home
mijn Vragenboek
zoek 'n hexagram stel een vraag teken 'n hexagram
wat is de Yijing? de Tien Vleugels voorwoord van Jung inleiding door Wilhelm US and UK flag over ons
steun onze site
Orakelboek
易經
het Hexagrammenboek

Als je liever handmatig het orakel wilt raadplegen of als je een bepaald hexagram willen nalezen, dan zijn de onderstaande opzoek schema's heel handig.

Orakelmunten

易經
het Hexagrammenboek

Als je liever handmatig het orakel wilt raadplegen of als je een bepaald hexagram willen nalezen, dan zijn de onderstaande opzoek schema's heel handig.


Schema 1,

Selecteer een hexagram middels de trigrammen:


Trigrammemindeling
Trigrammemindeling


Schema 2,

Kies een hexagram uit de onderstaande lijst.
De hexagrammen staan op volgorde van hun rangnummer:
明夷

36. Ming Yi

de Verduistering van het Licht<
een geel blok dat aangeeft dat dit de constituerende heer van het hexagram is
上六:不明晦,初登于天,后入于地

Bovenaan een zes betekent:

Niet licht, maar donker.
Eerst steeg hij op ten hemel,
Daarna stortte hij omlaag in de diepten der aarde.Hier is het hoogtepunt van de duisternis bereikt. De duistere macht nam eerst zulk een hoge positie in dat ze al het goede en lichte kon beschadigen. Ten slotte gaat ze echter aan haar eigen duisternis te gronde, want het kwaad moet omlaag storten op hetzelfde ogenblik, dat het het goede volkomen heeft overwonnen, en daarmee de kracht heeft opgeteerd waaraan het tot dusverre zijn bestaan te danken had.
een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
六五:箕子之明夷,利贞。

Zes op de vijfde plaats betekent:

Verduistering van het licht als bij prins Ji.
Bevorderlijk is standvastigheid.Prins Ji leefde aan het hof van de duistere tiran Zhou Xin, die, hoewel niet met name genoemd, het historische voorbeeld vormt, waarop de hele situatie is gebaseerd. Prins Ji was een bloedverwant van hem en kon zich dus niet van het hof terugtrekken. Hij verborg daarom zijn goede gezindheid, en deed alsof hij krankzinnig was. Sindsdien werd hij als slaaf behandeld, doch hij liet zich door geen uiterlijke krenking van zijn overtuiging afbrengen.
Degenen, die in tijden van duisternis hun plaats niet kunnen verlaten, kunnen hieruit een lering putten: om aan het gevaar te ontkomen moeten ze onwrikbare standvastigheid van geest paren aan dubbele voorzichtigheid tegenover de buitenwereld.
六四:入于左腹,获明夷之心,出于门庭。

Zes op de vierde plaats betekent:

Hij dringt binnen in de linker buikholte.
Men verkrijgt het hart van de verduistering van het licht
En verlaat poort en hof.Men bevindt zich in de onmiddellijke nabijheid van het hoofd der duisternis en wordt zijn geheimste gedachten gewaar. Op deze wijze inziende dat er geen hoop op beterschap meer is, krijgt men de mogelijkheid de plaats des onheils te verlaten voordat de storm zich ontketent.
九三:明夷于南狩,得其大首,不可疾贞。

Negen op de derde plaats betekent:

De verduistering van het licht op de jacht in het Zuiden.
Men verkrijgt haar grote hoofd.
Men mag niet te vlug standvastigheid verwachten.Dit lijkt een speling van het toeval. Terwijl de sterke, trouwe werker ijverig en zonder enige bijgedachte orde schept, ontmoet hij als bij toeval de belhamel van de wanordelijkheden. Hij neemt hem gevangen en daarmee is de overwinning behaald. Men mag met de afschaffing der misbruiken echter niet al te hard van stapel lopen. Dat zou verkeerd zijn, daar deze reeds te lang in zwang waren.
een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
六二:明夷,夷于左股,用拯马壮,吉。

Zes op de tweede plaats betekent:

De verduistering van het licht kwetst hem aan de linker dij.
Hij schaft hulp met de macht van een paard. Heil.Hier is de heer van het licht op een ondergeschikte plaats. Hij wordt gewond door de heer van de duisternis. De verwonding is evenwel niet levensgevaarlijk, alleen hinderlijk. Redding is nog mogelijk. De getroffene denkt niet aan zichzelf, maar alleen aan de redding der anderen, die ook worden bedreigd. Daarom tracht hij met zijn uiterste kracht te redden wat er te redden valt. In dit plichtsgetrouwe handelen ligt het heil.
初九:明夷于飞,垂其翼。君子于行,三日不食,有攸往,主人有言。

In het begin een negen betekent:

Verduistering van het licht in de vlucht:
Hij laat zijn vleugels zakken.
De edele op zijn zwerftocht eet drie dagen niets.
Maar hij heeft een plaats waar hij heen kan gaan.
De waard heeft wat op hem te zeggen.Men neemt een groots besluit en wil zich over alle hindernissen heenzetten. Maar men stoot op de wangunst der tijden: men trekt zich terug en neemt de wijk. De tijden zijn zwaar. Men moet rusteloos voortijlen, heeft geen vaste woonplaats en is blij met een tijdelijk onderdak. Als men innerlijk geen compromis wil sluiten en zijn principes trouw blijft komt men in nood. Maar men heeft zijn vaste doel waar men naar streeft, ook als de mensen bij wie men inwoont daar geen begrip voor hebben en lasterpraatjes uitstrooien.
het Teken van hexagram de Verduistering van het Licht Uis:

de basistrigrammen:
   boven Trigram Kun , het Ontvangende, de aarde
   beneden Trigram Li , het Zich-Hechtende, het vuur

de kerntrigrammen:
   boven Trigram Zhen , het Opwindende, de donder
   beneden Trigram Kan , het Onpeilbare, het water

de omhullende trigrammen:
   boven Trigram Zhen , het Opwindende, de donder
   beneden Trigram Zhen , het Opwindende, de donder

De zon is hier onder de aarde gezonken, daardoor is ze verduisterd. De naam van het teken betekent eigenlijk 'verwonding van het lichte'; vandaar dat de afzonderlijke lijnen ook meerdere malen van verwondingen spreken. De situatie is juist het tegendeel van die bij het vorige teken. Ginds een wijs man aan de top, die bekwame helpers heeft met wie hij gemeenschappelijk voorwaarts schrijdt; hier een man met een obscuur karakter op een hoge post, door wie de wijze en bekwame man wordt benadeeld.

De volgorde:
Expansie zal onherroepelijk op verzet en beschadiging stoten. Daarom is het volgende teken: de Verduistering van het Licht. Verduistering wil zeggen beschadiging, verwonding, kwetsuren.

Vermengde tekens:
Verduistering van het Licht betekent verwonding.
 
Het hele hexagram heeft een historische achtergrond. Toen koning Wen de oordelen bij de hexagrammen schreef, waren de toestanden in China juist zoals dit hexagram ze schildert. In de oordelen bij de afzonderlijke lijnen haalt de hertog van Zhou prins Ji als voorbeeld van de situatie aan. Confucius werkt dit verder uit in de Commentaar op de Beslissing door er het voorbeeld van koning Wen aan toe te voegen. Later heeft men – volkomen in overeenstemming met de betekenis – in verband met elk der lijnen een bepaalde historische figuur genoemd. De duistere heerser was Zhou Xin, de laatste koning van het huis Yin. Deze wordt gesymboliseerd door de bovenste zes. Onder hem hadden de bekwaamste vorsten van het rijk alle zwaar te lijden. Hun aller lot weerspiegelt zich in de afzonderlijke lijnen. De hoogstaande Bo Yi trok zich met zijn broeder Shu Qi in de verborgenheid terug. Hij wordt aangeduid door de beginnegen. De zes op de tweede plaats tekent koning Wen, die toen als de eerste der leenvorsten lange tijd door de tiran gevangen werd gehouden en in levensgevaar verkeerde. De negen op de derde plaats tekent zijn zoon, de toenmalige koning Wu van Zhou, die de tiran ten val bracht. De zes op de vierde plaats beschrijft de situatie van prins Wei Zi, die nog bijtijds naar het buitenland kon vluchten. De zes op de vijfde plaats ten slotte schetst de situatie van Prins Ji, die zijn leven slechts kon redden door zich anders voor te doen dan hij was.
Het hexagram is de omkering van het vorige.
het Oordeel bij hexagram de Verduistering van het Licht Uis:

明夷:利艰贞。

De Verduistering van het Licht.
Het is bevorderlijk in de nood standvastig te zijn.Ook door ongunstige omstandigheden mag men zich niet weerloos laten meeslepen of zich van zijn innerlijke overtuiging af laten brengen. Daarvoor moet men innerlijk licht zijn, naar buiten inschikkelijk en meegaand. Door deze houding kan men ook de grootste nood te boven komen. Wel moet men onder bepaalde omstandigheden zijn licht verbergen om ondanks de moeilijkheden in zijn naaste omgeving zijn wil te kunnen doorzetten. De standvastigheid moet diep in het bewustzijn leven en mag naar buiten niet blijken. Alleen op deze manier kan men in moeilijke omstandigheden zijn wil handhaven.

Commentaar op de Beslissing:

明入地中,明夷。内文明而外柔顺,以蒙大难,文王以之。利艰贞,晦其明也,内难而能正其志,箕子以之。

Het licht is in de aarde gezonken: Verduistering van het Licht. Schoon en klaar van binnen, naar buiten week, toegewijd, zich openstellend voor anderen, en daardoor ten prooi aan grote tegenspoed – zo was koning Wen. ‘Het is bevorderlijk, in de nood standvastig te zijn’: dat beduidt dat men zijn licht verhult. Omringd door moeilijkheden onder zijn naaste bloedverwanten, en desondanks zijn wil op het goede en rechtvaardige gericht houdend – zo was prins Ji.Het binnenste trigram is Li, licht, wier eigenschappen schoonheid en klaarheid zijn; het buitenste trigram is Kun, het Ontvangende, dat weekheid en toewijding als eigenschappen heeft. Koning Wen, die deze eigenschappen in zich verenigt, wordt door een ‘heer’ van het hexagram, de zes op de tweede plaats, gesymboliseerd.
Prins Ji wordt door de zes op de vijfde plaats getekend. Ook hij verkeert in moeilijkheden. Deze moeilijkheden worden voorgesteld door het kernteken Kan, het Onpeilbare, dat gevaar als eigenschap heeft. Koning Wen wordt door deze kerntekens als het ware toegedekt. Voor de zes op de vijfde plaats liggen de moeilijkheden ‘van binnen’, dat wil zeggen beneden. Ze wordt er niet door overweldigd, want zij bevindt zich aan de top van het bovenste kernteken Zhen, beweging; door beweging komt zij de moeilijkheden te boven, en het bedreigde licht kan toch niet worden gedoofd.
het Beeld van hexagram de Verduistering van het Licht Uis:

明入地中,明夷;君子以莅众,用晦而明。

Het licht is in de aarde verzonken:
Het beeld van de Verduistering van het Licht.
Zo leeft de edele met de grote massa:
Hij verhult zijn glans en blijft toch licht.In tijden van duisternis is het van essentieel belang dat men voorzichtig en gereserveerd is. Het heeft niet de minste zin zich door brutaal optreden een verpletterende vijandschap op de hals te halen. Al doet men in zulke tijden niet met de gewoonten der anderen mee, men moet er ook niet de aandacht op vestigen door er kritiek op uit te oefenen. In de omgang moet men in zulke tijden niet alles willen weten. Men moet veel over zijn kant laten gaan, zonder zich daarom voor de gek te laten houden.
het kernhexagram:

40. Jie
de Bevrijding

5
De basistrigrammen
Een hexagram bevat veel informatie. De meest aan de oppervlakte liggende informatie vinden we als we een hexagram in twee stukjes van elk drie lijnen opdelen; we zien dan de twee zogenaamde ‘trigrammen’ waar het hexagram uit bestaat. Er is een bovenste trigram en een onderste trigram: het bovenste trigram vertelt iets over je omgeving in relatie tot je situatie; deze gaat vaak over alles buiten jou. Het onderste trigram stelt jou voor, de vraagsteller, en vertelt iets over jezelf en je eigen houding. Mocht de vraag over iets of iemand anders gaan, dan is het onderste trigram die ander en het bovenste trigram alles buiten die ander, bijvoorbeeld een beoogde zakenpartner of een doel dat bereikt wil worden. Ook staan de twee trigrammen tot elkaar als oorzaak en gevolg – het onderste trigram is dan de oorzaak, het bovenste het gevolg.
De waarde van de acht trigrammen kan moeilijk onderschat worden. Ze zijn het fundament van de Yijing, en in de huidige indeling van het boek lijkt de volgorde van de hexagrammen dan ook op geheimzinnige wijze bepaald te worden door de trigrammen waaruit de hexagrammen zijn opgebouwd. Samen met de leer van de Vijf Fasen vormen de acht trigrammen de belangrijkste kern van het Chinese gedachtegoed. Ze worden toegepast bij feng shui (de eeuwenoude leer voor de plaatsing van huis en graf), bij verschillende vormen van Chinese astrologie, de traditionele Chinese geneeskunde, en er is zelfs een vorm van verdedigingskunst, Baguazhang, die geheel is afgestemd op de acht trigrammen. Wie zich gaat verdiepen in de Chinese filosofie zal altijd de acht trigrammen en hun associaties tegenkomen. Ze worden gekoppeld aan de acht windrichtingen, aan lichaamsdelen, getallen, landkenmerken, geur, kleur en smaak, kortom, ze vormen een belangrijke bron voor het systematiseren van vele dingen.

Fu Xi 'Earlier Heaven' bagua arrangement

Bovenstaande tekst is afkomstig uit het boek van Harmen Mesker, getiteld de I Tjing stap voor stap. Dit boek vormt een voortreffelijke inleiding tot het gebruik en de interpretatie van de Yijing. Door de afbeelding van het boek aan te klikken kun je het aanschaffen.
☰ De Hemel als bovenste basistrigram:
• Wat het vraagt: neem de leiding in je situatie. Geef sturing aan anderen, zet jezelf doelbewust in om je gekozen doel te bereiken. Focus je op externe factoren die leiding nodig hebben. Maak je intentie en ideeën duidelijk. Treed krachtig en sterk op.
• Wat het laat zien: mannelijke dominantie buiten jou, een wilskrachtige persoon of omgeving, een door ratio gedreven externe factor die wil sturen. Een vaderfiguur.
• Hoe je het uit: Hemel als bovenste trigram kan betekenen dat je plannen wilt uitvoeren; je hebt ideeën en wilt iets opzetten dat erkenning in je omgeving, en wellicht in de maatschappij geeft. Je wilt geestelijke waarden uitdragen in de wereld. Je wilt iets betekenen. In het uiterste geval kan het betekenen dat je drammerig bent, en koppig.

☰ De Hemel als onderste basistrigram:
• Wat het vraagt: vind je innerlijke drijfveer. Focus op je intentie, je motivatie en je doel. Richt je op je innerlijke kracht die alles in beweging zet, de onzichtbare energie die zorgt dat de dingen lo- pen volgens jouw plan. Gebruik je hoofd, je intellect. Wees innerlijk sterk.
• Wat het laat zien: innerlijke kracht, rationaliteit en focus op aspecten in jezelf. Leiding nemen over jezelf, de spiritualiteit ach- ter je handelen.
• Hoe je het uit: een innerlijke kracht die je zelfverzekerd en beslist maakt. Je hebt energie in je, maar voelt niet direct de behoefte daar concreet iets mee te doen. Het is je drijfveer, je motivatie. Je bent je eigen leider, en onafhankelijk van anderen. In het uiterste geval kan het betekenen dat je egoïstisch bent, en een binnenvetter.

☰ De Hemel als bovenste kerntrigram:
er is een drang om als leider op te treden of om de eigen creativiteit te laten zien. Je hebt ideeën die je wilt verwezenlijken, maar ze blijven in de conceptfase.

☰ De Hemel als onderste kerntrigram:
er is een sterke vaderbinding, of binding met het vaderlijke. De inspiratie die je van binnen voelt kan niet benut worden. Je hebt een richting maar geen doel.

☰ De Hemel als omhullend trigram:
Er is een sterke, mannelijke invloed die zijn wil oplegt. De
ratio heeft de overhand. Er wordt meer gedacht in abstracte theorieën waarbij de dagelijkse praktijk niet als leidend wordt gezien. Ideeën zonder concretisering zijn een belemmerende factor.

Bovenstaande tekst is afkomstig uit het boek van Harmen Mesker, getiteld de I Tjing stap voor stap. Dit boek vormt een voortreffelijke inleiding tot het gebruik en de interpretatie van de Yijing. Door de afbeelding van het boek aan te klikken kun je het aanschaffen.


Bovenstaande tekst is afkomstig uit het boek van Harmen Mesker, getiteld de I Tjing stap voor stap. Dit boek vormt een voortreffelijke inleiding tot het gebruik en de interpretatie van de Yijing. Door de afbeelding van het boek aan te klikken kun je het aanschaffen.
het Teken:

de basistrigrammen:
   boven Trigram Kun , het Ontvangende, de aarde
   beneden Trigram Li , het Zich-Hechtende, het vuur

de kerntrigrammen:
   boven Trigram Zhen , het Opwindende, de donder
   beneden Trigram Kan , het Onpeilbare, het water

de omhullende trigrammen:
   boven Trigram Zhen , het Opwindende, de donder
   beneden Trigram Zhen , het Opwindende, de donder

De zon is hier onder de aarde gezonken, daardoor is ze verduisterd. De naam van het teken betekent eigenlijk 'verwonding van het lichte'; vandaar dat de afzonderlijke lijnen ook meerdere malen van verwondingen spreken. De situatie is juist het tegendeel van die bij het vorige teken. Ginds een wijs man aan de top, die bekwame helpers heeft met wie hij gemeenschappelijk voorwaarts schrijdt; hier een man met een obscuur karakter op een hoge post, door wie de wijze en bekwame man wordt benadeeld.

De volgorde:
Expansie zal onherroepelijk op verzet en beschadiging stoten. Daarom is het volgende teken: de Verduistering van het Licht. Verduistering wil zeggen beschadiging, verwonding, kwetsuren.

Vermengde tekens:
Verduistering van het Licht betekent verwonding.
 
Het hele hexagram heeft een historische achtergrond. Toen koning Wen de oordelen bij de hexagrammen schreef, waren de toestanden in China juist zoals dit hexagram ze schildert. In de oordelen bij de afzonderlijke lijnen haalt de hertog van Zhou prins Ji als voorbeeld van de situatie aan. Confucius werkt dit verder uit in de Commentaar op de Beslissing door er het voorbeeld van koning Wen aan toe te voegen. Later heeft men – volkomen in overeenstemming met de betekenis – in verband met elk der lijnen een bepaalde historische figuur genoemd. De duistere heerser was Zhou Xin, de laatste koning van het huis Yin. Deze wordt gesymboliseerd door de bovenste zes. Onder hem hadden de bekwaamste vorsten van het rijk alle zwaar te lijden. Hun aller lot weerspiegelt zich in de afzonderlijke lijnen. De hoogstaande Bo Yi trok zich met zijn broeder Shu Qi in de verborgenheid terug. Hij wordt aangeduid door de beginnegen. De zes op de tweede plaats tekent koning Wen, die toen als de eerste der leenvorsten lange tijd door de tiran gevangen werd gehouden en in levensgevaar verkeerde. De negen op de derde plaats tekent zijn zoon, de toenmalige koning Wu van Zhou, die de tiran ten val bracht. De zes op de vierde plaats beschrijft de situatie van prins Wei Zi, die nog bijtijds naar het buitenland kon vluchten. De zes op de vijfde plaats ten slotte schetst de situatie van Prins Ji, die zijn leven slechts kon redden door zich anders voor te doen dan hij was.
Het hexagram is de omkering van het vorige.


het Oordeel:

明夷:利艰贞。

De Verduistering van het Licht.
Het is bevorderlijk in de nood standvastig te zijn.Ook door ongunstige omstandigheden mag men zich niet weerloos laten meeslepen of zich van zijn innerlijke overtuiging af laten brengen. Daarvoor moet men innerlijk licht zijn, naar buiten inschikkelijk en meegaand. Door deze houding kan men ook de grootste nood te boven komen. Wel moet men onder bepaalde omstandigheden zijn licht verbergen om ondanks de moeilijkheden in zijn naaste omgeving zijn wil te kunnen doorzetten. De standvastigheid moet diep in het bewustzijn leven en mag naar buiten niet blijken. Alleen op deze manier kan men in moeilijke omstandigheden zijn wil handhaven.

Commentaar op de Beslissing:

明入地中,明夷。内文明而外柔顺,以蒙大难,文王以之。利艰贞,晦其明也,内难而能正其志,箕子以之。

Het licht is in de aarde gezonken: Verduistering van het Licht. Schoon en klaar van binnen, naar buiten week, toegewijd, zich openstellend voor anderen, en daardoor ten prooi aan grote tegenspoed – zo was koning Wen. ‘Het is bevorderlijk, in de nood standvastig te zijn’: dat beduidt dat men zijn licht verhult. Omringd door moeilijkheden onder zijn naaste bloedverwanten, en desondanks zijn wil op het goede en rechtvaardige gericht houdend – zo was prins Ji.Het binnenste trigram is Li, licht, wier eigenschappen schoonheid en klaarheid zijn; het buitenste trigram is Kun, het Ontvangende, dat weekheid en toewijding als eigenschappen heeft. Koning Wen, die deze eigenschappen in zich verenigt, wordt door een ‘heer’ van het hexagram, de zes op de tweede plaats, gesymboliseerd.
Prins Ji wordt door de zes op de vijfde plaats getekend. Ook hij verkeert in moeilijkheden. Deze moeilijkheden worden voorgesteld door het kernteken Kan, het Onpeilbare, dat gevaar als eigenschap heeft. Koning Wen wordt door deze kerntekens als het ware toegedekt. Voor de zes op de vijfde plaats liggen de moeilijkheden ‘van binnen’, dat wil zeggen beneden. Ze wordt er niet door overweldigd, want zij bevindt zich aan de top van het bovenste kernteken Zhen, beweging; door beweging komt zij de moeilijkheden te boven, en het bedreigde licht kan toch niet worden gedoofd.


het Beeld:

明入地中,明夷;君子以莅众,用晦而明。

Het licht is in de aarde verzonken:
Het beeld van de Verduistering van het Licht.
Zo leeft de edele met de grote massa:
Hij verhult zijn glans en blijft toch licht.In tijden van duisternis is het van essentieel belang dat men voorzichtig en gereserveerd is. Het heeft niet de minste zin zich door brutaal optreden een verpletterende vijandschap op de hals te halen. Al doet men in zulke tijden niet met de gewoonten der anderen mee, men moet er ook niet de aandacht op vestigen door er kritiek op uit te oefenen. In de omgang moet men in zulke tijden niet alles willen weten. Men moet veel over zijn kant laten gaan, zonder zich daarom voor de gek te laten houden.


de Lijnen:


een geel blok dat aangeeft dat dit de constituerende heer van het hexagram is
上六:不明晦,初登于天,后入于地。

Bovenaan een zes betekent:

Niet licht, maar donker.
Eerst steeg hij op ten hemel,
Daarna stortte hij omlaag in de diepten der aarde.Hier is het hoogtepunt van de duisternis bereikt. De duistere macht nam eerst zulk een hoge positie in dat ze al het goede en lichte kon beschadigen. Ten slotte gaat ze echter aan haar eigen duisternis te gronde, want het kwaad moet omlaag storten op hetzelfde ogenblik, dat het het goede volkomen heeft overwonnen, en daarmee de kracht heeft opgeteerd waaraan het tot dusverre zijn bestaan te danken had.


een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
六五:箕子之明夷,利贞。

Zes op de vijfde plaats betekent:

Verduistering van het licht als bij prins Ji.
Bevorderlijk is standvastigheid.Prins Ji leefde aan het hof van de duistere tiran Zhou Xin, die, hoewel niet met name genoemd, het historische voorbeeld vormt, waarop de hele situatie is gebaseerd. Prins Ji was een bloedverwant van hem en kon zich dus niet van het hof terugtrekken. Hij verborg daarom zijn goede gezindheid, en deed alsof hij krankzinnig was. Sindsdien werd hij als slaaf behandeld, doch hij liet zich door geen uiterlijke krenking van zijn overtuiging afbrengen.
Degenen, die in tijden van duisternis hun plaats niet kunnen verlaten, kunnen hieruit een lering putten: om aan het gevaar te ontkomen moeten ze onwrikbare standvastigheid van geest paren aan dubbele voorzichtigheid tegenover de buitenwereld.


六四:入于左腹,获明夷之心,出于门庭。

Zes op de vierde plaats betekent:

Hij dringt binnen in de linker buikholte.
Men verkrijgt het hart van de verduistering van het licht
En verlaat poort en hof.Men bevindt zich in de onmiddellijke nabijheid van het hoofd der duisternis en wordt zijn geheimste gedachten gewaar. Op deze wijze inziende dat er geen hoop op beterschap meer is, krijgt men de mogelijkheid de plaats des onheils te verlaten voordat de storm zich ontketent.


九三:明夷于南狩,得其大首,不可疾贞。

Negen op de derde plaats betekent:

De verduistering van het licht op de jacht in het Zuiden.
Men verkrijgt haar grote hoofd.
Men mag niet te vlug standvastigheid verwachten.Dit lijkt een speling van het toeval. Terwijl de sterke, trouwe werker ijverig en zonder enige bijgedachte orde schept, ontmoet hij als bij toeval de belhamel van de wanordelijkheden. Hij neemt hem gevangen en daarmee is de overwinning behaald. Men mag met de afschaffing der misbruiken echter niet al te hard van stapel lopen. Dat zou verkeerd zijn, daar deze reeds te lang in zwang waren.


een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
六二:明夷,夷于左股,用拯马壮,吉。

Zes op de tweede plaats betekent:

De verduistering van het licht kwetst hem aan de linker dij.
Hij schaft hulp met de macht van een paard. Heil.Hier is de heer van het licht op een ondergeschikte plaats. Hij wordt gewond door de heer van de duisternis. De verwonding is evenwel niet levensgevaarlijk, alleen hinderlijk. Redding is nog mogelijk. De getroffene denkt niet aan zichzelf, maar alleen aan de redding der anderen, die ook worden bedreigd. Daarom tracht hij met zijn uiterste kracht te redden wat er te redden valt. In dit plichtsgetrouwe handelen ligt het heil.


初九:明夷于飞,垂其翼。君子于行,三日不食,有攸往,主人有言。

In het begin een negen betekent:

Verduistering van het licht in de vlucht:
Hij laat zijn vleugels zakken.
De edele op zijn zwerftocht eet drie dagen niets.
Maar hij heeft een plaats waar hij heen kan gaan.
De waard heeft wat op hem te zeggen.Men neemt een groots besluit en wil zich over alle hindernissen heenzetten. Maar men stoot op de wangunst der tijden: men trekt zich terug en neemt de wijk. De tijden zijn zwaar. Men moet rusteloos voortijlen, heeft geen vaste woonplaats en is blij met een tijdelijk onderdak. Als men innerlijk geen compromis wil sluiten en zijn principes trouw blijft komt men in nood. Maar men heeft zijn vaste doel waar men naar streeft, ook als de mensen bij wie men inwoont daar geen begrip voor hebben en lasterpraatjes uitstrooien.