dat de wolken uiteen worden gejaagd nog vóór storm en regen hun intrede hebben gedaan. In zulke tijden, waarin geheime afwijkingen der stemmingen optreden en misverstanden over en weer het gevolg zijn moet men snel en krachtig handelen om misverstanden op te lossen en een einde te maken aan het wederzijdse wantrouwen.
het Teken van hexagram de Oplossing Ais:

de basistrigrammen:
   boven Trigram Xun , het Zachtmoedige, de wind
   beneden Trigram Kan , het Onpeilbare, het water

de kerntrigrammen:
   boven Trigram Gen , het Stilhouden, de berg
   beneden Trigram Zhen , het Opwindende, de donder

de omhullende trigrammen:
   boven Trigram Xun , het Zachtmoedige, de wind
   beneden Trigram Xun , het Zachtmoedige, de wind

De wind, die boven over het water blaast, verstrooit het en lost het op in schuim en damp. Daarin ligt ook de gedachte dat de levensenergie van de mens, wanneer deze zich niet kan uiten (hetgeen door de eigenschap van het benedenste teken als gevaar wordt aangeduid), door de zachtmoedigheid weer verstrooid en opgelost wordt.

De volgorde:
Op de vreugde volgt verspreiding. Daarom is het volgende teken: de Oplossing. Oplossing wil zeggen uit elkaar gaan.

Vermengde tekens:
Ze schaafden stammen uit tot schepen en verhardden hout in het vuur tot roeispanen. Het nut van boten en roeispanen lag in het mogelijk maken van verkeer. Dat ontleenden zij waarschijnlijk aan het hexagram: de Oplossing.
 
Het hexagram heeft een dubbele betekenis: de eerste volgt uit het beeld van de wind, die over het water strijkt, waardoor het openbreken van het ijs en van het verstarde wordt aangeduid; de tweede betekenis is indringing: Xun dringt binnen in Kan, het Onpeilbare, hetgeen verstrooiing, verdeling aangeeft. Tegenover dit uiteendrijvende element komt dan de hereniging als opgave aan de orde; ook deze betekenis ligt in het hexagram opgesloten. Uit het beeld ‘hout boven water’ ontstaat dan de gedachte aan het schip.
het Oordeel bij hexagram de Oplossing Ais:

涣:亨。王假有庙,利涉大川,利贞。

De Oplossing: Welslagen. De koning nadert zijn tempel.
Het is bevorderlijk het grote water over te steken.
Bevorderlijk is standvastigheid.
Dit teken heeft in zijn tekst enige overeenkomst met hexagram 45. Cui 'het Verzamelen'. Daar hebben wij te doen met het bijeenbrengen van wat gescheiden is, zoals het water zich in meren op de aarde verzamelt. Hier gaat het om de verstrooiing en oplossing van het scheiding brengende egoïsme. 'De Oplossing' wijst als het ware de weg die naar 'het Verzamelen' leidt. Zo is het te verklaren dat de teksten op elkaar lijken.
Om het scheiding brengende egoïsme der mensen te overwinnen zijn religieuze krachten nodig. Het gemeenschappelijk vieren der grote offerfeesten en godsdienstige plechtigheden, die tegelijkertijd het onderling verband en de sociale rangorde van familie en staat manifesteerden, was het middel dat de grote heersers aanwendden om de harten in een gemeenschappelijke gevoelsopwelling door heilige muziek en ceremoniële pracht tot het bewustzijn van de gemeenschappelijke oorsprong van alle wezens te brengen, waardoor de scheiding werd overwonnen en de verstarring opgelost. Een tweede middel is het samenwerken aan gemeenschappelijke grote ondernemingen, waardoor het volk een groot doel voor ogen heeft: in de concentratie op dit doel vallen alle scheidingsmuren weg, evenals op een schip dat een grote stroom oversteekt, alle handen moeten meehelpen aan het gemeenschappelijk werk.
Tot zo'n oplossing van de hardheid van het egoïsme is echter slechts hij in staat die zelf vrij is van alle egoïstische bijgedachten en volhardt in zijn rechtvaardigheid en standvastigheid.

Commentaar op de beslissing:

涣,亨。刚来而不穷,柔得位乎外而上同。王假有庙,王乃在中也。利涉大川,乘木有功也。

De Oplossing: Welslagen. Het vaste komt en put zich niet uit. Het weke krijgt buiten een plaats, en die erboven is, harmonieert ermee.
‘De koning nadert zijn tempel.’
De koning is in het midden.
‘Het is bevorderlijk, het grote water over te steken.’
Zich op het hout verlaten schept verdiensten.
 ‘Komen’ duidt op de positie in het binnenste, d.w.z. onderste trigram, terwijl ‘gaan’ betrekking heeft op de positie in het buitenste, d.w.z. bovenste trigram. Het vaste dat komt, is dus de negen op de tweede plaats. Doordat deze lijn de plaats in het centrum van het onderste trigram inneemt, schept zij voor het lichte principe te midden der donkere lijnen een basis waarop het kan werken: een werkzaamheid die onuitputtelijk is als het water (Kan). Het weke, dat buiten een plaats krijgt en met het hogere samenwerkt, is de zes op de vierde plaats, de plaats van de minister. Op de wederkerige betrekkingen tussen de drie lijnen op de vijfde, vierde en tweede plaats berust de werking, die door het hexagram wordt bedoeld.
De ‘koning in het midden’ is de negen op de vijfde plaats. Zijn centrale positie duidt de innerlijke concentratie aan, die hem in staat stelt de uit elkaar strevende elementen bijeen te houden. De tempel is afkomstig van het bovenste kernteken Gen, dat berg en huis betekent. Het hout (Xun) boven het water (Kan) suggereert het oversteken van het grote water.
het Beeld van hexagram de Oplossing Ais:

风行水上,涣;先王以享于帝立庙。

De wind waait over het water: het beeld van de Oplossing.
Zo offerden de oude koningen aan hun Heer
En bouwden zij tempels.
Het water begint in de herfst en de winter te verstarren en tot ijs te bevriezen. Als de milde lentewinden komen, verdwijnt de verstarring weer, en het in ijsschotsen verstrooide verenigt zich weer. Zo is het ook met de geest van het volk. Door hardheid en zelfzucht verstart het hart, en in deze verstarring zondert het zich af van al het andere. Egoïsme en hebzucht isoleren de mensen. Daarom moet een vrome ontroering zich meester maken van hun harten. Ze moeten worden verlost door een huivering van ontzag in het aangezicht van de Eeuwigheid, die hun als in een bliksemflits een intuïtief begrip geeft van de Enige Schepper van alle levende wezens en hen verenigt door de macht der gemeenschapsgevoelens bij de heilige plechtigheid van de aanbidding van het goddelijke.
het kernhexagram:

27. Yi
de Mondhoeken (de Voeding)

R
De basistrigrammen
Een hexagram bevat veel informatie. De meest aan de oppervlakte liggende informatie vinden we als we een hexagram in twee stukjes van elk drie lijnen opdelen; we zien dan de twee zogenaamde ‘trigrammen’ waar het hexagram uit bestaat. Er is een bovenste trigram en een onderste trigram: het bovenste trigram vertelt iets over je omgeving in relatie tot je situatie; deze gaat vaak over alles buiten jou. Het onderste trigram stelt jou voor, de vraagsteller, en vertelt iets over jezelf en je eigen houding. Mocht de vraag over iets of iemand anders gaan, dan is het onderste trigram die ander en het bovenste trigram alles buiten die ander, bijvoorbeeld een beoogde zakenpartner of een doel dat bereikt wil worden. Ook staan de twee trigrammen tot elkaar als oorzaak en gevolg – het onderste trigram is dan de oorzaak, het bovenste het gevolg.
De waarde van de acht trigrammen kan moeilijk onderschat worden. Ze zijn het fundament van de Yijing, en in de huidige indeling van het boek lijkt de volgorde van de hexagrammen dan ook op geheimzinnige wijze bepaald te worden door de trigrammen waaruit de hexagrammen zijn opgebouwd. Samen met de leer van de Vijf Fasen vormen de acht trigrammen de belangrijkste kern van het Chinese gedachtegoed. Ze worden toegepast bij feng shui (de eeuwenoude leer voor de plaatsing van huis en graf), bij verschillende vormen van Chinese astrologie, de traditionele Chinese geneeskunde, en er is zelfs een vorm van verdedigingskunst, Baguazhang, die geheel is afgestemd op de acht trigrammen. Wie zich gaat verdiepen in de Chinese filosofie zal altijd de acht trigrammen en hun associaties tegenkomen. Ze worden gekoppeld aan de acht windrichtingen, aan lichaamsdelen, getallen, landkenmerken, geur, kleur en smaak, kortom, ze vormen een belangrijke bron voor het systematiseren van vele dingen.

Fu Xi 'Earlier Heaven' bagua arrangement

Bovenstaande tekst is afkomstig uit het boek van Harmen Mesker, getiteld de I Tjing stap voor stap. Dit boek vormt een voortreffelijke inleiding tot het gebruik en de interpretatie van de Yijing. Door de afbeelding van het boek aan te klikken kun je het aanschaffen.
☰ De Hemel als bovenste basistrigram:
• Wat het vraagt: neem de leiding in je situatie. Geef sturing aan anderen, zet jezelf doelbewust in om je gekozen doel te bereiken. Focus je op externe factoren die leiding nodig hebben. Maak je intentie en ideeën duidelijk. Treed krachtig en sterk op.
• Wat het laat zien: mannelijke dominantie buiten jou, een wilskrachtige persoon of omgeving, een door ratio gedreven externe factor die wil sturen. Een vaderfiguur.
• Hoe je het uit: Hemel als bovenste trigram kan betekenen dat je plannen wilt uitvoeren; je hebt ideeën en wilt iets opzetten dat erkenning in je omgeving, en wellicht in de maatschappij geeft. Je wilt geestelijke waarden uitdragen in de wereld. Je wilt iets betekenen. In het uiterste geval kan het betekenen dat je drammerig bent, en koppig.

☰ De Hemel als onderste basistrigram:
• Wat het vraagt: vind je innerlijke drijfveer. Focus op je intentie, je motivatie en je doel. Richt je op je innerlijke kracht die alles in beweging zet, de onzichtbare energie die zorgt dat de dingen lo- pen volgens jouw plan. Gebruik je hoofd, je intellect. Wees innerlijk sterk.
• Wat het laat zien: innerlijke kracht, rationaliteit en focus op aspecten in jezelf. Leiding nemen over jezelf, de spiritualiteit ach- ter je handelen.
• Hoe je het uit: een innerlijke kracht die je zelfverzekerd en beslist maakt. Je hebt energie in je, maar voelt niet direct de behoefte daar concreet iets mee te doen. Het is je drijfveer, je motivatie. Je bent je eigen leider, en onafhankelijk van anderen. In het uiterste geval kan het betekenen dat je egoïstisch bent, en een binnenvetter.

☰ De Hemel als bovenste kerntrigram:
er is een drang om als leider op te treden of om de eigen creativiteit te laten zien. Je hebt ideeën die je wilt verwezenlijken, maar ze blijven in de conceptfase.

☰ De Hemel als onderste kerntrigram:
er is een sterke vaderbinding, of binding met het vaderlijke. De inspiratie die je van binnen voelt kan niet benut worden. Je hebt een richting maar geen doel.

☰ De Hemel als omhullend trigram:
Er is een sterke, mannelijke invloed die zijn wil oplegt. De
ratio heeft de overhand. Er wordt meer gedacht in abstracte theorieën waarbij de dagelijkse praktijk niet als leidend wordt gezien. Ideeën zonder concretisering zijn een belemmerende factor.

Bovenstaande tekst is afkomstig uit het boek van Harmen Mesker, getiteld de I Tjing stap voor stap. Dit boek vormt een voortreffelijke inleiding tot het gebruik en de interpretatie van de Yijing. Door de afbeelding van het boek aan te klikken kun je het aanschaffen.


Bovenstaande tekst is afkomstig uit het boek van Harmen Mesker, getiteld de I Tjing stap voor stap. Dit boek vormt een voortreffelijke inleiding tot het gebruik en de interpretatie van de Yijing. Door de afbeelding van het boek aan te klikken kun je het aanschaffen.
het Teken:

de basistrigrammen:
   boven Trigram Xun , het Zachtmoedige, de wind
   beneden Trigram Kan , het Onpeilbare, het water

de kerntrigrammen:
   boven Trigram Gen , het Stilhouden, de berg
   beneden Trigram Zhen , het Opwindende, de donder

de omhullende trigrammen:
   boven Trigram Xun , het Zachtmoedige, de wind
   beneden Trigram Xun , het Zachtmoedige, de wind

De wind, die boven over het water blaast, verstrooit het en lost het op in schuim en damp. Daarin ligt ook de gedachte dat de levensenergie van de mens, wanneer deze zich niet kan uiten (hetgeen door de eigenschap van het benedenste teken als gevaar wordt aangeduid), door de zachtmoedigheid weer verstrooid en opgelost wordt.

De volgorde:
Op de vreugde volgt verspreiding. Daarom is het volgende teken: de Oplossing. Oplossing wil zeggen uit elkaar gaan.

Vermengde tekens:
Ze schaafden stammen uit tot schepen en verhardden hout in het vuur tot roeispanen. Het nut van boten en roeispanen lag in het mogelijk maken van verkeer. Dat ontleenden zij waarschijnlijk aan het hexagram: de Oplossing.
 
Het hexagram heeft een dubbele betekenis: de eerste volgt uit het beeld van de wind, die over het water strijkt, waardoor het openbreken van het ijs en van het verstarde wordt aangeduid; de tweede betekenis is indringing: Xun dringt binnen in Kan, het Onpeilbare, hetgeen verstrooiing, verdeling aangeeft. Tegenover dit uiteendrijvende element komt dan de hereniging als opgave aan de orde; ook deze betekenis ligt in het hexagram opgesloten. Uit het beeld ‘hout boven water’ ontstaat dan de gedachte aan het schip.


het Oordeel:

涣:亨。王假有庙,利涉大川,利贞。

De Oplossing: Welslagen. De koning nadert zijn tempel.
Het is bevorderlijk het grote water over te steken.
Bevorderlijk is standvastigheid.
Dit teken heeft in zijn tekst enige overeenkomst met hexagram 45. Cui 'het Verzamelen'. Daar hebben wij te doen met het bijeenbrengen van wat gescheiden is, zoals het water zich in meren op de aarde verzamelt. Hier gaat het om de verstrooiing en oplossing van het scheiding brengende egoïsme. 'De Oplossing' wijst als het ware de weg die naar 'het Verzamelen' leidt. Zo is het te verklaren dat de teksten op elkaar lijken.
Om het scheiding brengende egoïsme der mensen te overwinnen zijn religieuze krachten nodig. Het gemeenschappelijk vieren der grote offerfeesten en godsdienstige plechtigheden, die tegelijkertijd het onderling verband en de sociale rangorde van familie en staat manifesteerden, was het middel dat de grote heersers aanwendden om de harten in een gemeenschappelijke gevoelsopwelling door heilige muziek en ceremoniële pracht tot het bewustzijn van de gemeenschappelijke oorsprong van alle wezens te brengen, waardoor de scheiding werd overwonnen en de verstarring opgelost. Een tweede middel is het samenwerken aan gemeenschappelijke grote ondernemingen, waardoor het volk een groot doel voor ogen heeft: in de concentratie op dit doel vallen alle scheidingsmuren weg, evenals op een schip dat een grote stroom oversteekt, alle handen moeten meehelpen aan het gemeenschappelijk werk.
Tot zo'n oplossing van de hardheid van het egoïsme is echter slechts hij in staat die zelf vrij is van alle egoïstische bijgedachten en volhardt in zijn rechtvaardigheid en standvastigheid.

Commentaar op de beslissing:

涣,亨。刚来而不穷,柔得位乎外而上同。王假有庙,王乃在中也。利涉大川,乘木有功也。

De Oplossing: Welslagen. Het vaste komt en put zich niet uit. Het weke krijgt buiten een plaats, en die erboven is, harmonieert ermee.
‘De koning nadert zijn tempel.’
De koning is in het midden.
‘Het is bevorderlijk, het grote water over te steken.’
Zich op het hout verlaten schept verdiensten.
 ‘Komen’ duidt op de positie in het binnenste, d.w.z. onderste trigram, terwijl ‘gaan’ betrekking heeft op de positie in het buitenste, d.w.z. bovenste trigram. Het vaste dat komt, is dus de negen op de tweede plaats. Doordat deze lijn de plaats in het centrum van het onderste trigram inneemt, schept zij voor het lichte principe te midden der donkere lijnen een basis waarop het kan werken: een werkzaamheid die onuitputtelijk is als het water (Kan). Het weke, dat buiten een plaats krijgt en met het hogere samenwerkt, is de zes op de vierde plaats, de plaats van de minister. Op de wederkerige betrekkingen tussen de drie lijnen op de vijfde, vierde en tweede plaats berust de werking, die door het hexagram wordt bedoeld.
De ‘koning in het midden’ is de negen op de vijfde plaats. Zijn centrale positie duidt de innerlijke concentratie aan, die hem in staat stelt de uit elkaar strevende elementen bijeen te houden. De tempel is afkomstig van het bovenste kernteken Gen, dat berg en huis betekent. Het hout (Xun) boven het water (Kan) suggereert het oversteken van het grote water.


het Beeld:

风行水上,涣;先王以享于帝立庙。

De wind waait over het water: het beeld van de Oplossing.
Zo offerden de oude koningen aan hun Heer
En bouwden zij tempels.
Het water begint in de herfst en de winter te verstarren en tot ijs te bevriezen. Als de milde lentewinden komen, verdwijnt de verstarring weer, en het in ijsschotsen verstrooide verenigt zich weer. Zo is het ook met de geest van het volk. Door hardheid en zelfzucht verstart het hart, en in deze verstarring zondert het zich af van al het andere. Egoïsme en hebzucht isoleren de mensen. Daarom moet een vrome ontroering zich meester maken van hun harten. Ze moeten worden verlost door een huivering van ontzag in het aangezicht van de Eeuwigheid, die hun als in een bliksemflits een intuïtief begrip geeft van de Enige Schepper van alle levende wezens en hen verenigt door de macht der gemeenschapsgevoelens bij de heilige plechtigheid van de aanbidding van het goddelijke.


de Lijnen:


上九:涣其血,去逖出,无咎。

Bovenaan een negen betekent:

Hij lost zijn bloed op.
Weggaan, zich verre houden,
Naar buiten gaan is zonder blaam.
Het oplossen van het bloed betekent: oplossen wat bloed en wonden zou kunnnen brengen, het gevaar vermijden. Toch wordt hier niet de gedachte uitgesproken dat men alleen voor zichzelf de moeilijkheden tracht te omzeilen, maar veeleer dat men de zijnen redt, hen helpt weg te komen voordat het gevaar er is, zich verre te houden van een reeds aanwezige dreiging en de uitweg te vinden uit een gevaar dat hen reeds in zijn greep heeft. Op deze wijze handelt men juist.


een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
九五:涣汗其大号,涣王居,无咎。

Negen op de vijfde plaats betekent:

Oplossend als zweet zijn zijn luide kreten.
Oplossing! Een koning verwijlt zonder blaam.
In tijden van algemene verdeeldheid en afscheiding is een grote gedachte het organisatiepunt van de genezing. Gelijk een ziekte door het uitbrekende zweet tot een crisis komt, zo is ook in tijden van algehele apathie een grote, suggestieve gedachte een ware verlossing. De mensen hebben iets waar zij zich omheen verzamelen kunnen, een sterke man, die de misverstanden kan oplossen.


een geel blok dat aangeeft dat dit de constituerende heer van het hexagram is
六四:涣其群,元吉。涣有丘,匪夷所思。

Zes op de vierde plaats betekent:

Hij maakt zich los van zijn schare. Verheven heil!
Door verstrooiing volgt opeenhoping.
Dat is iets waaraan gewone mensen niet denken.
Als men aan een opgave werkt die het algemeen welzijn raakt moet men alle privé-vriendschappen buiten beschouwing laten. Alleen wanneer men boven de partijen staat kan men iets belangrijks tot stand brengen. Wie het waagt op deze wijze afstand te doen van het meest nabije zal het verderaf liggende veroveren. Maar men moet een brede kijk hebben op de samenhangen in het leven, zoals alleen buitengewone mensen zich die eigen weten te maken, om dit standpunt te kunnen begrijpen.


六三:涣其躬,无悔。

Zes op de derde plaats betekent:

Hij lost zijn Ik op. Geen berouw.
Het werk kan onder bepaalde omstandigheden zo zwaar worden dat men niet meer aan zichzelf kan denken. Men moet zijn eigen persoon volkomen opzij zetten, alles verstrooien wat het Ik scheidend om zich heen zou willen verzamelen. Alleen wanneer wij afstand weten te doen van onze eigen verlangens krijgen wij de kracht tot het volbrengen van iets groots. Dit standpunt kunnen wij veroveren wanneer wij bij een grote opgave ons doel buiten onszelf hebben.


een geel blok dat aangeeft dat dit de constituerende heer van het hexagram is
九二:涣奔其机,悔亡。

Negen op de tweede plaats betekent:

Bij de oplossing loopt hij op zijn stut toe.
Berouw verdwijnt.
Als men in zichzelf het eerste begin van de vervreemding van anderen, van de mensenhaat en ontstemming ontdekt, moet men trachten die verstarring op te lossen. Men moet zich innerlijk opwekken en haastig naar zijn stut grijpen. Zulk een steun is nooit te vinden in haat, maar altijd in gematigde en rechtvaardige, met welwillendheid gepaarde beoordeling der mensen. Als men deze vrije blik op de mensheid terugkrijgt, en alle zwartgallige wrevel uit zijn hart bant, verdwijnt alle aanleiding tot berouw.


初六:用拯马壮,吉。

In het begin een zes betekent:

Hij verschaft hulp met de kracht van een paard.
Het gaat er hier om, dat - nog vóór de scheiding zich heeft voltrokken - de eerste beginselen ervan reeds in de kiem worden gesmoord; dat de wolken uiteen worden gejaagd nog vóór storm en regen hun intrede hebben gedaan. In zulke tijden, waarin geheime afwijkingen der stemmingen optreden en misverstanden over en weer het gevolg zijn moet men snel en krachtig handelen om misverstanden op te lossen en een einde te maken aan het wederzijdse wantrouwen.