home
mijn Vragenboek
zoek 'n hexagram stel een vraag teken 'n hexagram
wat is de I Tjing? de Tien Vleugels voorwoord van Jung inleiding door Wilhelm US and UK flag over ons
steun onze site
Orakelboek
易經
het Hexagrammenboek

Als je liever handmatig het orakel wilt raadplegen of als je een bepaald hexagram willen nalezen, dan zijn de onderstaande opzoek schema's heel handig.

Orakelmunten

易經
het Hexagrammenboek

Als je liever handmatig het orakel wilt raadplegen of als je een bepaald hexagram willen nalezen, dan zijn de onderstaande opzoek schema's heel handig.


Schema 1,

Selecteer een hexagram middels de trigrammen:


Trigrammemindeling
Trigrammemindeling


Schema 2,

Kies een hexagram uit de onderstaande lijst.
De hexagrammen staan op volgorde van hun rangnummer:

17. Sui

het Navolgen<
het Teken van hexagram het Navolgen Jis:

  Trigram Dui , het Blijmoedige, het meer
  Trigram Zhen , het Opwindende, de donder

Boven is het Blijmoedige, met als karakter de vreugde, beneden het Opwindende, met als karakter de beweging. Vreugde bij de beweging leidt tot navolging. Het Blijmoedige is de jongste dochter, het Opwindende de oudste zoon. Een oudere man stelt zich onder een jong meisje en houdt rekening met haar verlangens. Daardoor beweegt hij haar ertoe hem te volgen.

De volgorde:
Waar geestdrift is, zal deze opwekken tot navolging. Daarom is het volgende teken: het Navolgen.

Vermengde tekens:
Navolging duldt geen oude vooroordelen.

Bijgevoegde oordelen:
De heroën temden het rund en spanden het paard in. Zo konden zware lasten vervoerd en verre streken bereikt worden, hetgeen de wereld ten goede kwam. Dat ontleenden zij waarschijnlijk aan het teken: ‘het Navolgen’.
 
Het hexagram bestaat uit beweging beneden en blijmoedigheid boven. Het teken, dat het Opwindende onder het Blijmoedige toont, suggereert de gedachte aan rust, te meer daar ook de kerntekens Xun, het Zachtmoedige, en Gen, het Stilhouden, in deze richting wijzen. Zo is het temmen van het rund en van het paard te verklaren als een middel tot arbeidsbesparing. Het succes is te verklaren door de inwendige structuur van het hexagram. Het vervoer van zware lasten wordt gesuggereerd door het onderste kernteken: Gen, berg. Het rund, dat deze lasten draagt, is analoog met de aarde (de berg hoort tot de aarde). Het bereiken van verre streken wordt gesuggereerd door het bovenste kernteken Xun, de wind, die overal doordringt. De reiswagen wordt getrokken door het paard, dat evenals de hemel beweeglijk is (de wind hoort tot de hemel).
Dui is de jongste dochter, Zhen de oudste zoon; ook in het hexagram als geheel – evenals bij de beide heren – plaatst het sterke zich onder het zwakke, om navolging te verkrijgen. De beweging van beide trigrammen is eenparig naar boven gericht.het Oordeel bij hexagram het Navolgen Jis:

随:元亨利贞,无咎。

Het Navolgen heeft verheven welslagen.
Bevorderlijk is standvastigheid. Geen blaam.Om te bereiken dat men wordt nagevolgd moet men zich eerst zelf weten aan te passen. Slechts door dienen komt men tot heersen; want slechts op deze wijze krijgt men van de lager geplaatsten de blijde instemming die noodzakelijk is opdat zij navolgen. Wie met list of geweld, door samenzwering of partijvorming navolging wil afdwingen stoot altijd op weerstand die het bereidwillig navolgen in de weg staat. Blijmoedige beweging kan echter ook verkeerde gevolgen hebben. Daarom wordt er als voorwaarde aan toegevoegd: 'Bevorderlijk is standvastigheid', dat wil zeggen volharding in het goede en 'Geen blaam'. Evenals men zelf alleen op deze voorwaarde navolging mag verlangen mag men anderen ook slechts op deze voorwaarde volgen, wil men geen schade lijden.
Het denkbeeld van navolging onder aanpassing aan dat wat de tijd verlangt is groot en belangrijk, daarom luidt ook het bijgevoegde oordeel zo gunstig.

Commentaar op de Beslissing:

随,刚来而下柔,动而说,随。大亨贞,无咎,而天下随时,随时之义大矣哉!

Het navolgen. Het vaste komt en stelt zich onder het weke. Beweging en blijmoedigheid: het navolgen. Groot succes en standvastigheid zonder blaam; zo vindt men navolging bij de hele wereld. Groot voorwaar is de zin van de tijd van het navolgen.
 


Eerst wordt uit de structuur en de eigenschappen van het hexagram de naam verklaard. Het vaste dat komt (d.w.z. van boven naar beneden gericht is en zich onder het weke plaatst), is enerzijds Zhen, dat zich onder Dui plaatst, anderzijds het tweetal heren van het hexagram op de eerste en vijfde plaats, die zich beide onder zwakke lijnen plaatsen.
Zhen heeft als eigenschap de beweging, Dui de blijmoedigheid. Bij een beweging, die met blijmoedigheid verbonden is, sluiten zich licht volgelingen aan. In de verklaring van de woorden van de tekst wordt eveneens het principe uitgesproken, dat men eerst zelf op de juiste wijze moet volgen, voordat men op zijn beurt navolging vindt.het Beeld van hexagram het Navolgen Jis:

泽中有雷,随;君子以向晦入宴息。

Binnen in het meer is de donder: het beeld van het Navolgen.
Zo keert de edele tegen de tijd der avondschemering
Naar huis terug voor ontspanning en rust.In de herfst trekt de elektriciteit zich weer in de aarde terug en rust. De donder in het midden van het meer is als beeld genomen; niet de donder in beweging, maar de donder van de winterrust. Navolging volgt uit dit beeld in de zin van aanpassing aan de eisen van de tijd. De donder in het midden van het meer wijst op tijden van duisternis en rust. Zo gunt zich de edele, nadat hij overdag onvermoeid bezig is geweest, gedurende de nacht rust en verkwikking. Elke situatie wordt eerst dan goed, wanneer men er zich aan vermag aan te passen en zich niet afmat door verkeerd verzet.上六:拘系之,乃从维之。王用亨于西山。
拘系之,上穷也。

Bovenaan een zes betekent:

Hij vindt hechte aanhankelijkheid
En wordt daar zelfs nog door gebonden.
De koning stelt hem voor aan de Westelijke Berg.Het gaat hier om een man die persoonlijk reeds met het wereldse gewoel heeft afgerekend, een verheven wijze. Maar hij ontmoet een volgeling die hem begrijpt en hem niet laat gaan. Hij keert dus in de wereld terug om de ander bij zijn werk te helpen en zo ontstaat een verbintenis die tot over dit leven reikt. De gelijkenis is gekozen uit de geschiedenis van de Tsjow-dynastie. Deze dynastie eerde verdienstelijke helpers door hun een plaats te geven in de tempel van de voorvaderen van de heersersfamilie op de Westelijke Berg. Daardoor werd zulk een man opgenomen in de lotskring van het heersershuis.
een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
九五:孚于嘉,吉。
孚于嘉,吉;位正中也。

Negen op de vijfde plaats betekent:

Waarachtig is het goede. Heil!Ieder mens moet een ideaal voor ogen hebben, dat hem als leidstar dient. Wie het schone en goede met volle overtuiging navolgt kan zich door dit woord gesterkt voelen.
九四:随有获,贞凶。有孚在道,以明,何咎。
随有获,其义凶也。有孚在道,明功也。

Negen op de vierde plaats betekent:

Het navolgen heeft resultaat.
Standvastigheid brengt onheil.
In waarachtigheid de weg bewandelen brengt klaarheid.
Hoe zou dat een smet kunnen zijn?Wanneer men een zekere invloed bezit verwerft men zich vaak een zekere aanhang door minzaam te zijn jegens lager geplaatsten. Zulke volgelingen menen het echter niet eerlijk. Ze zoeken hun persoonlijk voordeel en trachten zich door vleierijen en onderdanigheid onmisbaar te maken. Als men zich zó aan dergelijke partijgangers went dat men niet meer buiten hen kan brengt dat onheil. Slechts wanneer men geheel vrij is van zelfzucht en met volle overtuiging slechts bedacht is op het objectieve, het rechtvaardige, krijgt men de klare blik om zulke mensen te doorzien en wordt men vrij van smetten.
六三:系丈夫,失小子。随有求得,利居贞。
系丈夫,志舍下也。

Zes op de derde plaats betekent:

Hangt men de sterke man aan,
Dan verliest men de kleine knaap.
Door na te volgen vindt men wat men zoekt.
Bevorderlijk is het standvastig te blijven.Als men de juiste aansluiting bij mensen van betekenis heeft gevonden, dan is daarmee uiteraard een verlies verbonden: men moet zich distantiëren van het lagere, oppervlakkige. Toch zal men zich innerlijk bevredigd voelen doordat men vindt wat men zoekt en nodig heeft voor de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid. Men behoeft alleen maar standvastig te blijven. Men moet weten wat men wil en zich niet van de wijs laten brengen door verlangens van het ogenblik.
六二:系小子,失丈夫。
系小子,弗兼与也。

Zes op de tweede plaats betekent:

Hecht men zich aan de kleine knaap,
Dan verliest men de sterke man.Bij vriendschap en intieme verhoudingen moet men voorzichtig zijn met zijn keus. Het gezelschap dat men zich kiest, is òf goed òf slecht. Men kan niet allebei hebben. Wie zich vergooit aan onwaardigen, verliest aansluiting aan mensen die een geestelijke waarde hebben en in staat zijn iemand vooruit te helpen in het goede.
een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
初九:官有渝,贞吉。出门交有功。
官有渝,从正吉也。出门交有功,不失也。

In het begin een negen betekent:

Het toonaangevende verandert.
Standvastigheid brengt heil.
De deur uitgaan en met mensen verkeren brengt tot werken.Er zijn uitzonderingstoestanden, waarin de verhouding tussen leider en geleide verandert. Het ligt in de lijn van aanpassing en navolging dat men, wanneer men anderen wil leiden, toegankelijk blijft voor en zich laat beïnvloeden door de meningen der ondergeschikten. Wel moet men daarbij vaste principes hebben, zodat men niet onzeker wordt als het alleen maar om voorbijgaande meningen gaat. Heeft men eenmaal besloten zich voor de meningen van anderen open te stellen, dan moet men niet uitsluitend samenblijven met gelijkgezinden en partijgenoten; men moet de deur uitgaan en met mensen van allerlei slag, hetzij vriend, hetzij vijand, verkeren. Slechts daardoor brengt men iets tot stand.
het Teken van hexagram het Navolgen Jis:

   boven Trigram Dui , het Blijmoedige, het meer
   beneden Trigram Zhen , het Opwindende, de donder

Boven is het Blijmoedige, met als karakter de vreugde, beneden het Opwindende, met als karakter de beweging. Vreugde bij de beweging leidt tot navolging. Het Blijmoedige is de jongste dochter, het Opwindende de oudste zoon. Een oudere man stelt zich onder een jong meisje en houdt rekening met haar verlangens. Daardoor beweegt hij haar ertoe hem te volgen.

De volgorde:
Waar geestdrift is, zal deze opwekken tot navolging. Daarom is het volgende teken: het Navolgen.

Vermengde tekens:
Navolging duldt geen oude vooroordelen.

Bijgevoegde oordelen:
De heroën temden het rund en spanden het paard in. Zo konden zware lasten vervoerd en verre streken bereikt worden, hetgeen de wereld ten goede kwam. Dat ontleenden zij waarschijnlijk aan het teken: ‘het Navolgen’.
 
Het hexagram bestaat uit beweging beneden en blijmoedigheid boven. Het teken, dat het Opwindende onder het Blijmoedige toont, suggereert de gedachte aan rust, te meer daar ook de kerntekens Xun, het Zachtmoedige, en Gen, het Stilhouden, in deze richting wijzen. Zo is het temmen van het rund en van het paard te verklaren als een middel tot arbeidsbesparing. Het succes is te verklaren door de inwendige structuur van het hexagram. Het vervoer van zware lasten wordt gesuggereerd door het onderste kernteken: Gen, berg. Het rund, dat deze lasten draagt, is analoog met de aarde (de berg hoort tot de aarde). Het bereiken van verre streken wordt gesuggereerd door het bovenste kernteken Xun, de wind, die overal doordringt. De reiswagen wordt getrokken door het paard, dat evenals de hemel beweeglijk is (de wind hoort tot de hemel).
Dui is de jongste dochter, Zhen de oudste zoon; ook in het hexagram als geheel – evenals bij de beide heren – plaatst het sterke zich onder het zwakke, om navolging te verkrijgen. De beweging van beide trigrammen is eenparig naar boven gericht.
het Oordeel bij hexagram het Navolgen Jis:

随:元亨利贞,无咎。

Het Navolgen heeft verheven welslagen.
Bevorderlijk is standvastigheid. Geen blaam.Om te bereiken dat men wordt nagevolgd moet men zich eerst zelf weten aan te passen. Slechts door dienen komt men tot heersen; want slechts op deze wijze krijgt men van de lager geplaatsten de blijde instemming die noodzakelijk is opdat zij navolgen. Wie met list of geweld, door samenzwering of partijvorming navolging wil afdwingen stoot altijd op weerstand die het bereidwillig navolgen in de weg staat. Blijmoedige beweging kan echter ook verkeerde gevolgen hebben. Daarom wordt er als voorwaarde aan toegevoegd: 'Bevorderlijk is standvastigheid', dat wil zeggen volharding in het goede en 'Geen blaam'. Evenals men zelf alleen op deze voorwaarde navolging mag verlangen mag men anderen ook slechts op deze voorwaarde volgen, wil men geen schade lijden.
Het denkbeeld van navolging onder aanpassing aan dat wat de tijd verlangt is groot en belangrijk, daarom luidt ook het bijgevoegde oordeel zo gunstig.

Commentaar op de Beslissing:

随,刚来而下柔,动而说,随。大亨贞,无咎,而天下随时,随时之义大矣哉!

Het navolgen. Het vaste komt en stelt zich onder het weke. Beweging en blijmoedigheid: het navolgen. Groot succes en standvastigheid zonder blaam; zo vindt men navolging bij de hele wereld. Groot voorwaar is de zin van de tijd van het navolgen.
 


Eerst wordt uit de structuur en de eigenschappen van het hexagram de naam verklaard. Het vaste dat komt (d.w.z. van boven naar beneden gericht is en zich onder het weke plaatst), is enerzijds Zhen, dat zich onder Dui plaatst, anderzijds het tweetal heren van het hexagram op de eerste en vijfde plaats, die zich beide onder zwakke lijnen plaatsen.
Zhen heeft als eigenschap de beweging, Dui de blijmoedigheid. Bij een beweging, die met blijmoedigheid verbonden is, sluiten zich licht volgelingen aan. In de verklaring van de woorden van de tekst wordt eveneens het principe uitgesproken, dat men eerst zelf op de juiste wijze moet volgen, voordat men op zijn beurt navolging vindt.
het Beeld van hexagram het Navolgen Jis:

泽中有雷,随;君子以向晦入宴息。

Binnen in het meer is de donder: het beeld van het Navolgen.
Zo keert de edele tegen de tijd der avondschemering
Naar huis terug voor ontspanning en rust.In de herfst trekt de elektriciteit zich weer in de aarde terug en rust. De donder in het midden van het meer is als beeld genomen; niet de donder in beweging, maar de donder van de winterrust. Navolging volgt uit dit beeld in de zin van aanpassing aan de eisen van de tijd. De donder in het midden van het meer wijst op tijden van duisternis en rust. Zo gunt zich de edele, nadat hij overdag onvermoeid bezig is geweest, gedurende de nacht rust en verkwikking. Elke situatie wordt eerst dan goed, wanneer men er zich aan vermag aan te passen en zich niet afmat door verkeerd verzet.
het kernhexagram:

53. Jian
de Ontwikkeling (Geleidelijke Vooruitgang)

D
上六:拘系之,乃从维之。王用亨于西山。
拘系之,上穷也。

Bovenaan een zes betekent:

Hij vindt hechte aanhankelijkheid
En wordt daar zelfs nog door gebonden.
De koning stelt hem voor aan de Westelijke Berg.Het gaat hier om een man die persoonlijk reeds met het wereldse gewoel heeft afgerekend, een verheven wijze. Maar hij ontmoet een volgeling die hem begrijpt en hem niet laat gaan. Hij keert dus in de wereld terug om de ander bij zijn werk te helpen en zo ontstaat een verbintenis die tot over dit leven reikt. De gelijkenis is gekozen uit de geschiedenis van de Tsjow-dynastie. Deze dynastie eerde verdienstelijke helpers door hun een plaats te geven in de tempel van de voorvaderen van de heersersfamilie op de Westelijke Berg. Daardoor werd zulk een man opgenomen in de lotskring van het heersershuis.


een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
九五:孚于嘉,吉。
孚于嘉,吉;位正中也。

Negen op de vijfde plaats betekent:

Waarachtig is het goede. Heil!Ieder mens moet een ideaal voor ogen hebben, dat hem als leidstar dient. Wie het schone en goede met volle overtuiging navolgt kan zich door dit woord gesterkt voelen.


九四:随有获,贞凶。有孚在道,以明,何咎。
随有获,其义凶也。有孚在道,明功也。

Negen op de vierde plaats betekent:

Het navolgen heeft resultaat.
Standvastigheid brengt onheil.
In waarachtigheid de weg bewandelen brengt klaarheid.
Hoe zou dat een smet kunnen zijn?Wanneer men een zekere invloed bezit verwerft men zich vaak een zekere aanhang door minzaam te zijn jegens lager geplaatsten. Zulke volgelingen menen het echter niet eerlijk. Ze zoeken hun persoonlijk voordeel en trachten zich door vleierijen en onderdanigheid onmisbaar te maken. Als men zich zó aan dergelijke partijgangers went dat men niet meer buiten hen kan brengt dat onheil. Slechts wanneer men geheel vrij is van zelfzucht en met volle overtuiging slechts bedacht is op het objectieve, het rechtvaardige, krijgt men de klare blik om zulke mensen te doorzien en wordt men vrij van smetten.


六三:系丈夫,失小子。随有求得,利居贞。
系丈夫,志舍下也。

Zes op de derde plaats betekent:

Hangt men de sterke man aan,
Dan verliest men de kleine knaap.
Door na te volgen vindt men wat men zoekt.
Bevorderlijk is het standvastig te blijven.Als men de juiste aansluiting bij mensen van betekenis heeft gevonden, dan is daarmee uiteraard een verlies verbonden: men moet zich distantiëren van het lagere, oppervlakkige. Toch zal men zich innerlijk bevredigd voelen doordat men vindt wat men zoekt en nodig heeft voor de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid. Men behoeft alleen maar standvastig te blijven. Men moet weten wat men wil en zich niet van de wijs laten brengen door verlangens van het ogenblik.


六二:系小子,失丈夫。
系小子,弗兼与也。

Zes op de tweede plaats betekent:

Hecht men zich aan de kleine knaap,
Dan verliest men de sterke man.Bij vriendschap en intieme verhoudingen moet men voorzichtig zijn met zijn keus. Het gezelschap dat men zich kiest, is òf goed òf slecht. Men kan niet allebei hebben. Wie zich vergooit aan onwaardigen, verliest aansluiting aan mensen die een geestelijke waarde hebben en in staat zijn iemand vooruit te helpen in het goede.


een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
初九:官有渝,贞吉。出门交有功。
官有渝,从正吉也。出门交有功,不失也。

In het begin een negen betekent:

Het toonaangevende verandert.
Standvastigheid brengt heil.
De deur uitgaan en met mensen verkeren brengt tot werken.Er zijn uitzonderingstoestanden, waarin de verhouding tussen leider en geleide verandert. Het ligt in de lijn van aanpassing en navolging dat men, wanneer men anderen wil leiden, toegankelijk blijft voor en zich laat beïnvloeden door de meningen der ondergeschikten. Wel moet men daarbij vaste principes hebben, zodat men niet onzeker wordt als het alleen maar om voorbijgaande meningen gaat. Heeft men eenmaal besloten zich voor de meningen van anderen open te stellen, dan moet men niet uitsluitend samenblijven met gelijkgezinden en partijgenoten; men moet de deur uitgaan en met mensen van allerlei slag, hetzij vriend, hetzij vijand, verkeren. Slechts daardoor brengt men iets tot stand.