home
mijn Vragenboek
zoek 'n hexagram stel een vraag teken 'n hexagram
wat is de Yijing? de Tien Vleugels voorwoord van Jung inleiding door Wilhelm US and UK flag over ons
steun onze site
Orakelboek
易經
het Hexagrammenboek

Als je liever handmatig het orakel wilt raadplegen of als je een bepaald hexagram willen nalezen, dan zijn de onderstaande opzoek schema's heel handig.

Orakelmunten

易經
het Hexagrammenboek

Als je liever handmatig het orakel wilt raadplegen of als je een bepaald hexagram willen nalezen, dan zijn de onderstaande opzoek schema's heel handig.


Schema 1,

Selecteer een hexagram middels de trigrammen:


Trigrammemindeling
Trigrammemindeling


Schema 2,

Kies een hexagram uit de onderstaande lijst.
De hexagrammen staan op volgorde van hun rangnummer:

50. Ding

de Spijspot<
een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
上九:鼎玉铉,大吉,无不利。

Bovenaan een negen betekent:

De spijspot heeft jade ringen. Groot heil!
Niets dat niet bevorderlijk zou zijn.
Bij de vorige lijn waren de draagringen van goud, waarmee hun soliditeit is aangeduid. Hier zijn ze van jade. Jade heeft de uitmuntende eigenschap hardheid te paren aan milde glans. Vanuit het standpunt van de man die er toegankelijk voor is werkt deze raad als een sterke stimulans. Hier wordt de zaak beschouwd vanuit het standpunt van de wijze, die de raad geeft. Hij zal daarbij mild en gelouterd zijn als edele jade. Op deze manier zal zijn werk welgevallig zijn in het oog van de godheid, die de grote zegen geeft, en zal hij gezien zijn bij de mensen, zodat alles goed gaat.
een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
六五:鼎黄耳,金铉,利贞。

Zes op de vijfde plaats betekent:

De spijspot heeft gele handvatten, gouden draagringen.
Bevorderlijk is standvastigheid.
Een man, die in zijn wezen toegankelijk en bescheiden is, bekleedt hier een invloedrijke positie. Door zijn innerlijke houding gelukt het hem sterke en bekwame helpers te vinden, die hem aanvullen en hem bij zijn werk helpen. Het is van belang dat men zich van deze houding, die een voortdurende innerlijke zelfverloochening vraagt, niet laat afbrengen, doch daaraan vasthoudt.
九四:鼎折足,覆公餗,其形渥,凶。

Negen op de vierde plaats betekent:

De spijspot breekt zijn poten.
Het maal van de vorst wordt vermorst,
En de gestalte wordt bevlekt.
Onheil!
Men heeft een zware, verantwoordelijke taak, waar men niet tegen opgewassen is. Daar men zich bovendien niet met al zijn kracht aan deze taak wijdt maar zich met laagstaande mensen afgeeft mislukt alles. Daardoor brengt men ook zichzelf in schande en oneer. Confucius zegt daarover: 'Zwak karakter bij eervolle positie, weinig weten en grote plannen, kleine kracht en grote verantwoordelijkheid zullen zelden het ongeluk ontgaan.'
九三:鼎耳革,其行塞,雉膏不食,方雨亏悔,终吉。

Negen op de derde plaats betekent:

Het handvat van de spijspot is veranderd.
Men wordt belemmerd in zijn handelingen.
Het vet van de fazant wordt niet gegeten.
Als eerst de regen maar valt, dan verdwijnt het berouw.
Eindelijk komt heil.
Het handvat is de plaats waarbij de spijspot wordt opgetild. Als aan het handvat iets mankeert, kan de pot niet worden opgetild en gebruikt, zodat de smakelijke spijzen erin, bijvoorbeeld het vet van fazanten, door niemand gegeten kunnen worden.
Daarmee wordt een man getekend die zich in een tijd van hoge cultuur op een plaats bevindt waar hij door niemand wordt opgemerkt en gewaardeerd. Dat is voor zijn werken een grote belemmering. Al zijn goede eigenschappen en geestesgaven gaan op deze manier nutteloos verloren. Toch moet men er alleen op bedacht blijven dat men innerlijk werkelijk geestelijk bezit heeft. Dan zal zeker de tijd komen dat al die belemmeringen wegvallen en alles zich ten goede keert.
Het verdwijnen van de spanning wordt hier, evenals elders, door het vallen van de regen gesymboliseerd.
九二:鼎有实,我仇有疾,不我能即,吉。

Negen op de tweede plaats betekent:

In de spijspot is voedsel.
Mijn kameraden zijn jaloers
Maar zij kunnen mij niets doen.
Heil!
In tijden van hoge cultuur is het van het grootste belang dat men werkelijk iets presteert. Als men zich alleen op zulke reële prestaties concentreert, dan zal men misschien wel op jaloezie en afgunst stoten, maar dat is niet gevaarlijk. Hoe meer men zijn aandacht bij zijn werk bepaalt en zich niet door andere dingen laat afleiden, des te minder aangrijpingspunten kunnen de afgunstigen vinden.
初六:鼎颠趾,利出否,得妾以其子,无咎。

In het begin een zes betekent:

Een spijspot met omgekeerde poten.
Bevorderlijk voor de verwijdering van de klonters.
Men neemt een concubine ter wille van haar zoon.
Geen blaam.
Als men de spijspot omkeert voordat men hem in gebruik neemt hindert dat niet: integendeel, op deze manier komen de ongerechtigheden eruit. Een concubine is op zichzelf niet veel bijzonders, maar wanneer zij een zoon heeft komt ze tot eer en aanzien.
Deze beide gelijkenissen drukken de gedachte uit dat in tijden van hoge cultuur, zoals het hexagram die schetst, een ieder die van goede wil is op de een of andere manier altijd wel iets kan bereiken. Al heeft men nog zo'n onaanzienlijke positie, wanneer men maar bereid is zich te louteren, wordt men aangenomen. Men krijgt de gelegenheid iets te ondernemen dat goede vruchten afwerpt en vindt daardoor waardering.
het Teken van hexagram de Spijspot tis:

de basistrigrammen:
   boven Trigram Li , het Zich-Hechtende, het vuur
   beneden Trigram Xun , het Zachtmoedige, de wind

de kerntrigrammen:
   boven Trigram Dui , het Blijmoedige, het meer
   beneden Trigram Qian , het Scheppende, de hemel

de omhullende trigrammen:
   boven Trigram Gen , het Stilhouden, de berg
   beneden Trigram Xun , het Zachtmoedige, de wind

De zes lijnen vormen in hun geheel het beeld van Ding, de Spijspot: onder de poten, dan de buik, dan de oren (handvaten) en bovenaan ringen om hem te dragen. Dit beeld roept tegelijkertijd de gedachte op aan voeding. De spijspot, uit brons gegoten, was het vat dat in de tempel der voorouders en bij feestmalen de gekookte spijzen bevatte. Daaruit werden ze door de heer des huizes in de borden der gasten geschept.
Ook de waterput heeft de nevenbetekenis van voedseluitdeling, meer in het bijzonder voor het gewone volk. De spijspot als gebruiksvoorwerp van een verfijnde cultuur wijst meer op de verzorging en de voeding van bekwame mannen, wat uiteindelijk ten goede komt aan de staat (vergelijk de vier tekens van de voeding: nrs 5, 27, 48 en 50).
Dit teken en de 'Waterput' zijn in het Boek der Veranderingen de enigen die concrete, door de mens gemaakte voorwerpen voorstellen. Doch ook hier heeft de gedachte zijn abstracte kant. Xun, beneden, is hout en wind, Li boven is de vlam; hier wordt dus de door hout en wind aangewakkerde vlam voorgesteld, die eveneens de gedachte aan voedselbereiding opwekt.

De volgorde:
Niets vervormt de dingen zo ingrijpend als de Spijspot. Daarom is het volgende teken: de Spijspot.
 
De veranderingen die door de spijspot tot stand komen, zijn enerzijds de wijzigingen die het voedsel door het koken ondergaat, anderzijds in overdrachtelijke zin de revolutionerende werking, die er uitgaat van de samenwerkingen van een vorst en een wijze.

Vermengde tekens:
De Spijspot beduidt het opnemen van het nieuwe.
 
Het hexagram is de omkering van het vorige; ook wat de betekenis betreft toont het een omschakeling. Terwijl men kan zeggen dat de ‘Omwenteling’ zich bezighoudt met de revolutie als zodanig in haar negatieve betekenis, toont de ‘Spijspot’ de juiste manier om het maatschappelijke leven te vernieuwen. De beide trigrammen zijn in zodanige beweging, dat hun werkingen elkander versterken. De kerntekens Qian en Dui, die metaal beduiden, completeren het denkbeeld van de Spijspot als gewijd vat voor plechtige feesten. Deze oude bronzen vaten, die ook nu nog af en toe worden opgegraven, stonden van oudsher in verband met de hoogste cultuuruitingen.
het Oordeel bij hexagram de Spijspot tis:

鼎:元吉,亨。

De Spijspot. Verheven heil. Welslagen.
Terwijl de waterput de sociale grondslag van de maatschappij behandelt - gelijk het water, dat het hout tot voedsel dient - wordt hier de culturele bovenbouw van de maatschappij aangeduid. Hier dient het hout de vlam (het geestelijke) tot voedsel. Al het zichtbare moet boven zichzelf uit groeien en zich voortzetten tot in de regionen van het onzichtbare. Daardoor krijgt het de ware wijding en de ware klaarheid, en geraakt het vast verankerd in de kosmos.
Hier wordt dus de cultuur geschetst, die haar hoogtepunt vindt in de religie. De spijspot dient voor het aanbieden van offers aan de God. Het hoogste aardse moet aan het goddelijke worden geofferd. Maar het ware goddelijke vertoont zich nooit los van het menselijke. Gods hoogste openbaring komt tot ons door profeten en heiligen. Hen vereren is de ware godsverering. De wil Gods, die door hen geopenbaard wordt, moet deemoedig worden aanvaard: dan ontstaat het ware inzicht en een juist begrip van de kosmos, hetgeen tot groot heil en succes leidt.

Commentaar op de beslissing:

鼎,象也。以木巽火,亨饪也。圣人亨以享上帝,而大亨以养圣贤。巽而耳目聪明,柔进而上行,得中而应乎刚,是以元亨。

De Spijspot is het beeld van een voorwerp. Doordat men met hout in het vuur dringt, worden de spijzen gekookt. De geroepene kookt om aan God, de Heer, te offeren, en kookt feestelijke gerechten om uitverkorenen en verdienstelijken te voeden.
Door zachtmoedigheid worden oor en oog scherp en helder. Het weke schrijdt voort en gaat naar boven. Het bereikt het midden en vindt harmonie bij het vaste, daarom is er verheven welslagen.
 Het gehele samenstel van gedeelde en ongedeelde lijnen vormt het beeld van een spijspot van de poten tot aan de draagringen. Het onderste trigram, Xun, beduidt hout en indringen; het bovenste, Li, beduidt vuur. Doordat dus het hout in het vuur komt, wordt het vuur voor de maaltijd onderhouden. Strikt genomen worden de spijzen eigenlijk niet in de spijspot gekookt, maar in de keuken. Pas als de spijzen gaar zijn, worden ze in de spijspot geserveerd. Maar in het beeld van de spijspot ligt ook de gedachte van het toebereiden der spijzen besloten. De spijspot is een vat voor feestelijke gelegenheden, dat alleen bij offers en feestmaaltijden werd gebruikt, en hierin ligt de tegenstelling tussen dit hexagram en Jing, de Waterput (48), dat de voeding der volksmassa’s aanduidt. Om aan de godheid te offeren is er slechts één offerdier nodig, want niet de gave, maar de gezindheid is het belangrijkste. Om gasten feestelijk te onthalen dient men met milde hand te zorgen voor uitgelezen voedsel. Het bovenste trigram, Li, is ‘oog’; de vijfde lijn stelt de ‘oren’ van de spijspot voor. Vandaar het beeld van oog en oor. Het onderste trigram, Xun, is het zachtmoedige, zich aanpassende. Daardoor wordt oog en oor helder (eigenschap van Li) en scherp.
Het weke, dat omhoog stijgt, is de heer van het hexagram op de vijfde plaats, die in een harmonische verhouding staat tot de sterke helper, negen op de tweede plaats, en daardoor succes heeft. In het oude China waren negen spijspotten het symbool van de koningsheerschappij, vandaar het gunstige oordeel van het orakel.
het Beeld van hexagram de Spijspot tis:

木上有火,鼎;君子以正位凝命。

Boven het hout is het vuur: het beeld van de Spijspot.
Zo verankert de edele zijn lot
Door zijn positie correct te maken.
Het hout is het noodlot van het vuur: zolang het beneden aanwezig is, brandt het vuur erboven. Zo is het ook met het menselijk leven. Ook in de mens is een noodlot, dat zijn leven de kracht verleent. En als het gelukt, zowel aan het leven als aan het noodlot de juiste plaats te wijzen, dan verankert men zijn lot, doordat op deze manier het leven in directe harmonie met het noodlot is. In deze woorden zijn aanduidingen over de cultuur van het leven vervat, zoals deze door de geheime leer van de Chinese yogapraktijk van mond tot mond worden overgeleverd.
het kernhexagram:

43. Guai
de Doorbraak (de Vastberadenheid)

g
De basistrigrammen
Een hexagram bevat veel informatie. De meest aan de oppervlakte liggende informatie vinden we als we een hexagram in twee stukjes van elk drie lijnen opdelen; we zien dan de twee zogenaamde ‘trigrammen’ waar het hexagram uit bestaat. Er is een bovenste trigram en een onderste trigram: het bovenste trigram vertelt iets over je omgeving in relatie tot je situatie; deze gaat vaak over alles buiten jou. Het onderste trigram stelt jou voor, de vraagsteller, en vertelt iets over jezelf en je eigen houding. Mocht de vraag over iets of iemand anders gaan, dan is het onderste trigram die ander en het bovenste trigram alles buiten die ander, bijvoorbeeld een beoogde zakenpartner of een doel dat bereikt wil worden. Ook staan de twee trigrammen tot elkaar als oorzaak en gevolg – het onderste trigram is dan de oorzaak, het bovenste het gevolg.
De waarde van de acht trigrammen kan moeilijk onderschat worden. Ze zijn het fundament van de Yijing, en in de huidige indeling van het boek lijkt de volgorde van de hexagrammen dan ook op geheimzinnige wijze bepaald te worden door de trigrammen waaruit de hexagrammen zijn opgebouwd. Samen met de leer van de Vijf Fasen vormen de acht trigrammen de belangrijkste kern van het Chinese gedachtegoed. Ze worden toegepast bij feng shui (de eeuwenoude leer voor de plaatsing van huis en graf), bij verschillende vormen van Chinese astrologie, de traditionele Chinese geneeskunde, en er is zelfs een vorm van verdedigingskunst, Baguazhang, die geheel is afgestemd op de acht trigrammen. Wie zich gaat verdiepen in de Chinese filosofie zal altijd de acht trigrammen en hun associaties tegenkomen. Ze worden gekoppeld aan de acht windrichtingen, aan lichaamsdelen, getallen, landkenmerken, geur, kleur en smaak, kortom, ze vormen een belangrijke bron voor het systematiseren van vele dingen.

Fu Xi 'Earlier Heaven' bagua arrangement

Bovenstaande tekst is afkomstig uit het boek van Harmen Mesker, getiteld de I Tjing stap voor stap. Dit boek vormt een voortreffelijke inleiding tot het gebruik en de interpretatie van de Yijing. Door de afbeelding van het boek aan te klikken kun je het aanschaffen.
☰ De Hemel als bovenste basistrigram:
• Wat het vraagt: neem de leiding in je situatie. Geef sturing aan anderen, zet jezelf doelbewust in om je gekozen doel te bereiken. Focus je op externe factoren die leiding nodig hebben. Maak je intentie en ideeën duidelijk. Treed krachtig en sterk op.
• Wat het laat zien: mannelijke dominantie buiten jou, een wilskrachtige persoon of omgeving, een door ratio gedreven externe factor die wil sturen. Een vaderfiguur.
• Hoe je het uit: Hemel als bovenste trigram kan betekenen dat je plannen wilt uitvoeren; je hebt ideeën en wilt iets opzetten dat erkenning in je omgeving, en wellicht in de maatschappij geeft. Je wilt geestelijke waarden uitdragen in de wereld. Je wilt iets betekenen. In het uiterste geval kan het betekenen dat je drammerig bent, en koppig.

☰ De Hemel als onderste basistrigram:
• Wat het vraagt: vind je innerlijke drijfveer. Focus op je intentie, je motivatie en je doel. Richt je op je innerlijke kracht die alles in beweging zet, de onzichtbare energie die zorgt dat de dingen lo- pen volgens jouw plan. Gebruik je hoofd, je intellect. Wees innerlijk sterk.
• Wat het laat zien: innerlijke kracht, rationaliteit en focus op aspecten in jezelf. Leiding nemen over jezelf, de spiritualiteit ach- ter je handelen.
• Hoe je het uit: een innerlijke kracht die je zelfverzekerd en beslist maakt. Je hebt energie in je, maar voelt niet direct de behoefte daar concreet iets mee te doen. Het is je drijfveer, je motivatie. Je bent je eigen leider, en onafhankelijk van anderen. In het uiterste geval kan het betekenen dat je egoïstisch bent, en een binnenvetter.

☰ De Hemel als bovenste kerntrigram:
er is een drang om als leider op te treden of om de eigen creativiteit te laten zien. Je hebt ideeën die je wilt verwezenlijken, maar ze blijven in de conceptfase.

☰ De Hemel als onderste kerntrigram:
er is een sterke vaderbinding, of binding met het vaderlijke. De inspiratie die je van binnen voelt kan niet benut worden. Je hebt een richting maar geen doel.

☰ De Hemel als omhullend trigram:
Er is een sterke, mannelijke invloed die zijn wil oplegt. De
ratio heeft de overhand. Er wordt meer gedacht in abstracte theorieën waarbij de dagelijkse praktijk niet als leidend wordt gezien. Ideeën zonder concretisering zijn een belemmerende factor.

Bovenstaande tekst is afkomstig uit het boek van Harmen Mesker, getiteld de I Tjing stap voor stap. Dit boek vormt een voortreffelijke inleiding tot het gebruik en de interpretatie van de Yijing. Door de afbeelding van het boek aan te klikken kun je het aanschaffen.


Bovenstaande tekst is afkomstig uit het boek van Harmen Mesker, getiteld de I Tjing stap voor stap. Dit boek vormt een voortreffelijke inleiding tot het gebruik en de interpretatie van de Yijing. Door de afbeelding van het boek aan te klikken kun je het aanschaffen.
het Teken:

de basistrigrammen:
   boven Trigram Li , het Zich-Hechtende, het vuur
   beneden Trigram Xun , het Zachtmoedige, de wind

de kerntrigrammen:
   boven Trigram Dui , het Blijmoedige, het meer
   beneden Trigram Qian , het Scheppende, de hemel

de omhullende trigrammen:
   boven Trigram Gen , het Stilhouden, de berg
   beneden Trigram Xun , het Zachtmoedige, de wind

De zes lijnen vormen in hun geheel het beeld van Ding, de Spijspot: onder de poten, dan de buik, dan de oren (handvaten) en bovenaan ringen om hem te dragen. Dit beeld roept tegelijkertijd de gedachte op aan voeding. De spijspot, uit brons gegoten, was het vat dat in de tempel der voorouders en bij feestmalen de gekookte spijzen bevatte. Daaruit werden ze door de heer des huizes in de borden der gasten geschept.
Ook de waterput heeft de nevenbetekenis van voedseluitdeling, meer in het bijzonder voor het gewone volk. De spijspot als gebruiksvoorwerp van een verfijnde cultuur wijst meer op de verzorging en de voeding van bekwame mannen, wat uiteindelijk ten goede komt aan de staat (vergelijk de vier tekens van de voeding: nrs 5, 27, 48 en 50).
Dit teken en de 'Waterput' zijn in het Boek der Veranderingen de enigen die concrete, door de mens gemaakte voorwerpen voorstellen. Doch ook hier heeft de gedachte zijn abstracte kant. Xun, beneden, is hout en wind, Li boven is de vlam; hier wordt dus de door hout en wind aangewakkerde vlam voorgesteld, die eveneens de gedachte aan voedselbereiding opwekt.

De volgorde:
Niets vervormt de dingen zo ingrijpend als de Spijspot. Daarom is het volgende teken: de Spijspot.
 
De veranderingen die door de spijspot tot stand komen, zijn enerzijds de wijzigingen die het voedsel door het koken ondergaat, anderzijds in overdrachtelijke zin de revolutionerende werking, die er uitgaat van de samenwerkingen van een vorst en een wijze.

Vermengde tekens:
De Spijspot beduidt het opnemen van het nieuwe.
 
Het hexagram is de omkering van het vorige; ook wat de betekenis betreft toont het een omschakeling. Terwijl men kan zeggen dat de ‘Omwenteling’ zich bezighoudt met de revolutie als zodanig in haar negatieve betekenis, toont de ‘Spijspot’ de juiste manier om het maatschappelijke leven te vernieuwen. De beide trigrammen zijn in zodanige beweging, dat hun werkingen elkander versterken. De kerntekens Qian en Dui, die metaal beduiden, completeren het denkbeeld van de Spijspot als gewijd vat voor plechtige feesten. Deze oude bronzen vaten, die ook nu nog af en toe worden opgegraven, stonden van oudsher in verband met de hoogste cultuuruitingen.


het Oordeel:

鼎:元吉,亨。

De Spijspot. Verheven heil. Welslagen.
Terwijl de waterput de sociale grondslag van de maatschappij behandelt - gelijk het water, dat het hout tot voedsel dient - wordt hier de culturele bovenbouw van de maatschappij aangeduid. Hier dient het hout de vlam (het geestelijke) tot voedsel. Al het zichtbare moet boven zichzelf uit groeien en zich voortzetten tot in de regionen van het onzichtbare. Daardoor krijgt het de ware wijding en de ware klaarheid, en geraakt het vast verankerd in de kosmos.
Hier wordt dus de cultuur geschetst, die haar hoogtepunt vindt in de religie. De spijspot dient voor het aanbieden van offers aan de God. Het hoogste aardse moet aan het goddelijke worden geofferd. Maar het ware goddelijke vertoont zich nooit los van het menselijke. Gods hoogste openbaring komt tot ons door profeten en heiligen. Hen vereren is de ware godsverering. De wil Gods, die door hen geopenbaard wordt, moet deemoedig worden aanvaard: dan ontstaat het ware inzicht en een juist begrip van de kosmos, hetgeen tot groot heil en succes leidt.

Commentaar op de beslissing:

鼎,象也。以木巽火,亨饪也。圣人亨以享上帝,而大亨以养圣贤。巽而耳目聪明,柔进而上行,得中而应乎刚,是以元亨。

De Spijspot is het beeld van een voorwerp. Doordat men met hout in het vuur dringt, worden de spijzen gekookt. De geroepene kookt om aan God, de Heer, te offeren, en kookt feestelijke gerechten om uitverkorenen en verdienstelijken te voeden.
Door zachtmoedigheid worden oor en oog scherp en helder. Het weke schrijdt voort en gaat naar boven. Het bereikt het midden en vindt harmonie bij het vaste, daarom is er verheven welslagen.
 Het gehele samenstel van gedeelde en ongedeelde lijnen vormt het beeld van een spijspot van de poten tot aan de draagringen. Het onderste trigram, Xun, beduidt hout en indringen; het bovenste, Li, beduidt vuur. Doordat dus het hout in het vuur komt, wordt het vuur voor de maaltijd onderhouden. Strikt genomen worden de spijzen eigenlijk niet in de spijspot gekookt, maar in de keuken. Pas als de spijzen gaar zijn, worden ze in de spijspot geserveerd. Maar in het beeld van de spijspot ligt ook de gedachte van het toebereiden der spijzen besloten. De spijspot is een vat voor feestelijke gelegenheden, dat alleen bij offers en feestmaaltijden werd gebruikt, en hierin ligt de tegenstelling tussen dit hexagram en Jing, de Waterput (48), dat de voeding der volksmassa’s aanduidt. Om aan de godheid te offeren is er slechts één offerdier nodig, want niet de gave, maar de gezindheid is het belangrijkste. Om gasten feestelijk te onthalen dient men met milde hand te zorgen voor uitgelezen voedsel. Het bovenste trigram, Li, is ‘oog’; de vijfde lijn stelt de ‘oren’ van de spijspot voor. Vandaar het beeld van oog en oor. Het onderste trigram, Xun, is het zachtmoedige, zich aanpassende. Daardoor wordt oog en oor helder (eigenschap van Li) en scherp.
Het weke, dat omhoog stijgt, is de heer van het hexagram op de vijfde plaats, die in een harmonische verhouding staat tot de sterke helper, negen op de tweede plaats, en daardoor succes heeft. In het oude China waren negen spijspotten het symbool van de koningsheerschappij, vandaar het gunstige oordeel van het orakel.


het Beeld:

木上有火,鼎;君子以正位凝命。

Boven het hout is het vuur: het beeld van de Spijspot.
Zo verankert de edele zijn lot
Door zijn positie correct te maken.
Het hout is het noodlot van het vuur: zolang het beneden aanwezig is, brandt het vuur erboven. Zo is het ook met het menselijk leven. Ook in de mens is een noodlot, dat zijn leven de kracht verleent. En als het gelukt, zowel aan het leven als aan het noodlot de juiste plaats te wijzen, dan verankert men zijn lot, doordat op deze manier het leven in directe harmonie met het noodlot is. In deze woorden zijn aanduidingen over de cultuur van het leven vervat, zoals deze door de geheime leer van de Chinese yogapraktijk van mond tot mond worden overgeleverd.


de Lijnen:


een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
上九:鼎玉铉,大吉,无不利。

Bovenaan een negen betekent:

De spijspot heeft jade ringen. Groot heil!
Niets dat niet bevorderlijk zou zijn.
Bij de vorige lijn waren de draagringen van goud, waarmee hun soliditeit is aangeduid. Hier zijn ze van jade. Jade heeft de uitmuntende eigenschap hardheid te paren aan milde glans. Vanuit het standpunt van de man die er toegankelijk voor is werkt deze raad als een sterke stimulans. Hier wordt de zaak beschouwd vanuit het standpunt van de wijze, die de raad geeft. Hij zal daarbij mild en gelouterd zijn als edele jade. Op deze manier zal zijn werk welgevallig zijn in het oog van de godheid, die de grote zegen geeft, en zal hij gezien zijn bij de mensen, zodat alles goed gaat.


een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
六五:鼎黄耳,金铉,利贞。

Zes op de vijfde plaats betekent:

De spijspot heeft gele handvatten, gouden draagringen.
Bevorderlijk is standvastigheid.
Een man, die in zijn wezen toegankelijk en bescheiden is, bekleedt hier een invloedrijke positie. Door zijn innerlijke houding gelukt het hem sterke en bekwame helpers te vinden, die hem aanvullen en hem bij zijn werk helpen. Het is van belang dat men zich van deze houding, die een voortdurende innerlijke zelfverloochening vraagt, niet laat afbrengen, doch daaraan vasthoudt.


九四:鼎折足,覆公餗,其形渥,凶。

Negen op de vierde plaats betekent:

De spijspot breekt zijn poten.
Het maal van de vorst wordt vermorst,
En de gestalte wordt bevlekt.
Onheil!
Men heeft een zware, verantwoordelijke taak, waar men niet tegen opgewassen is. Daar men zich bovendien niet met al zijn kracht aan deze taak wijdt maar zich met laagstaande mensen afgeeft mislukt alles. Daardoor brengt men ook zichzelf in schande en oneer. Confucius zegt daarover: 'Zwak karakter bij eervolle positie, weinig weten en grote plannen, kleine kracht en grote verantwoordelijkheid zullen zelden het ongeluk ontgaan.'


九三:鼎耳革,其行塞,雉膏不食,方雨亏悔,终吉。

Negen op de derde plaats betekent:

Het handvat van de spijspot is veranderd.
Men wordt belemmerd in zijn handelingen.
Het vet van de fazant wordt niet gegeten.
Als eerst de regen maar valt, dan verdwijnt het berouw.
Eindelijk komt heil.
Het handvat is de plaats waarbij de spijspot wordt opgetild. Als aan het handvat iets mankeert, kan de pot niet worden opgetild en gebruikt, zodat de smakelijke spijzen erin, bijvoorbeeld het vet van fazanten, door niemand gegeten kunnen worden.
Daarmee wordt een man getekend die zich in een tijd van hoge cultuur op een plaats bevindt waar hij door niemand wordt opgemerkt en gewaardeerd. Dat is voor zijn werken een grote belemmering. Al zijn goede eigenschappen en geestesgaven gaan op deze manier nutteloos verloren. Toch moet men er alleen op bedacht blijven dat men innerlijk werkelijk geestelijk bezit heeft. Dan zal zeker de tijd komen dat al die belemmeringen wegvallen en alles zich ten goede keert.
Het verdwijnen van de spanning wordt hier, evenals elders, door het vallen van de regen gesymboliseerd.


九二:鼎有实,我仇有疾,不我能即,吉。

Negen op de tweede plaats betekent:

In de spijspot is voedsel.
Mijn kameraden zijn jaloers
Maar zij kunnen mij niets doen.
Heil!
In tijden van hoge cultuur is het van het grootste belang dat men werkelijk iets presteert. Als men zich alleen op zulke reële prestaties concentreert, dan zal men misschien wel op jaloezie en afgunst stoten, maar dat is niet gevaarlijk. Hoe meer men zijn aandacht bij zijn werk bepaalt en zich niet door andere dingen laat afleiden, des te minder aangrijpingspunten kunnen de afgunstigen vinden.


初六:鼎颠趾,利出否,得妾以其子,无咎。

In het begin een zes betekent:

Een spijspot met omgekeerde poten.
Bevorderlijk voor de verwijdering van de klonters.
Men neemt een concubine ter wille van haar zoon.
Geen blaam.
Als men de spijspot omkeert voordat men hem in gebruik neemt hindert dat niet: integendeel, op deze manier komen de ongerechtigheden eruit. Een concubine is op zichzelf niet veel bijzonders, maar wanneer zij een zoon heeft komt ze tot eer en aanzien.
Deze beide gelijkenissen drukken de gedachte uit dat in tijden van hoge cultuur, zoals het hexagram die schetst, een ieder die van goede wil is op de een of andere manier altijd wel iets kan bereiken. Al heeft men nog zo'n onaanzienlijke positie, wanneer men maar bereid is zich te louteren, wordt men aangenomen. Men krijgt de gelegenheid iets te ondernemen dat goede vruchten afwerpt en vindt daardoor waardering.