home
mijn Vragenboek
zoek 'n hexagram stel een vraag teken 'n hexagram
wat is de I Tjing? de Tien Vleugels voorwoord van Jung inleiding door Wilhelm US and UK flag over ons
steun onze site
Orakelboek
易經
het Hexagrammenboek

Als je liever handmatig het orakel wilt raadplegen of als je een bepaald hexagram willen nalezen, dan zijn de onderstaande opzoek schema's heel handig.

Orakelmunten

易經
het Hexagrammenboek

Als je liever handmatig het orakel wilt raadplegen of als je een bepaald hexagram willen nalezen, dan zijn de onderstaande opzoek schema's heel handig.


Schema 1,

Selecteer een hexagram middels de trigrammen:


Trigrammemindeling
Trigrammemindeling


Schema 2,

Kies een hexagram uit de onderstaande lijst.
De hexagrammen staan op volgorde van hun rangnummer:

16. Yu

de Geestdrift<
het Teken van hexagram de Geestdrift 9is:

  Trigram Zhen , het Opwindende, de donder
  Trigram Kun , het Ontvangende, de aarde

De sterke lijn op de vierde plaats, de plaats van de ambtenaar in een leidende positie, vindt bij al de andere, zwakke lijnen welwillendheid en gehoorzaamheid. Het bovenste teken - Zhen - heeft de beweging als eigenschap, het onderste - Kun - de gehoorzaamheid, de overgave. Er begint dus een beweging, die overgave ontmoet en daardoor meeslepend, bezielend werkt. Van groot belang is verder de wet van de beweging langs de lijn van de minste weerstand; deze wordt in dit teken uitgesproken als wet voor het gebeuren in de natuur en in het mensenleven.

De volgorde:
Als men iets groots bezit en bescheiden is, zal er geestdrift ontstaan. Daarom is het volgende teken: de Geestdrift.

Vermengde tekens:
Geestdrift leidt tot traagheid.

Bijgevoegde oordelen:

De heroën voerden dubbele poorten en nachtwakers met kleppers in, om de rovers te trotseren. Dat ontleenden zij waarschijnlijk aan het hexagram De Geestdrift.het Oordeel bij hexagram de Geestdrift 9is:

豫:利建侯,行师。

De Geestdrift. Bevorderend is het
Helpers aan te stellen en legers te laten oprukken.De tijd van de geestdrift steunt op het feit dat er een man van betekenis is, die voeling houdt met de volksziel en in overeenstemming daarmee handelt. Daarom vindt hij overal gewillige gehoorzaamheid. Voor het wekken van geestdrift is het dan ook noodzakelijk dat men zich met zijn beschikkingen richt naar de aard dergenen die men wil leiden. Op deze regel van de beweging langs de lijn van de minste weerstand berust de onverbrekelijkheid der natuurwetten. Ze zijn niet iets buiten de dingen, maar de aan de dingen immanente harmonie van de beweging. Daarom wijken de hemellichamen niet af van hun baan, en voltrekt elk gebeuren in de natuur zich met vaste regelmaat. Zo liggen de dingen ook in de menselijke samenleving. Ook hier zal men slechts die wetten kunnen doorvoeren die in het volksbewustzijn wortelen, terwijl wetten die tegen dit gevoel indruisen slechts verbittering wekken.
De Geestdrift maakt het dan ook mogelijk helpers aan het werk te zetten om de werken tot stand te brengen, zonder dat men geheime tegenwerking te vrezen zal hebben. De Geestdrift is het ook die massabewegingen, zoals in de oorlog, zulk een eenheid vermag te geven dat ze de overwinning behalen.

Commentaar op de Beslissing:

豫,刚应而志行,顺以动,豫。豫,顺以动,故天地如之,而况建侯行师乎?天地以顺动,故日月不过,而四时不忒;圣人以顺动,则刑罚清而民服。豫之时义大矣哉!

Geestdrift. Het vaste vindt overeenstemming en zijn wil geschiedt. Overgave aan de beweging: dat is geestdrift. Daar de geestdrift overgave aan de beweging betoont, staan hemel en aarde hem terzijde. Reden te meer om helpers aan te stellen en legers te laten oprukken! Hemel en aarde bewegen zich in overgave, daarom overschrijden zon en maan hun baan niet, en de vier jaargetijden raken niet in de war. De man, die uit roeping handelt, beweegt zich in overgave; dan worden boete en straffen rechtvaardig, en het volk gehoorzaamt. Groot voorwaar is de zin van de tijd van de Geestdrift.
 


Het trigram Kun beduidt massa, vandaar leger. Het trigram Zhen is de oudste zoon, de aanvoerder der massa’s. Vandaar het idee van het te baat nemen van helpers (leenvorsten) en het oprukken van legers. De aanvoerder van het leger, wiens wil geestdrift wekt en zijn volgelingen in beweging brengt, is de negen op de vierde plaats, de heer van het hexagram. Beweging, die toewijding en overgave vindt, is het geheim der natuurwetten zowel als dat der menselijke wetten.het Beeld van hexagram de Geestdrift 9is:

雷出地奋,豫。先王以作乐崇德,殷荐之上帝,以配祖考。

De donder komt uit de aarde opklinken:
Het beeld van de Geestdrift.
Zo maakten de oude koningen muziek
Om de verdiensten te eren;
Zij wijdden haar als een heerlijke offerande
Aan de hoogste God,
Terwijl zij hun voorvaderen daarbij uitnodigen.Als de donder, de elektrische kracht, in het begin van de zomer weer uit de aarde tevoorschijn komt ruisen en het eerste onweer de natuur verfrist, lost zich een lange spanning op. Verlichting en vreugde zijn er het gevolg van. Zo bezit ook de muziek de macht om de spanning in het hart, de kracht der sombere gevoelens te verbreken. De geestdrift van het hart uit zich onwillekeurig in gezang, in dans en in ritmische bewegingen van het lichaam. Van oudsher werd de bezielende werking van de onzichtbare klank, die de harten der mensen beweegt en verenigt, als een raadsel gevoeld. De heersers maakten gebruik van deze natuurlijke neiging voor de muziek. Ze gaven haar een eervolle plaats en stelden er regels voor vast. De muziek gold als iets ernstigs en heiligs, ze moest de gevoelens der mensen reinigen. Ze moest de deugden der helden prijzen, en zo een brug slaan naar de bovenzinnelijke wereld. In de tempel naderde men de Godheid met muziek en gebarenspel (waaruit zich later het theater heeft ontwikkeld). De religieuze gevoelens ten opzichte van de Schepper der wereld werden verenigd met de heiligste menselijke aandoeningen: de gevoelens van eerbied jegens de voorvaderen. Deze laatsten werden tot bijwoning dezer godsdienstoefeningen uitgenodigd als gasten van de Heer des Hemels en als vertegenwoordigers der mensheid in die hogere regionen. Terwijl zo het eigen verleden met de Godheid werd verweven in plechtige momenten van religieuze extase werd de band tussen Godheid en mensheid geconsolideerd. De heerser, die in zijn voorouders de Godheid vereerde, was daardoor de Zoon des Hemels, in wie de hemelse en de aardse wereld in mystiek contact met elkaar kwamen. Deze gedachten zijn de laatste en hoogste samenvatting van de Chinese cultuur. Confucius zelf zei van het grote offer, waarbij het ritueel deze gebruiken in ere hield: 'Wie dit offer volkomen begreep zou de wereld kunnen regeren als wentelde die zich rond op zijn hand'.上六:冥豫,成有渝,无咎。
拘系之,上穷也。

Bovenaan een zes betekent:

Verblinde geestdrift.
Maar als men na de voltooiing tot verandering komt,
Dan is dat geen blaam.Als men zich door de geestdrift laat verblinden, dan is dat verkeerd. Maar ook wanneer deze verblinding reeds een voldongen feit is, en men kan zich nog veranderen, dan wordt men vrij van smetten. Ontnuchtering na een misplaatst enthousiasme is zeer wel mogelijk en is zeer gunstig.
六五:贞疾,恒不死。
六五贞疾,乘刚也。恒不死,中未亡也。

Zes op de vijfde plaats betekent:

Aanhoudend ziek en sterft toch altijd niet.De Geestdrift kan zich hier niet uiten. Men leeft onder een voortdurende druk, met het gevolg dat men nooit vrij kan ademen. Maar deze druk kan onder zekere omstandigheden ook iets goeds hebben: men wordt er zodoende voor bewaard, zijn krachten in ijdel enthousiasme te verspillen. Zo kan de voortdurende druk er juist toe dienen dat men in leven blijft.
een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
九四:由豫,大有得。勿疑。朋盍簪。
由豫,大有得;志大行也。

Negen op de vierde plaats betekent:

De oorsprong van de Geestdrift. Hij bereikt iets groots.
Twijfel niet.
De vrienden scharen zich om je heen als om een haarspang.Iemand die geestdrift vermag te wekken door zijn eigen zekerheid, en die vrij is van bedenkingen. Doordat hij niet twijfelt en volkomen oprecht is trekt hij de mensen aan. Zijn vertrouwen in hen beweegt hen tot geestdriftige samenwerking en zo heeft hij succes. Gelijk een haarspang de haren steun geeft en ze bijeen houdt, zo verenigt hij de mensen door de steun die hij hun geeft.
六三:盱豫,悔。迟有悔。
盱豫有悔,位不当也。

Zes op de derde plaats betekent:

Naar boven blikkende geestdrift schept berouw.
Dralen brengt berouw.Wij hebben hier het tegengestelde van de vorige lijn. Daar zelfstandigheid, hier geestdriftig omhoogblikken. Draalt men te lang, dan loopt dat uit op berouw. Men moet in de toenadering het juiste moment weten te kiezen. Alleen dan treft men het juiste.
六二:介于石,不终日,贞吉。
不终日,贞吉;以中正也。

Zes op de tweede plaats betekent:

Vast als een steen. Geen hele dag.
Standvastigheid brengt heil.Hier wordt iemand getekend die zich niet door illusies laat verblinden. Terwijl anderen zich door hun enthousiasme van de wijs laten brengen onderkent hij duidelijk de eerste tekenen des tijds. Zodoende is hij naar boven toe niet vleierig, naar beneden toe niet nalatig. Hij is vast als een steen. Zodra een zweem van ontstemming zich vertoont, weet hij zich terug te trekken, zonder ook maar een dag te verliezen. Standvastigheid bij zulk een handelwijze brengt heil.
Confucius zegt daarover:
'De kiemen te kennen, dat is inderdaad goddelijk. De edele is in de omgang naar boven toe niet vleierig, in de omgang naar beneden toe niet aanmatigend. Hij kent de kiemen goed. De kiemen zijn het eerste onmerkbare begin van de beweging, datgene wat van heil (en onheil) het eerst aan het licht komt. De edele ziet de kiemen en handelt ogenblikkelijk. Hij wacht niet eerst de gehele dag.
In het boek der veranderingen staat:

Vast als een steen. Geen hele dag. Standvastigheid brengt heil.
Vast als een steen, waartoe een hele dag?
Het oordeel kan men weten.
De edele kent het verborgene en het zichtbare.
Hij kent het zwakke, kent het sterke ook:
Daarom zien de myriaden naar hem op.'
初六:鸣豫,凶。
初六鸣豫,志穷凶也。

In het begin een zes betekent:

Geestdrift, die zich uit, brengt onheil.Iemand in een ondergeschikte positie heeft voorname relaties, waarop hij zich geestdriftig beroemt. Door deze aanmatiging brengt hij onvermijdelijk onheil over zichzelf. Geestdrift mag nooit een zelfzuchtig gevoel zijn, doch is slechts gerechtvaardigd als algemene stemming, die met anderen verbindt.
het Teken van hexagram de Geestdrift 9is:

   boven Trigram Zhen , het Opwindende, de donder
   beneden Trigram Kun , het Ontvangende, de aarde

De sterke lijn op de vierde plaats, de plaats van de ambtenaar in een leidende positie, vindt bij al de andere, zwakke lijnen welwillendheid en gehoorzaamheid. Het bovenste teken - Zhen - heeft de beweging als eigenschap, het onderste - Kun - de gehoorzaamheid, de overgave. Er begint dus een beweging, die overgave ontmoet en daardoor meeslepend, bezielend werkt. Van groot belang is verder de wet van de beweging langs de lijn van de minste weerstand; deze wordt in dit teken uitgesproken als wet voor het gebeuren in de natuur en in het mensenleven.

De volgorde:
Als men iets groots bezit en bescheiden is, zal er geestdrift ontstaan. Daarom is het volgende teken: de Geestdrift.

Vermengde tekens:
Geestdrift leidt tot traagheid.

Bijgevoegde oordelen:

De heroën voerden dubbele poorten en nachtwakers met kleppers in, om de rovers te trotseren. Dat ontleenden zij waarschijnlijk aan het hexagram De Geestdrift.
het Oordeel bij hexagram de Geestdrift 9is:

豫:利建侯,行师。

De Geestdrift. Bevorderend is het
Helpers aan te stellen en legers te laten oprukken.De tijd van de geestdrift steunt op het feit dat er een man van betekenis is, die voeling houdt met de volksziel en in overeenstemming daarmee handelt. Daarom vindt hij overal gewillige gehoorzaamheid. Voor het wekken van geestdrift is het dan ook noodzakelijk dat men zich met zijn beschikkingen richt naar de aard dergenen die men wil leiden. Op deze regel van de beweging langs de lijn van de minste weerstand berust de onverbrekelijkheid der natuurwetten. Ze zijn niet iets buiten de dingen, maar de aan de dingen immanente harmonie van de beweging. Daarom wijken de hemellichamen niet af van hun baan, en voltrekt elk gebeuren in de natuur zich met vaste regelmaat. Zo liggen de dingen ook in de menselijke samenleving. Ook hier zal men slechts die wetten kunnen doorvoeren die in het volksbewustzijn wortelen, terwijl wetten die tegen dit gevoel indruisen slechts verbittering wekken.
De Geestdrift maakt het dan ook mogelijk helpers aan het werk te zetten om de werken tot stand te brengen, zonder dat men geheime tegenwerking te vrezen zal hebben. De Geestdrift is het ook die massabewegingen, zoals in de oorlog, zulk een eenheid vermag te geven dat ze de overwinning behalen.

Commentaar op de Beslissing:

豫,刚应而志行,顺以动,豫。豫,顺以动,故天地如之,而况建侯行师乎?天地以顺动,故日月不过,而四时不忒;圣人以顺动,则刑罚清而民服。豫之时义大矣哉!

Geestdrift. Het vaste vindt overeenstemming en zijn wil geschiedt. Overgave aan de beweging: dat is geestdrift. Daar de geestdrift overgave aan de beweging betoont, staan hemel en aarde hem terzijde. Reden te meer om helpers aan te stellen en legers te laten oprukken! Hemel en aarde bewegen zich in overgave, daarom overschrijden zon en maan hun baan niet, en de vier jaargetijden raken niet in de war. De man, die uit roeping handelt, beweegt zich in overgave; dan worden boete en straffen rechtvaardig, en het volk gehoorzaamt. Groot voorwaar is de zin van de tijd van de Geestdrift.Het trigram Kun beduidt massa, vandaar leger. Het trigram Zhen is de oudste zoon, de aanvoerder der massa’s. Vandaar het idee van het te baat nemen van helpers (leenvorsten) en het oprukken van legers. De aanvoerder van het leger, wiens wil geestdrift wekt en zijn volgelingen in beweging brengt, is de negen op de vierde plaats, de heer van het hexagram. Beweging, die toewijding en overgave vindt, is het geheim der natuurwetten zowel als dat der menselijke wetten.
het Beeld van hexagram de Geestdrift 9is:

雷出地奋,豫。先王以作乐崇德,殷荐之上帝,以配祖考。

De donder komt uit de aarde opklinken:
Het beeld van de Geestdrift.
Zo maakten de oude koningen muziek
Om de verdiensten te eren;
Zij wijdden haar als een heerlijke offerande
Aan de hoogste God,
Terwijl zij hun voorvaderen daarbij uitnodigen.Als de donder, de elektrische kracht, in het begin van de zomer weer uit de aarde tevoorschijn komt ruisen en het eerste onweer de natuur verfrist, lost zich een lange spanning op. Verlichting en vreugde zijn er het gevolg van. Zo bezit ook de muziek de macht om de spanning in het hart, de kracht der sombere gevoelens te verbreken. De geestdrift van het hart uit zich onwillekeurig in gezang, in dans en in ritmische bewegingen van het lichaam. Van oudsher werd de bezielende werking van de onzichtbare klank, die de harten der mensen beweegt en verenigt, als een raadsel gevoeld. De heersers maakten gebruik van deze natuurlijke neiging voor de muziek. Ze gaven haar een eervolle plaats en stelden er regels voor vast. De muziek gold als iets ernstigs en heiligs, ze moest de gevoelens der mensen reinigen. Ze moest de deugden der helden prijzen, en zo een brug slaan naar de bovenzinnelijke wereld. In de tempel naderde men de Godheid met muziek en gebarenspel (waaruit zich later het theater heeft ontwikkeld). De religieuze gevoelens ten opzichte van de Schepper der wereld werden verenigd met de heiligste menselijke aandoeningen: de gevoelens van eerbied jegens de voorvaderen. Deze laatsten werden tot bijwoning dezer godsdienstoefeningen uitgenodigd als gasten van de Heer des Hemels en als vertegenwoordigers der mensheid in die hogere regionen. Terwijl zo het eigen verleden met de Godheid werd verweven in plechtige momenten van religieuze extase werd de band tussen Godheid en mensheid geconsolideerd. De heerser, die in zijn voorouders de Godheid vereerde, was daardoor de Zoon des Hemels, in wie de hemelse en de aardse wereld in mystiek contact met elkaar kwamen. Deze gedachten zijn de laatste en hoogste samenvatting van de Chinese cultuur. Confucius zelf zei van het grote offer, waarbij het ritueel deze gebruiken in ere hield: 'Wie dit offer volkomen begreep zou de wereld kunnen regeren als wentelde die zich rond op zijn hand'.
het kernhexagram:

39. Jian
de Hindernis

4
上六:冥豫,成有渝,无咎。
拘系之,上穷也。

Bovenaan een zes betekent:

Verblinde geestdrift.
Maar als men na de voltooiing tot verandering komt,
Dan is dat geen blaam.Als men zich door de geestdrift laat verblinden, dan is dat verkeerd. Maar ook wanneer deze verblinding reeds een voldongen feit is, en men kan zich nog veranderen, dan wordt men vrij van smetten. Ontnuchtering na een misplaatst enthousiasme is zeer wel mogelijk en is zeer gunstig.


六五:贞疾,恒不死。
六五贞疾,乘刚也。恒不死,中未亡也。

Zes op de vijfde plaats betekent:

Aanhoudend ziek en sterft toch altijd niet.De Geestdrift kan zich hier niet uiten. Men leeft onder een voortdurende druk, met het gevolg dat men nooit vrij kan ademen. Maar deze druk kan onder zekere omstandigheden ook iets goeds hebben: men wordt er zodoende voor bewaard, zijn krachten in ijdel enthousiasme te verspillen. Zo kan de voortdurende druk er juist toe dienen dat men in leven blijft.


een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
九四:由豫,大有得。勿疑。朋盍簪。
由豫,大有得;志大行也。

Negen op de vierde plaats betekent:

De oorsprong van de Geestdrift. Hij bereikt iets groots.
Twijfel niet.
De vrienden scharen zich om je heen als om een haarspang.Iemand die geestdrift vermag te wekken door zijn eigen zekerheid, en die vrij is van bedenkingen. Doordat hij niet twijfelt en volkomen oprecht is trekt hij de mensen aan. Zijn vertrouwen in hen beweegt hen tot geestdriftige samenwerking en zo heeft hij succes. Gelijk een haarspang de haren steun geeft en ze bijeen houdt, zo verenigt hij de mensen door de steun die hij hun geeft.


六三:盱豫,悔。迟有悔。
盱豫有悔,位不当也。

Zes op de derde plaats betekent:

Naar boven blikkende geestdrift schept berouw.
Dralen brengt berouw.Wij hebben hier het tegengestelde van de vorige lijn. Daar zelfstandigheid, hier geestdriftig omhoogblikken. Draalt men te lang, dan loopt dat uit op berouw. Men moet in de toenadering het juiste moment weten te kiezen. Alleen dan treft men het juiste.


六二:介于石,不终日,贞吉。
不终日,贞吉;以中正也。

Zes op de tweede plaats betekent:

Vast als een steen. Geen hele dag.
Standvastigheid brengt heil.Hier wordt iemand getekend die zich niet door illusies laat verblinden. Terwijl anderen zich door hun enthousiasme van de wijs laten brengen onderkent hij duidelijk de eerste tekenen des tijds. Zodoende is hij naar boven toe niet vleierig, naar beneden toe niet nalatig. Hij is vast als een steen. Zodra een zweem van ontstemming zich vertoont, weet hij zich terug te trekken, zonder ook maar een dag te verliezen. Standvastigheid bij zulk een handelwijze brengt heil.
Confucius zegt daarover:
'De kiemen te kennen, dat is inderdaad goddelijk. De edele is in de omgang naar boven toe niet vleierig, in de omgang naar beneden toe niet aanmatigend. Hij kent de kiemen goed. De kiemen zijn het eerste onmerkbare begin van de beweging, datgene wat van heil (en onheil) het eerst aan het licht komt. De edele ziet de kiemen en handelt ogenblikkelijk. Hij wacht niet eerst de gehele dag.
In het boek der veranderingen staat:

Vast als een steen. Geen hele dag. Standvastigheid brengt heil.
Vast als een steen, waartoe een hele dag?
Het oordeel kan men weten.
De edele kent het verborgene en het zichtbare.
Hij kent het zwakke, kent het sterke ook:
Daarom zien de myriaden naar hem op.'


初六:鸣豫,凶。
初六鸣豫,志穷凶也。

In het begin een zes betekent:

Geestdrift, die zich uit, brengt onheil.Iemand in een ondergeschikte positie heeft voorname relaties, waarop hij zich geestdriftig beroemt. Door deze aanmatiging brengt hij onvermijdelijk onheil over zichzelf. Geestdrift mag nooit een zelfzuchtig gevoel zijn, doch is slechts gerechtvaardigd als algemene stemming, die met anderen verbindt.