home
mijn Vragenboek
zoek 'n hexagram stel een vraag teken 'n hexagram
wat is de Yijing? de Tien Vleugels voorwoord van Jung inleiding door Wilhelm US and UK flag over ons
steun onze site
Orakelboek
易經
het Hexagrammenboek

Als je liever handmatig het orakel wilt raadplegen of als je een bepaald hexagram willen nalezen, dan zijn de onderstaande opzoek schema's heel handig.

Orakelmunten

易經
het Hexagrammenboek

Als je liever handmatig het orakel wilt raadplegen of als je een bepaald hexagram willen nalezen, dan zijn de onderstaande opzoek schema's heel handig.


Schema 1,

Selecteer een hexagram middels de trigrammen:


Trigrammemindeling
Trigrammemindeling


Schema 2,

Kies een hexagram uit de onderstaande lijst.
De hexagrammen staan op volgorde van hun rangnummer:

10. Lü

het Optreden<
上九:视履考祥,其旋元吉。

Bovenaan een negen betekent:

Blik terug op je optreden en toets de gunstige tekens.
Is alles volmaakt, dan komt verheven heil.


p
Het werk is ten einde. Wil men weten of heil het gevolg ervan zal zijn, dan moet men terugblikken op zijn optreden en op de gevolgen die het heeft gehad. Is de uitwerking goed, dan is heil gewaarborgd. Niemand kent zichzelf. Alleen uit de gevolgen van zijn handelingen, uit de vruchten van zijn werk kan men afleiden wat men te verwachten heeft.
een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
九五:夬履,贞厉。

Negen op de vijfde plaats betekent:

Beslist optreden.
Standvastigheid bij het zich bewust zijn van gevaar.Het betreft de heer van het gehele teken. Men ziet zich genoodzaakt beslist op te treden. Daarbij moet men echter steeds bedacht zijn op het gevaar dat met zulk een optreden verbonden is, vooral wanneer men standvastig daaraan vasthoudt. Slechts het zich bewust blijven van het gevaar maakt het welslagen mogelijk.
九四:履虎尾,诉诉,终吉。

Negen op de vierde plaats betekent:

Hij treedt op de staart van de tijger.
Voorzichtigheid en behoedzaamheid leiden ten slotte tot heil.Het betreft hier een gevaarlijke onderneming. De innerlijke kracht om die tot een goed einde te brengen is aanwezig. Maar naar buiten gaat de innerlijke kracht samen met de remmende voorzichtigheid, in tegenstelling tot de vorige lijn, die innerlijk zwak is maar naar buiten voorwaarts dringt. Daarom is het uiteindelijke succes verzekerd: men kan zijn wil doorzetten en door voortschrijden het gevaar overwinnen.
een geel blok dat aangeeft dat dit de constituerende heer van het hexagram is
六三:眇能视,跛能履,履虎尾,咥人,凶。武人为于大君。

Zes op de derde plaats betekent:

Een eenogige kan zien, een lamme kan optreden.
Hij treedt op de staart van de tijger. Die bijt de mens. Onheil!
Zo handelt een krijgsman voor zijn grote vorst.Een eenogige kan wel zien, maar niet voldoende om klaar te onderscheiden. Een lamme kan wel optreden, maar niet voldoende om vooruit te komen. Als iemand die met zulke gebreken behept is toch sterk meent te zijn en zich daardoor in gevaar begeeft berokkent hij zichzelf kwaad, want hij onderneemt iets dat boven zijn krachten gaat. Zulk een doldriest voorwaarts stormen, zonder rekening te houden met zijn eigen krachten, kan er hoogstens mee door in het geval van een krijgsman, die vecht voor zijn grote vorst.
九二:履道坦坦,幽人贞吉。

Negen op de tweede plaats betekent:

Optreden op eenvoudige, effen baan.
De standvastigheid van een donkere man brengt heil.Hier wordt de situatie van een eenzame wijze geschilderd. Hij houdt zich afzijdig van alle werelds gedoe, zoekt niets, verlangt van niemand iets en laat zich niet verblinden door verleidelijke mogelijkheden. Hij is trouw aan zich zelf en gaat aldus op een effen weg onaangevochten door het leven. Omdat hij met weinig tevreden is en het noodlot niet tart blijft hij vrij van onaangename verwikkelingen.
初九:素履,往无咎。

In het begin een negen betekent:

Eenvoudig optreden. Voortschrijden zonder blaam.Men bevindt zich in een situatie waarin men nog niet gebonden is door maatschappelijke verplichtingen. Als men eenvoudig optreedt, laadt men geen maatschappelijke verplichtingen op zich; men kan rustig de neigingen van het eigen hart volgen, daar men geen eisen aan de mensen stelt maar tevreden is. Het optreden betekent niet blijven staan, maar voortschrijden. Men bevindt zich als beginneling in een zeer nederige positie. Maar men bezit de innerlijke kracht die het vooruitkomen waarborgt. Wie de eenvoud voor lief neemt kan zonder blaam voortschrijden. Wie er geen vrede mee kan hebben in bescheiden omstandigheden te moeten leven tracht vooruit te komen; hij is ambitieus en onrustig omdat hij zich door zijn optreden uit zijn armoede en zijn nederige positie omhoog wil werken, niet omdat hij iets wil presteren. Als hij zijn doel bereikt heeft, zal hij ongetwijfeld hoogmoedig worden en een weelderig leven gaan leiden. Daarom oogst hij blaam bij zijn voortschrijden. Een degelijk man daarentegen is tevreden bij een eenvoudig optreden. Hij wil vooruit om iets te presteren. Heeft hij dan zijn doel bereikt, dan presteert hij ook iets, en alles is in orde.
het Teken van hexagram het Optreden dis:

de basistrigrammen:
   boven Trigram Qian , het Scheppende, de hemel
   beneden Trigram Dui , het Blijmoedige, het meer

de kerntrigrammen:
   boven Trigram Xun , het Zachtmoedige, de wind
   beneden Trigram Li , het Zich-Hechtende, het vuur

de omhullende trigrammen:
   boven Trigram Qian , het Scheppende, de hemel
   beneden Trigram Qian , het Scheppende, de hemel

Het Optreden betekent enerzijds de juiste manier van zich te gedragen. Boven is de hemel, de vader, beneden het meer, de jongste dochter. Dat toont het onderscheid tussen hoog en laag, dat de grondslag vormt voor de juiste manier van optreden in de samenleving. Optreden kan echter ook betekenen: 'op iets treden'. Het kleine, 'Blijmoedige', treedt hier op het grote 'sterke'. De bewegingsrichting van beide oertekens is naar boven; zij gaan dus dezelfde kant op - wat het sterke zou kunnen kwetsen. Dat het sterke op het zwakke treedt, is iets vanzelfsprekends, dat in het Boek der Veranderingen niet in het bijzonder wordt vermeld. Het treden van het zwakke op het sterke is hier echter niet gevaarlijk, daar het in blijmoedigheid (vrolijkheid) geschiedt, zonder aanmatiging, zodat de sterke er zich niet over ergert, maar het zich goedmoedig laat welgevallen.

De volgorde:
Als de wezens beteugeld worden, ontstaat de zede, daarom is het volgende teken: het Optreden.

Vermengde tekens:
Het Optreden is niet blijvend.

Bijgevoegde oordelen:
Het hexagram ‘het Optreden’ toont het fundament van het karakter. Het is harmonisch en bereikt het doel. Het bewerkt harmonisch gedrag.

Het hexagram is de omkering van het vorige. De bewegingsrichting van de beide trigrammen is opwaarts, vandaar de gedachte van het achter elkaar voortschrijden. De jongste dochter loopt achter de vader aan.
het Oordeel bij hexagram het Optreden dis:

履虎尾,不咥人,亨。

Treden op de staart van de tijger.
Hij bijt de mens niet. Welslagen.De situatie is eigenlijk moeilijk. Het sterkste en het zwakste zijn vlak bij elkaar. Het zwakke gaat achter het sterke aan, en bezorgt het last. Maar het sterke laat het zich welgevallen en doet het zwakke geen kwaad, want het contact is blijmoedig en niet kwetsend.
Er doen zich in het leven situaties voor waarin men te maken krijgt met mensen uit een ander milieu. In zo'n geval is het gewenst in zijn optreden de goede toon te bewaren. Goede, aangename omgangsvormen hebben succes, ook tegenover prikkelbare mensen.

Commentaar op de Beslissing:

履,柔履刚也。说而应乎乾,是以履虎尾,不咥人,亨。刚中正,履帝位而不疚,光明也。

Het Optreden: het weke treedt op het vaste. Vrolijk en in harmonisch contact met het Scheppende; daarom: ‘Treden op de staart van de tijger. Hij bijt de mens niet. Welslagen.’
Sterk, centraal en correct treedt hij op de plaats van de heer en hij blijft vrij van fouten: zijn licht straalt helder.
 


Het weke, dat op het vaste treedt, is het onderste trigram Dui, dat het trigram Qian volgt. Aldus wordt uit de vorm der beide trigrammen de naam verklaard.
Vrolijkheid is de eigenschap van Dui, het onderste trigram, dat in gelijkgerichte beweging achter het Scheppende, het sterke, aan komt; vandaar het beeld van het trappen op de staart van de tijger (Dui staat in het Westen en het Westen heeft als beeld de tijger); de staart van de tijger wordt genoemd, omdat de zwakke lijn van Dui helemaal achter de drie lijnen van Qian komt. Bovendien wordt er rekening mee gehouden, dat in het onderste trigram de weke lijn boven de beide vaste staat.
De omschrijving ‘sterk, centraal en correct’ heeft betrekking op de heer van het teken, de centrale lijn van het bovenste trigram, ‘het Scheppende’, die op de plaats van de hemel en daarmee tevens op die van de heerser staat. Licht is de karakteristieke basis-eigenschap van het trigram Qian, en daarenboven is het kernteken Li, welks eigenschap het licht is, in het hexagram vervat.
het Beeld van hexagram het Optreden dis:

上天下泽,履;君子以辨上下,安民志。

Boven de hemel, beneden het meer:
het beeld van het Optreden.
Zo onderscheidt de edele hoog en laag
En daardoor versterkt hij de geest van het volk.Hemel en aarde vertonen een hoogteverschil, dat uit de aard van hun wezen voortvloeit en daarom geenszins door jaloezie wordt vertroebeld. Zo moet er ook onder de mensen verschil zijn in rang en stand. Een algehele gelijkheid is onmogelijk door te voeren. Het gaat er echter om dat deze verschillende rangen in de menselijke maatschappij niet willekeurig en onrechtvaardig verdeeld mogen zijn, want dan zijn naijver en klassenstrijd het onvermijdelijke gevolg. Als daarentegen de uiterlijke verschillen in rang door een innerlijke grond gerechtvaardigd zijn, en innerlijke waardigheid de maatstaf voor de uiterlijke rang is dan hebben de mensen er vrede mee en de maatschappij komt in goede banen.
het kernhexagram:
家人
37. Jia Ren
het Gezin (de 'Clan')

n
De basistrigrammen
Een hexagram bevat veel informatie. De meest aan de oppervlakte liggende informatie vinden we als we een hexagram in twee stukjes van elk drie lijnen opdelen; we zien dan de twee zogenaamde ‘trigrammen’ waar het hexagram uit bestaat. Er is een bovenste trigram en een onderste trigram: het bovenste trigram vertelt iets over je omgeving in relatie tot je situatie; deze gaat vaak over alles buiten jou. Het onderste trigram stelt jou voor, de vraagsteller, en vertelt iets over jezelf en je eigen houding. Mocht de vraag over iets of iemand anders gaan, dan is het onderste trigram die ander en het bovenste trigram alles buiten die ander, bijvoorbeeld een beoogde zakenpartner of een doel dat bereikt wil worden. Ook staan de twee trigrammen tot elkaar als oorzaak en gevolg – het onderste trigram is dan de oorzaak, het bovenste het gevolg.
De waarde van de acht trigrammen kan moeilijk onderschat worden. Ze zijn het fundament van de Yijing, en in de huidige indeling van het boek lijkt de volgorde van de hexagrammen dan ook op geheimzinnige wijze bepaald te worden door de trigrammen waaruit de hexagrammen zijn opgebouwd. Samen met de leer van de Vijf Fasen vormen de acht trigrammen de belangrijkste kern van het Chinese gedachtegoed. Ze worden toegepast bij feng shui (de eeuwenoude leer voor de plaatsing van huis en graf), bij verschillende vormen van Chinese astrologie, de traditionele Chinese geneeskunde, en er is zelfs een vorm van verdedigingskunst, Baguazhang, die geheel is afgestemd op de acht trigrammen. Wie zich gaat verdiepen in de Chinese filosofie zal altijd de acht trigrammen en hun associaties tegenkomen. Ze worden gekoppeld aan de acht windrichtingen, aan lichaamsdelen, getallen, landkenmerken, geur, kleur en smaak, kortom, ze vormen een belangrijke bron voor het systematiseren van vele dingen.

Fu Xi 'Earlier Heaven' bagua arrangement

Bovenstaande tekst is afkomstig uit het boek van Harmen Mesker, getiteld de I Tjing stap voor stap. Dit boek vormt een voortreffelijke inleiding tot het gebruik en de interpretatie van de Yijing. Door de afbeelding van het boek aan te klikken kun je het aanschaffen.
☰ De Hemel als bovenste basistrigram:
• Wat het vraagt: neem de leiding in je situatie. Geef sturing aan anderen, zet jezelf doelbewust in om je gekozen doel te bereiken. Focus je op externe factoren die leiding nodig hebben. Maak je intentie en ideeën duidelijk. Treed krachtig en sterk op.
• Wat het laat zien: mannelijke dominantie buiten jou, een wilskrachtige persoon of omgeving, een door ratio gedreven externe factor die wil sturen. Een vaderfiguur.
• Hoe je het uit: Hemel als bovenste trigram kan betekenen dat je plannen wilt uitvoeren; je hebt ideeën en wilt iets opzetten dat erkenning in je omgeving, en wellicht in de maatschappij geeft. Je wilt geestelijke waarden uitdragen in de wereld. Je wilt iets betekenen. In het uiterste geval kan het betekenen dat je drammerig bent, en koppig.

☰ De Hemel als onderste basistrigram:
• Wat het vraagt: vind je innerlijke drijfveer. Focus op je intentie, je motivatie en je doel. Richt je op je innerlijke kracht die alles in beweging zet, de onzichtbare energie die zorgt dat de dingen lo- pen volgens jouw plan. Gebruik je hoofd, je intellect. Wees innerlijk sterk.
• Wat het laat zien: innerlijke kracht, rationaliteit en focus op aspecten in jezelf. Leiding nemen over jezelf, de spiritualiteit ach- ter je handelen.
• Hoe je het uit: een innerlijke kracht die je zelfverzekerd en beslist maakt. Je hebt energie in je, maar voelt niet direct de behoefte daar concreet iets mee te doen. Het is je drijfveer, je motivatie. Je bent je eigen leider, en onafhankelijk van anderen. In het uiterste geval kan het betekenen dat je egoïstisch bent, en een binnenvetter.

☰ De Hemel als bovenste kerntrigram:
er is een drang om als leider op te treden of om de eigen creativiteit te laten zien. Je hebt ideeën die je wilt verwezenlijken, maar ze blijven in de conceptfase.

☰ De Hemel als onderste kerntrigram:
er is een sterke vaderbinding, of binding met het vaderlijke. De inspiratie die je van binnen voelt kan niet benut worden. Je hebt een richting maar geen doel.

☰ De Hemel als omhullend trigram:
Er is een sterke, mannelijke invloed die zijn wil oplegt. De
ratio heeft de overhand. Er wordt meer gedacht in abstracte theorieën waarbij de dagelijkse praktijk niet als leidend wordt gezien. Ideeën zonder concretisering zijn een belemmerende factor.

Bovenstaande tekst is afkomstig uit het boek van Harmen Mesker, getiteld de I Tjing stap voor stap. Dit boek vormt een voortreffelijke inleiding tot het gebruik en de interpretatie van de Yijing. Door de afbeelding van het boek aan te klikken kun je het aanschaffen.


Bovenstaande tekst is afkomstig uit het boek van Harmen Mesker, getiteld de I Tjing stap voor stap. Dit boek vormt een voortreffelijke inleiding tot het gebruik en de interpretatie van de Yijing. Door de afbeelding van het boek aan te klikken kun je het aanschaffen.
het Teken:

de basistrigrammen:
   boven Trigram Qian , het Scheppende, de hemel
   beneden Trigram Dui , het Blijmoedige, het meer

de kerntrigrammen:
   boven Trigram Xun , het Zachtmoedige, de wind
   beneden Trigram Li , het Zich-Hechtende, het vuur

de omhullende trigrammen:
   boven Trigram Qian , het Scheppende, de hemel
   beneden Trigram Qian , het Scheppende, de hemel

Het Optreden betekent enerzijds de juiste manier van zich te gedragen. Boven is de hemel, de vader, beneden het meer, de jongste dochter. Dat toont het onderscheid tussen hoog en laag, dat de grondslag vormt voor de juiste manier van optreden in de samenleving. Optreden kan echter ook betekenen: 'op iets treden'. Het kleine, 'Blijmoedige', treedt hier op het grote 'sterke'. De bewegingsrichting van beide oertekens is naar boven; zij gaan dus dezelfde kant op - wat het sterke zou kunnen kwetsen. Dat het sterke op het zwakke treedt, is iets vanzelfsprekends, dat in het Boek der Veranderingen niet in het bijzonder wordt vermeld. Het treden van het zwakke op het sterke is hier echter niet gevaarlijk, daar het in blijmoedigheid (vrolijkheid) geschiedt, zonder aanmatiging, zodat de sterke er zich niet over ergert, maar het zich goedmoedig laat welgevallen.

De volgorde:
Als de wezens beteugeld worden, ontstaat de zede, daarom is het volgende teken: het Optreden.

Vermengde tekens:
Het Optreden is niet blijvend.

Bijgevoegde oordelen:
Het hexagram ‘het Optreden’ toont het fundament van het karakter. Het is harmonisch en bereikt het doel. Het bewerkt harmonisch gedrag.

Het hexagram is de omkering van het vorige. De bewegingsrichting van de beide trigrammen is opwaarts, vandaar de gedachte van het achter elkaar voortschrijden. De jongste dochter loopt achter de vader aan.


het Oordeel:

履虎尾,不咥人,亨。

Treden op de staart van de tijger.
Hij bijt de mens niet. Welslagen.De situatie is eigenlijk moeilijk. Het sterkste en het zwakste zijn vlak bij elkaar. Het zwakke gaat achter het sterke aan, en bezorgt het last. Maar het sterke laat het zich welgevallen en doet het zwakke geen kwaad, want het contact is blijmoedig en niet kwetsend.
Er doen zich in het leven situaties voor waarin men te maken krijgt met mensen uit een ander milieu. In zo'n geval is het gewenst in zijn optreden de goede toon te bewaren. Goede, aangename omgangsvormen hebben succes, ook tegenover prikkelbare mensen.

Commentaar op de Beslissing:

履,柔履刚也。说而应乎乾,是以履虎尾,不咥人,亨。刚中正,履帝位而不疚,光明也。

Het Optreden: het weke treedt op het vaste. Vrolijk en in harmonisch contact met het Scheppende; daarom: ‘Treden op de staart van de tijger. Hij bijt de mens niet. Welslagen.’
Sterk, centraal en correct treedt hij op de plaats van de heer en hij blijft vrij van fouten: zijn licht straalt helder.
 


Het weke, dat op het vaste treedt, is het onderste trigram Dui, dat het trigram Qian volgt. Aldus wordt uit de vorm der beide trigrammen de naam verklaard.
Vrolijkheid is de eigenschap van Dui, het onderste trigram, dat in gelijkgerichte beweging achter het Scheppende, het sterke, aan komt; vandaar het beeld van het trappen op de staart van de tijger (Dui staat in het Westen en het Westen heeft als beeld de tijger); de staart van de tijger wordt genoemd, omdat de zwakke lijn van Dui helemaal achter de drie lijnen van Qian komt. Bovendien wordt er rekening mee gehouden, dat in het onderste trigram de weke lijn boven de beide vaste staat.
De omschrijving ‘sterk, centraal en correct’ heeft betrekking op de heer van het teken, de centrale lijn van het bovenste trigram, ‘het Scheppende’, die op de plaats van de hemel en daarmee tevens op die van de heerser staat. Licht is de karakteristieke basis-eigenschap van het trigram Qian, en daarenboven is het kernteken Li, welks eigenschap het licht is, in het hexagram vervat.


het Beeld:

上天下泽,履;君子以辨上下,安民志。

Boven de hemel, beneden het meer:
het beeld van het Optreden.
Zo onderscheidt de edele hoog en laag
En daardoor versterkt hij de geest van het volk.Hemel en aarde vertonen een hoogteverschil, dat uit de aard van hun wezen voortvloeit en daarom geenszins door jaloezie wordt vertroebeld. Zo moet er ook onder de mensen verschil zijn in rang en stand. Een algehele gelijkheid is onmogelijk door te voeren. Het gaat er echter om dat deze verschillende rangen in de menselijke maatschappij niet willekeurig en onrechtvaardig verdeeld mogen zijn, want dan zijn naijver en klassenstrijd het onvermijdelijke gevolg. Als daarentegen de uiterlijke verschillen in rang door een innerlijke grond gerechtvaardigd zijn, en innerlijke waardigheid de maatstaf voor de uiterlijke rang is dan hebben de mensen er vrede mee en de maatschappij komt in goede banen.


de Lijnen:


上九:视履考祥,其旋元吉。

Bovenaan een negen betekent:

Blik terug op je optreden en toets de gunstige tekens.
Is alles volmaakt, dan komt verheven heil.Het werk is ten einde. Wil men weten of heil het gevolg ervan zal zijn, dan moet men terugblikken op zijn optreden en op de gevolgen die het heeft gehad. Is de uitwerking goed, dan is heil gewaarborgd. Niemand kent zichzelf. Alleen uit de gevolgen van zijn handelingen, uit de vruchten van zijn werk kan men afleiden wat men te verwachten heeft.


een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
九五:夬履,贞厉。

Negen op de vijfde plaats betekent:

Beslist optreden.
Standvastigheid bij het zich bewust zijn van gevaar.Het betreft de heer van het gehele teken. Men ziet zich genoodzaakt beslist op te treden. Daarbij moet men echter steeds bedacht zijn op het gevaar dat met zulk een optreden verbonden is, vooral wanneer men standvastig daaraan vasthoudt. Slechts het zich bewust blijven van het gevaar maakt het welslagen mogelijk.


九四:履虎尾,诉诉,终吉。

Negen op de vierde plaats betekent:

Hij treedt op de staart van de tijger.
Voorzichtigheid en behoedzaamheid leiden ten slotte tot heil.Het betreft hier een gevaarlijke onderneming. De innerlijke kracht om die tot een goed einde te brengen is aanwezig. Maar naar buiten gaat de innerlijke kracht samen met de remmende voorzichtigheid, in tegenstelling tot de vorige lijn, die innerlijk zwak is maar naar buiten voorwaarts dringt. Daarom is het uiteindelijke succes verzekerd: men kan zijn wil doorzetten en door voortschrijden het gevaar overwinnen.


een geel blok dat aangeeft dat dit de constituerende heer van het hexagram is
六三:眇能视,跛能履,履虎尾,咥人,凶。武人为于大君。

Zes op de derde plaats betekent:

Een eenogige kan zien, een lamme kan optreden.
Hij treedt op de staart van de tijger. Die bijt de mens. Onheil!
Zo handelt een krijgsman voor zijn grote vorst.Een eenogige kan wel zien, maar niet voldoende om klaar te onderscheiden. Een lamme kan wel optreden, maar niet voldoende om vooruit te komen. Als iemand die met zulke gebreken behept is toch sterk meent te zijn en zich daardoor in gevaar begeeft berokkent hij zichzelf kwaad, want hij onderneemt iets dat boven zijn krachten gaat. Zulk een doldriest voorwaarts stormen, zonder rekening te houden met zijn eigen krachten, kan er hoogstens mee door in het geval van een krijgsman, die vecht voor zijn grote vorst.


九二:履道坦坦,幽人贞吉。

Negen op de tweede plaats betekent:

Optreden op eenvoudige, effen baan.
De standvastigheid van een donkere man brengt heil.Hier wordt de situatie van een eenzame wijze geschilderd. Hij houdt zich afzijdig van alle werelds gedoe, zoekt niets, verlangt van niemand iets en laat zich niet verblinden door verleidelijke mogelijkheden. Hij is trouw aan zich zelf en gaat aldus op een effen weg onaangevochten door het leven. Omdat hij met weinig tevreden is en het noodlot niet tart blijft hij vrij van onaangename verwikkelingen.


初九:素履,往无咎。

In het begin een negen betekent:

Eenvoudig optreden. Voortschrijden zonder blaam.Men bevindt zich in een situatie waarin men nog niet gebonden is door maatschappelijke verplichtingen. Als men eenvoudig optreedt, laadt men geen maatschappelijke verplichtingen op zich; men kan rustig de neigingen van het eigen hart volgen, daar men geen eisen aan de mensen stelt maar tevreden is. Het optreden betekent niet blijven staan, maar voortschrijden. Men bevindt zich als beginneling in een zeer nederige positie. Maar men bezit de innerlijke kracht die het vooruitkomen waarborgt. Wie de eenvoud voor lief neemt kan zonder blaam voortschrijden. Wie er geen vrede mee kan hebben in bescheiden omstandigheden te moeten leven tracht vooruit te komen; hij is ambitieus en onrustig omdat hij zich door zijn optreden uit zijn armoede en zijn nederige positie omhoog wil werken, niet omdat hij iets wil presteren. Als hij zijn doel bereikt heeft, zal hij ongetwijfeld hoogmoedig worden en een weelderig leven gaan leiden. Daarom oogst hij blaam bij zijn voortschrijden. Een degelijk man daarentegen is tevreden bij een eenvoudig optreden. Hij wil vooruit om iets te presteren. Heeft hij dan zijn doel bereikt, dan presteert hij ook iets, en alles is in orde.