home
mijn Vragenboek
zoek 'n hexagram stel een vraag teken 'n hexagram
wat is de Yijing? de Tien Vleugels voorwoord van Jung inleiding door Wilhelm US and UK flag over ons
steun onze site
Orakelboek
易經
het Hexagrammenboek

Als je liever handmatig het orakel wilt raadplegen of als je een bepaald hexagram willen nalezen, dan zijn de onderstaande opzoek schema's heel handig.

Orakelmunten

易經
het Hexagrammenboek

Als je liever handmatig het orakel wilt raadplegen of als je een bepaald hexagram willen nalezen, dan zijn de onderstaande opzoek schema's heel handig.


Schema 1,

Selecteer een hexagram middels de trigrammen:


Trigrammemindeling
Trigrammemindeling


Schema 2,

Kies een hexagram uit de onderstaande lijst.
De hexagrammen staan op volgorde van hun rangnummer:

15. Qian

de Bescheidenheid<
上六:鸣谦,利用行师,征邑国。

Bovenaan een zes betekent:

Zich uitende bescheidenheid.
Bevorderlijk is het legers te laten oprukken
Om de eigen stad en het eigen land te tuchtigen.Als het iemand werkelijk ernst is met zijn bescheidenheid, dan moet hij ervoor zorgen dat deze in de realiteit tot uiting komt. Daarbij moet hij zeer energiek te werk gaan. Wanneer er vijandschap ontstaat is niets gemakkelijker dan de schuld bij de anderen te zoeken. Een zwakke persoonlijkheid trekt zich dan misschien beledigd in zichzelf terug, heeft medelijden met zichzelf en houdt het voor bescheidenheid dat hij zich niet verweert. Werkelijke bescheidenheid echter uit zich daarin dat ze zich energiek opmaakt om orde te scheppen en met de tuchtiging begint bij zichzelf en eigen enge kring. Men kan alleen iets waardevols bereiken indien men de moed heeft zijn eigen legers tegen zichzelf te laten optrekken.*
__________
*: Er zijn weinig tekens in het Boek der Veranderingen, waarvan alle lijnen uitsluitend gunstige betekenissen hebben, zoals dit bij dit teken 'De Bescheidenheid' het geval is. Daaruit blijkt hoe hoog deze deugd in de Chinese wijsheid wordt geschat.
六五:不富,以其邻,利用侵伐,无不利。

Zes op de vijfde plaats betekent:

Niet pochen op rijkdom tegenover zijn naaste.
Bevorderlijk is het met kracht aan te grijpen.
Niets dat niet bevorderlijk zou zijn.Bescheidenheid is iets anders dan zwakke goedigheid, die over zich laat lopen. Wie een verantwoordelijke positie bekleedt, moet in bepaalde omstandigheden wel eens energiek optreden. Maar daarvoor is het nodig dat men niet iets tracht te bereiken door op zijn eigen superioriteit te pochen - die moet in zijn omgeving genoegzaam bekend zijn. Ingrijpen moet zuiver objectief geschieden en mag niets persoonlijk kwetsends hebben. Zo uit zich de bescheidenheid ook in de gestrengheid.
六四:无不利,撝谦。

Zes op de vierde plaats betekent:

Niets dat niet bevorderlijk zou zijn
Voor bescheidenheid in beweging.Alles heeft zijn maat. Ook de bescheidenheid in het optreden kan overdreven worden. Hier is ze op haar plaats, daar de verhouding tussen een verdienstelijk helper beneden en een welwillend heerser boven zeer grote verantwoordelijkheid met zich brengt. Het vertrouwen van de superieur mag niet worden misbruikt, de verdienste van de ondergeschikte mag niet over het hoofd worden gezien. Er zijn wel ambtenaren die niet uitblinken. Ze dekken zich met de letter der verordeningen, ze wijzen elke verantwoordelijkheid af, ze nemen betaling aan zonder er voldoende voor te presteren, ze dragen soms hoge titels terwijl hun positie in wezen volstrekt niet zo belangrijk is. De hier bedoelde bescheidenheid echter is het tegendeel. Die blijkt in zulk een positie juist daaruit dat men vol interesse bij zijn werk is.
een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
九三:劳谦,君子有终,吉。

Negen op de derde plaats betekent:

Een verdienstelijk-bescheiden edele brengt ten einde. Heil.Dit is het centrum van het teken, waar het geheim ervan wordt onthuld. Door belangrijke prestaties verwerft men zich al snel een grote naam. Als men zich door roem laat verblinden, zal de kritiek niet lang op zich laten wachten en beginnen de moeilijkheden. Als men daarentegen ondanks zijn verdienste bescheiden blijft maakt men zich bemind en verkrijgt men de hulpkrachten die nodig zijn om het werk dat men heeft ondernomen tot een goed einde te brengen.
六二:鸣谦,贞吉。

Zes op de tweede plaats betekent:

Zich uitende bescheidenheid. Standvastigheid brengt heil.Waar het hart vol van is daar loopt de mond van over. Als iemand innerlijk zó bescheiden is dat zich deze gezindheid in zijn optreden openbaart, dan strekt hem dat tot heil: op deze wijze heeft hij vanzelf de mogelijkheid tot duurzame invloed, zonder door iemand te worden verdrongen.
初六:谦谦君子,用涉大川,吉。

In het begin een zes betekent:

Een bescheiden-bescheiden edele
Mag gerust het grote water oversteken. Heil!Een gevaarlijke onderneming, zoals het oversteken van een groot water, wordt zeer bemoeilijkt als er veel pretenties en consideraties aan te pas komen. Daarentegen valt ze gemakkelijk als ze vlug en eenvoudig wordt afgedaan. Daarom is de volmaakt pretentieloze gemoedstoestand van de bescheidenheid geschikt om ook moeilijke ondernemingen tot een goed einde te brengen, omdat men dan geen eisen en condities stelt, maar de zaak afhandelt zonder er veel ophef over te maken; immers waar men geen eisen stelt ontmoet men geen tegenstand.
het Teken van hexagram de Bescheidenheid 8is:

de basistrigrammen:
   boven Trigram Kun , het Ontvangende, de aarde
   beneden Trigram Gen , het Stilhouden, de berg

de kerntrigrammen:
   boven Trigram Zhen , het Opwindende, de donder
   beneden Trigram Kan , het Onpeilbare, het water

de omhullende trigrammen:
   boven Trigram Kun , het Ontvangende, de aarde
   beneden Trigram Kun , het Ontvangende, de aarde

Dit teken is samengesteld uit Gen - het Stilhouden, de berg - en Kun. De berg is de jongste zoon van het Scheppende, de hemelse vertegenwoordiger op aarde. Hij laat de zegeningen van de hemel - de wolken en de regen, die zich om zijn top verzamelen - rijkelijk neerdalen op de aarde, om dan te schitteren in een aureool van hemels licht. Dat toont wat bescheidenheid is, en hoe ze werkt in hoogstaande en sterke mensen. Bovenaan staat Kun, de aarde. De eigenschap van de aarde is de nederigheid, maar juist daarom wordt ze in dit teken voorgesteld als verhoogd, namelijk hoog boven de berg. Dat toont de werking van de bescheidenheid bij nederige, eenvoudige mensen: ze worden erdoor verhoogd.

De volgorde:
Wie iets groots bezit, mag het niet te vol maken; daarom is het volgende teken: de Bescheidenheid.

Vermengde tekens:
De Bescheidene heeft het gemakkelijk.
 
De beweging der beide trigrammen is naar beneden gericht en wel zo, dat de zinkende tendens van het bovenste trigram sterker is dan die van het onderste. Daardoor blijft de samenhang tussen de beiden intact. Van de kerntekens gaat het onderste omlaag, terwijl het bovenste een stijgende richting heeft.
het Oordeel bij hexagram de Bescheidenheid 8is:

谦:亨,君子有终。

Bescheidenheid bewerkt welslagen.
De edele brengt ten einde.De wet van de hemel maakt het volle leeg en het bescheidene vol: als de zon op het hoogste punt staat neigt ze volgens de hemelse wet weer ten ondergang, en als ze het diepst onder de aarde is gaat ze een nieuwe opkomst tegemoet. Als de maan vol is neemt ze volgens dezelfde wet af, en als ze donker is, neemt ze weer toe. Deze hemelse wet komt ook tot uitdrukking in het lot van de mensen. De wet van de aarde is: van het volle af te nemen en aan het bescheidene toe te voegen: de hoge bergen worden door de wateren afgesleten, de dalen worden opgevuld. De wet van de noodlotsmachten is: aan het volle afbreuk te doen en aan het bescheidene geluk te schenken. Ook de mensen haten het volle en houden van het bescheidene.
De lotsbestemmingen volgen vaste wetten, die zich noodzakelijk moeten uitwerken. Maar de mens heeft het in eigen hand zijn lot gestalte te geven, naargelang hij zich door zijn gedragingen openstelt voor de zegenrijke of voor de destructieve krachten. Als de mens hoog staat en zich bescheiden betoont, straalt hij in het licht der wijsheid. Als hij een weinig aanzienlijke positie bekleedt en zich bescheiden betoont, kan hij niet onopgemerkt blijven. Zo gelukt het de edele zijn werk tot een goed einde te brengen, en hij beroemt er zich niet op wanneer het volbracht is.

Commentaar op de Beslissing:

谦,亨,天道下济而光明,地道卑而上行。天道亏盈而益谦,地道变盈而流谦,鬼神害盈而福谦,人道恶盈而好谦。谦尊而光,卑而不可逾,君子之终也。

Bescheidenheid bewerkt welslagen; want de weg des hemels is het, naar beneden toe te werken en licht en klaarheid te scheppen. De weg van de aarde is het, nederig te zijn en omhoog te stijgen. De weg van de hemel is het, wat vol is leeg te maken en het bescheidene tot gedijen te brengen. De weg van de aarde is het, wat vol is te veranderen en naar het bescheidene toe te doen vloeien. De geesten en de goden schaden het volle en brengen het bescheidene geluk. De weg van de mens is het, het volle te haten en het bescheidene lief te hebben. Bescheidenheid, die geëerd wordt, verbreidt licht om zich heen.
Bescheidenheid, die nederig is, kan niet onopgemerkt blijven. Dat is het einde, dat de edele bereikt.Hier worden uit de structuur van het hexagram de woorden verklaard, dat bescheidenheid welslagen bewerkt. De negen op de derde plaats symboliseert de Yang-kracht, die omlaag is gedaald. Hij schept licht en klaarheid – eigenschappen van het trigram Gen, de berg. Het bovenste trigram Kun toont de omhoog gestegen aarde – het kernteken Zhen heeft een opwaartse beweging. Op viervoudige wijze wordt de wet van de vernedering van de trotse en de verhoging van de bescheidene gedemonstreerd:
1. In de hemel: als de zon culmineert, neigt ze zich meteen ten ondergang; als de maan vol is neemt zij af, en omgekeerd. 2. Op de aarde: hoge bergen verlopen tot dalen, dalen tot heuvelen. Het water keert zich tegen de hoogten en slijt ze af. Het water (het onderste kernteken is Kan, water) wendt zich naar de diepte en vult die op. 3. Werking der noodlotsmachten: machtige families brengen zichzelf ten val, bescheiden families worden groot. 4. Onder de mensen: hoogmoed wekt afkeer, bescheidenheid wekt liefde. Diepere oorzaak is nooit de buitenwereld – deze reageert steeds volgens vaste wetten – doch de mens zelf, die al naar gelang van zijn gedragingen de goede of de slechte invloeden tot zich trekt. De weg tot expansie leidt over contractie.
het Beeld van hexagram de Bescheidenheid 8is:

地中有山,谦;君子以裒多益寡,称物平施。

Binnen in de aarde is een berg:
Het beeld van de Bescheidenheid.
Zo vermindert de edele wat te veel is
En vermeerdert hij wat te weinig is.
Hij weegt de dingen tegen elkaar af en brengt ze in evenwicht.De aarde, waarin een berg verborgen is, ziet men haar rijkdom niet aan: het hoge van de berg dient tot het nivelleren van de diepten. Zo vullen hoog en laag elkaar aan, en het resultaat is de vlakte. Als beeld van de bescheidenheid geldt hier de omstandigheid dat iets wat lange tijd nodig heeft gehad om tot stand te komen, dàn heel natuurlijk en gemakkelijk lijkt. Zo doet de edele als hij orde schept op aarde. Hij nivelleert de sociale contrasten, die een bron van onenigheid zijn, en schept daardoor rechtvaardige en gelijke verhoudingen.*
__________
*: Dit hexagram vertoont een reeks paralellen met de leringen van het Oude en het Nieuwe Testament. Bijvoordbeeld:

'En wie zichzelven verhogen zal, die zal vernederd worden,
en wie zichzelven zal vernederen, die zal verhoogd worden.'

'Alle dalen zullen verhoogd worden en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden, en wat krom is dat zal recht en wat hobbelig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden.'

"God weerstreeft de hovaardigen, maar de deemoedigen geeft hij genade.'

Ook het Laatste Oordeel in de Parsische religie vertoont soortgelijke trekken. En in verband met de laatste der hier aangehaalde spreuken zou men kunnen wijzen op de Griekse opvatting over de jaloezie der goden.
het kernhexagram:

40. Jie
de Bevrijding

5
De basistrigrammen
Een hexagram bevat veel informatie. De meest aan de oppervlakte liggende informatie vinden we als we een hexagram in twee stukjes van elk drie lijnen opdelen; we zien dan de twee zogenaamde ‘trigrammen’ waar het hexagram uit bestaat. Er is een bovenste trigram en een onderste trigram: het bovenste trigram vertelt iets over je omgeving in relatie tot je situatie; deze gaat vaak over alles buiten jou. Het onderste trigram stelt jou voor, de vraagsteller, en vertelt iets over jezelf en je eigen houding. Mocht de vraag over iets of iemand anders gaan, dan is het onderste trigram die ander en het bovenste trigram alles buiten die ander, bijvoorbeeld een beoogde zakenpartner of een doel dat bereikt wil worden. Ook staan de twee trigrammen tot elkaar als oorzaak en gevolg – het onderste trigram is dan de oorzaak, het bovenste het gevolg.
De waarde van de acht trigrammen kan moeilijk onderschat worden. Ze zijn het fundament van de Yijing, en in de huidige indeling van het boek lijkt de volgorde van de hexagrammen dan ook op geheimzinnige wijze bepaald te worden door de trigrammen waaruit de hexagrammen zijn opgebouwd. Samen met de leer van de Vijf Fasen vormen de acht trigrammen de belangrijkste kern van het Chinese gedachtegoed. Ze worden toegepast bij feng shui (de eeuwenoude leer voor de plaatsing van huis en graf), bij verschillende vormen van Chinese astrologie, de traditionele Chinese geneeskunde, en er is zelfs een vorm van verdedigingskunst, Baguazhang, die geheel is afgestemd op de acht trigrammen. Wie zich gaat verdiepen in de Chinese filosofie zal altijd de acht trigrammen en hun associaties tegenkomen. Ze worden gekoppeld aan de acht windrichtingen, aan lichaamsdelen, getallen, landkenmerken, geur, kleur en smaak, kortom, ze vormen een belangrijke bron voor het systematiseren van vele dingen.

Fu Xi 'Earlier Heaven' bagua arrangement

Bovenstaande tekst is afkomstig uit het boek van Harmen Mesker, getiteld de I Tjing stap voor stap. Dit boek vormt een voortreffelijke inleiding tot het gebruik en de interpretatie van de Yijing. Door de afbeelding van het boek aan te klikken kun je het aanschaffen.
☰ De Hemel als bovenste basistrigram:
• Wat het vraagt: neem de leiding in je situatie. Geef sturing aan anderen, zet jezelf doelbewust in om je gekozen doel te bereiken. Focus je op externe factoren die leiding nodig hebben. Maak je intentie en ideeën duidelijk. Treed krachtig en sterk op.
• Wat het laat zien: mannelijke dominantie buiten jou, een wilskrachtige persoon of omgeving, een door ratio gedreven externe factor die wil sturen. Een vaderfiguur.
• Hoe je het uit: Hemel als bovenste trigram kan betekenen dat je plannen wilt uitvoeren; je hebt ideeën en wilt iets opzetten dat erkenning in je omgeving, en wellicht in de maatschappij geeft. Je wilt geestelijke waarden uitdragen in de wereld. Je wilt iets betekenen. In het uiterste geval kan het betekenen dat je drammerig bent, en koppig.

☰ De Hemel als onderste basistrigram:
• Wat het vraagt: vind je innerlijke drijfveer. Focus op je intentie, je motivatie en je doel. Richt je op je innerlijke kracht die alles in beweging zet, de onzichtbare energie die zorgt dat de dingen lo- pen volgens jouw plan. Gebruik je hoofd, je intellect. Wees innerlijk sterk.
• Wat het laat zien: innerlijke kracht, rationaliteit en focus op aspecten in jezelf. Leiding nemen over jezelf, de spiritualiteit ach- ter je handelen.
• Hoe je het uit: een innerlijke kracht die je zelfverzekerd en beslist maakt. Je hebt energie in je, maar voelt niet direct de behoefte daar concreet iets mee te doen. Het is je drijfveer, je motivatie. Je bent je eigen leider, en onafhankelijk van anderen. In het uiterste geval kan het betekenen dat je egoïstisch bent, en een binnenvetter.

☰ De Hemel als bovenste kerntrigram:
er is een drang om als leider op te treden of om de eigen creativiteit te laten zien. Je hebt ideeën die je wilt verwezenlijken, maar ze blijven in de conceptfase.

☰ De Hemel als onderste kerntrigram:
er is een sterke vaderbinding, of binding met het vaderlijke. De inspiratie die je van binnen voelt kan niet benut worden. Je hebt een richting maar geen doel.

☰ De Hemel als omhullend trigram:
Er is een sterke, mannelijke invloed die zijn wil oplegt. De
ratio heeft de overhand. Er wordt meer gedacht in abstracte theorieën waarbij de dagelijkse praktijk niet als leidend wordt gezien. Ideeën zonder concretisering zijn een belemmerende factor.

Bovenstaande tekst is afkomstig uit het boek van Harmen Mesker, getiteld de I Tjing stap voor stap. Dit boek vormt een voortreffelijke inleiding tot het gebruik en de interpretatie van de Yijing. Door de afbeelding van het boek aan te klikken kun je het aanschaffen.


Bovenstaande tekst is afkomstig uit het boek van Harmen Mesker, getiteld de I Tjing stap voor stap. Dit boek vormt een voortreffelijke inleiding tot het gebruik en de interpretatie van de Yijing. Door de afbeelding van het boek aan te klikken kun je het aanschaffen.
het Teken:

de basistrigrammen:
   boven Trigram Kun , het Ontvangende, de aarde
   beneden Trigram Gen , het Stilhouden, de berg

de kerntrigrammen:
   boven Trigram Zhen , het Opwindende, de donder
   beneden Trigram Kan , het Onpeilbare, het water

de omhullende trigrammen:
   boven Trigram Kun , het Ontvangende, de aarde
   beneden Trigram Kun , het Ontvangende, de aarde

Dit teken is samengesteld uit Gen - het Stilhouden, de berg - en Kun. De berg is de jongste zoon van het Scheppende, de hemelse vertegenwoordiger op aarde. Hij laat de zegeningen van de hemel - de wolken en de regen, die zich om zijn top verzamelen - rijkelijk neerdalen op de aarde, om dan te schitteren in een aureool van hemels licht. Dat toont wat bescheidenheid is, en hoe ze werkt in hoogstaande en sterke mensen. Bovenaan staat Kun, de aarde. De eigenschap van de aarde is de nederigheid, maar juist daarom wordt ze in dit teken voorgesteld als verhoogd, namelijk hoog boven de berg. Dat toont de werking van de bescheidenheid bij nederige, eenvoudige mensen: ze worden erdoor verhoogd.

De volgorde:
Wie iets groots bezit, mag het niet te vol maken; daarom is het volgende teken: de Bescheidenheid.

Vermengde tekens:
De Bescheidene heeft het gemakkelijk.
 
De beweging der beide trigrammen is naar beneden gericht en wel zo, dat de zinkende tendens van het bovenste trigram sterker is dan die van het onderste. Daardoor blijft de samenhang tussen de beiden intact. Van de kerntekens gaat het onderste omlaag, terwijl het bovenste een stijgende richting heeft.


het Oordeel:

谦:亨,君子有终。

Bescheidenheid bewerkt welslagen.
De edele brengt ten einde.De wet van de hemel maakt het volle leeg en het bescheidene vol: als de zon op het hoogste punt staat neigt ze volgens de hemelse wet weer ten ondergang, en als ze het diepst onder de aarde is gaat ze een nieuwe opkomst tegemoet. Als de maan vol is neemt ze volgens dezelfde wet af, en als ze donker is, neemt ze weer toe. Deze hemelse wet komt ook tot uitdrukking in het lot van de mensen. De wet van de aarde is: van het volle af te nemen en aan het bescheidene toe te voegen: de hoge bergen worden door de wateren afgesleten, de dalen worden opgevuld. De wet van de noodlotsmachten is: aan het volle afbreuk te doen en aan het bescheidene geluk te schenken. Ook de mensen haten het volle en houden van het bescheidene.
De lotsbestemmingen volgen vaste wetten, die zich noodzakelijk moeten uitwerken. Maar de mens heeft het in eigen hand zijn lot gestalte te geven, naargelang hij zich door zijn gedragingen openstelt voor de zegenrijke of voor de destructieve krachten. Als de mens hoog staat en zich bescheiden betoont, straalt hij in het licht der wijsheid. Als hij een weinig aanzienlijke positie bekleedt en zich bescheiden betoont, kan hij niet onopgemerkt blijven. Zo gelukt het de edele zijn werk tot een goed einde te brengen, en hij beroemt er zich niet op wanneer het volbracht is.

Commentaar op de Beslissing:

谦,亨,天道下济而光明,地道卑而上行。天道亏盈而益谦,地道变盈而流谦,鬼神害盈而福谦,人道恶盈而好谦。谦尊而光,卑而不可逾,君子之终也。

Bescheidenheid bewerkt welslagen; want de weg des hemels is het, naar beneden toe te werken en licht en klaarheid te scheppen. De weg van de aarde is het, nederig te zijn en omhoog te stijgen. De weg van de hemel is het, wat vol is leeg te maken en het bescheidene tot gedijen te brengen. De weg van de aarde is het, wat vol is te veranderen en naar het bescheidene toe te doen vloeien. De geesten en de goden schaden het volle en brengen het bescheidene geluk. De weg van de mens is het, het volle te haten en het bescheidene lief te hebben. Bescheidenheid, die geëerd wordt, verbreidt licht om zich heen.
Bescheidenheid, die nederig is, kan niet onopgemerkt blijven. Dat is het einde, dat de edele bereikt.Hier worden uit de structuur van het hexagram de woorden verklaard, dat bescheidenheid welslagen bewerkt. De negen op de derde plaats symboliseert de Yang-kracht, die omlaag is gedaald. Hij schept licht en klaarheid – eigenschappen van het trigram Gen, de berg. Het bovenste trigram Kun toont de omhoog gestegen aarde – het kernteken Zhen heeft een opwaartse beweging. Op viervoudige wijze wordt de wet van de vernedering van de trotse en de verhoging van de bescheidene gedemonstreerd:
1. In de hemel: als de zon culmineert, neigt ze zich meteen ten ondergang; als de maan vol is neemt zij af, en omgekeerd. 2. Op de aarde: hoge bergen verlopen tot dalen, dalen tot heuvelen. Het water keert zich tegen de hoogten en slijt ze af. Het water (het onderste kernteken is Kan, water) wendt zich naar de diepte en vult die op. 3. Werking der noodlotsmachten: machtige families brengen zichzelf ten val, bescheiden families worden groot. 4. Onder de mensen: hoogmoed wekt afkeer, bescheidenheid wekt liefde. Diepere oorzaak is nooit de buitenwereld – deze reageert steeds volgens vaste wetten – doch de mens zelf, die al naar gelang van zijn gedragingen de goede of de slechte invloeden tot zich trekt. De weg tot expansie leidt over contractie.


het Beeld:

地中有山,谦;君子以裒多益寡,称物平施。

Binnen in de aarde is een berg:
Het beeld van de Bescheidenheid.
Zo vermindert de edele wat te veel is
En vermeerdert hij wat te weinig is.
Hij weegt de dingen tegen elkaar af en brengt ze in evenwicht.De aarde, waarin een berg verborgen is, ziet men haar rijkdom niet aan: het hoge van de berg dient tot het nivelleren van de diepten. Zo vullen hoog en laag elkaar aan, en het resultaat is de vlakte. Als beeld van de bescheidenheid geldt hier de omstandigheid dat iets wat lange tijd nodig heeft gehad om tot stand te komen, dàn heel natuurlijk en gemakkelijk lijkt. Zo doet de edele als hij orde schept op aarde. Hij nivelleert de sociale contrasten, die een bron van onenigheid zijn, en schept daardoor rechtvaardige en gelijke verhoudingen.*
__________
*: Dit hexagram vertoont een reeks paralellen met de leringen van het Oude en het Nieuwe Testament. Bijvoordbeeld:

'En wie zichzelven verhogen zal, die zal vernederd worden,
en wie zichzelven zal vernederen, die zal verhoogd worden.'

'Alle dalen zullen verhoogd worden en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden, en wat krom is dat zal recht en wat hobbelig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden.'

"God weerstreeft de hovaardigen, maar de deemoedigen geeft hij genade.'

Ook het Laatste Oordeel in de Parsische religie vertoont soortgelijke trekken. En in verband met de laatste der hier aangehaalde spreuken zou men kunnen wijzen op de Griekse opvatting over de jaloezie der goden.


de Lijnen:


上六:鸣谦,利用行师,征邑国。

Bovenaan een zes betekent:

Zich uitende bescheidenheid.
Bevorderlijk is het legers te laten oprukken
Om de eigen stad en het eigen land te tuchtigen.Als het iemand werkelijk ernst is met zijn bescheidenheid, dan moet hij ervoor zorgen dat deze in de realiteit tot uiting komt. Daarbij moet hij zeer energiek te werk gaan. Wanneer er vijandschap ontstaat is niets gemakkelijker dan de schuld bij de anderen te zoeken. Een zwakke persoonlijkheid trekt zich dan misschien beledigd in zichzelf terug, heeft medelijden met zichzelf en houdt het voor bescheidenheid dat hij zich niet verweert. Werkelijke bescheidenheid echter uit zich daarin dat ze zich energiek opmaakt om orde te scheppen en met de tuchtiging begint bij zichzelf en eigen enge kring. Men kan alleen iets waardevols bereiken indien men de moed heeft zijn eigen legers tegen zichzelf te laten optrekken.*
__________
*: Er zijn weinig tekens in het Boek der Veranderingen, waarvan alle lijnen uitsluitend gunstige betekenissen hebben, zoals dit bij dit teken 'De Bescheidenheid' het geval is. Daaruit blijkt hoe hoog deze deugd in de Chinese wijsheid wordt geschat.


六五:不富,以其邻,利用侵伐,无不利。

Zes op de vijfde plaats betekent:

Niet pochen op rijkdom tegenover zijn naaste.
Bevorderlijk is het met kracht aan te grijpen.
Niets dat niet bevorderlijk zou zijn.Bescheidenheid is iets anders dan zwakke goedigheid, die over zich laat lopen. Wie een verantwoordelijke positie bekleedt, moet in bepaalde omstandigheden wel eens energiek optreden. Maar daarvoor is het nodig dat men niet iets tracht te bereiken door op zijn eigen superioriteit te pochen - die moet in zijn omgeving genoegzaam bekend zijn. Ingrijpen moet zuiver objectief geschieden en mag niets persoonlijk kwetsends hebben. Zo uit zich de bescheidenheid ook in de gestrengheid.


六四:无不利,撝谦。

Zes op de vierde plaats betekent:

Niets dat niet bevorderlijk zou zijn
Voor bescheidenheid in beweging.Alles heeft zijn maat. Ook de bescheidenheid in het optreden kan overdreven worden. Hier is ze op haar plaats, daar de verhouding tussen een verdienstelijk helper beneden en een welwillend heerser boven zeer grote verantwoordelijkheid met zich brengt. Het vertrouwen van de superieur mag niet worden misbruikt, de verdienste van de ondergeschikte mag niet over het hoofd worden gezien. Er zijn wel ambtenaren die niet uitblinken. Ze dekken zich met de letter der verordeningen, ze wijzen elke verantwoordelijkheid af, ze nemen betaling aan zonder er voldoende voor te presteren, ze dragen soms hoge titels terwijl hun positie in wezen volstrekt niet zo belangrijk is. De hier bedoelde bescheidenheid echter is het tegendeel. Die blijkt in zulk een positie juist daaruit dat men vol interesse bij zijn werk is.


een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
九三:劳谦,君子有终,吉。

Negen op de derde plaats betekent:

Een verdienstelijk-bescheiden edele brengt ten einde. Heil.Dit is het centrum van het teken, waar het geheim ervan wordt onthuld. Door belangrijke prestaties verwerft men zich al snel een grote naam. Als men zich door roem laat verblinden, zal de kritiek niet lang op zich laten wachten en beginnen de moeilijkheden. Als men daarentegen ondanks zijn verdienste bescheiden blijft maakt men zich bemind en verkrijgt men de hulpkrachten die nodig zijn om het werk dat men heeft ondernomen tot een goed einde te brengen.


六二:鸣谦,贞吉。

Zes op de tweede plaats betekent:

Zich uitende bescheidenheid. Standvastigheid brengt heil.Waar het hart vol van is daar loopt de mond van over. Als iemand innerlijk zó bescheiden is dat zich deze gezindheid in zijn optreden openbaart, dan strekt hem dat tot heil: op deze wijze heeft hij vanzelf de mogelijkheid tot duurzame invloed, zonder door iemand te worden verdrongen.


初六:谦谦君子,用涉大川,吉。

In het begin een zes betekent:

Een bescheiden-bescheiden edele
Mag gerust het grote water oversteken. Heil!Een gevaarlijke onderneming, zoals het oversteken van een groot water, wordt zeer bemoeilijkt als er veel pretenties en consideraties aan te pas komen. Daarentegen valt ze gemakkelijk als ze vlug en eenvoudig wordt afgedaan. Daarom is de volmaakt pretentieloze gemoedstoestand van de bescheidenheid geschikt om ook moeilijke ondernemingen tot een goed einde te brengen, omdat men dan geen eisen en condities stelt, maar de zaak afhandelt zonder er veel ophef over te maken; immers waar men geen eisen stelt ontmoet men geen tegenstand.