home
mijn Vragenboek
zoek 'n hexagram stel een vraag teken 'n hexagram
wat is de Yijing? de Tien Vleugels voorwoord van Jung inleiding door Wilhelm US and UK flag over ons
steun onze site
Orakelboek
易經
het Hexagrammenboek

Als je liever handmatig het orakel wilt raadplegen of als je een bepaald hexagram willen nalezen, dan zijn de onderstaande opzoek schema's heel handig.

Orakelmunten

易經
het Hexagrammenboek

Als je liever handmatig het orakel wilt raadplegen of als je een bepaald hexagram willen nalezen, dan zijn de onderstaande opzoek schema's heel handig.


Schema 1,

Selecteer een hexagram middels de trigrammen:


Trigrammemindeling
Trigrammemindeling


Schema 2,

Kies een hexagram uit de onderstaande lijst.
De hexagrammen staan op volgorde van hun rangnummer:

43. Guai

de Doorbraak (de Vastberadenheid)<
een geel blok dat aangeeft dat dit de constituerende heer van het hexagram is
上六:无号,终有凶。

Bovenaan een zes betekent:

Geen roep! Ten slotte komt onheil.De zege schijnt behaald te zijn. Er is nog slechts een rest over van het kwade en nu is de tijd gekomen dat men het radicaal moet uitroeien. Het ziet er allemaal heel gemakkelijk uit. Maar juist daarin bestaat het gevaar. Als men niet op zijn hoede is slaagt het kwade erin zich te verbergen en zo te ontkomen; en als het ons eenmaal ontsnapt is, ontstaat nieuw onheil uit de achtergebleven kiemen, want het kwade sterft niet gauw. Ook bij het slechte in eigen karakter moet men grondig werk verrichten. Als men uit nalatigheid iets over het hoofd zou zien zou daaruit nieuw kwaad ontstaan.
een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
九五:苋陆夬夬,中行无咎。

Negen op de vijfde plaats betekent:

Tegenover het onkruid is onwrikbare vastberadenheid nodig.
In het midden wandelen blijft vrij van blaam.Onkruid komt altijd weer op en laat zich moeilijk uitroeien. Daarom is onwrikbare vastberadenheid nodig ook in de strijd tegen een laag mens in een hoge positie. Men staat in relatie tot hem en daarom bestaat er gevaar dat men de strijd als hopeloos opgeeft. Maar dat mag niet gebeuren. Men moet vastberaden voortgaan en mag zich niet van het ingeslagen pad laten afbrengen. Alleen op deze manier blijft men vrij van blaam.
九四:臀无肤,其行次且。牵羊悔亡,闻言不信。

Negen op de vierde plaats betekent:

Op de dijen is geen huid
En het lopen valt zwaar.
Liet men zich leiden als een schaap,
Dan zou het berouw verdwijnen.
Doch als men deze woorden hoort
Zal men ze niet geloven.Men lijdt aan een innerlijke onrust, zodat men het niet op zijn plaats kan uithouden. Men zou tot elke prijs vooruit willen, maar stoot daarbij op onoverkomelijke hinderpalen. Zo is men in innerlijk conflict met de situatie waarin men zich bevindt. Dat komt door de eigenzinnigheid waarmee men zijn wil zou willen doorzetten. Kon men die overwinnen, dan zou alles in orde komen. Maar deze raad zal, als zovele goede raadgevingen, in de wind geslagen worden. Want een eigenzinnig mens heeft wel oren maar luistert niet.
九三:壮于頄,有凶。君子夬夬,独行,遇雨,若濡,有愠,无咎。

Negen op de derde plaats betekent:

Machtig te zijn in de jukbeenderen brengt onheil.
De edele is vastbesloten.
Hij wandelt eenzaam en komt in de regen.
Hij wordt bespat en men mort tegen hem.
Geen blaam.De situatie waarin men zich bevindt is dubbelzinnig. Terwijl allen verwikkeld zijn in een vastberaden strijd tegen al wat gemeen is, heeft men zelf - als enige - zekere relaties met een laagstaand mens. Zou men nu reeds zijn tanden laten zien en zich tegen hem willen keren vóór de tijd er rijp voor is, dan zou men daardoor alleen de hele toestand in gevaar brengen, want de laagstaande zou dan te vroeg zijn tegenmaatregelen nemen. De opgave van de hogere mens is hier buitengewoon moeilijk. Hij moet stevig in zijn schoenen staan en hoewel hij met de laagstaande man omgaat, zich innerlijk van diens gemeenheid distantiëren. Daarbij wordt hij natuurlijk miskend. Men meent dat hij ook tot de partij der gemenen behoort. Hij is volkomen eenzaam, daar niemand hem begrijpt. Zijn relaties met de gemenen bezoedelen hem in de ogen van de menigte, en men keert zich morrend tegen hem. Hij echter draagt die miskenning en maakt geen fouten, daar hij trouw blijft aan zichzelf.
九二:惕号,莫夜有戎,勿恤。

Negen op de tweede plaats betekent:

Alarmroep. 's Avonds en 's nachts wapenen.
Vrees niets.Paraat zijn is alles. Vastberadenheid is onafscheidelijk verbonden met voorzichtigheid. Als men zorgzaam en bezonnen is behoeft men niet te schrikken en zenuwachtig te worden. Wie voortdurend waakzaam is zolang er nog geen gevaar dreigt is gewapend als het gevaar naderbij komt en behoeft niet bang te zijn. De edele is op zijn hoede voor wat nog niet te zien is, en bezorgd voor wat nog niet te horen is; daarom verwijlt hij te midden van moeilijkheden als waren het er geen. Als iemand zorg aan zijn karaktervorming besteedt schikken de mensen zich vanzelf naar zijn wil. Zegeviert het verstand, dan trekken de hartstochten zich vanzelf terug. Bezonnen zijn en de wapens niet vergeten: dat is de juiste weg naar de veiligheid.
初九:壮于前趾,往不胜为咎。

In het begin een negen betekent:

Machtig in de voorwaarts schrijdende tenen.
Gaat men heen en is men tegen de zaak niet opgewassen,
Dan begaat men een fout.In tijden van vastberaden opmars is vooral het eerste begin moeilijk. Men voelt zich geïnspireerd tot vastberaden voorwaarts gaan. Maar de tegenstand is nog te sterk. Daarom moet men zijn eigen kracht kennen, en zich slechts zover vooruit wagen als men zeker is van zijn succes. Blinde vechtlust is verkeerd, want juist in het begin kan een onverwachte terugslag de meest funeste gevolgen hebben.
het Teken van hexagram de Doorbraak (de Vastberadenheid) gis:

de basistrigrammen:
   boven Trigram Dui , het Blijmoedige, het meer
   beneden Trigram Qian , het Scheppende, de hemel

de kerntrigrammen:
   boven Trigram Qian , het Scheppende, de hemel
   beneden Trigram Qian , het Scheppende, de hemel

de omhullende trigrammen:
   boven Trigram Dui , het Blijmoedige, het meer
   beneden Trigram Dui , het Blijmoedige, het meer

Dit hexagram betekent enerzijds een doorbraak na lang opgehoopte spanning, zoals het breken van een gezwollen rivier door de dijken, of een wolkbreuk. Overgedragen op menselijke verhoudingen is het anderzijds de tijd waarin de gemenen allengs het veld ruimen. Hun invloed is aan het afnemen en door een resolute actie komt er een verandering in de situatie, een doorbraak heeft plaats. De derde maand staat in dit teken.

De volgorde:
Als de Vermeerdering onophoudelijk doorgaat, komt er vroeg of laat een doorbraak. Daarom is het volgende teken: de Doorbraak. Doorbraak wil zeggen vastberadenheid.

Vermengde tekens:
Doorbraak betekent vastberadenheid. Het sterke keert zich vastberaden tegen het zwakke.

Bijgevoegde oordelen:
In de oertijd knoopte men koorden om te regeren. De heiligen uit een latere tijd voerden in plaats daarvan schriftelijke oorkonden in, om de verschillende beambten te regeren en toezicht te houden op het volk. Dat ontleenden zij waarschijnlijk aan het hexagram: de Doorbraak.
 
Het hexagram Guai betekent eigenlijk het breken van een rivier door zijn dijken in tijden van overstroming. De vijf sterke lijnen zijn gedacht als van beneden omhoogstijgend, zodat ze de bovenste, zwakke lijn vastberaden uit het hexagram verdrijven. Het zelfde blijkt uit de beelden. Het meer is verdampt en ten hemel gestegen. Daar zal het zich als wolkbreuk ontladen. Ook hier dus de gedachte van een doorbraak.
Het hexagram bestaat uit Dui boven, dat ‘woorden’ beduidt, en Qian beneden, welks eigenschap de kracht is. Het hexagram duidt dus aan, dat men zijn woorden sterk en duurzaam moet maken.
het Oordeel bij hexagram de Doorbraak (de Vastberadenheid) gis:

夬:扬于王庭,孚号,有厉,告自邑,不利即戎,利有攸往。

De Doorbraak.
Vastberaden moet men aan het hof van de koning
De zaak bekend maken.
Naar waarheid moet zij worden verkondigd. Gevaar!
Men moet zijn eigen stad verwittigen.
Niet bevorderlijk is het naar de wapenen te grijpen.
Het is bevorderlijk iets te ondernemen.Als in een stad ook maar één gemene zich in een heersende positie weet te handhaven vermag hij de edelen te onderdrukken. Als er ook maar één hartstocht zich nog in het menselijke hart nestelt vermag deze het verstand te benevelen. Hartstocht en verstand kunnen niet samengaan, daarom is een strijd op leven en dood onvermijdelijk wanneer men het goede wil laten zegevieren. Voor de resolute strijd van het goede tegen het kwade bestaan echter bepaalde regels die men vooral in acht moet nemen als men zijn doel wil bereiken.
1. Vastberadenheid moet berusten op de vereniging van kracht en vriendelijkheid.
2. Een compromis met het slechte is niet mogelijk; het moet onder alle omstandigheden openlijk worden afgewezen. Evenzo mogen ook de eigen hartstochten en gebreken niet worden vergoelijkt.
3. De strijd mag niet direct met geweld worden gevoerd: waar het kwaad gebrandmerkt wordt zint het op wapenen, en als men zo bereidwillig is het slag om slag te bevechten trekt men aan het kortste eind, doordat men dan zelf in haat en hartstocht wordt meegesleept. Daarom is het noodzakelijk bij het eigen huis te beginnen: men moet persoonlijk op zijn hoede zijn voor de gebrandmerkte fouten. Zodoende stompen de wapenen van het kwaad bij gebrek aan een tegenstander vanzelf af. Ook zijn eigen gebreken moet men niet direct bestrijden. Zolang wij er mee worstelen, bijven ze ons altijd de baas.
4. De beste manier om het kwade te bestrijden is: energiek vooruit te gaan in het goede.

Commentaar op de Beslissing:

夬,决也,刚决柔也。健而说,决而和,扬于王庭,柔乘五刚也。孚号有厉,其危乃光也。告自邑,不利即戎,所尚乃穷也。利有攸往,刚长乃终也。

Doorbraak is zoveel als vastberadenheid. Het vaste verdringt vastberaden het weke. Sterk en blijmoedig, dat is vastberaden en harmonisch.
‘Men moet de zaak aan het hof van de koning bekend maken.’
Het zwakke rust op vijf harden.
‘Waarheidsgetrouwe verkondiging is gevaarlijk.’
Dit gevaar leidt echter naar het licht.
‘Men moet zijn eigen stad verwittigen. Niet bevorderlijk is het, naar de wapens te grijpen’:
Wat die man hoog houdt, gaat teniet.
‘Het is bevorderlijk, iets te ondernemen’,
Want de vasten groeien en brengen ten einde.Bij de verdringing van de donkere lijn aan de top komt het erop aan, dat zulks in de goede geest geschied. Het gaat hier niet om een gevecht met onzekere afloop: wat geschiedt is onvermijdelijk. Daarom is een rustig-blijmoedige, kalme vastberadenheid de juiste zielshouding, zoals deze door het karakter der beide trigrammen (binnen Qian, het Scheppende, het sterke, – buiten Dui, het Blijmoedige) wordt getekend. Men moet de waarheid aan het hof van de koning bekend maken: de bovenste, zwakke lijn staat boven de vijf sterken, waarvan de bovenste de plaats van de vorst inneemt. De zwakke lijn is het beeld van een gemene op een hoge plaats. Het trigram Dui beduidt mond, vandaar het bekend maken, verkondigen. Qian beduidt ook strijd en gevaar; Qian en Dui beduiden beiden metaal, vandaar het beeld van de wapens. De situatie op zichzelf is echter veelbelovend, daarom is het gebruik van wapens naar buiten toe niet nodig.
het Beeld van hexagram de Doorbraak (de Vastberadenheid) gis:

泽上于天,夬;君子以施禄及下,居德则忌。

Het meer is ten hemel opgestegen:
Het beeld van de Doorbraak.
Zo schenkt de edele rijkdom naar beneden,
Zonder bij zijn deugd lang stil te staan.Als het water van het meer ten hemel is opgestegen is er gevaar voor een wolkbreuk. De edele put hieruit een waarschuwing en neemt tijdig zijn maatregelen om een gewelddadige ineenstorting te voorkomen. Wie alleen voor zichzelf rijkdommen opstapelt zonder aan anderen te denken, zal zijn ineenstorting niet ontlopen. Want op al het verzamelen volgt een verstrooien. Daarom verstrooit de edele reeds gedurende het verzamelen. Evenzo is hij er bij de vorming van zijn karakter op bedacht niet in koppigheid te verstarren, maar door aanhoudend streng zelfonderzoek zijn vatbaarheid voor indrukken te bewaren.
het kernhexagram:

1. Qian
het Scheppende

a
De basistrigrammen
Een hexagram bevat veel informatie. De meest aan de oppervlakte liggende informatie vinden we als we een hexagram in twee stukjes van elk drie lijnen opdelen; we zien dan de twee zogenaamde ‘trigrammen’ waar het hexagram uit bestaat. Er is een bovenste trigram en een onderste trigram: het bovenste trigram vertelt iets over je omgeving in relatie tot je situatie; deze gaat vaak over alles buiten jou. Het onderste trigram stelt jou voor, de vraagsteller, en vertelt iets over jezelf en je eigen houding. Mocht de vraag over iets of iemand anders gaan, dan is het onderste trigram die ander en het bovenste trigram alles buiten die ander, bijvoorbeeld een beoogde zakenpartner of een doel dat bereikt wil worden. Ook staan de twee trigrammen tot elkaar als oorzaak en gevolg – het onderste trigram is dan de oorzaak, het bovenste het gevolg.
De waarde van de acht trigrammen kan moeilijk onderschat worden. Ze zijn het fundament van de Yijing, en in de huidige indeling van het boek lijkt de volgorde van de hexagrammen dan ook op geheimzinnige wijze bepaald te worden door de trigrammen waaruit de hexagrammen zijn opgebouwd. Samen met de leer van de Vijf Fasen vormen de acht trigrammen de belangrijkste kern van het Chinese gedachtegoed. Ze worden toegepast bij feng shui (de eeuwenoude leer voor de plaatsing van huis en graf), bij verschillende vormen van Chinese astrologie, de traditionele Chinese geneeskunde, en er is zelfs een vorm van verdedigingskunst, Baguazhang, die geheel is afgestemd op de acht trigrammen. Wie zich gaat verdiepen in de Chinese filosofie zal altijd de acht trigrammen en hun associaties tegenkomen. Ze worden gekoppeld aan de acht windrichtingen, aan lichaamsdelen, getallen, landkenmerken, geur, kleur en smaak, kortom, ze vormen een belangrijke bron voor het systematiseren van vele dingen.

Fu Xi 'Earlier Heaven' bagua arrangement

Bovenstaande tekst is afkomstig uit het boek van Harmen Mesker, getiteld de I Tjing stap voor stap. Dit boek vormt een voortreffelijke inleiding tot het gebruik en de interpretatie van de Yijing. Door de afbeelding van het boek aan te klikken kun je het aanschaffen.
☰ De Hemel als bovenste basistrigram:
• Wat het vraagt: neem de leiding in je situatie. Geef sturing aan anderen, zet jezelf doelbewust in om je gekozen doel te bereiken. Focus je op externe factoren die leiding nodig hebben. Maak je intentie en ideeën duidelijk. Treed krachtig en sterk op.
• Wat het laat zien: mannelijke dominantie buiten jou, een wilskrachtige persoon of omgeving, een door ratio gedreven externe factor die wil sturen. Een vaderfiguur.
• Hoe je het uit: Hemel als bovenste trigram kan betekenen dat je plannen wilt uitvoeren; je hebt ideeën en wilt iets opzetten dat erkenning in je omgeving, en wellicht in de maatschappij geeft. Je wilt geestelijke waarden uitdragen in de wereld. Je wilt iets betekenen. In het uiterste geval kan het betekenen dat je drammerig bent, en koppig.

☰ De Hemel als onderste basistrigram:
• Wat het vraagt: vind je innerlijke drijfveer. Focus op je intentie, je motivatie en je doel. Richt je op je innerlijke kracht die alles in beweging zet, de onzichtbare energie die zorgt dat de dingen lo- pen volgens jouw plan. Gebruik je hoofd, je intellect. Wees innerlijk sterk.
• Wat het laat zien: innerlijke kracht, rationaliteit en focus op aspecten in jezelf. Leiding nemen over jezelf, de spiritualiteit ach- ter je handelen.
• Hoe je het uit: een innerlijke kracht die je zelfverzekerd en beslist maakt. Je hebt energie in je, maar voelt niet direct de behoefte daar concreet iets mee te doen. Het is je drijfveer, je motivatie. Je bent je eigen leider, en onafhankelijk van anderen. In het uiterste geval kan het betekenen dat je egoïstisch bent, en een binnenvetter.

☰ De Hemel als bovenste kerntrigram:
er is een drang om als leider op te treden of om de eigen creativiteit te laten zien. Je hebt ideeën die je wilt verwezenlijken, maar ze blijven in de conceptfase.

☰ De Hemel als onderste kerntrigram:
er is een sterke vaderbinding, of binding met het vaderlijke. De inspiratie die je van binnen voelt kan niet benut worden. Je hebt een richting maar geen doel.

☰ De Hemel als omhullend trigram:
Er is een sterke, mannelijke invloed die zijn wil oplegt. De
ratio heeft de overhand. Er wordt meer gedacht in abstracte theorieën waarbij de dagelijkse praktijk niet als leidend wordt gezien. Ideeën zonder concretisering zijn een belemmerende factor.

Bovenstaande tekst is afkomstig uit het boek van Harmen Mesker, getiteld de I Tjing stap voor stap. Dit boek vormt een voortreffelijke inleiding tot het gebruik en de interpretatie van de Yijing. Door de afbeelding van het boek aan te klikken kun je het aanschaffen.


Bovenstaande tekst is afkomstig uit het boek van Harmen Mesker, getiteld de I Tjing stap voor stap. Dit boek vormt een voortreffelijke inleiding tot het gebruik en de interpretatie van de Yijing. Door de afbeelding van het boek aan te klikken kun je het aanschaffen.
het Teken:

de basistrigrammen:
   boven Trigram Dui , het Blijmoedige, het meer
   beneden Trigram Qian , het Scheppende, de hemel

de kerntrigrammen:
   boven Trigram Qian , het Scheppende, de hemel
   beneden Trigram Qian , het Scheppende, de hemel

de omhullende trigrammen:
   boven Trigram Dui , het Blijmoedige, het meer
   beneden Trigram Dui , het Blijmoedige, het meer

Dit hexagram betekent enerzijds een doorbraak na lang opgehoopte spanning, zoals het breken van een gezwollen rivier door de dijken, of een wolkbreuk. Overgedragen op menselijke verhoudingen is het anderzijds de tijd waarin de gemenen allengs het veld ruimen. Hun invloed is aan het afnemen en door een resolute actie komt er een verandering in de situatie, een doorbraak heeft plaats. De derde maand staat in dit teken.

De volgorde:
Als de Vermeerdering onophoudelijk doorgaat, komt er vroeg of laat een doorbraak. Daarom is het volgende teken: de Doorbraak. Doorbraak wil zeggen vastberadenheid.

Vermengde tekens:
Doorbraak betekent vastberadenheid. Het sterke keert zich vastberaden tegen het zwakke.

Bijgevoegde oordelen:
In de oertijd knoopte men koorden om te regeren. De heiligen uit een latere tijd voerden in plaats daarvan schriftelijke oorkonden in, om de verschillende beambten te regeren en toezicht te houden op het volk. Dat ontleenden zij waarschijnlijk aan het hexagram: de Doorbraak.
 
Het hexagram Guai betekent eigenlijk het breken van een rivier door zijn dijken in tijden van overstroming. De vijf sterke lijnen zijn gedacht als van beneden omhoogstijgend, zodat ze de bovenste, zwakke lijn vastberaden uit het hexagram verdrijven. Het zelfde blijkt uit de beelden. Het meer is verdampt en ten hemel gestegen. Daar zal het zich als wolkbreuk ontladen. Ook hier dus de gedachte van een doorbraak.
Het hexagram bestaat uit Dui boven, dat ‘woorden’ beduidt, en Qian beneden, welks eigenschap de kracht is. Het hexagram duidt dus aan, dat men zijn woorden sterk en duurzaam moet maken.


het Oordeel:

夬:扬于王庭,孚号,有厉,告自邑,不利即戎,利有攸往。

De Doorbraak.
Vastberaden moet men aan het hof van de koning
De zaak bekend maken.
Naar waarheid moet zij worden verkondigd. Gevaar!
Men moet zijn eigen stad verwittigen.
Niet bevorderlijk is het naar de wapenen te grijpen.
Het is bevorderlijk iets te ondernemen.Als in een stad ook maar één gemene zich in een heersende positie weet te handhaven vermag hij de edelen te onderdrukken. Als er ook maar één hartstocht zich nog in het menselijke hart nestelt vermag deze het verstand te benevelen. Hartstocht en verstand kunnen niet samengaan, daarom is een strijd op leven en dood onvermijdelijk wanneer men het goede wil laten zegevieren. Voor de resolute strijd van het goede tegen het kwade bestaan echter bepaalde regels die men vooral in acht moet nemen als men zijn doel wil bereiken.
1. Vastberadenheid moet berusten op de vereniging van kracht en vriendelijkheid.
2. Een compromis met het slechte is niet mogelijk; het moet onder alle omstandigheden openlijk worden afgewezen. Evenzo mogen ook de eigen hartstochten en gebreken niet worden vergoelijkt.
3. De strijd mag niet direct met geweld worden gevoerd: waar het kwaad gebrandmerkt wordt zint het op wapenen, en als men zo bereidwillig is het slag om slag te bevechten trekt men aan het kortste eind, doordat men dan zelf in haat en hartstocht wordt meegesleept. Daarom is het noodzakelijk bij het eigen huis te beginnen: men moet persoonlijk op zijn hoede zijn voor de gebrandmerkte fouten. Zodoende stompen de wapenen van het kwaad bij gebrek aan een tegenstander vanzelf af. Ook zijn eigen gebreken moet men niet direct bestrijden. Zolang wij er mee worstelen, bijven ze ons altijd de baas.
4. De beste manier om het kwade te bestrijden is: energiek vooruit te gaan in het goede.

Commentaar op de Beslissing:

夬,决也,刚决柔也。健而说,决而和,扬于王庭,柔乘五刚也。孚号有厉,其危乃光也。告自邑,不利即戎,所尚乃穷也。利有攸往,刚长乃终也。

Doorbraak is zoveel als vastberadenheid. Het vaste verdringt vastberaden het weke. Sterk en blijmoedig, dat is vastberaden en harmonisch.
‘Men moet de zaak aan het hof van de koning bekend maken.’
Het zwakke rust op vijf harden.
‘Waarheidsgetrouwe verkondiging is gevaarlijk.’
Dit gevaar leidt echter naar het licht.
‘Men moet zijn eigen stad verwittigen. Niet bevorderlijk is het, naar de wapens te grijpen’:
Wat die man hoog houdt, gaat teniet.
‘Het is bevorderlijk, iets te ondernemen’,
Want de vasten groeien en brengen ten einde.Bij de verdringing van de donkere lijn aan de top komt het erop aan, dat zulks in de goede geest geschied. Het gaat hier niet om een gevecht met onzekere afloop: wat geschiedt is onvermijdelijk. Daarom is een rustig-blijmoedige, kalme vastberadenheid de juiste zielshouding, zoals deze door het karakter der beide trigrammen (binnen Qian, het Scheppende, het sterke, – buiten Dui, het Blijmoedige) wordt getekend. Men moet de waarheid aan het hof van de koning bekend maken: de bovenste, zwakke lijn staat boven de vijf sterken, waarvan de bovenste de plaats van de vorst inneemt. De zwakke lijn is het beeld van een gemene op een hoge plaats. Het trigram Dui beduidt mond, vandaar het bekend maken, verkondigen. Qian beduidt ook strijd en gevaar; Qian en Dui beduiden beiden metaal, vandaar het beeld van de wapens. De situatie op zichzelf is echter veelbelovend, daarom is het gebruik van wapens naar buiten toe niet nodig.


het Beeld:

泽上于天,夬;君子以施禄及下,居德则忌。

Het meer is ten hemel opgestegen:
Het beeld van de Doorbraak.
Zo schenkt de edele rijkdom naar beneden,
Zonder bij zijn deugd lang stil te staan.Als het water van het meer ten hemel is opgestegen is er gevaar voor een wolkbreuk. De edele put hieruit een waarschuwing en neemt tijdig zijn maatregelen om een gewelddadige ineenstorting te voorkomen. Wie alleen voor zichzelf rijkdommen opstapelt zonder aan anderen te denken, zal zijn ineenstorting niet ontlopen. Want op al het verzamelen volgt een verstrooien. Daarom verstrooit de edele reeds gedurende het verzamelen. Evenzo is hij er bij de vorming van zijn karakter op bedacht niet in koppigheid te verstarren, maar door aanhoudend streng zelfonderzoek zijn vatbaarheid voor indrukken te bewaren.


de Lijnen:


een geel blok dat aangeeft dat dit de constituerende heer van het hexagram is
上六:无号,终有凶。

Bovenaan een zes betekent:

Geen roep! Ten slotte komt onheil.De zege schijnt behaald te zijn. Er is nog slechts een rest over van het kwade en nu is de tijd gekomen dat men het radicaal moet uitroeien. Het ziet er allemaal heel gemakkelijk uit. Maar juist daarin bestaat het gevaar. Als men niet op zijn hoede is slaagt het kwade erin zich te verbergen en zo te ontkomen; en als het ons eenmaal ontsnapt is, ontstaat nieuw onheil uit de achtergebleven kiemen, want het kwade sterft niet gauw. Ook bij het slechte in eigen karakter moet men grondig werk verrichten. Als men uit nalatigheid iets over het hoofd zou zien zou daaruit nieuw kwaad ontstaan.


een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
九五:苋陆夬夬,中行无咎。

Negen op de vijfde plaats betekent:

Tegenover het onkruid is onwrikbare vastberadenheid nodig.
In het midden wandelen blijft vrij van blaam.Onkruid komt altijd weer op en laat zich moeilijk uitroeien. Daarom is onwrikbare vastberadenheid nodig ook in de strijd tegen een laag mens in een hoge positie. Men staat in relatie tot hem en daarom bestaat er gevaar dat men de strijd als hopeloos opgeeft. Maar dat mag niet gebeuren. Men moet vastberaden voortgaan en mag zich niet van het ingeslagen pad laten afbrengen. Alleen op deze manier blijft men vrij van blaam.


九四:臀无肤,其行次且。牵羊悔亡,闻言不信。

Negen op de vierde plaats betekent:

Op de dijen is geen huid
En het lopen valt zwaar.
Liet men zich leiden als een schaap,
Dan zou het berouw verdwijnen.
Doch als men deze woorden hoort
Zal men ze niet geloven.Men lijdt aan een innerlijke onrust, zodat men het niet op zijn plaats kan uithouden. Men zou tot elke prijs vooruit willen, maar stoot daarbij op onoverkomelijke hinderpalen. Zo is men in innerlijk conflict met de situatie waarin men zich bevindt. Dat komt door de eigenzinnigheid waarmee men zijn wil zou willen doorzetten. Kon men die overwinnen, dan zou alles in orde komen. Maar deze raad zal, als zovele goede raadgevingen, in de wind geslagen worden. Want een eigenzinnig mens heeft wel oren maar luistert niet.


九三:壮于頄,有凶。君子夬夬,独行,遇雨,若濡,有愠,无咎。

Negen op de derde plaats betekent:

Machtig te zijn in de jukbeenderen brengt onheil.
De edele is vastbesloten.
Hij wandelt eenzaam en komt in de regen.
Hij wordt bespat en men mort tegen hem.
Geen blaam.De situatie waarin men zich bevindt is dubbelzinnig. Terwijl allen verwikkeld zijn in een vastberaden strijd tegen al wat gemeen is, heeft men zelf - als enige - zekere relaties met een laagstaand mens. Zou men nu reeds zijn tanden laten zien en zich tegen hem willen keren vóór de tijd er rijp voor is, dan zou men daardoor alleen de hele toestand in gevaar brengen, want de laagstaande zou dan te vroeg zijn tegenmaatregelen nemen. De opgave van de hogere mens is hier buitengewoon moeilijk. Hij moet stevig in zijn schoenen staan en hoewel hij met de laagstaande man omgaat, zich innerlijk van diens gemeenheid distantiëren. Daarbij wordt hij natuurlijk miskend. Men meent dat hij ook tot de partij der gemenen behoort. Hij is volkomen eenzaam, daar niemand hem begrijpt. Zijn relaties met de gemenen bezoedelen hem in de ogen van de menigte, en men keert zich morrend tegen hem. Hij echter draagt die miskenning en maakt geen fouten, daar hij trouw blijft aan zichzelf.


九二:惕号,莫夜有戎,勿恤。

Negen op de tweede plaats betekent:

Alarmroep. 's Avonds en 's nachts wapenen.
Vrees niets.Paraat zijn is alles. Vastberadenheid is onafscheidelijk verbonden met voorzichtigheid. Als men zorgzaam en bezonnen is behoeft men niet te schrikken en zenuwachtig te worden. Wie voortdurend waakzaam is zolang er nog geen gevaar dreigt is gewapend als het gevaar naderbij komt en behoeft niet bang te zijn. De edele is op zijn hoede voor wat nog niet te zien is, en bezorgd voor wat nog niet te horen is; daarom verwijlt hij te midden van moeilijkheden als waren het er geen. Als iemand zorg aan zijn karaktervorming besteedt schikken de mensen zich vanzelf naar zijn wil. Zegeviert het verstand, dan trekken de hartstochten zich vanzelf terug. Bezonnen zijn en de wapens niet vergeten: dat is de juiste weg naar de veiligheid.


初九:壮于前趾,往不胜为咎。

In het begin een negen betekent:

Machtig in de voorwaarts schrijdende tenen.
Gaat men heen en is men tegen de zaak niet opgewassen,
Dan begaat men een fout.In tijden van vastberaden opmars is vooral het eerste begin moeilijk. Men voelt zich geïnspireerd tot vastberaden voorwaarts gaan. Maar de tegenstand is nog te sterk. Daarom moet men zijn eigen kracht kennen, en zich slechts zover vooruit wagen als men zeker is van zijn succes. Blinde vechtlust is verkeerd, want juist in het begin kan een onverwachte terugslag de meest funeste gevolgen hebben.