home
mijn Vragenboek
zoek 'n hexagram stel een vraag teken 'n hexagram
wat is de Yijing? de Tien Vleugels voorwoord van Jung inleiding door Wilhelm US and UK flag over ons
steun onze site
Orakelboek
易經
het Hexagrammenboek

Als je liever handmatig het orakel wilt raadplegen of als je een bepaald hexagram willen nalezen, dan zijn de onderstaande opzoek schema's heel handig.

Orakelmunten

易經
het Hexagrammenboek

Als je liever handmatig het orakel wilt raadplegen of als je een bepaald hexagram willen nalezen, dan zijn de onderstaande opzoek schema's heel handig.


Schema 1,

Selecteer een hexagram middels de trigrammen:


Trigrammemindeling
Trigrammemindeling


Schema 2,

Kies een hexagram uit de onderstaande lijst.
De hexagrammen staan op volgorde van hun rangnummer:
大有

14. Da Yoe

het Bezit van het Grote<
上九:自天佑之,吉无不利。

Bovenaan een negen betekent:

Vanuit de hemel wordt hij gezegend, heil!
Niets dat niet bevorderlijk is.In de volheid van het bezit en van de macht blijft men bescheiden en eert men de wijze, die buiten het gewoel van de wereld staat. Daardoor stelt men zich onder de zegenrijke invloed vanuit de hemel, en alles gaat goed.
Confucius zegt over deze lijn: 'Zegenen betekent helpen. De hemel helpt de toegewijde, de mensen helpen de waarachtige. Wie in waarheid wandelt en toegewijd is in zijn denken, en tevens de waardigen hoog houdt, die wordt vanuit de hemel gezegend. Hij vindt heil, en niets is er dat niet bevorderlijk is.'
een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
六五:厥孚交如,威如;吉。

Zes op de vijfde plaats betekent:

Wiens waarheid minzaam is en toch waardig,
Die heeft heil.De situatie is zeer gunstig. Zonder uiterlijke dwang, alleen door zijn spontane oprechtheid, neemt men de mensen voor zich in, zodat ook hun genegenheid oprecht is. Doch mildheid alleen is niet voldoende in de tijd van het bezit van het grote. Dat zou op den duur allicht de brutalen een te grote kans geven. Als men door innerlijk overwicht paal en perk weet te stellen aan het opkomen van brutaliteit, is het heil verzekerd.
九四:匪其彭,无咎。

Negen op de vierde plaats betekent:

Hij maakt onderscheid tussen zichzelf en zijn naaste.
Geen blaam.Hier wordt een situatie getekend waarin men tussen rijke en machtige buren in staat. Dat brengt gevaar mee. Dan komt het erop aan dat men rechts noch links kijkt, dat men niet jaloers is en niet tracht met anderen te concurreren. Zo blijft men vrij van fouten.*
__________
*: Een andere algemeen geaccepteerde vertaling luidt als volgt:

Hij verlaat zich niet op zijn overvloed.
Geen blaam.

Dit zou betekenen, dat men misslagen voorkomt, door te bezitten alsof men niets bezat.
九三:公用亨于天子,小人弗克。

Negen op de derde plaats betekent:

Een vorst stelt het ter beschikking van de zoon des hemels.
Een klein mens kan dat niet.Het is kenmerkend voor een grootmoedig, vrijzinnig man dat hij zijn bezit niet als zijn uitsluitend persoonlijk eigendom beschouwt, maar het zijn gebieder, respectievelijk de gemeenschap, ter beschikking stelt. Daardoor plaatst hij zich ten opzichte van het bezit op het juiste standpunt: als persoonlijk eigendom kan het nooit duurzaam zijn. Een bekrompen mens is daartoe echter niet in staat. Voor hem loopt groot bezit op schade uit, daar hij, in plaats van te offeren, wil behouden.*
__________
*: hier wordt over het bezit dezelfde gedachte uitgesproken, die tot uiting komt in de woorden:

'Wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen.
Wie echter zijn leven verliest, die zal het behouden.'

九二:大车以载,有攸往,无咎。

Negen op de tweede plaats betekent:

Een grote wagen om te beladen.
Men kan gerust iets ondernemen. Geen blaam.Groot bezit bestaat niet alleen in de hoeveelheid der goederen die iemand ter beschikking staan maar vooral in hun verplaatsbaarheid en bruikbaarheid. Dan kan men ze gerust voor ondernemingen gebruiken en blijft men vrij van moeilijkheden en misslagen. Onder de grote wagen, waarop men veel kan laden en waarmee men ver kan rijden, moet men verstaan: bekwame helpers, die de behulpzame hand bieden en tegen hun taak opgewassen zijn. Zulke lieden kan men gerust een grote verantwoordelijkheid op de schouders leggen, zoals bij belangrijke ondernemingen noodzakelijk is.
初九:无交害,匪咎,艰则无咎。

In het begin een negen betekent:

Geen betrekking tot het schadelijke, dat is geen blaam.
Blijft men zich van de moeilijkheid bewust,
Dan blijft men zonder blaam.Groot bezit, dat nog in het aanvangsstadium is en nog niet is aangevochten, is zonder blaam, er is eenvoudig nog geen gelegenheid geweest tot het maken van fouten. Maar er zijn nog veel moeilijkheden te overwinnen. Alleen door zich van die moeilijkheden bewust te blijven wordt men innerlijk werkelijk vrij van elke mogelijkheid hoogmoedig of verkwistend te worden, en heeft men in principe elke smet overwonnen.
het Teken van hexagram het Bezit van het Grote fis:

de basistrigrammen:
   boven Trigram Li , het Zich-Hechtende, het vuur
   beneden Trigram Qian , het Scheppende, de hemel

de kerntrigrammen:
   boven Trigram Dui , het Blijmoedige, het meer
   beneden Trigram Qian , het Scheppende, de hemel

de omhullende trigrammen:
   boven Trigram Li , het Zich-Hechtende, het vuur
   beneden Trigram Qian , het Scheppende, de hemel

Het vuur hoog aan de hemel straalt zo ver dat alle dingen aan het licht komen en zich manifesteren. De zwakke vijfde lijn bevindt zich op de ereplaats en alle sterke lijnen corresponderen ermee. Een hooggeplaatst persoon, die mild en bescheiden is, verkrijgt alles vanzelf.*

De volgorde:
Wie gemeenschap met mensen heeft, die zullen de dingen in de schoot vallen. Daarom is het volgende teken: Bezit van het Grote.

Vermengde tekens:
Het Bezit van het Grote duidt op overvloed.

De oertekens Qian en Li zijn beide in opstijgende beweging, evenzo de kerntekens Qian en Dui. Al deze omstandigheden hebben een buitengewoon gunstige betekenis. Dit teken is nog gunstiger dan het vorige (waarvan het de omkering is) aangezien de heer van het teken tegelijkertijd de toonaangevende vijfde plaats inneemt.
________________

*: De zin van het teken stemt overeen met het woord van Jezus van Nazareth: 'Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven' (Mattheüs 5:5).
het Oordeel bij hexagram het Bezit van het Grote fis:

大有:元亨。

Het Bezit van het Grote: verheven welslagen!De beide oertekens tonen aan dat kracht en klaarheid zich verenigen. Het Bezit van het Grote is door het lot bepaald en komt overeen met de tijd. Hoe is het mogelijk dat de zwakke lijn de kracht heeft de sterken vast te houden en te bezitten? Door haar onbaatzuchtige bescheidenheid. Het is een gunstige tijd. Kracht van binnen, klaarheid en cultuur van buiten. De kracht uit zich fijnzinnig en beheerst. Dat geeft verheven welslagen en rijkdom.*
_______________
*: Men zou kunnen denken, dat nr. 8, 'De Aaneengeslotenheid', nog gunstiger is, aangezien daar één sterke vijf zwakken om zich heen verzamelt. Toch is het hier bijgevoegde oordeel 'verheven welslagen' veel gunstiger. Dit komt doordat degenen, die dáár door de sterke heerser bijeen worden gehouden, slechts eenvoudige onderdanen zijn, terwijl hier de milde heerser terzijde wordt gestaan door louter krachtige en bekwame mensen.

Commentaar op de Beslissing:

大有,柔得尊位,大中而上下应之,曰大有。其德刚健而文明,应乎天而时行,是以元亨。

Het Bezit van het Grote: Het weke krijgt de ereplaats in het grote midden, en hogeren en lageren harmoniëren ermee. Dat wordt genoemd: Bezit van het Grote.
Zijn karakter is vast en sterk, ordelijk en klaar; is in harmonie met de hemel en gaat mee met de tijd; daarom staat er: ‘Verheven welslagen!’Het weke, dat de ereplaats krijgt, is de zes op de vijfde plaats. Deze heeft het ‘grote’ midden, in tegenstelling met de zes op de tweede plaats in het vorige hexagram. Van hieruit is het bezit der vijf sterke lijnen veel beter georganiseerd. De beambte kan de mensen wel tot elkaar brengen, maar alleen de vorst kan hen bezitten. Terwijl dáár de sterke lijnen slechts in zijdelings verband tot de vorst staan, is het contact hier rechtstreeks. Zo volgt de naam uit de structuur van het hexagram.
Uit de eigenschappen en de structuur worden de woorden van het oordeel verklaard. Binnenin woont de vastheid en de kracht van Qian, naar buiten vertoont zich de ordelijke, klare vorm van Li. De zes op de vijfde plaats, de heerser waar alles zich naar richt, richt zich zijnerzijds bescheiden naar de negen op de tweede plaats en vindt hier, in het centrum van de hemel, overeenstemming. Qian, in zijn verdubbeling als onderste trigram en onderste kernteken, duidt op de tijd in zijn verloop. Bij het doorvoeren van maatregelen gaat het erom, dat vastberadenheid in het binnenste woont, en de uitvoering ervan ordelijk en klaar geschiedt. Alleen dan heeft men kans van slagen.
het Beeld van hexagram het Bezit van het Grote fis:

火在天上,大有;君子以遏恶扬善,顺天休命。

Het vuur hoog aan de hemel:
Het beeld van het Bezit van het Grote.
Zo beteugelt de edele het kwaad en bevordert hij het goede,
Aldus gehoorzamend aan de goede wil van de hemel.De zon aan de hemel, die al het aardse beschijnt, is het beeld van het bezit van het grote. Maar zulk een bezit moet goed worden beheerd. De zon brengt het kwaad en het goede aan de dag. Door de mens moet het kwaad bestreden en beteugeld, het goede bevorderd en begunstigd worden. Alleen op deze wijze handelt men overeenkomstig de goede wil van God, die slechts het goede wil en niet het kwaad.
het kernhexagram:

43. Guai
de Doorbraak (de Vastberadenheid)

g
De basistrigrammen
Een hexagram bevat veel informatie. De meest aan de oppervlakte liggende informatie vinden we als we een hexagram in twee stukjes van elk drie lijnen opdelen; we zien dan de twee zogenaamde ‘trigrammen’ waar het hexagram uit bestaat. Er is een bovenste trigram en een onderste trigram: het bovenste trigram vertelt iets over je omgeving in relatie tot je situatie; deze gaat vaak over alles buiten jou. Het onderste trigram stelt jou voor, de vraagsteller, en vertelt iets over jezelf en je eigen houding. Mocht de vraag over iets of iemand anders gaan, dan is het onderste trigram die ander en het bovenste trigram alles buiten die ander, bijvoorbeeld een beoogde zakenpartner of een doel dat bereikt wil worden. Ook staan de twee trigrammen tot elkaar als oorzaak en gevolg – het onderste trigram is dan de oorzaak, het bovenste het gevolg.
De waarde van de acht trigrammen kan moeilijk onderschat worden. Ze zijn het fundament van de Yijing, en in de huidige indeling van het boek lijkt de volgorde van de hexagrammen dan ook op geheimzinnige wijze bepaald te worden door de trigrammen waaruit de hexagrammen zijn opgebouwd. Samen met de leer van de Vijf Fasen vormen de acht trigrammen de belangrijkste kern van het Chinese gedachtegoed. Ze worden toegepast bij feng shui (de eeuwenoude leer voor de plaatsing van huis en graf), bij verschillende vormen van Chinese astrologie, de traditionele Chinese geneeskunde, en er is zelfs een vorm van verdedigingskunst, Baguazhang, die geheel is afgestemd op de acht trigrammen. Wie zich gaat verdiepen in de Chinese filosofie zal altijd de acht trigrammen en hun associaties tegenkomen. Ze worden gekoppeld aan de acht windrichtingen, aan lichaamsdelen, getallen, landkenmerken, geur, kleur en smaak, kortom, ze vormen een belangrijke bron voor het systematiseren van vele dingen.

Fu Xi 'Earlier Heaven' bagua arrangement

Bovenstaande tekst is afkomstig uit het boek van Harmen Mesker, getiteld de I Tjing stap voor stap. Dit boek vormt een voortreffelijke inleiding tot het gebruik en de interpretatie van de Yijing. Door de afbeelding van het boek aan te klikken kun je het aanschaffen.
☰ De Hemel als bovenste basistrigram:
• Wat het vraagt: neem de leiding in je situatie. Geef sturing aan anderen, zet jezelf doelbewust in om je gekozen doel te bereiken. Focus je op externe factoren die leiding nodig hebben. Maak je intentie en ideeën duidelijk. Treed krachtig en sterk op.
• Wat het laat zien: mannelijke dominantie buiten jou, een wilskrachtige persoon of omgeving, een door ratio gedreven externe factor die wil sturen. Een vaderfiguur.
• Hoe je het uit: Hemel als bovenste trigram kan betekenen dat je plannen wilt uitvoeren; je hebt ideeën en wilt iets opzetten dat erkenning in je omgeving, en wellicht in de maatschappij geeft. Je wilt geestelijke waarden uitdragen in de wereld. Je wilt iets betekenen. In het uiterste geval kan het betekenen dat je drammerig bent, en koppig.

☰ De Hemel als onderste basistrigram:
• Wat het vraagt: vind je innerlijke drijfveer. Focus op je intentie, je motivatie en je doel. Richt je op je innerlijke kracht die alles in beweging zet, de onzichtbare energie die zorgt dat de dingen lo- pen volgens jouw plan. Gebruik je hoofd, je intellect. Wees innerlijk sterk.
• Wat het laat zien: innerlijke kracht, rationaliteit en focus op aspecten in jezelf. Leiding nemen over jezelf, de spiritualiteit ach- ter je handelen.
• Hoe je het uit: een innerlijke kracht die je zelfverzekerd en beslist maakt. Je hebt energie in je, maar voelt niet direct de behoefte daar concreet iets mee te doen. Het is je drijfveer, je motivatie. Je bent je eigen leider, en onafhankelijk van anderen. In het uiterste geval kan het betekenen dat je egoïstisch bent, en een binnenvetter.

☰ De Hemel als bovenste kerntrigram:
er is een drang om als leider op te treden of om de eigen creativiteit te laten zien. Je hebt ideeën die je wilt verwezenlijken, maar ze blijven in de conceptfase.

☰ De Hemel als onderste kerntrigram:
er is een sterke vaderbinding, of binding met het vaderlijke. De inspiratie die je van binnen voelt kan niet benut worden. Je hebt een richting maar geen doel.

☰ De Hemel als omhullend trigram:
Er is een sterke, mannelijke invloed die zijn wil oplegt. De
ratio heeft de overhand. Er wordt meer gedacht in abstracte theorieën waarbij de dagelijkse praktijk niet als leidend wordt gezien. Ideeën zonder concretisering zijn een belemmerende factor.

Bovenstaande tekst is afkomstig uit het boek van Harmen Mesker, getiteld de I Tjing stap voor stap. Dit boek vormt een voortreffelijke inleiding tot het gebruik en de interpretatie van de Yijing. Door de afbeelding van het boek aan te klikken kun je het aanschaffen.


Bovenstaande tekst is afkomstig uit het boek van Harmen Mesker, getiteld de I Tjing stap voor stap. Dit boek vormt een voortreffelijke inleiding tot het gebruik en de interpretatie van de Yijing. Door de afbeelding van het boek aan te klikken kun je het aanschaffen.
het Teken:

de basistrigrammen:
   boven Trigram Li , het Zich-Hechtende, het vuur
   beneden Trigram Qian , het Scheppende, de hemel

de kerntrigrammen:
   boven Trigram Dui , het Blijmoedige, het meer
   beneden Trigram Qian , het Scheppende, de hemel

de omhullende trigrammen:
   boven Trigram Li , het Zich-Hechtende, het vuur
   beneden Trigram Qian , het Scheppende, de hemel

Het vuur hoog aan de hemel straalt zo ver dat alle dingen aan het licht komen en zich manifesteren. De zwakke vijfde lijn bevindt zich op de ereplaats en alle sterke lijnen corresponderen ermee. Een hooggeplaatst persoon, die mild en bescheiden is, verkrijgt alles vanzelf.*

De volgorde:
Wie gemeenschap met mensen heeft, die zullen de dingen in de schoot vallen. Daarom is het volgende teken: Bezit van het Grote.

Vermengde tekens:
Het Bezit van het Grote duidt op overvloed.

De oertekens Qian en Li zijn beide in opstijgende beweging, evenzo de kerntekens Qian en Dui. Al deze omstandigheden hebben een buitengewoon gunstige betekenis. Dit teken is nog gunstiger dan het vorige (waarvan het de omkering is) aangezien de heer van het teken tegelijkertijd de toonaangevende vijfde plaats inneemt.
________________

*: De zin van het teken stemt overeen met het woord van Jezus van Nazareth: 'Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven' (Mattheüs 5:5).


het Oordeel:

大有:元亨。

Het Bezit van het Grote: verheven welslagen!De beide oertekens tonen aan dat kracht en klaarheid zich verenigen. Het Bezit van het Grote is door het lot bepaald en komt overeen met de tijd. Hoe is het mogelijk dat de zwakke lijn de kracht heeft de sterken vast te houden en te bezitten? Door haar onbaatzuchtige bescheidenheid. Het is een gunstige tijd. Kracht van binnen, klaarheid en cultuur van buiten. De kracht uit zich fijnzinnig en beheerst. Dat geeft verheven welslagen en rijkdom.*
_______________
*: Men zou kunnen denken, dat nr. 8, 'De Aaneengeslotenheid', nog gunstiger is, aangezien daar één sterke vijf zwakken om zich heen verzamelt. Toch is het hier bijgevoegde oordeel 'verheven welslagen' veel gunstiger. Dit komt doordat degenen, die dáár door de sterke heerser bijeen worden gehouden, slechts eenvoudige onderdanen zijn, terwijl hier de milde heerser terzijde wordt gestaan door louter krachtige en bekwame mensen.

Commentaar op de Beslissing:

大有,柔得尊位,大中而上下应之,曰大有。其德刚健而文明,应乎天而时行,是以元亨。

Het Bezit van het Grote: Het weke krijgt de ereplaats in het grote midden, en hogeren en lageren harmoniëren ermee. Dat wordt genoemd: Bezit van het Grote.
Zijn karakter is vast en sterk, ordelijk en klaar; is in harmonie met de hemel en gaat mee met de tijd; daarom staat er: ‘Verheven welslagen!’Het weke, dat de ereplaats krijgt, is de zes op de vijfde plaats. Deze heeft het ‘grote’ midden, in tegenstelling met de zes op de tweede plaats in het vorige hexagram. Van hieruit is het bezit der vijf sterke lijnen veel beter georganiseerd. De beambte kan de mensen wel tot elkaar brengen, maar alleen de vorst kan hen bezitten. Terwijl dáár de sterke lijnen slechts in zijdelings verband tot de vorst staan, is het contact hier rechtstreeks. Zo volgt de naam uit de structuur van het hexagram.
Uit de eigenschappen en de structuur worden de woorden van het oordeel verklaard. Binnenin woont de vastheid en de kracht van Qian, naar buiten vertoont zich de ordelijke, klare vorm van Li. De zes op de vijfde plaats, de heerser waar alles zich naar richt, richt zich zijnerzijds bescheiden naar de negen op de tweede plaats en vindt hier, in het centrum van de hemel, overeenstemming. Qian, in zijn verdubbeling als onderste trigram en onderste kernteken, duidt op de tijd in zijn verloop. Bij het doorvoeren van maatregelen gaat het erom, dat vastberadenheid in het binnenste woont, en de uitvoering ervan ordelijk en klaar geschiedt. Alleen dan heeft men kans van slagen.


het Beeld:

火在天上,大有;君子以遏恶扬善,顺天休命。

Het vuur hoog aan de hemel:
Het beeld van het Bezit van het Grote.
Zo beteugelt de edele het kwaad en bevordert hij het goede,
Aldus gehoorzamend aan de goede wil van de hemel.De zon aan de hemel, die al het aardse beschijnt, is het beeld van het bezit van het grote. Maar zulk een bezit moet goed worden beheerd. De zon brengt het kwaad en het goede aan de dag. Door de mens moet het kwaad bestreden en beteugeld, het goede bevorderd en begunstigd worden. Alleen op deze wijze handelt men overeenkomstig de goede wil van God, die slechts het goede wil en niet het kwaad.


de Lijnen:


上九:自天佑之,吉无不利。

Bovenaan een negen betekent:

Vanuit de hemel wordt hij gezegend, heil!
Niets dat niet bevorderlijk is.In de volheid van het bezit en van de macht blijft men bescheiden en eert men de wijze, die buiten het gewoel van de wereld staat. Daardoor stelt men zich onder de zegenrijke invloed vanuit de hemel, en alles gaat goed.
Confucius zegt over deze lijn: 'Zegenen betekent helpen. De hemel helpt de toegewijde, de mensen helpen de waarachtige. Wie in waarheid wandelt en toegewijd is in zijn denken, en tevens de waardigen hoog houdt, die wordt vanuit de hemel gezegend. Hij vindt heil, en niets is er dat niet bevorderlijk is.'


een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
六五:厥孚交如,威如;吉。

Zes op de vijfde plaats betekent:

Wiens waarheid minzaam is en toch waardig,
Die heeft heil.De situatie is zeer gunstig. Zonder uiterlijke dwang, alleen door zijn spontane oprechtheid, neemt men de mensen voor zich in, zodat ook hun genegenheid oprecht is. Doch mildheid alleen is niet voldoende in de tijd van het bezit van het grote. Dat zou op den duur allicht de brutalen een te grote kans geven. Als men door innerlijk overwicht paal en perk weet te stellen aan het opkomen van brutaliteit, is het heil verzekerd.


九四:匪其彭,无咎。

Negen op de vierde plaats betekent:

Hij maakt onderscheid tussen zichzelf en zijn naaste.
Geen blaam.Hier wordt een situatie getekend waarin men tussen rijke en machtige buren in staat. Dat brengt gevaar mee. Dan komt het erop aan dat men rechts noch links kijkt, dat men niet jaloers is en niet tracht met anderen te concurreren. Zo blijft men vrij van fouten.*
__________
*: Een andere algemeen geaccepteerde vertaling luidt als volgt:

Hij verlaat zich niet op zijn overvloed.
Geen blaam.

Dit zou betekenen, dat men misslagen voorkomt, door te bezitten alsof men niets bezat.


九三:公用亨于天子,小人弗克。

Negen op de derde plaats betekent:

Een vorst stelt het ter beschikking van de zoon des hemels.
Een klein mens kan dat niet.Het is kenmerkend voor een grootmoedig, vrijzinnig man dat hij zijn bezit niet als zijn uitsluitend persoonlijk eigendom beschouwt, maar het zijn gebieder, respectievelijk de gemeenschap, ter beschikking stelt. Daardoor plaatst hij zich ten opzichte van het bezit op het juiste standpunt: als persoonlijk eigendom kan het nooit duurzaam zijn. Een bekrompen mens is daartoe echter niet in staat. Voor hem loopt groot bezit op schade uit, daar hij, in plaats van te offeren, wil behouden.*
__________
*: hier wordt over het bezit dezelfde gedachte uitgesproken, die tot uiting komt in de woorden:

'Wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen.
Wie echter zijn leven verliest, die zal het behouden.'九二:大车以载,有攸往,无咎。

Negen op de tweede plaats betekent:

Een grote wagen om te beladen.
Men kan gerust iets ondernemen. Geen blaam.Groot bezit bestaat niet alleen in de hoeveelheid der goederen die iemand ter beschikking staan maar vooral in hun verplaatsbaarheid en bruikbaarheid. Dan kan men ze gerust voor ondernemingen gebruiken en blijft men vrij van moeilijkheden en misslagen. Onder de grote wagen, waarop men veel kan laden en waarmee men ver kan rijden, moet men verstaan: bekwame helpers, die de behulpzame hand bieden en tegen hun taak opgewassen zijn. Zulke lieden kan men gerust een grote verantwoordelijkheid op de schouders leggen, zoals bij belangrijke ondernemingen noodzakelijk is.


初九:无交害,匪咎,艰则无咎。
大有初九,无交害也。div>
In het begin een negen betekent:

Geen betrekking tot het schadelijke, dat is geen blaam.
Blijft men zich van de moeilijkheid bewust,
Dan blijft men zonder blaam.Groot bezit, dat nog in het aanvangsstadium is en nog niet is aangevochten, is zonder blaam, er is eenvoudig nog geen gelegenheid geweest tot het maken van fouten. Maar er zijn nog veel moeilijkheden te overwinnen. Alleen door zich van die moeilijkheden bewust te blijven wordt men innerlijk werkelijk vrij van elke mogelijkheid hoogmoedig of verkwistend te worden, en heeft men in principe elke smet overwonnen.