home
mijn Vragenboek
zoek 'n hexagram stel een vraag teken 'n hexagram
wat is de Yijing? de Tien Vleugels voorwoord van Jung inleiding door Wilhelm US and UK flag over ons
steun onze site
Orakelboek
易經
het Hexagrammenboek

Als je liever handmatig het orakel wilt raadplegen of als je een bepaald hexagram willen nalezen, dan zijn de onderstaande opzoek schema's heel handig.

Orakelmunten

易經
het Hexagrammenboek

Als je liever handmatig het orakel wilt raadplegen of als je een bepaald hexagram willen nalezen, dan zijn de onderstaande opzoek schema's heel handig.


Schema 1,

Selecteer een hexagram middels de trigrammen:


Trigrammemindeling
Trigrammemindeling


Schema 2,

Kies een hexagram uit de onderstaande lijst.
De hexagrammen staan op volgorde van hun rangnummer:

47. Kun

de Benauwenis (de Uitputting)<
上六:困于葛藟,于臲卼,曰动悔。有悔,征吉。

Bovenaan een zes betekent:

Hij wordt benauwd door wijnstokranken.
Hij beweegt zich onzeker en zegt: 'Beweging schept berouw'.
Als men daar berouw over voelt en zich op weg begeeft
Heeft men heil.Men leeft onder de druk van banden die gemakkelijk verbroken kunnen worden. Het einde van de benauwenis is in zicht, maar men kan nog niet tot een besluit komen. Nog onder de indruk van de vroegere toestand meent men reden tot berouw te zullen hebben wanneer men zich beweegt. Maar zodra men tot inzicht komt, deze geestelijke houding aflegt en een resoluut besluit neemt, gelukt het de druk te boven te komen.
een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
九五:劓刖,困于赤绂,乃徐有说,利用祭祀。

Negen op de vijfde plaats betekent:

Neus en voeten worden hem afgesneden.
Men geraakt in het nauw door de man met de purperen
Kniebanden.
Zachtkens komt de vreugde.
Het is bevorderlijk offers en gaven te brengen.Iemand wie het wel en wee der mensheid na ter harte gaat wordt van boven en van onderen in het nauw gebracht (dat is de betekenis van de afgesneden neus en voeten). Men vindt geen hulp bij de mensen wier plicht het zou zijn bij het reddingswerk mee te helpen (de ministers droegen purperen kniebanden). Toch nemen de dingen langzamerhand een gunstige keer. Daarom moet men tot het zover is kracht vinden in zichzelf, zich in stille overpeinzing wenden tot God en bidden en offeren voor het algemeen welzijn.
九四:来徐徐,困于金车,吝,有终。

Negen op de vierde plaats betekent:

Hij komt heel zachtjes, benauwd in een gouden wagen.
Beschaming, maar men komt aan het eind.Een welgesteld man ziet de nood van de lagere klassen en zou hen graag willen helpen. Hij grijpt echter niet snel en energiek in waar het nodig is, maar pakt de zaak wat aarzelend en benepen aan. Dan stoot hij op hindernissen. Machtige en rijke lieden halen hem binnen in hun kring. Hij moet meedoen en kan zich niet van hen losmaken. Zo geraakt hij in grote verlegenheid. Maar de nood is van voorbijgaande aard. De oorspronkelijke kracht van zijn natuur maakt de begane fout weer goed en het doel wordt bereikt.
六三:困于石,据于蒺蔾,入于其宫,不见其妻,凶。

Zes op de derde plaats betekent:

Men laat zich benauwen door steen
En steunt op doornen en distels.
Men gaat in zijn huis en ziet niet zijn vrouw. Onheil!Hier wordt een man getekend die onrustig en besluiteloos is in tijden van nood. Hij wil eerst vooruit; dan stoot hij op obstakels, die op de keper beschouwd alleen dán in nood brengen wanneer men de zaak onoverlegd aanpakt. Men wil met het hoofd door de muur en tengevolge daarvan voelt men de muur als een obstakel. Dan zoekt men steun in dingen die geen houvast kunnen bieden en alleen maar een gevaar beduiden voor degene die erop tracht te steunen. Nu keert men besluiteloos om en trekt zich terug in zijn huis, maar men ontdekt tot zijn teleurstelling dat zijn vrouw er niet is.
Confucius zegt over deze lijn:
'Als iemand zich laat benauwen door iets dat hem niet behoorde te benauwen zal er zeker schande over zijn naam komen. Als hij steunt op dingen waarop men niet steunen kan zal zijn leven zeker in gevaar geraken. Voor wie in schande en gevaar is, komt het doodsuur naderbij, hoe kan zo iemand dan nog zijn vrouw zien?'
een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
九二:困于酒食,朱绂方来,利用享祀,征凶,无咎。

Negen op de tweede plaats betekent:

Men is in benauwenis bij wijn en spijzen.
Daar komt de man met de scharlakenrode kniebanden.
Het is bevorderlijk offers te brengen.
Opbreken brengt onheil.
Geen blaam.Hier is het een innerlijke benauwenis waarin men zich bevindt. Uiterlijk gaat alles goed; men heeft te eten en te drinken. Maar men voelt zich beklemd en benauwd door de alledaagse bekrompenheid van het leven, en ziet geen uitweg. Plotseling komt er hulp van bovenaf. Een vorst - de vorsten droegen in het oude China scharlakenrode kniebanden - is op zoek naar bekwame helpers. Maar er zijn nog hindernissen te overwinnen. Daarom is het van belang dat men die in het Onzichtbare tegemoet treedt door offers en gebeden. Onvoorbereid opbreken zou noodlottige gevolgen hebben, hoewel het moreel niet laakbaar zou zijn. Men moet hier door innerlijk geduld een onaangename situatie te boven komen.
初六:臀困于株木,入于幽谷,三岁不觌。

In het begin een zes betekent:

Men zit in benauwenis onder een kale boom.
En geraakt in een duister dal.
Drie jaar lang ziet men niets.Als men in nood geraakt is het vóór alles van belang dat men sterk blijft om de nood innerlijk te kunnen overwinnen. Wie daarentegen te zwak is wordt door de benauwenis overmand. Die blijft zitten onder een kale boom in plaats van verder te gaan en geraakt steeds meer in duisternis en zwaarmoedigheid. Daardoor wordt de situatie alleen steeds hopelozer. Deze houding is het gevolg van een innerlijke verblindheid, die men beslist moet overwinnen.
het Teken van hexagram de Benauwenis (de Uitputting) Mis:

de basistrigrammen:
   boven Trigram Dui , het Blijmoedige, het meer
   beneden Trigram Kan , het Onpeilbare, het water

de kerntrigrammen:
   boven Trigram Xun , het Zachtmoedige, de wind
   beneden Trigram Li , het Zich-Hechtende, het vuur

de omhullende trigrammen:
   boven Trigram Kan , het Onpeilbare, het water
   beneden Trigram Kan , het Onpeilbare, het water

Boven is het meer, het water diep daaronder. Het meer is dus leeg en opgedroogd (letterlijk: 'uitgeput'). Nog op een andere manier wordt de uitputting, de benauwenis uitgebeeld: boven een donkere lijn, die twee lichte lijnen omlaag houdt; beneden een lichte lijn, tussen twee donkere ingeklemd. Het bovenste trigram behoort tot het donkere principe, terwijl het onderste tot het lichte principe hoort. Zo worden overal de edelen door de gemenen onderdrukt en ingesloten.

De volgorde:
Als men zonder ophouden omhoogdringt, geraakt men onherroepelijk in het nauw. Daarom is het volgende teken: de Benauwenis.

Vermengde tekens:
Benauwenis betekent: een samentreffen.
 
Benauwenis is iets, dat toevallig zo treft. Dat het meer geen water heeft is een gevolg van bijzondere, bij uitzondering voorkomende toestanden.

Bijgevoegde oordelen:
Benauwenis is de beproeving van het karakter. Benauwenis leidt door radeloosheid tot welslagen en leert de mens, zijn wrok te verminderen.
 
Het hexagram is in zijn opbouw vol gevaar: een meer, waaronder zich een afgrond opent, waardoor het water naar beneden afvloeit. Als kerntekens zijn wind en vuur werkzaam, die het water ook van binnen uit in het nauw brengen. De krachten werken in tegengestelde richtingen. Kan, het onderste trigram, zinkt omlaag, terwijl Dui, het bovenste, naar boven verdampt. Wat de lijnen betreft, wordt het Yang-element door het Yin-element in het nauw gebracht. De beide bovenste sterke lijnen worden ingesloten tussen twee zwakke, en de middelste lijn van het onderste trigram eveneens.
het Oordeel bij hexagram de Benauwenis (de Uitputting) Mis:

困:亨,贞,大人吉,无咎,有言不信。

De Benauwenis. Welslagen. Standvastigheid.
De grote man bewerkt heil. Geen blaam.
Als men iets te zeggen heeft wordt men niet geloofd.Tijden van rampspoed zijn het tegendeel van succes. Niettemin kunnen ze tot succes leiden als ze de juiste man treffen. Een sterk mens die in de verdrukking geraakt blijft in weerwil van alle gevaar blijmoedig, en deze blijmoedigheid is de grondslag voor zijn latere succes. Het is zijn innerlijke bestendigheid, die sterker is dan het noodlot. Wie zich door uitputting innerlijk laat breken, heeft inderdaad geen succes. Maar in een mens die er zich alleen door terneer laat buigen, wekt de benauwenis een kracht tot reactie, die mettertijd stellig aan het licht komt. Doch daartoe is het gemeen niet in staat. Slechts de grote man bewerkt heil en blijft vrij van feilen. Wel is het hem aanvankelijk onmogelijk naar buiten invloed uit te oefenen, daar zijn woorden niets uitwerken. Daarom is het in benarde tijden van het grootste belang innerlijk sterk te zijn en niet veel te praten.

Commentaar op de beslissing:
 
困,刚掩也。险以说,困而不失其所,亨;其唯君子乎?贞大人吉,以刚中也。有言不信,尚口乃穷也。

De Benauwenis. Het vaste is ingesloten. Gevaar en blijmoedigheid. In het nauw zitten zonder de kracht tot slagen te verliezen: zoiets vermag alleen de edele.
‘Standvastigheid. De grote man bewerkt heil’: omdat hij vast en centraal is.
‘Als men iets te zeggen heeft, wordt men niet geloofd.’
Wie de mond als belangrijk beschouwt, komt in radeloosheid.
 


De naam van het hexagram wordt verklaard uit de structuur, daar op verschillende wijzen de lichte lijnen tussen donkere lijnen ingesloten zijn. Het slagen in een tijd van nood wordt mogelijk gemaakt doordat men in het gevaar (het onderste trigram Kan) zijn blijmoedigheid (het bovenste trigram Dui) niet verliest. De vaste en centrale lijnen op de tweede en de vijfde plaats, die de grote man aanduiden, zijn de heren van het hexagram. Het spreken wordt eveneens door het trigram Dui gesuggereerd. Maar men vindt geen gehoor. Het trigram Kan beduidt oorpijn, derhalve afkerigheid van luisteren.
het Beeld van hexagram de Benauwenis (de Uitputting) Mis:

泽无水,困;君子以致命遂志。

In het meer is geen water: het beeld van de Uitputting
Zo zet de edele zijn leven op het spel
Om zijn wil te volgen.Als het water uit het meer naar beneden is gezakt, moet het meer uitdrogen en uitgeput raken. Dat is noodlot. Dat is het beeld van een vijandig lot in het mensenleven. In zulke tijden kan men niets anders doen dan zijn kruis dragen en zichzelf trouw blijven. Het komt daarbij echter aan op de diepste laag van het menselijk wezen; want alleen deze is sterker dan het noodlot, dat ons van buitenaf treft.
het kernhexagram:
家人
37. Jia Ren
het Gezin (de 'Clan')

n
De basistrigrammen
Een hexagram bevat veel informatie. De meest aan de oppervlakte liggende informatie vinden we als we een hexagram in twee stukjes van elk drie lijnen opdelen; we zien dan de twee zogenaamde ‘trigrammen’ waar het hexagram uit bestaat. Er is een bovenste trigram en een onderste trigram: het bovenste trigram vertelt iets over je omgeving in relatie tot je situatie; deze gaat vaak over alles buiten jou. Het onderste trigram stelt jou voor, de vraagsteller, en vertelt iets over jezelf en je eigen houding. Mocht de vraag over iets of iemand anders gaan, dan is het onderste trigram die ander en het bovenste trigram alles buiten die ander, bijvoorbeeld een beoogde zakenpartner of een doel dat bereikt wil worden. Ook staan de twee trigrammen tot elkaar als oorzaak en gevolg – het onderste trigram is dan de oorzaak, het bovenste het gevolg.
De waarde van de acht trigrammen kan moeilijk onderschat worden. Ze zijn het fundament van de Yijing, en in de huidige indeling van het boek lijkt de volgorde van de hexagrammen dan ook op geheimzinnige wijze bepaald te worden door de trigrammen waaruit de hexagrammen zijn opgebouwd. Samen met de leer van de Vijf Fasen vormen de acht trigrammen de belangrijkste kern van het Chinese gedachtegoed. Ze worden toegepast bij feng shui (de eeuwenoude leer voor de plaatsing van huis en graf), bij verschillende vormen van Chinese astrologie, de traditionele Chinese geneeskunde, en er is zelfs een vorm van verdedigingskunst, Baguazhang, die geheel is afgestemd op de acht trigrammen. Wie zich gaat verdiepen in de Chinese filosofie zal altijd de acht trigrammen en hun associaties tegenkomen. Ze worden gekoppeld aan de acht windrichtingen, aan lichaamsdelen, getallen, landkenmerken, geur, kleur en smaak, kortom, ze vormen een belangrijke bron voor het systematiseren van vele dingen.

Fu Xi 'Earlier Heaven' bagua arrangement

Bovenstaande tekst is afkomstig uit het boek van Harmen Mesker, getiteld de I Tjing stap voor stap. Dit boek vormt een voortreffelijke inleiding tot het gebruik en de interpretatie van de Yijing. Door de afbeelding van het boek aan te klikken kun je het aanschaffen.
☰ De Hemel als bovenste basistrigram:
• Wat het vraagt: neem de leiding in je situatie. Geef sturing aan anderen, zet jezelf doelbewust in om je gekozen doel te bereiken. Focus je op externe factoren die leiding nodig hebben. Maak je intentie en ideeën duidelijk. Treed krachtig en sterk op.
• Wat het laat zien: mannelijke dominantie buiten jou, een wilskrachtige persoon of omgeving, een door ratio gedreven externe factor die wil sturen. Een vaderfiguur.
• Hoe je het uit: Hemel als bovenste trigram kan betekenen dat je plannen wilt uitvoeren; je hebt ideeën en wilt iets opzetten dat erkenning in je omgeving, en wellicht in de maatschappij geeft. Je wilt geestelijke waarden uitdragen in de wereld. Je wilt iets betekenen. In het uiterste geval kan het betekenen dat je drammerig bent, en koppig.

☰ De Hemel als onderste basistrigram:
• Wat het vraagt: vind je innerlijke drijfveer. Focus op je intentie, je motivatie en je doel. Richt je op je innerlijke kracht die alles in beweging zet, de onzichtbare energie die zorgt dat de dingen lo- pen volgens jouw plan. Gebruik je hoofd, je intellect. Wees innerlijk sterk.
• Wat het laat zien: innerlijke kracht, rationaliteit en focus op aspecten in jezelf. Leiding nemen over jezelf, de spiritualiteit ach- ter je handelen.
• Hoe je het uit: een innerlijke kracht die je zelfverzekerd en beslist maakt. Je hebt energie in je, maar voelt niet direct de behoefte daar concreet iets mee te doen. Het is je drijfveer, je motivatie. Je bent je eigen leider, en onafhankelijk van anderen. In het uiterste geval kan het betekenen dat je egoïstisch bent, en een binnenvetter.

☰ De Hemel als bovenste kerntrigram:
er is een drang om als leider op te treden of om de eigen creativiteit te laten zien. Je hebt ideeën die je wilt verwezenlijken, maar ze blijven in de conceptfase.

☰ De Hemel als onderste kerntrigram:
er is een sterke vaderbinding, of binding met het vaderlijke. De inspiratie die je van binnen voelt kan niet benut worden. Je hebt een richting maar geen doel.

☰ De Hemel als omhullend trigram:
Er is een sterke, mannelijke invloed die zijn wil oplegt. De
ratio heeft de overhand. Er wordt meer gedacht in abstracte theorieën waarbij de dagelijkse praktijk niet als leidend wordt gezien. Ideeën zonder concretisering zijn een belemmerende factor.

Bovenstaande tekst is afkomstig uit het boek van Harmen Mesker, getiteld de I Tjing stap voor stap. Dit boek vormt een voortreffelijke inleiding tot het gebruik en de interpretatie van de Yijing. Door de afbeelding van het boek aan te klikken kun je het aanschaffen.


Bovenstaande tekst is afkomstig uit het boek van Harmen Mesker, getiteld de I Tjing stap voor stap. Dit boek vormt een voortreffelijke inleiding tot het gebruik en de interpretatie van de Yijing. Door de afbeelding van het boek aan te klikken kun je het aanschaffen.
het Teken:

de basistrigrammen:
   boven Trigram Dui , het Blijmoedige, het meer
   beneden Trigram Kan , het Onpeilbare, het water

de kerntrigrammen:
   boven Trigram Xun , het Zachtmoedige, de wind
   beneden Trigram Li , het Zich-Hechtende, het vuur

de omhullende trigrammen:
   boven Trigram Kan , het Onpeilbare, het water
   beneden Trigram Kan , het Onpeilbare, het water

Boven is het meer, het water diep daaronder. Het meer is dus leeg en opgedroogd (letterlijk: 'uitgeput'). Nog op een andere manier wordt de uitputting, de benauwenis uitgebeeld: boven een donkere lijn, die twee lichte lijnen omlaag houdt; beneden een lichte lijn, tussen twee donkere ingeklemd. Het bovenste trigram behoort tot het donkere principe, terwijl het onderste tot het lichte principe hoort. Zo worden overal de edelen door de gemenen onderdrukt en ingesloten.

De volgorde:
Als men zonder ophouden omhoogdringt, geraakt men onherroepelijk in het nauw. Daarom is het volgende teken: de Benauwenis.

Vermengde tekens:
Benauwenis betekent: een samentreffen.
 
Benauwenis is iets, dat toevallig zo treft. Dat het meer geen water heeft is een gevolg van bijzondere, bij uitzondering voorkomende toestanden.

Bijgevoegde oordelen:
Benauwenis is de beproeving van het karakter. Benauwenis leidt door radeloosheid tot welslagen en leert de mens, zijn wrok te verminderen.
 
Het hexagram is in zijn opbouw vol gevaar: een meer, waaronder zich een afgrond opent, waardoor het water naar beneden afvloeit. Als kerntekens zijn wind en vuur werkzaam, die het water ook van binnen uit in het nauw brengen. De krachten werken in tegengestelde richtingen. Kan, het onderste trigram, zinkt omlaag, terwijl Dui, het bovenste, naar boven verdampt. Wat de lijnen betreft, wordt het Yang-element door het Yin-element in het nauw gebracht. De beide bovenste sterke lijnen worden ingesloten tussen twee zwakke, en de middelste lijn van het onderste trigram eveneens.


het Oordeel:

困:亨,贞,大人吉,无咎,有言不信。

De Benauwenis. Welslagen. Standvastigheid.
De grote man bewerkt heil. Geen blaam.
Als men iets te zeggen heeft wordt men niet geloofd.Tijden van rampspoed zijn het tegendeel van succes. Niettemin kunnen ze tot succes leiden als ze de juiste man treffen. Een sterk mens die in de verdrukking geraakt blijft in weerwil van alle gevaar blijmoedig, en deze blijmoedigheid is de grondslag voor zijn latere succes. Het is zijn innerlijke bestendigheid, die sterker is dan het noodlot. Wie zich door uitputting innerlijk laat breken, heeft inderdaad geen succes. Maar in een mens die er zich alleen door terneer laat buigen, wekt de benauwenis een kracht tot reactie, die mettertijd stellig aan het licht komt. Doch daartoe is het gemeen niet in staat. Slechts de grote man bewerkt heil en blijft vrij van feilen. Wel is het hem aanvankelijk onmogelijk naar buiten invloed uit te oefenen, daar zijn woorden niets uitwerken. Daarom is het in benarde tijden van het grootste belang innerlijk sterk te zijn en niet veel te praten.

Commentaar op de beslissing:
 
困,刚掩也。险以说,困而不失其所,亨;其唯君子乎?贞大人吉,以刚中也。有言不信,尚口乃穷也。

De Benauwenis. Het vaste is ingesloten. Gevaar en blijmoedigheid. In het nauw zitten zonder de kracht tot slagen te verliezen: zoiets vermag alleen de edele.
‘Standvastigheid. De grote man bewerkt heil’: omdat hij vast en centraal is.
‘Als men iets te zeggen heeft, wordt men niet geloofd.’
Wie de mond als belangrijk beschouwt, komt in radeloosheid.
 


De naam van het hexagram wordt verklaard uit de structuur, daar op verschillende wijzen de lichte lijnen tussen donkere lijnen ingesloten zijn. Het slagen in een tijd van nood wordt mogelijk gemaakt doordat men in het gevaar (het onderste trigram Kan) zijn blijmoedigheid (het bovenste trigram Dui) niet verliest. De vaste en centrale lijnen op de tweede en de vijfde plaats, die de grote man aanduiden, zijn de heren van het hexagram. Het spreken wordt eveneens door het trigram Dui gesuggereerd. Maar men vindt geen gehoor. Het trigram Kan beduidt oorpijn, derhalve afkerigheid van luisteren.


het Beeld:

泽无水,困;君子以致命遂志。

In het meer is geen water: het beeld van de Uitputting
Zo zet de edele zijn leven op het spel
Om zijn wil te volgen.Als het water uit het meer naar beneden is gezakt, moet het meer uitdrogen en uitgeput raken. Dat is noodlot. Dat is het beeld van een vijandig lot in het mensenleven. In zulke tijden kan men niets anders doen dan zijn kruis dragen en zichzelf trouw blijven. Het komt daarbij echter aan op de diepste laag van het menselijk wezen; want alleen deze is sterker dan het noodlot, dat ons van buitenaf treft.


de Lijnen:


上六:困于葛藟,于臲卼,曰动悔。有悔,征吉。

Bovenaan een zes betekent:

Hij wordt benauwd door wijnstokranken.
Hij beweegt zich onzeker en zegt: 'Beweging schept berouw'.
Als men daar berouw over voelt en zich op weg begeeft
Heeft men heil.Men leeft onder de druk van banden die gemakkelijk verbroken kunnen worden. Het einde van de benauwenis is in zicht, maar men kan nog niet tot een besluit komen. Nog onder de indruk van de vroegere toestand meent men reden tot berouw te zullen hebben wanneer men zich beweegt. Maar zodra men tot inzicht komt, deze geestelijke houding aflegt en een resoluut besluit neemt, gelukt het de druk te boven te komen.


een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
九五:劓刖,困于赤绂,乃徐有说,利用祭祀。

Negen op de vijfde plaats betekent:

Neus en voeten worden hem afgesneden.
Men geraakt in het nauw door de man met de purperen
Kniebanden.
Zachtkens komt de vreugde.
Het is bevorderlijk offers en gaven te brengen.Iemand wie het wel en wee der mensheid na ter harte gaat wordt van boven en van onderen in het nauw gebracht (dat is de betekenis van de afgesneden neus en voeten). Men vindt geen hulp bij de mensen wier plicht het zou zijn bij het reddingswerk mee te helpen (de ministers droegen purperen kniebanden). Toch nemen de dingen langzamerhand een gunstige keer. Daarom moet men tot het zover is kracht vinden in zichzelf, zich in stille overpeinzing wenden tot God en bidden en offeren voor het algemeen welzijn.


九四:来徐徐,困于金车,吝,有终。

Negen op de vierde plaats betekent:

Hij komt heel zachtjes, benauwd in een gouden wagen.
Beschaming, maar men komt aan het eind.Een welgesteld man ziet de nood van de lagere klassen en zou hen graag willen helpen. Hij grijpt echter niet snel en energiek in waar het nodig is, maar pakt de zaak wat aarzelend en benepen aan. Dan stoot hij op hindernissen. Machtige en rijke lieden halen hem binnen in hun kring. Hij moet meedoen en kan zich niet van hen losmaken. Zo geraakt hij in grote verlegenheid. Maar de nood is van voorbijgaande aard. De oorspronkelijke kracht van zijn natuur maakt de begane fout weer goed en het doel wordt bereikt.


六三:困于石,据于蒺蔾,入于其宫,不见其妻,凶。

Zes op de derde plaats betekent:

Men laat zich benauwen door steen
En steunt op doornen en distels.
Men gaat in zijn huis en ziet niet zijn vrouw. Onheil!Hier wordt een man getekend die onrustig en besluiteloos is in tijden van nood. Hij wil eerst vooruit; dan stoot hij op obstakels, die op de keper beschouwd alleen dán in nood brengen wanneer men de zaak onoverlegd aanpakt. Men wil met het hoofd door de muur en tengevolge daarvan voelt men de muur als een obstakel. Dan zoekt men steun in dingen die geen houvast kunnen bieden en alleen maar een gevaar beduiden voor degene die erop tracht te steunen. Nu keert men besluiteloos om en trekt zich terug in zijn huis, maar men ontdekt tot zijn teleurstelling dat zijn vrouw er niet is.
Confucius zegt over deze lijn:
'Als iemand zich laat benauwen door iets dat hem niet behoorde te benauwen zal er zeker schande over zijn naam komen. Als hij steunt op dingen waarop men niet steunen kan zal zijn leven zeker in gevaar geraken. Voor wie in schande en gevaar is, komt het doodsuur naderbij, hoe kan zo iemand dan nog zijn vrouw zien?'


een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
九二:困于酒食,朱绂方来,利用享祀,征凶,无咎。

Negen op de tweede plaats betekent:

Men is in benauwenis bij wijn en spijzen.
Daar komt de man met de scharlakenrode kniebanden.
Het is bevorderlijk offers te brengen.
Opbreken brengt onheil.
Geen blaam.Hier is het een innerlijke benauwenis waarin men zich bevindt. Uiterlijk gaat alles goed; men heeft te eten en te drinken. Maar men voelt zich beklemd en benauwd door de alledaagse bekrompenheid van het leven, en ziet geen uitweg. Plotseling komt er hulp van bovenaf. Een vorst - de vorsten droegen in het oude China scharlakenrode kniebanden - is op zoek naar bekwame helpers. Maar er zijn nog hindernissen te overwinnen. Daarom is het van belang dat men die in het Onzichtbare tegemoet treedt door offers en gebeden. Onvoorbereid opbreken zou noodlottige gevolgen hebben, hoewel het moreel niet laakbaar zou zijn. Men moet hier door innerlijk geduld een onaangename situatie te boven komen.


初六:臀困于株木,入于幽谷,三岁不觌。

In het begin een zes betekent:

Men zit in benauwenis onder een kale boom.
En geraakt in een duister dal.
Drie jaar lang ziet men niets.Als men in nood geraakt is het vóór alles van belang dat men sterk blijft om de nood innerlijk te kunnen overwinnen. Wie daarentegen te zwak is wordt door de benauwenis overmand. Die blijft zitten onder een kale boom in plaats van verder te gaan en geraakt steeds meer in duisternis en zwaarmoedigheid. Daardoor wordt de situatie alleen steeds hopelozer. Deze houding is het gevolg van een innerlijke verblindheid, die men beslist moet overwinnen.