home
mijn Vragenboek
zoek 'n hexagram stel een vraag teken 'n hexagram
wat is de Yijing? de Tien Vleugels voorwoord van Jung inleiding door Wilhelm US and UK flag over ons
steun onze site
Orakelboek
易經
het Hexagrammenboek

Als je liever handmatig het orakel wilt raadplegen of als je een bepaald hexagram willen nalezen, dan zijn de onderstaande opzoek schema's heel handig.

Orakelmunten

易經
het Hexagrammenboek

Als je liever handmatig het orakel wilt raadplegen of als je een bepaald hexagram willen nalezen, dan zijn de onderstaande opzoek schema's heel handig.


Schema 1,

Selecteer een hexagram middels de trigrammen:


Trigrammemindeling
Trigrammemindeling


Schema 2,

Kies een hexagram uit de onderstaande lijst.
De hexagrammen staan op volgorde van hun rangnummer:

51. Zhen

het Opwindende (de Schok, de Donder)<
上六:震索索,视矍矍,征凶。震不于其躬,于其邻,无咎。婚媾有言。

Bovenaan een zes betekent:

De schok brengt verval en angstig rondkijken.
Vooruitgaan brengt onheil.
Als hij nog niet ons eigen lichaam bereikt,
Alleen nog maar onze buurman,
Dan treft ons geen blaam.
De kameraden hebben iets om over te praten.
Wanneer de innerlijke schok zijn hoogtepunt heeft bereikt berooft hij ons van onze bezinning en onze heldere blik. In zulk een toestand is het natuurlijk niet mogelijk weloverdacht te handelen. Dan is het beter zich in stilte terug te trekken totdat men zijn rust en sereniteit heeft teruggevonden.
Daartoe is men echter alleen in staat zolang men zelf nog niet door de opwinding is aangestoken, maar wel in zijn omgeving reeds de heilloze gevolgen ervan kan waarnemen. Als men zich tijdig van handelen onthoudt, maakt men geen fouten en lijdt men geen schade. Maar de kameraden, die in hun opwinding niet meer naar waarschuwingen willen luisteren, zullen daar zeker het nodige over te zeggen hebben. Daar mag men zich echter niet aan storen.
六五:震往来厉,亿无丧,有事。

Zes op de vijfde plaats betekent:

Schokken gaan heen en weer: gevaar.
Maar men verliest volstrekt niets,
Er is alleen het een en ander te doen.
Het gaat hier niet om één enkele schok, maar om meerdere, zodat men in het geheel geen tijd heeft om op adem te komen. Toch brengt dit alles geen verlies met zich, daar men erop bedacht is in het centrum van de beweging te blijven en zich zodoende weet te vrijwaren voor het lot, voortdurend weerloos heen en weer geslingerd te worden.
九四:震遂泥。

Negen op de vierde plaats betekent:

De schok geraakt in de modder.
De innerlijke beweging moet ten dele ook de uiterlijke omstandigheden mee hebben om succes te bereiken. Als de omstandigheden van dien aard zijn dat er aan de ene kant niet een zodanige weerstand voorhanden is dat men die energiek kan bestrijden, maar aan de andere kant de weerstand toch ook niet geheel is opgeheven - met andere woorden, als alles taai en traag is als modder - dan wordt de beweging verlamd.
六三:震苏苏,震行无眚。

Zes op de derde plaats betekent:

De schok komt en brengt de mens buiten zichzelf.
Als men onder de indruk van de schok handelt,
Blijft men vrij van ongeluk.
Er zijn drieërlei schokken: die van de hemel, dat is de donder; verder die van het noodlot, en eindelijk die van het hart. Hier gaat het niet zozeer om de innerlijke schokken als wel om de schokken van het noodlot. In bewogen tijden verliest men al te licht zijn tegenwoordigheid van geest, zodat men alles wat men eventueel zou kunnen doen over het hoofd ziet en het noodlot stil zijn gang laat gaan. Als men door de schokken van het noodlot innerlijk wordt geraakt zal men de uiterlijke slagen van het lot zonder grote moeite kunnen overwinnen.
六二:震来厉,亿丧贝,跻于九陵,勿逐,七日得。

Zes op de tweede plaats betekent:

De schok komt met gevaar.
Honderdduizendmaal verlies je je schatten
En je moet op negen heuvels klimmen.
Jaag ze niet na.
Na zeven dagen krijg je ze terug.
Hier wordt een situatie geschetst waarin men door een schok in gevaar geraakt en grote verliezen lijdt. De verhoudingen zijn zo dat weerstand tegen de richting van de tijdbeweging in zou gaan en daarom geen succes zou hebben. Men moet zich dan ook eenvoudig terugtrekken in hogere regionen, die ontoegankelijk zijn voor de dreigende gevaren. Het verlies van bezittingen moet men vooral niet te zwaar opnemen. Zonder dat men ze najaagt zal men ze vanzelf terugkrijgen, als de tijd der beroeringen waardoor men zijn bezit is kwijtgeraakt voorbij is.
een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
初九:震来虩虩,后笑言哑哑,吉。

In het begin een negen betekent:

De schok komt: Hu, hu!
Daarop volgen lachende woorden: Ha, ha!
Heil!
De angstige siddering door de schok teweeggebracht treft de mens aanvankelijk op zulk een wijze dat hij zich tegenover de anderen in een nadelige positie geplaatst ziet. Maar dat gaat voorbij. Wanneer men het gerecht eenmaal achter zich heeft voelt men zich opgelucht. En zo brengt juist de schrik, waar men eerst doorheen moet, over het geheel beschouwd juist heil.
het Teken van hexagram het Opwindende (de Schok, de Donder) Wis:

de basistrigrammen:
   boven Trigram Zhen , het Opwindende, de donder
   beneden Trigram Zhen , het Opwindende, de donder

de kerntrigrammen:
   boven Trigram Kan , het Onpeilbare, het water
   beneden Trigram Gen , het Stilhouden, de berg

de omhullende trigrammen:
   boven Trigram Zhen , het Opwindende, de donder
   beneden Trigram Zhen , het Opwindende, de donder

Het teken Zhen is de oudste zoon, die de regering energiek en autoritair aanpakt. Een Yang-lijn ontstaat onder twee Yin-lijnen en dringt krachtig omhoog. Deze beweging is zo heftig dat zij schrik verwekt. Als beeld dient de donder, die uit de aarde tevoorschijn breekt en overal een schok van vrees en angstige siddering veroorzaakt.

De volgorde:
Onder de bewaarders der heilige vaten neemt de oudste zoon de voornaamste plaats in. Daarom is het volgende teken: het Opwindende. Opwinding betekent beweging.

Vermengde tekens:
Opwinding beduidt aanvangen, opstaan.
 
Dit hexagram behoort tot de acht dubbele oertekens. Het is de verdubbeling van Zhen, dat de oudste zoon, de aanvang der dingen in het Oosten, de lente vertegenwoordigt. Dat wordt ook aangeduid door het beeld van het opstijgen der elektriciteit, de donder, die zich in de lente weer laat horen.
het Oordeel bij hexagram het Opwindende (de Schok, de Donder) Wis:

震:亨。震来虩虩,笑言哑哑。震惊百里,不丧匕鬯。

De Schok brengt welslagen.
De schok komt: Hu, hu!
Lachende woorden: Ha, ha!
De schok maakt honderd mijl aan het schrikken,
En hij laat offerlepel en kelk niet vallen.
De schok die door het tevoorschijn treden van God in het binnenste van de aarde omhoog stijgt maakt de mens bevreesd, maar deze 'vreze des Heren' is iets goeds; immers, ze bewerkt dat blijdschap en vreugde kunnen volgen. Als men innerlijk heeft geleerd wat vrees en beven is, dan is men gevrijwaard voor schrik door uiterlijke gebeurtenissen. Al woedt de donder ook zozeer dat men hem op honderd mijlen in de omtrek vol schrik verneemt, men blijft desondanks innerlijk zo geconcentreerd en eerbiedig dat men de offerhandeling niet onderbreekt. Zulk een diepe innerlijke ernst, waartegen alle uiterlijke verschrikkingen machteloos afstuiten, is de geestesgesteldheid die de leiders der mensen en de heersers moeten hebben.

Commentaar op de beslissing:

震,亨。震来虩虩,恐致福也。笑言哑哑,后有则也。震惊百里,惊远而惧迩也。出可以守宗庙社稷,以为祭主也。

‘De Schok brengt welslagen. De Schok komt: Hu, hu!’
Vrees brengt geluk.
‘Lachende woorden: Ha, ha!
Later heeft men een regel.
‘De schok maakt honderd mijl aan het schrikken.’
Als men in de verte schrik teweegbrengt en voor het nabije bezorgd is, mag men tevoorschijntreden, de tempel der voorvaderen en het altaar der aarde beschermen, en bij de offers de leiding nemen.
 De Schok komt: hu, hu! De woorden ‘hu, hu’ beduiden oorspronkelijk een verschrikte tijger, dan een gekko, die verschrikt langs de wand heen en weer schiet. Zo wordt dan de betekenis van vrees gehecht aan de beide klanknabootsende woorden (Chinees: xixi 嘻嘻). De vrees, die aldus wordt opgewekt, maakt iemand voorzichtig, en voorzichtigheid brengt geluk. ‘Lachende woorden: Ha, ha’... die worden gesuggereerd door het geluid van de donder, die als ha, ha klinkt. Zij zijn een symbool van de innerlijke rust te midden van de storm van uiterlijke beweging.
De schok verschrikt honderd mijl: dat is het geluid van de donder, die tegelijkertijd het symbool is van een machtig heerser (aangeduid door het beeld van de oudste zoon), die zijn hele omgeving ontzag weet in te boezemen, maar tegelijkertijd zorgvuldig en precies is tot in de kleinste details. Daarop heeft het slot dan ook betrekking. De heer der offeranden is tevens de heer van het huis of van het rijk. Ook hier had de oudste zoon zijn bijzondere taak. Het trigram Zhen beduidt het tevoorschijntreden van God in de lente en tegelijkertijd het wederontwaken van de levenskracht, die van beneden af weer in beweging komt.
het Beeld van hexagram het Opwindende (de Schok, de Donder) Wis:

洊雷,震;君子以恐惧修省。

Voortgezette Donder: het beeld van de Schok.
Zo brengt de edele in angst en beven zijn leven in orde
En onderzoekt hij zichzelf.
De voortgezette donder brengt met zijn schokken angst en beven teweeg. Zo staat de edele steeds vol ontzag tegenover de wonderwerken Gods; hij tracht rechtvaardig te leven en onderzoekt zijn hart, of er heimelijk niets de goddelijke wil weerstreeft. Zo is dus ontzag de grondslag van een waarachtig leven.
het kernhexagram:

39. Jian
de Hindernis

4
De basistrigrammen
Een hexagram bevat veel informatie. De meest aan de oppervlakte liggende informatie vinden we als we een hexagram in twee stukjes van elk drie lijnen opdelen; we zien dan de twee zogenaamde ‘trigrammen’ waar het hexagram uit bestaat. Er is een bovenste trigram en een onderste trigram: het bovenste trigram vertelt iets over je omgeving in relatie tot je situatie; deze gaat vaak over alles buiten jou. Het onderste trigram stelt jou voor, de vraagsteller, en vertelt iets over jezelf en je eigen houding. Mocht de vraag over iets of iemand anders gaan, dan is het onderste trigram die ander en het bovenste trigram alles buiten die ander, bijvoorbeeld een beoogde zakenpartner of een doel dat bereikt wil worden. Ook staan de twee trigrammen tot elkaar als oorzaak en gevolg – het onderste trigram is dan de oorzaak, het bovenste het gevolg.
De waarde van de acht trigrammen kan moeilijk onderschat worden. Ze zijn het fundament van de Yijing, en in de huidige indeling van het boek lijkt de volgorde van de hexagrammen dan ook op geheimzinnige wijze bepaald te worden door de trigrammen waaruit de hexagrammen zijn opgebouwd. Samen met de leer van de Vijf Fasen vormen de acht trigrammen de belangrijkste kern van het Chinese gedachtegoed. Ze worden toegepast bij feng shui (de eeuwenoude leer voor de plaatsing van huis en graf), bij verschillende vormen van Chinese astrologie, de traditionele Chinese geneeskunde, en er is zelfs een vorm van verdedigingskunst, Baguazhang, die geheel is afgestemd op de acht trigrammen. Wie zich gaat verdiepen in de Chinese filosofie zal altijd de acht trigrammen en hun associaties tegenkomen. Ze worden gekoppeld aan de acht windrichtingen, aan lichaamsdelen, getallen, landkenmerken, geur, kleur en smaak, kortom, ze vormen een belangrijke bron voor het systematiseren van vele dingen.

Fu Xi 'Earlier Heaven' bagua arrangement

Bovenstaande tekst is afkomstig uit het boek van Harmen Mesker, getiteld de I Tjing stap voor stap. Dit boek vormt een voortreffelijke inleiding tot het gebruik en de interpretatie van de Yijing. Door de afbeelding van het boek aan te klikken kun je het aanschaffen.
☰ De Hemel als bovenste basistrigram:
• Wat het vraagt: neem de leiding in je situatie. Geef sturing aan anderen, zet jezelf doelbewust in om je gekozen doel te bereiken. Focus je op externe factoren die leiding nodig hebben. Maak je intentie en ideeën duidelijk. Treed krachtig en sterk op.
• Wat het laat zien: mannelijke dominantie buiten jou, een wilskrachtige persoon of omgeving, een door ratio gedreven externe factor die wil sturen. Een vaderfiguur.
• Hoe je het uit: Hemel als bovenste trigram kan betekenen dat je plannen wilt uitvoeren; je hebt ideeën en wilt iets opzetten dat erkenning in je omgeving, en wellicht in de maatschappij geeft. Je wilt geestelijke waarden uitdragen in de wereld. Je wilt iets betekenen. In het uiterste geval kan het betekenen dat je drammerig bent, en koppig.

☰ De Hemel als onderste basistrigram:
• Wat het vraagt: vind je innerlijke drijfveer. Focus op je intentie, je motivatie en je doel. Richt je op je innerlijke kracht die alles in beweging zet, de onzichtbare energie die zorgt dat de dingen lo- pen volgens jouw plan. Gebruik je hoofd, je intellect. Wees innerlijk sterk.
• Wat het laat zien: innerlijke kracht, rationaliteit en focus op aspecten in jezelf. Leiding nemen over jezelf, de spiritualiteit ach- ter je handelen.
• Hoe je het uit: een innerlijke kracht die je zelfverzekerd en beslist maakt. Je hebt energie in je, maar voelt niet direct de behoefte daar concreet iets mee te doen. Het is je drijfveer, je motivatie. Je bent je eigen leider, en onafhankelijk van anderen. In het uiterste geval kan het betekenen dat je egoïstisch bent, en een binnenvetter.

☰ De Hemel als bovenste kerntrigram:
er is een drang om als leider op te treden of om de eigen creativiteit te laten zien. Je hebt ideeën die je wilt verwezenlijken, maar ze blijven in de conceptfase.

☰ De Hemel als onderste kerntrigram:
er is een sterke vaderbinding, of binding met het vaderlijke. De inspiratie die je van binnen voelt kan niet benut worden. Je hebt een richting maar geen doel.

☰ De Hemel als omhullend trigram:
Er is een sterke, mannelijke invloed die zijn wil oplegt. De
ratio heeft de overhand. Er wordt meer gedacht in abstracte theorieën waarbij de dagelijkse praktijk niet als leidend wordt gezien. Ideeën zonder concretisering zijn een belemmerende factor.

Bovenstaande tekst is afkomstig uit het boek van Harmen Mesker, getiteld de I Tjing stap voor stap. Dit boek vormt een voortreffelijke inleiding tot het gebruik en de interpretatie van de Yijing. Door de afbeelding van het boek aan te klikken kun je het aanschaffen.


Bovenstaande tekst is afkomstig uit het boek van Harmen Mesker, getiteld de I Tjing stap voor stap. Dit boek vormt een voortreffelijke inleiding tot het gebruik en de interpretatie van de Yijing. Door de afbeelding van het boek aan te klikken kun je het aanschaffen.
het Teken:

de basistrigrammen:
   boven Trigram Zhen , het Opwindende, de donder
   beneden Trigram Zhen , het Opwindende, de donder

de kerntrigrammen:
   boven Trigram Kan , het Onpeilbare, het water
   beneden Trigram Gen , het Stilhouden, de berg

de omhullende trigrammen:
   boven Trigram Zhen , het Opwindende, de donder
   beneden Trigram Zhen , het Opwindende, de donder

Het teken Zhen is de oudste zoon, die de regering energiek en autoritair aanpakt. Een Yang-lijn ontstaat onder twee Yin-lijnen en dringt krachtig omhoog. Deze beweging is zo heftig dat zij schrik verwekt. Als beeld dient de donder, die uit de aarde tevoorschijn breekt en overal een schok van vrees en angstige siddering veroorzaakt.

De volgorde:
Onder de bewaarders der heilige vaten neemt de oudste zoon de voornaamste plaats in. Daarom is het volgende teken: het Opwindende. Opwinding betekent beweging.

Vermengde tekens:
Opwinding beduidt aanvangen, opstaan.
 
Dit hexagram behoort tot de acht dubbele oertekens. Het is de verdubbeling van Zhen, dat de oudste zoon, de aanvang der dingen in het Oosten, de lente vertegenwoordigt. Dat wordt ook aangeduid door het beeld van het opstijgen der elektriciteit, de donder, die zich in de lente weer laat horen.


het Oordeel:

震:亨。震来虩虩,笑言哑哑。震惊百里,不丧匕鬯。

De Schok brengt welslagen.
De schok komt: Hu, hu!
Lachende woorden: Ha, ha!
De schok maakt honderd mijl aan het schrikken,
En hij laat offerlepel en kelk niet vallen.
De schok die door het tevoorschijn treden van God in het binnenste van de aarde omhoog stijgt maakt de mens bevreesd, maar deze 'vreze des Heren' is iets goeds; immers, ze bewerkt dat blijdschap en vreugde kunnen volgen. Als men innerlijk heeft geleerd wat vrees en beven is, dan is men gevrijwaard voor schrik door uiterlijke gebeurtenissen. Al woedt de donder ook zozeer dat men hem op honderd mijlen in de omtrek vol schrik verneemt, men blijft desondanks innerlijk zo geconcentreerd en eerbiedig dat men de offerhandeling niet onderbreekt. Zulk een diepe innerlijke ernst, waartegen alle uiterlijke verschrikkingen machteloos afstuiten, is de geestesgesteldheid die de leiders der mensen en de heersers moeten hebben.

Commentaar op de beslissing:

震,亨。震来虩虩,恐致福也。笑言哑哑,后有则也。震惊百里,惊远而惧迩也。出可以守宗庙社稷,以为祭主也。

‘De Schok brengt welslagen. De Schok komt: Hu, hu!’
Vrees brengt geluk.
‘Lachende woorden: Ha, ha!
Later heeft men een regel.
‘De schok maakt honderd mijl aan het schrikken.’
Als men in de verte schrik teweegbrengt en voor het nabije bezorgd is, mag men tevoorschijntreden, de tempel der voorvaderen en het altaar der aarde beschermen, en bij de offers de leiding nemen.
 De Schok komt: hu, hu! De woorden ‘hu, hu’ beduiden oorspronkelijk een verschrikte tijger, dan een gekko, die verschrikt langs de wand heen en weer schiet. Zo wordt dan de betekenis van vrees gehecht aan de beide klanknabootsende woorden (Chinees: xixi 嘻嘻). De vrees, die aldus wordt opgewekt, maakt iemand voorzichtig, en voorzichtigheid brengt geluk. ‘Lachende woorden: Ha, ha’... die worden gesuggereerd door het geluid van de donder, die als ha, ha klinkt. Zij zijn een symbool van de innerlijke rust te midden van de storm van uiterlijke beweging.
De schok verschrikt honderd mijl: dat is het geluid van de donder, die tegelijkertijd het symbool is van een machtig heerser (aangeduid door het beeld van de oudste zoon), die zijn hele omgeving ontzag weet in te boezemen, maar tegelijkertijd zorgvuldig en precies is tot in de kleinste details. Daarop heeft het slot dan ook betrekking. De heer der offeranden is tevens de heer van het huis of van het rijk. Ook hier had de oudste zoon zijn bijzondere taak. Het trigram Zhen beduidt het tevoorschijntreden van God in de lente en tegelijkertijd het wederontwaken van de levenskracht, die van beneden af weer in beweging komt.


het Beeld:

洊雷,震;君子以恐惧修省。

Voortgezette Donder: het beeld van de Schok.
Zo brengt de edele in angst en beven zijn leven in orde
En onderzoekt hij zichzelf.
De voortgezette donder brengt met zijn schokken angst en beven teweeg. Zo staat de edele steeds vol ontzag tegenover de wonderwerken Gods; hij tracht rechtvaardig te leven en onderzoekt zijn hart, of er heimelijk niets de goddelijke wil weerstreeft. Zo is dus ontzag de grondslag van een waarachtig leven.


de Lijnen:


上六:震索索,视矍矍,征凶。震不于其躬,于其邻,无咎。婚媾有言。

Bovenaan een zes betekent:

De schok brengt verval en angstig rondkijken.
Vooruitgaan brengt onheil.
Als hij nog niet ons eigen lichaam bereikt,
Alleen nog maar onze buurman,
Dan treft ons geen blaam.
De kameraden hebben iets om over te praten.
Wanneer de innerlijke schok zijn hoogtepunt heeft bereikt berooft hij ons van onze bezinning en onze heldere blik. In zulk een toestand is het natuurlijk niet mogelijk weloverdacht te handelen. Dan is het beter zich in stilte terug te trekken totdat men zijn rust en sereniteit heeft teruggevonden.
Daartoe is men echter alleen in staat zolang men zelf nog niet door de opwinding is aangestoken, maar wel in zijn omgeving reeds de heilloze gevolgen ervan kan waarnemen. Als men zich tijdig van handelen onthoudt, maakt men geen fouten en lijdt men geen schade. Maar de kameraden, die in hun opwinding niet meer naar waarschuwingen willen luisteren, zullen daar zeker het nodige over te zeggen hebben. Daar mag men zich echter niet aan storen.


六五:震往来厉,亿无丧,有事。

Zes op de vijfde plaats betekent:

Schokken gaan heen en weer: gevaar.
Maar men verliest volstrekt niets,
Er is alleen het een en ander te doen.
Het gaat hier niet om één enkele schok, maar om meerdere, zodat men in het geheel geen tijd heeft om op adem te komen. Toch brengt dit alles geen verlies met zich, daar men erop bedacht is in het centrum van de beweging te blijven en zich zodoende weet te vrijwaren voor het lot, voortdurend weerloos heen en weer geslingerd te worden.


九四:震遂泥。

Negen op de vierde plaats betekent:

De schok geraakt in de modder.
De innerlijke beweging moet ten dele ook de uiterlijke omstandigheden mee hebben om succes te bereiken. Als de omstandigheden van dien aard zijn dat er aan de ene kant niet een zodanige weerstand voorhanden is dat men die energiek kan bestrijden, maar aan de andere kant de weerstand toch ook niet geheel is opgeheven - met andere woorden, als alles taai en traag is als modder - dan wordt de beweging verlamd.


六三:震苏苏,震行无眚。

Zes op de derde plaats betekent:

De schok komt en brengt de mens buiten zichzelf.
Als men onder de indruk van de schok handelt,
Blijft men vrij van ongeluk.
Er zijn drieërlei schokken: die van de hemel, dat is de donder; verder die van het noodlot, en eindelijk die van het hart. Hier gaat het niet zozeer om de innerlijke schokken als wel om de schokken van het noodlot. In bewogen tijden verliest men al te licht zijn tegenwoordigheid van geest, zodat men alles wat men eventueel zou kunnen doen over het hoofd ziet en het noodlot stil zijn gang laat gaan. Als men door de schokken van het noodlot innerlijk wordt geraakt zal men de uiterlijke slagen van het lot zonder grote moeite kunnen overwinnen.


六二:震来厉,亿丧贝,跻于九陵,勿逐,七日得。

Zes op de tweede plaats betekent:

De schok komt met gevaar.
Honderdduizendmaal verlies je je schatten
En je moet op negen heuvels klimmen.
Jaag ze niet na.
Na zeven dagen krijg je ze terug.
Hier wordt een situatie geschetst waarin men door een schok in gevaar geraakt en grote verliezen lijdt. De verhoudingen zijn zo dat weerstand tegen de richting van de tijdbeweging in zou gaan en daarom geen succes zou hebben. Men moet zich dan ook eenvoudig terugtrekken in hogere regionen, die ontoegankelijk zijn voor de dreigende gevaren. Het verlies van bezittingen moet men vooral niet te zwaar opnemen. Zonder dat men ze najaagt zal men ze vanzelf terugkrijgen, als de tijd der beroeringen waardoor men zijn bezit is kwijtgeraakt voorbij is.


een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
初九:震来虩虩,后笑言哑哑,吉。

In het begin een negen betekent:

De schok komt: Hu, hu!
Daarop volgen lachende woorden: Ha, ha!
Heil!
De angstige siddering door de schok teweeggebracht treft de mens aanvankelijk op zulk een wijze dat hij zich tegenover de anderen in een nadelige positie geplaatst ziet. Maar dat gaat voorbij. Wanneer men het gerecht eenmaal achter zich heeft voelt men zich opgelucht. En zo brengt juist de schrik, waar men eerst doorheen moet, over het geheel beschouwd juist heil.