home
mijn Vragenboek
zoek 'n hexagram stel een vraag teken 'n hexagram
wat is de Yijing? de Tien Vleugels voorwoord van Jung inleiding door Wilhelm US and UK flag over ons
steun onze site
Orakelboek
易經
het Hexagrammenboek

Als je liever handmatig het orakel wilt raadplegen of als je een bepaald hexagram willen nalezen, dan zijn de onderstaande opzoek schema's heel handig.

Orakelmunten

易經
het Hexagrammenboek

Als je liever handmatig het orakel wilt raadplegen of als je een bepaald hexagram willen nalezen, dan zijn de onderstaande opzoek schema's heel handig.


Schema 1,

Selecteer een hexagram middels de trigrammen:


Trigrammemindeling
Trigrammemindeling


Schema 2,

Kies een hexagram uit de onderstaande lijst.
De hexagrammen staan op volgorde van hun rangnummer:

17. Sui

het Navolgen<
上六:拘系之,乃从维之。王用亨于西山。

Bovenaan een zes betekent:

Hij vindt hechte aanhankelijkheid
En wordt daar zelfs nog door gebonden.
De koning stelt hem voor aan de Westelijke Berg.Het gaat hier om een man die persoonlijk reeds met het wereldse gewoel heeft afgerekend, een verheven wijze. Maar hij ontmoet een volgeling die hem begrijpt en hem niet laat gaan. Hij keert dus in de wereld terug om de ander bij zijn werk te helpen en zo ontstaat een verbintenis die tot over dit leven reikt. De gelijkenis is gekozen uit de geschiedenis van de Tsjow-dynastie. Deze dynastie eerde verdienstelijke helpers door hun een plaats te geven in de tempel van de voorvaderen van de heersersfamilie op de Westelijke Berg. Daardoor werd zulk een man opgenomen in de lotskring van het heersershuis.
een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
九五:孚于嘉,吉。

Negen op de vijfde plaats betekent:

Waarachtig is het goede. Heil!Ieder mens moet een ideaal voor ogen hebben, dat hem als leidstar dient. Wie het schone en goede met volle overtuiging navolgt kan zich door dit woord gesterkt voelen.
九四:随有获,贞凶。有孚在道,以明,何咎。

Negen op de vierde plaats betekent:

Het navolgen heeft resultaat.
Standvastigheid brengt onheil.
In waarachtigheid de weg bewandelen brengt klaarheid.
Hoe zou dat een smet kunnen zijn?Wanneer men een zekere invloed bezit verwerft men zich vaak een zekere aanhang door minzaam te zijn jegens lager geplaatsten. Zulke volgelingen menen het echter niet eerlijk. Ze zoeken hun persoonlijk voordeel en trachten zich door vleierijen en onderdanigheid onmisbaar te maken. Als men zich zó aan dergelijke partijgangers went dat men niet meer buiten hen kan brengt dat onheil. Slechts wanneer men geheel vrij is van zelfzucht en met volle overtuiging slechts bedacht is op het objectieve, het rechtvaardige, krijgt men de klare blik om zulke mensen te doorzien en wordt men vrij van smetten.
六三:系丈夫,失小子。随有求得,利居贞。

Zes op de derde plaats betekent:

Hangt men de sterke man aan,
Dan verliest men de kleine knaap.
Door na te volgen vindt men wat men zoekt.
Bevorderlijk is het standvastig te blijven.Als men de juiste aansluiting bij mensen van betekenis heeft gevonden, dan is daarmee uiteraard een verlies verbonden: men moet zich distantiëren van het lagere, oppervlakkige. Toch zal men zich innerlijk bevredigd voelen doordat men vindt wat men zoekt en nodig heeft voor de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid. Men behoeft alleen maar standvastig te blijven. Men moet weten wat men wil en zich niet van de wijs laten brengen door verlangens van het ogenblik.
六二:系小子,失丈夫。

Zes op de tweede plaats betekent:

Hecht men zich aan de kleine knaap,
Dan verliest men de sterke man.Bij vriendschap en intieme verhoudingen moet men voorzichtig zijn met zijn keus. Het gezelschap dat men zich kiest, is òf goed òf slecht. Men kan niet allebei hebben. Wie zich vergooit aan onwaardigen, verliest aansluiting aan mensen die een geestelijke waarde hebben en in staat zijn iemand vooruit te helpen in het goede.
een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
初九:官有渝,贞吉。出门交有功。

In het begin een negen betekent:

Het toonaangevende verandert.
Standvastigheid brengt heil.
De deur uitgaan en met mensen verkeren brengt tot werken.Er zijn uitzonderingstoestanden, waarin de verhouding tussen leider en geleide verandert. Het ligt in de lijn van aanpassing en navolging dat men, wanneer men anderen wil leiden, toegankelijk blijft voor en zich laat beïnvloeden door de meningen der ondergeschikten. Wel moet men daarbij vaste principes hebben, zodat men niet onzeker wordt als het alleen maar om voorbijgaande meningen gaat. Heeft men eenmaal besloten zich voor de meningen van anderen open te stellen, dan moet men niet uitsluitend samenblijven met gelijkgezinden en partijgenoten; men moet de deur uitgaan en met mensen van allerlei slag, hetzij vriend, hetzij vijand, verkeren. Slechts daardoor brengt men iets tot stand.
het Teken van hexagram het Navolgen Jis:

de basistrigrammen:
   boven Trigram Dui , het Blijmoedige, het meer
   beneden Trigram Zhen , het Opwindende, de donder

de kerntrigrammen:
   boven Trigram Xun , het Zachtmoedige, de wind
   beneden Trigram Gen , het Stilhouden, de berg

de omhullende trigrammen:
   boven Trigram Dui , het Blijmoedige, het meer
   beneden Trigram Zhen , het Opwindende, de donder

Boven is het Blijmoedige, met als karakter de vreugde, beneden het Opwindende, met als karakter de beweging. Vreugde bij de beweging leidt tot navolging. Het Blijmoedige is de jongste dochter, het Opwindende de oudste zoon. Een oudere man stelt zich onder een jong meisje en houdt rekening met haar verlangens. Daardoor beweegt hij haar ertoe hem te volgen.

De volgorde:
Waar geestdrift is, zal deze opwekken tot navolging. Daarom is het volgende teken: het Navolgen.

Vermengde tekens:
Navolging duldt geen oude vooroordelen.

Bijgevoegde oordelen:
De heroën temden het rund en spanden het paard in. Zo konden zware lasten vervoerd en verre streken bereikt worden, hetgeen de wereld ten goede kwam. Dat ontleenden zij waarschijnlijk aan het teken: ‘het Navolgen’.
 
Het hexagram bestaat uit beweging beneden en blijmoedigheid boven. Het teken, dat het Opwindende onder het Blijmoedige toont, suggereert de gedachte aan rust, te meer daar ook de kerntekens Xun, het Zachtmoedige, en Gen, het Stilhouden, in deze richting wijzen. Zo is het temmen van het rund en van het paard te verklaren als een middel tot arbeidsbesparing. Het succes is te verklaren door de inwendige structuur van het hexagram. Het vervoer van zware lasten wordt gesuggereerd door het onderste kernteken: Gen, berg. Het rund, dat deze lasten draagt, is analoog met de aarde (de berg hoort tot de aarde). Het bereiken van verre streken wordt gesuggereerd door het bovenste kernteken Xun, de wind, die overal doordringt. De reiswagen wordt getrokken door het paard, dat evenals de hemel beweeglijk is (de wind hoort tot de hemel).
Dui is de jongste dochter, Zhen de oudste zoon; ook in het hexagram als geheel – evenals bij de beide heren – plaatst het sterke zich onder het zwakke, om navolging te verkrijgen. De beweging van beide trigrammen is eenparig naar boven gericht.
het Oordeel bij hexagram het Navolgen Jis:

随:元亨利贞,无咎。

Het Navolgen heeft verheven welslagen.
Bevorderlijk is standvastigheid. Geen blaam.Om te bereiken dat men wordt nagevolgd moet men zich eerst zelf weten aan te passen. Slechts door dienen komt men tot heersen; want slechts op deze wijze krijgt men van de lager geplaatsten de blijde instemming die noodzakelijk is opdat zij navolgen. Wie met list of geweld, door samenzwering of partijvorming navolging wil afdwingen stoot altijd op weerstand die het bereidwillig navolgen in de weg staat. Blijmoedige beweging kan echter ook verkeerde gevolgen hebben. Daarom wordt er als voorwaarde aan toegevoegd: 'Bevorderlijk is standvastigheid', dat wil zeggen volharding in het goede en 'Geen blaam'. Evenals men zelf alleen op deze voorwaarde navolging mag verlangen mag men anderen ook slechts op deze voorwaarde volgen, wil men geen schade lijden.
Het denkbeeld van navolging onder aanpassing aan dat wat de tijd verlangt is groot en belangrijk, daarom luidt ook het bijgevoegde oordeel zo gunstig.

Commentaar op de Beslissing:

随,刚来而下柔,动而说,随。大亨贞,无咎,而天下随时,随时之义大矣哉!

Het navolgen. Het vaste komt en stelt zich onder het weke. Beweging en blijmoedigheid: het navolgen. Groot succes en standvastigheid zonder blaam; zo vindt men navolging bij de hele wereld. Groot voorwaar is de zin van de tijd van het navolgen.
 


Eerst wordt uit de structuur en de eigenschappen van het hexagram de naam verklaard. Het vaste dat komt (d.w.z. van boven naar beneden gericht is en zich onder het weke plaatst), is enerzijds Zhen, dat zich onder Dui plaatst, anderzijds het tweetal heren van het hexagram op de eerste en vijfde plaats, die zich beide onder zwakke lijnen plaatsen.
Zhen heeft als eigenschap de beweging, Dui de blijmoedigheid. Bij een beweging, die met blijmoedigheid verbonden is, sluiten zich licht volgelingen aan. In de verklaring van de woorden van de tekst wordt eveneens het principe uitgesproken, dat men eerst zelf op de juiste wijze moet volgen, voordat men op zijn beurt navolging vindt.
het Beeld van hexagram het Navolgen Jis:

泽中有雷,随;君子以向晦入宴息。

Binnen in het meer is de donder: het beeld van het Navolgen.
Zo keert de edele tegen de tijd der avondschemering
Naar huis terug voor ontspanning en rust.In de herfst trekt de elektriciteit zich weer in de aarde terug en rust. De donder in het midden van het meer is als beeld genomen; niet de donder in beweging, maar de donder van de winterrust. Navolging volgt uit dit beeld in de zin van aanpassing aan de eisen van de tijd. De donder in het midden van het meer wijst op tijden van duisternis en rust. Zo gunt zich de edele, nadat hij overdag onvermoeid bezig is geweest, gedurende de nacht rust en verkwikking. Elke situatie wordt eerst dan goed, wanneer men er zich aan vermag aan te passen en zich niet afmat door verkeerd verzet.
het kernhexagram:

53. Jian
de Ontwikkeling (Geleidelijke Vooruitgang)

D
De basistrigrammen
Een hexagram bevat veel informatie. De meest aan de oppervlakte liggende informatie vinden we als we een hexagram in twee stukjes van elk drie lijnen opdelen; we zien dan de twee zogenaamde ‘trigrammen’ waar het hexagram uit bestaat. Er is een bovenste trigram en een onderste trigram: het bovenste trigram vertelt iets over je omgeving in relatie tot je situatie; deze gaat vaak over alles buiten jou. Het onderste trigram stelt jou voor, de vraagsteller, en vertelt iets over jezelf en je eigen houding. Mocht de vraag over iets of iemand anders gaan, dan is het onderste trigram die ander en het bovenste trigram alles buiten die ander, bijvoorbeeld een beoogde zakenpartner of een doel dat bereikt wil worden. Ook staan de twee trigrammen tot elkaar als oorzaak en gevolg – het onderste trigram is dan de oorzaak, het bovenste het gevolg.
De waarde van de acht trigrammen kan moeilijk onderschat worden. Ze zijn het fundament van de Yijing, en in de huidige indeling van het boek lijkt de volgorde van de hexagrammen dan ook op geheimzinnige wijze bepaald te worden door de trigrammen waaruit de hexagrammen zijn opgebouwd. Samen met de leer van de Vijf Fasen vormen de acht trigrammen de belangrijkste kern van het Chinese gedachtegoed. Ze worden toegepast bij feng shui (de eeuwenoude leer voor de plaatsing van huis en graf), bij verschillende vormen van Chinese astrologie, de traditionele Chinese geneeskunde, en er is zelfs een vorm van verdedigingskunst, Baguazhang, die geheel is afgestemd op de acht trigrammen. Wie zich gaat verdiepen in de Chinese filosofie zal altijd de acht trigrammen en hun associaties tegenkomen. Ze worden gekoppeld aan de acht windrichtingen, aan lichaamsdelen, getallen, landkenmerken, geur, kleur en smaak, kortom, ze vormen een belangrijke bron voor het systematiseren van vele dingen.

Fu Xi 'Earlier Heaven' bagua arrangement

Bovenstaande tekst is afkomstig uit het boek van Harmen Mesker, getiteld de I Tjing stap voor stap. Dit boek vormt een voortreffelijke inleiding tot het gebruik en de interpretatie van de Yijing. Door de afbeelding van het boek aan te klikken kun je het aanschaffen.
☰ De Hemel als bovenste basistrigram:
• Wat het vraagt: neem de leiding in je situatie. Geef sturing aan anderen, zet jezelf doelbewust in om je gekozen doel te bereiken. Focus je op externe factoren die leiding nodig hebben. Maak je intentie en ideeën duidelijk. Treed krachtig en sterk op.
• Wat het laat zien: mannelijke dominantie buiten jou, een wilskrachtige persoon of omgeving, een door ratio gedreven externe factor die wil sturen. Een vaderfiguur.
• Hoe je het uit: Hemel als bovenste trigram kan betekenen dat je plannen wilt uitvoeren; je hebt ideeën en wilt iets opzetten dat erkenning in je omgeving, en wellicht in de maatschappij geeft. Je wilt geestelijke waarden uitdragen in de wereld. Je wilt iets betekenen. In het uiterste geval kan het betekenen dat je drammerig bent, en koppig.

☰ De Hemel als onderste basistrigram:
• Wat het vraagt: vind je innerlijke drijfveer. Focus op je intentie, je motivatie en je doel. Richt je op je innerlijke kracht die alles in beweging zet, de onzichtbare energie die zorgt dat de dingen lo- pen volgens jouw plan. Gebruik je hoofd, je intellect. Wees innerlijk sterk.
• Wat het laat zien: innerlijke kracht, rationaliteit en focus op aspecten in jezelf. Leiding nemen over jezelf, de spiritualiteit ach- ter je handelen.
• Hoe je het uit: een innerlijke kracht die je zelfverzekerd en beslist maakt. Je hebt energie in je, maar voelt niet direct de behoefte daar concreet iets mee te doen. Het is je drijfveer, je motivatie. Je bent je eigen leider, en onafhankelijk van anderen. In het uiterste geval kan het betekenen dat je egoïstisch bent, en een binnenvetter.

☰ De Hemel als bovenste kerntrigram:
er is een drang om als leider op te treden of om de eigen creativiteit te laten zien. Je hebt ideeën die je wilt verwezenlijken, maar ze blijven in de conceptfase.

☰ De Hemel als onderste kerntrigram:
er is een sterke vaderbinding, of binding met het vaderlijke. De inspiratie die je van binnen voelt kan niet benut worden. Je hebt een richting maar geen doel.

☰ De Hemel als omhullend trigram:
Er is een sterke, mannelijke invloed die zijn wil oplegt. De
ratio heeft de overhand. Er wordt meer gedacht in abstracte theorieën waarbij de dagelijkse praktijk niet als leidend wordt gezien. Ideeën zonder concretisering zijn een belemmerende factor.

Bovenstaande tekst is afkomstig uit het boek van Harmen Mesker, getiteld de I Tjing stap voor stap. Dit boek vormt een voortreffelijke inleiding tot het gebruik en de interpretatie van de Yijing. Door de afbeelding van het boek aan te klikken kun je het aanschaffen.


Bovenstaande tekst is afkomstig uit het boek van Harmen Mesker, getiteld de I Tjing stap voor stap. Dit boek vormt een voortreffelijke inleiding tot het gebruik en de interpretatie van de Yijing. Door de afbeelding van het boek aan te klikken kun je het aanschaffen.
het Teken:

de basistrigrammen:
   boven Trigram Dui , het Blijmoedige, het meer
   beneden Trigram Zhen , het Opwindende, de donder

de kerntrigrammen:
   boven Trigram Xun , het Zachtmoedige, de wind
   beneden Trigram Gen , het Stilhouden, de berg

de omhullende trigrammen:
   boven Trigram Dui , het Blijmoedige, het meer
   beneden Trigram Zhen , het Opwindende, de donder

Boven is het Blijmoedige, met als karakter de vreugde, beneden het Opwindende, met als karakter de beweging. Vreugde bij de beweging leidt tot navolging. Het Blijmoedige is de jongste dochter, het Opwindende de oudste zoon. Een oudere man stelt zich onder een jong meisje en houdt rekening met haar verlangens. Daardoor beweegt hij haar ertoe hem te volgen.

De volgorde:
Waar geestdrift is, zal deze opwekken tot navolging. Daarom is het volgende teken: het Navolgen.

Vermengde tekens:
Navolging duldt geen oude vooroordelen.

Bijgevoegde oordelen:
De heroën temden het rund en spanden het paard in. Zo konden zware lasten vervoerd en verre streken bereikt worden, hetgeen de wereld ten goede kwam. Dat ontleenden zij waarschijnlijk aan het teken: ‘het Navolgen’.
 
Het hexagram bestaat uit beweging beneden en blijmoedigheid boven. Het teken, dat het Opwindende onder het Blijmoedige toont, suggereert de gedachte aan rust, te meer daar ook de kerntekens Xun, het Zachtmoedige, en Gen, het Stilhouden, in deze richting wijzen. Zo is het temmen van het rund en van het paard te verklaren als een middel tot arbeidsbesparing. Het succes is te verklaren door de inwendige structuur van het hexagram. Het vervoer van zware lasten wordt gesuggereerd door het onderste kernteken: Gen, berg. Het rund, dat deze lasten draagt, is analoog met de aarde (de berg hoort tot de aarde). Het bereiken van verre streken wordt gesuggereerd door het bovenste kernteken Xun, de wind, die overal doordringt. De reiswagen wordt getrokken door het paard, dat evenals de hemel beweeglijk is (de wind hoort tot de hemel).
Dui is de jongste dochter, Zhen de oudste zoon; ook in het hexagram als geheel – evenals bij de beide heren – plaatst het sterke zich onder het zwakke, om navolging te verkrijgen. De beweging van beide trigrammen is eenparig naar boven gericht.


het Oordeel:

随:元亨利贞,无咎。

Het Navolgen heeft verheven welslagen.
Bevorderlijk is standvastigheid. Geen blaam.Om te bereiken dat men wordt nagevolgd moet men zich eerst zelf weten aan te passen. Slechts door dienen komt men tot heersen; want slechts op deze wijze krijgt men van de lager geplaatsten de blijde instemming die noodzakelijk is opdat zij navolgen. Wie met list of geweld, door samenzwering of partijvorming navolging wil afdwingen stoot altijd op weerstand die het bereidwillig navolgen in de weg staat. Blijmoedige beweging kan echter ook verkeerde gevolgen hebben. Daarom wordt er als voorwaarde aan toegevoegd: 'Bevorderlijk is standvastigheid', dat wil zeggen volharding in het goede en 'Geen blaam'. Evenals men zelf alleen op deze voorwaarde navolging mag verlangen mag men anderen ook slechts op deze voorwaarde volgen, wil men geen schade lijden.
Het denkbeeld van navolging onder aanpassing aan dat wat de tijd verlangt is groot en belangrijk, daarom luidt ook het bijgevoegde oordeel zo gunstig.

Commentaar op de Beslissing:

随,刚来而下柔,动而说,随。大亨贞,无咎,而天下随时,随时之义大矣哉!

Het navolgen. Het vaste komt en stelt zich onder het weke. Beweging en blijmoedigheid: het navolgen. Groot succes en standvastigheid zonder blaam; zo vindt men navolging bij de hele wereld. Groot voorwaar is de zin van de tijd van het navolgen.
 


Eerst wordt uit de structuur en de eigenschappen van het hexagram de naam verklaard. Het vaste dat komt (d.w.z. van boven naar beneden gericht is en zich onder het weke plaatst), is enerzijds Zhen, dat zich onder Dui plaatst, anderzijds het tweetal heren van het hexagram op de eerste en vijfde plaats, die zich beide onder zwakke lijnen plaatsen.
Zhen heeft als eigenschap de beweging, Dui de blijmoedigheid. Bij een beweging, die met blijmoedigheid verbonden is, sluiten zich licht volgelingen aan. In de verklaring van de woorden van de tekst wordt eveneens het principe uitgesproken, dat men eerst zelf op de juiste wijze moet volgen, voordat men op zijn beurt navolging vindt.


het Beeld:

泽中有雷,随;君子以向晦入宴息。

Binnen in het meer is de donder: het beeld van het Navolgen.
Zo keert de edele tegen de tijd der avondschemering
Naar huis terug voor ontspanning en rust.In de herfst trekt de elektriciteit zich weer in de aarde terug en rust. De donder in het midden van het meer is als beeld genomen; niet de donder in beweging, maar de donder van de winterrust. Navolging volgt uit dit beeld in de zin van aanpassing aan de eisen van de tijd. De donder in het midden van het meer wijst op tijden van duisternis en rust. Zo gunt zich de edele, nadat hij overdag onvermoeid bezig is geweest, gedurende de nacht rust en verkwikking. Elke situatie wordt eerst dan goed, wanneer men er zich aan vermag aan te passen en zich niet afmat door verkeerd verzet.


de Lijnen:


上六:拘系之,乃从维之。王用亨于西山。

Bovenaan een zes betekent:

Hij vindt hechte aanhankelijkheid
En wordt daar zelfs nog door gebonden.
De koning stelt hem voor aan de Westelijke Berg.Het gaat hier om een man die persoonlijk reeds met het wereldse gewoel heeft afgerekend, een verheven wijze. Maar hij ontmoet een volgeling die hem begrijpt en hem niet laat gaan. Hij keert dus in de wereld terug om de ander bij zijn werk te helpen en zo ontstaat een verbintenis die tot over dit leven reikt. De gelijkenis is gekozen uit de geschiedenis van de Tsjow-dynastie. Deze dynastie eerde verdienstelijke helpers door hun een plaats te geven in de tempel van de voorvaderen van de heersersfamilie op de Westelijke Berg. Daardoor werd zulk een man opgenomen in de lotskring van het heersershuis.


een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
九五:孚于嘉,吉。

Negen op de vijfde plaats betekent:

Waarachtig is het goede. Heil!Ieder mens moet een ideaal voor ogen hebben, dat hem als leidstar dient. Wie het schone en goede met volle overtuiging navolgt kan zich door dit woord gesterkt voelen.


九四:随有获,贞凶。有孚在道,以明,何咎。

Negen op de vierde plaats betekent:

Het navolgen heeft resultaat.
Standvastigheid brengt onheil.
In waarachtigheid de weg bewandelen brengt klaarheid.
Hoe zou dat een smet kunnen zijn?Wanneer men een zekere invloed bezit verwerft men zich vaak een zekere aanhang door minzaam te zijn jegens lager geplaatsten. Zulke volgelingen menen het echter niet eerlijk. Ze zoeken hun persoonlijk voordeel en trachten zich door vleierijen en onderdanigheid onmisbaar te maken. Als men zich zó aan dergelijke partijgangers went dat men niet meer buiten hen kan brengt dat onheil. Slechts wanneer men geheel vrij is van zelfzucht en met volle overtuiging slechts bedacht is op het objectieve, het rechtvaardige, krijgt men de klare blik om zulke mensen te doorzien en wordt men vrij van smetten.


六三:系丈夫,失小子。随有求得,利居贞。

Zes op de derde plaats betekent:

Hangt men de sterke man aan,
Dan verliest men de kleine knaap.
Door na te volgen vindt men wat men zoekt.
Bevorderlijk is het standvastig te blijven.Als men de juiste aansluiting bij mensen van betekenis heeft gevonden, dan is daarmee uiteraard een verlies verbonden: men moet zich distantiëren van het lagere, oppervlakkige. Toch zal men zich innerlijk bevredigd voelen doordat men vindt wat men zoekt en nodig heeft voor de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid. Men behoeft alleen maar standvastig te blijven. Men moet weten wat men wil en zich niet van de wijs laten brengen door verlangens van het ogenblik.


六二:系小子,失丈夫。

Zes op de tweede plaats betekent:

Hecht men zich aan de kleine knaap,
Dan verliest men de sterke man.Bij vriendschap en intieme verhoudingen moet men voorzichtig zijn met zijn keus. Het gezelschap dat men zich kiest, is òf goed òf slecht. Men kan niet allebei hebben. Wie zich vergooit aan onwaardigen, verliest aansluiting aan mensen die een geestelijke waarde hebben en in staat zijn iemand vooruit te helpen in het goede.


een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
初九:官有渝,贞吉。出门交有功。

In het begin een negen betekent:

Het toonaangevende verandert.
Standvastigheid brengt heil.
De deur uitgaan en met mensen verkeren brengt tot werken.Er zijn uitzonderingstoestanden, waarin de verhouding tussen leider en geleide verandert. Het ligt in de lijn van aanpassing en navolging dat men, wanneer men anderen wil leiden, toegankelijk blijft voor en zich laat beïnvloeden door de meningen der ondergeschikten. Wel moet men daarbij vaste principes hebben, zodat men niet onzeker wordt als het alleen maar om voorbijgaande meningen gaat. Heeft men eenmaal besloten zich voor de meningen van anderen open te stellen, dan moet men niet uitsluitend samenblijven met gelijkgezinden en partijgenoten; men moet de deur uitgaan en met mensen van allerlei slag, hetzij vriend, hetzij vijand, verkeren. Slechts daardoor brengt men iets tot stand.