home
mijn Vragenboek
zoek 'n hexagram stel een vraag teken 'n hexagram
wat is de Yijing? de Tien Vleugels voorwoord van Jung inleiding door Wilhelm US and UK flag over ons
steun onze site
Orakelboek
易經
het Hexagrammenboek

Als je liever handmatig het orakel wilt raadplegen of als je een bepaald hexagram willen nalezen, dan zijn de onderstaande opzoek schema's heel handig.

Orakelmunten

易經
het Hexagrammenboek

Als je liever handmatig het orakel wilt raadplegen of als je een bepaald hexagram willen nalezen, dan zijn de onderstaande opzoek schema's heel handig.


Schema 1,

Selecteer een hexagram middels de trigrammen:


Trigrammemindeling
Trigrammemindeling


Schema 2,

Kies een hexagram uit de onderstaande lijst.
De hexagrammen staan op volgorde van hun rangnummer:
无妄

25. Wu Wang

de Onschuld (het Onverwachte)<
上九:无妄,行有眚,无攸利。

Bovenaan een negen betekent:

Onschuldig handelen brengt ongeluk. Niets is bevorderlijk.In een periode die geen kans biedt op vooruitgang is het enige wat men kan doen: rustig en zonder bijgedachten afwachten. Als men onberaden stappen doet om het noodlot te verschalken, zal men geen succes hebben.
een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
九五:无妄之疾,勿药有喜。

Negen op de vijfde plaats betekent:

Gebruik geen artsenij bij onverdiende ziekte.
Het zal vanzelf wel weer goed worden.Als er van buitenaf, door een toeval, een onverwacht ongeluk over iemand komt, dat niet voortkomt uit zijn eigen natuur en daarin ook geen aanknopingspunt vindt, moet men niet naar uiterlijke geneesmiddelen grijpen, maar de natuur rustig haar gang laten gaan; dan wordt men vanzelf beter.
九四:可贞,无咎。

Negen op de vierde plaats betekent:

Wie standvastig vermag te blijven
Zal geen blaam oplopen.Een mens kan niet verliezen wat hem werkelijk toebehoort, zelfs al zou hij het wegwerpen. Daarover behoeft men zich volstrekt niet bezorgd te maken. Men moet er alleen voor zorgen dat men zijn eigen wezen trouw blijft en niet naar anderen luistert.
六三:无妄之灾,或系之牛,行人之得,邑人之灾。

Zes op de derde plaats betekent:

Onverdiend ongeluk:
De koe, die door iemand getuierd was,
Is winst voor de zwerver, voor de burger verlies.Soms wordt iemand getroffen door een ongeluk dat hij niet heeft verdiend doch dat hem door een ander wordt aangedaan; zoals bijvoorbeeld gebeurt wanneer een man voorbijkomt en een getuierde koe meeneemt. Zijn winst is het verlies van de eigenaar. Bij alle, ook bij onschuldige, handelingen moet men zich richten naar de juiste tijd, anders ondervindt men onverwachte rampspoed.
六二:不耕获,不灾畲,则利有攸往。

Zes op de tweede plaats betekent:

Als men bij het ploegen niet aan het oogsten denkt
En bij het rooien niet aan het gebruik van het veld:
Dan is het bevorderlijk, iets te ondernemen.Wij moeten elk werk doen uit liefde voor het werk op zichzelf, zoals tijd en plaats dat verlangen, en niet met het oog op het resultaat. Dan gelukt elke opgave, en alles wat we ondernemen heeft succes.
een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
初九:无妄,往吉。

In het begin een negen betekent:

Onschuldige levenswandel brengt heil!De eerste spontane opwellingen van het hart zijn altijd goed, zodat men er veilig gevolg aan kan geven en er verzekerd van kan zijn dat men geluk heeft en zijn doel bereikt.
het Teken van hexagram de Onschuld (het Onverwachte) iis:

de basistrigrammen:
   boven Trigram Qian , het Scheppende, de hemel
   beneden Trigram Zhen , het Opwindende, de donder

de kerntrigrammen:
   boven Trigram Xun , het Zachtmoedige, de wind
   beneden Trigram Gen , het Stilhouden, de berg

de omhullende trigrammen:
   boven Trigram Qian , het Scheppende, de hemel
   beneden Trigram Li , het Zich-Hechtende, het vuur

Boven is Qian, de hemel, onder is Zhen, de beweging. Het onderste teken, Zhen, wordt bepaald door de sterke lijn, die het van boven, van de hemel heeft ontvangen. Als dienovereenkomstig de beweging de wet van de hemel volgt, is de mens onschuldig en zonder valsheid. Dat is het echte, natuurlijke, niet vertroebeld door sluw overleg of heimelijke bijbedoelingen. Waar men de opzet merkt, daar is de waarheid, de natuurlijke onschuld verloren gegaan. Natuur die niet door de geest wordt geleid is geen ware, maar gedegenereerde natuur. De gedachte van het natuurlijke wordt gedeeltelijk nog verder uitgesponnen; zodoende omvat het hexagram ook nog de voorstelling van het onopzettelijke, het onverwachte.

De volgorde:
Door omkeer wordt men vrij van schuld. Daarom is het volgende teken: de Onschuld.

Vermengde tekens:
Het Onverwachte beduidt ongeluk van buitenaf.
 
De Onschuld maakt zich vrij van feilen, zodat haar geen van binnen afkomstig ongeluk kan treffen. Als er onverwachts ongeluk komt, heeft het een uiterlijke oorzaak, en gaat het ook weer voorbij. Het teken heeft een zeer sterk omhoogstijgende tendens; zowel het onderste als het bovenste trigram richt zich in zijn beweging naar boven. Beweging in harmonie met de hemel wordt erin aangeduid: het oprechte, oorspronkelijke wezen van de mens. De beide kerntekens Gen, het Stilhouden, de berg, en Xun, het Zachtmoedige, de wind (boom) doen denken aan de werking en de ontwikkeling van de oorspronkelijke neigingen.
het Oordeel bij hexagram de Onschuld (het Onverwachte) iis:

无妄:元亨,利贞。其匪正有眚,不利有攸往。

De Onschuld. Verheven welslagen.
Bevorderlijk is standvastigheid.
Als iemand niet is zoals hij behoorde te zijn
Dan heeft hij ongeluk,
En het is voor hem niet bevorderlijk
Wàt dan ook te ondernemen.De mens heeft van de hemel zijn oorspronkelijke goede natuur gekregen als leidstar bij alles wat hij doet. Door zich over te geven aan dit goddelijke in hem, verkrijgt de mens een loutere onschuld die, zonder heimelijk te speculeren op beloning en persoonlijk voordeel, eenvoudig met instinctieve zekerheid het juiste doet. Deze instinctieve zekerheid bewerkt verheven welslagen en is bevorderlijk door standvastigheid. Doch niet àl het instinctieve is natuur, in deze hogere zin van het woord; alleen het goede, dat in harmonie is met de wil van de hemel. Anders bewerkt een onoverlegde instinctieve handeling slechts ongeluk. Confucius zegt hierover: 'Wie van de onschuld afwijkt, waar komt die terecht? De wil en de zegen des hemels rusten niet op zijn daden.'

Commentaar op de Beslissing:

无妄,刚自外来,而为主于内。动而健,刚中而应,大亨以正,天之命也。其匪正有眚,不利有攸往。无妄之往,何之矣?天命不佑,行矣哉?

De Onschuld. Het vaste komt van buiten en wordt heer van binnen. Beweging en kracht. Het vaste is in het midden en vindt overeenstemming.
‘Groot welslagen door correctheid’; dat is de wil des hemels. ‘Als iemand niet is zoals hij behoorde te zijn, dan heeft hij ongeluk en is het voor hem niet bevorderlijk, wàt dan ook te ondernemen.’ Als de onschuld weg is, waar wil men dan heen gaan? Als de wil des hemels iemand niet beschermt, kan men dan iets beginnen?
 


Het vaste, dat van buiten komt, is de onderste Yang-lijn. Zij komt uit de hemel (Qian). Doordat het Ontvangende het Scheppende voor de eerste maal nadert, krijgt het de eerste lijn van Qian en baart het Zhen, de oudste zoon. Overgedragen op de mens betekent dit, dat hij de oorspronkelijke goddelijke geest krijgt als zijn gids en zijn heer. De eigenschap van het onderste trigram, Zhen, is beweging; die van het bovenste, Qian, kracht. De vaste lijn in centrale positie, die overeenstemming vindt, is de bovenste heer van het hexagram, de negen op de vijfde plaats, waarmee de zes op de tweede plaats in harmonie is. Dat alles leidt tot welslagen, daar het de mens laat zien in de juiste relatie tot het goddelijke, zonder bijgedachten, in zijn oorspronkelijke onschuld. Daardoor is de mens in harmonie met de hemelse bestemming, met de wil van de hemel, gelijk de beweging van het onderste trigram in harmonie met het bovenste is.
Waar echter de natuurlijke toestand niet die toestand van onschuld is, waar begeerten en onwaardige gedachten de kop opsteken, volgt het ongeluk met innerlijke noodzakelijkheid. Het hexagram verschilt van het hexagram Pi, Stilstand, immers juist alleen door de vaste beginlijn. Als deze haar vastheid zou verliezen, zou de hele situatie een ander aspect krijgen.
het Beeld van hexagram de Onschuld (het Onverwachte) iis:

天下雷行,物与无妄;先王以茂对时,育万物。

Onder de hemel rolt de donder:
Alle dingen verkrijgen de natuurlijke staat van de Onschuld.
Zo verzorgden en voedden de oude koningen,
Rijk aan deugd, in harmonie met de tijd, alle wezens.Als de donder - de levenskracht - in het voorjaar weer in beweging komt onder de hemel, dan ontluikt en groeit alles, en alle schepselen krijgen van de scheppende natuur de kinderlijke onschuld van het oorspronkelijke wezen. Zo doen ook de goede heersers van de mensheid: uit de innerlijke rijkdom van hun wezen zorgen ze voor al het leven en alle cultuur, en doen ze alles wat hiervoor nodig is op de juiste tijd.
het kernhexagram:

53. Jian
de Ontwikkeling (Geleidelijke Vooruitgang)

D
De basistrigrammen
Een hexagram bevat veel informatie. De meest aan de oppervlakte liggende informatie vinden we als we een hexagram in twee stukjes van elk drie lijnen opdelen; we zien dan de twee zogenaamde ‘trigrammen’ waar het hexagram uit bestaat. Er is een bovenste trigram en een onderste trigram: het bovenste trigram vertelt iets over je omgeving in relatie tot je situatie; deze gaat vaak over alles buiten jou. Het onderste trigram stelt jou voor, de vraagsteller, en vertelt iets over jezelf en je eigen houding. Mocht de vraag over iets of iemand anders gaan, dan is het onderste trigram die ander en het bovenste trigram alles buiten die ander, bijvoorbeeld een beoogde zakenpartner of een doel dat bereikt wil worden. Ook staan de twee trigrammen tot elkaar als oorzaak en gevolg – het onderste trigram is dan de oorzaak, het bovenste het gevolg.
De waarde van de acht trigrammen kan moeilijk onderschat worden. Ze zijn het fundament van de Yijing, en in de huidige indeling van het boek lijkt de volgorde van de hexagrammen dan ook op geheimzinnige wijze bepaald te worden door de trigrammen waaruit de hexagrammen zijn opgebouwd. Samen met de leer van de Vijf Fasen vormen de acht trigrammen de belangrijkste kern van het Chinese gedachtegoed. Ze worden toegepast bij feng shui (de eeuwenoude leer voor de plaatsing van huis en graf), bij verschillende vormen van Chinese astrologie, de traditionele Chinese geneeskunde, en er is zelfs een vorm van verdedigingskunst, Baguazhang, die geheel is afgestemd op de acht trigrammen. Wie zich gaat verdiepen in de Chinese filosofie zal altijd de acht trigrammen en hun associaties tegenkomen. Ze worden gekoppeld aan de acht windrichtingen, aan lichaamsdelen, getallen, landkenmerken, geur, kleur en smaak, kortom, ze vormen een belangrijke bron voor het systematiseren van vele dingen.

Fu Xi 'Earlier Heaven' bagua arrangement

Bovenstaande tekst is afkomstig uit het boek van Harmen Mesker, getiteld de I Tjing stap voor stap. Dit boek vormt een voortreffelijke inleiding tot het gebruik en de interpretatie van de Yijing. Door de afbeelding van het boek aan te klikken kun je het aanschaffen.
☰ De Hemel als bovenste basistrigram:
• Wat het vraagt: neem de leiding in je situatie. Geef sturing aan anderen, zet jezelf doelbewust in om je gekozen doel te bereiken. Focus je op externe factoren die leiding nodig hebben. Maak je intentie en ideeën duidelijk. Treed krachtig en sterk op.
• Wat het laat zien: mannelijke dominantie buiten jou, een wilskrachtige persoon of omgeving, een door ratio gedreven externe factor die wil sturen. Een vaderfiguur.
• Hoe je het uit: Hemel als bovenste trigram kan betekenen dat je plannen wilt uitvoeren; je hebt ideeën en wilt iets opzetten dat erkenning in je omgeving, en wellicht in de maatschappij geeft. Je wilt geestelijke waarden uitdragen in de wereld. Je wilt iets betekenen. In het uiterste geval kan het betekenen dat je drammerig bent, en koppig.

☰ De Hemel als onderste basistrigram:
• Wat het vraagt: vind je innerlijke drijfveer. Focus op je intentie, je motivatie en je doel. Richt je op je innerlijke kracht die alles in beweging zet, de onzichtbare energie die zorgt dat de dingen lo- pen volgens jouw plan. Gebruik je hoofd, je intellect. Wees innerlijk sterk.
• Wat het laat zien: innerlijke kracht, rationaliteit en focus op aspecten in jezelf. Leiding nemen over jezelf, de spiritualiteit ach- ter je handelen.
• Hoe je het uit: een innerlijke kracht die je zelfverzekerd en beslist maakt. Je hebt energie in je, maar voelt niet direct de behoefte daar concreet iets mee te doen. Het is je drijfveer, je motivatie. Je bent je eigen leider, en onafhankelijk van anderen. In het uiterste geval kan het betekenen dat je egoïstisch bent, en een binnenvetter.

☰ De Hemel als bovenste kerntrigram:
er is een drang om als leider op te treden of om de eigen creativiteit te laten zien. Je hebt ideeën die je wilt verwezenlijken, maar ze blijven in de conceptfase.

☰ De Hemel als onderste kerntrigram:
er is een sterke vaderbinding, of binding met het vaderlijke. De inspiratie die je van binnen voelt kan niet benut worden. Je hebt een richting maar geen doel.

☰ De Hemel als omhullend trigram:
Er is een sterke, mannelijke invloed die zijn wil oplegt. De
ratio heeft de overhand. Er wordt meer gedacht in abstracte theorieën waarbij de dagelijkse praktijk niet als leidend wordt gezien. Ideeën zonder concretisering zijn een belemmerende factor.

Bovenstaande tekst is afkomstig uit het boek van Harmen Mesker, getiteld de I Tjing stap voor stap. Dit boek vormt een voortreffelijke inleiding tot het gebruik en de interpretatie van de Yijing. Door de afbeelding van het boek aan te klikken kun je het aanschaffen.


Bovenstaande tekst is afkomstig uit het boek van Harmen Mesker, getiteld de I Tjing stap voor stap. Dit boek vormt een voortreffelijke inleiding tot het gebruik en de interpretatie van de Yijing. Door de afbeelding van het boek aan te klikken kun je het aanschaffen.
het Teken:

de basistrigrammen:
   boven Trigram Qian , het Scheppende, de hemel
   beneden Trigram Zhen , het Opwindende, de donder

de kerntrigrammen:
   boven Trigram Xun , het Zachtmoedige, de wind
   beneden Trigram Gen , het Stilhouden, de berg

de omhullende trigrammen:
   boven Trigram Qian , het Scheppende, de hemel
   beneden Trigram Li , het Zich-Hechtende, het vuur

Boven is Qian, de hemel, onder is Zhen, de beweging. Het onderste teken, Zhen, wordt bepaald door de sterke lijn, die het van boven, van de hemel heeft ontvangen. Als dienovereenkomstig de beweging de wet van de hemel volgt, is de mens onschuldig en zonder valsheid. Dat is het echte, natuurlijke, niet vertroebeld door sluw overleg of heimelijke bijbedoelingen. Waar men de opzet merkt, daar is de waarheid, de natuurlijke onschuld verloren gegaan. Natuur die niet door de geest wordt geleid is geen ware, maar gedegenereerde natuur. De gedachte van het natuurlijke wordt gedeeltelijk nog verder uitgesponnen; zodoende omvat het hexagram ook nog de voorstelling van het onopzettelijke, het onverwachte.

De volgorde:
Door omkeer wordt men vrij van schuld. Daarom is het volgende teken: de Onschuld.

Vermengde tekens:
Het Onverwachte beduidt ongeluk van buitenaf.
 
De Onschuld maakt zich vrij van feilen, zodat haar geen van binnen afkomstig ongeluk kan treffen. Als er onverwachts ongeluk komt, heeft het een uiterlijke oorzaak, en gaat het ook weer voorbij. Het teken heeft een zeer sterk omhoogstijgende tendens; zowel het onderste als het bovenste trigram richt zich in zijn beweging naar boven. Beweging in harmonie met de hemel wordt erin aangeduid: het oprechte, oorspronkelijke wezen van de mens. De beide kerntekens Gen, het Stilhouden, de berg, en Xun, het Zachtmoedige, de wind (boom) doen denken aan de werking en de ontwikkeling van de oorspronkelijke neigingen.


het Oordeel:

无妄:元亨,利贞。其匪正有眚,不利有攸往。

De Onschuld. Verheven welslagen.
Bevorderlijk is standvastigheid.
Als iemand niet is zoals hij behoorde te zijn
Dan heeft hij ongeluk,
En het is voor hem niet bevorderlijk
Wàt dan ook te ondernemen.De mens heeft van de hemel zijn oorspronkelijke goede natuur gekregen als leidstar bij alles wat hij doet. Door zich over te geven aan dit goddelijke in hem, verkrijgt de mens een loutere onschuld die, zonder heimelijk te speculeren op beloning en persoonlijk voordeel, eenvoudig met instinctieve zekerheid het juiste doet. Deze instinctieve zekerheid bewerkt verheven welslagen en is bevorderlijk door standvastigheid. Doch niet àl het instinctieve is natuur, in deze hogere zin van het woord; alleen het goede, dat in harmonie is met de wil van de hemel. Anders bewerkt een onoverlegde instinctieve handeling slechts ongeluk. Confucius zegt hierover: 'Wie van de onschuld afwijkt, waar komt die terecht? De wil en de zegen des hemels rusten niet op zijn daden.'

Commentaar op de Beslissing:

无妄,刚自外来,而为主于内。动而健,刚中而应,大亨以正,天之命也。其匪正有眚,不利有攸往。无妄之往,何之矣?天命不佑,行矣哉?

De Onschuld. Het vaste komt van buiten en wordt heer van binnen. Beweging en kracht. Het vaste is in het midden en vindt overeenstemming.
‘Groot welslagen door correctheid’; dat is de wil des hemels. ‘Als iemand niet is zoals hij behoorde te zijn, dan heeft hij ongeluk en is het voor hem niet bevorderlijk, wàt dan ook te ondernemen.’ Als de onschuld weg is, waar wil men dan heen gaan? Als de wil des hemels iemand niet beschermt, kan men dan iets beginnen?
 


Het vaste, dat van buiten komt, is de onderste Yang-lijn. Zij komt uit de hemel (Qian). Doordat het Ontvangende het Scheppende voor de eerste maal nadert, krijgt het de eerste lijn van Qian en baart het Zhen, de oudste zoon. Overgedragen op de mens betekent dit, dat hij de oorspronkelijke goddelijke geest krijgt als zijn gids en zijn heer. De eigenschap van het onderste trigram, Zhen, is beweging; die van het bovenste, Qian, kracht. De vaste lijn in centrale positie, die overeenstemming vindt, is de bovenste heer van het hexagram, de negen op de vijfde plaats, waarmee de zes op de tweede plaats in harmonie is. Dat alles leidt tot welslagen, daar het de mens laat zien in de juiste relatie tot het goddelijke, zonder bijgedachten, in zijn oorspronkelijke onschuld. Daardoor is de mens in harmonie met de hemelse bestemming, met de wil van de hemel, gelijk de beweging van het onderste trigram in harmonie met het bovenste is.
Waar echter de natuurlijke toestand niet die toestand van onschuld is, waar begeerten en onwaardige gedachten de kop opsteken, volgt het ongeluk met innerlijke noodzakelijkheid. Het hexagram verschilt van het hexagram Pi, Stilstand, immers juist alleen door de vaste beginlijn. Als deze haar vastheid zou verliezen, zou de hele situatie een ander aspect krijgen.


het Beeld:

天下雷行,物与无妄;先王以茂对时,育万物。

Onder de hemel rolt de donder:
Alle dingen verkrijgen de natuurlijke staat van de Onschuld.
Zo verzorgden en voedden de oude koningen,
Rijk aan deugd, in harmonie met de tijd, alle wezens.Als de donder - de levenskracht - in het voorjaar weer in beweging komt onder de hemel, dan ontluikt en groeit alles, en alle schepselen krijgen van de scheppende natuur de kinderlijke onschuld van het oorspronkelijke wezen. Zo doen ook de goede heersers van de mensheid: uit de innerlijke rijkdom van hun wezen zorgen ze voor al het leven en alle cultuur, en doen ze alles wat hiervoor nodig is op de juiste tijd.


de Lijnen:


上九:无妄,行有眚,无攸利。

Bovenaan een negen betekent:

Onschuldig handelen brengt ongeluk. Niets is bevorderlijk.In een periode die geen kans biedt op vooruitgang is het enige wat men kan doen: rustig en zonder bijgedachten afwachten. Als men onberaden stappen doet om het noodlot te verschalken, zal men geen succes hebben.


een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
九五:无妄之疾,勿药有喜。

Negen op de vijfde plaats betekent:

Gebruik geen artsenij bij onverdiende ziekte.
Het zal vanzelf wel weer goed worden.Als er van buitenaf, door een toeval, een onverwacht ongeluk over iemand komt, dat niet voortkomt uit zijn eigen natuur en daarin ook geen aanknopingspunt vindt, moet men niet naar uiterlijke geneesmiddelen grijpen, maar de natuur rustig haar gang laten gaan; dan wordt men vanzelf beter.


九四:可贞,无咎。

Negen op de vierde plaats betekent:

Wie standvastig vermag te blijven
Zal geen blaam oplopen.Een mens kan niet verliezen wat hem werkelijk toebehoort, zelfs al zou hij het wegwerpen. Daarover behoeft men zich volstrekt niet bezorgd te maken. Men moet er alleen voor zorgen dat men zijn eigen wezen trouw blijft en niet naar anderen luistert.


六三:无妄之灾,或系之牛,行人之得,邑人之灾。

Zes op de derde plaats betekent:

Onverdiend ongeluk:
De koe, die door iemand getuierd was,
Is winst voor de zwerver, voor de burger verlies.Soms wordt iemand getroffen door een ongeluk dat hij niet heeft verdiend doch dat hem door een ander wordt aangedaan; zoals bijvoorbeeld gebeurt wanneer een man voorbijkomt en een getuierde koe meeneemt. Zijn winst is het verlies van de eigenaar. Bij alle, ook bij onschuldige, handelingen moet men zich richten naar de juiste tijd, anders ondervindt men onverwachte rampspoed.


六二:不耕获,不灾畲,则利有攸往。

Zes op de tweede plaats betekent:

Als men bij het ploegen niet aan het oogsten denkt
En bij het rooien niet aan het gebruik van het veld:
Dan is het bevorderlijk, iets te ondernemen.Wij moeten elk werk doen uit liefde voor het werk op zichzelf, zoals tijd en plaats dat verlangen, en niet met het oog op het resultaat. Dan gelukt elke opgave, en alles wat we ondernemen heeft succes.


een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
初九:无妄,往吉。

In het begin een negen betekent:

Onschuldige levenswandel brengt heil!De eerste spontane opwellingen van het hart zijn altijd goed, zodat men er veilig gevolg aan kan geven en er verzekerd van kan zijn dat men geluk heeft en zijn doel bereikt.