home
mijn Vragenboek
zoek 'n hexagram stel een vraag teken 'n hexagram
wat is de I Tjing? de Tien Vleugels voorwoord van Jung inleiding door Wilhelm US and UK flag over ons
steun onze site
Orakelboek
易經
het Hexagrammenboek

Als je liever handmatig het orakel wilt raadplegen of als je een bepaald hexagram willen nalezen, dan zijn de onderstaande opzoek schema's heel handig.

Orakelmunten

易經
het Hexagrammenboek

Als je liever handmatig het orakel wilt raadplegen of als je een bepaald hexagram willen nalezen, dan zijn de onderstaande opzoek schema's heel handig.


Schema 1,

Selecteer een hexagram middels de trigrammen:


Trigrammemindeling
Trigrammemindeling


Schema 2,

Kies een hexagram uit de onderstaande lijst.
De hexagrammen staan op volgorde van hun rangnummer:

40. Jie

de Bevrijding<
het Teken van hexagram de Bevrijding 5is:

  Trigram Zhen , het Opwindende, de donder
  Trigram Kan , het Onpeilbare, het water

De beweging verlaat hier de gevarenzone. De hindernis is uit de weg geruimd, aan de moeilijkheden komt geleidelijk een eind. De bevrijding is nog geen voldongen feit doch is pas begonnen, en de verschillende stadia ervan komen in het hexagram tot uiting.

De volgorde:
De dingen kunnen niet voortdurend gehinderd worden. Daarom is het volgende teken: de Bevrijding. Bevrijding wil zeggen ontspanning.

Vermengde tekens:
Bevrijding betekent ontspanning.

De gedachte van ontspanning en bevrijding komt tot uitdrukking in de omstandigheid, dat boven (buiten) het trigram Zhen, beweging, staat en zich verwijdert van het onderste (binnenste) trigram Kan, gevaar. Enerzijds is het de verdere ontwikkeling van de toestand, die in nr. 3, Tun, de Aanvangsmoeilijkheid, wordt geschetst: daar is beweging te midden van het gevaar, hier brengt de beweging bevrijding uit het gevaar. Anderzijds is het hexagram de omkering van het vorige. De hindernis is omvergeworpen, het uur van de bevrijding is aangebroken.
Van het beeld uit beschouwd, hebben we hier de donder, de elektriciteit, die door de regenwolken heen is gedrongen. De spanning is opgelost. Het onweer breekt los, de hele natuur ademt bevrijd op.het Oordeel bij hexagram de Bevrijding 5is:

解:利西南,无所往,其来复吉。有攸往,夙吉。

De Bevrijding. Bevorderlijk is het Zuidwesten.
Als men niets meer heeft waar men heen kan gaan
Is terugkomen heilzaam.
Als er nog iets is waarheen men gaan moet
Dan is snelheid heilzaam.Wij hebben te doen met een tijd waarin spanningen en verwikkelingen zich beginnen op te lossen. Nu is het zaak dat men zo spoedig mogelijk tot normale verhoudingen terugkeert - dit is de betekenis van het Zuidwesten. Zulke perioden van ommekeer zijn zeer belangrijk. Evenals een bevrijdende regen de spanning van de atmosfeer oplost en alle knoppen doet uitbotten, werkt een tijd waarin men van drukkende last wordt verlost als een bevrijding en een stimulans op het leven. Maar één ding is van groot gewicht: men mag in zulke tijden de triomf niet op de spits willen drijven. Men moet vooral niet verder dringen dan strikt noodzakelijk is en zodra de bevrijding is voltooid, moet men weer tot de gewone levensorde terugkeren, dat is heilzaam. Ingeval er nog resten op te ruimen zijn dient men dat zo snel mogelijk te doen, om zonder vertraging met een schone lei te kunnen beginnen.

Commentaar op de Beslissing:

解,险以动,动而免乎险,解。解利西南,往得众也。其来复吉,乃得中也。有攸往夙吉,往有功也。天地解,而雷雨作,雷雨作,而百果草木皆甲坼,解之时大矣哉!

De Bevrijding. Het gevaar bewerkt beweging. Door beweging ontkomt men aan het gevaar: dat is de bevrijding. ‘Gedurende de bevrijding is het Zuidwesten bevorderlijk’:
Door te gaan wint hij de menigte.
‘Zijn terugkomen is heilzaam’:
Want hij krijgt de centrale positie.
‘Als er nog iets is waar men heen moet gaan, dan is snelheid heilzaam’:
Dan is het gaan verdienstelijk.
Als hemel en aarde zich bevrijden, ontstaan donder en regen.
Als donder en regen ontstaan, breken de zaaddozen van alle vruchten, planten en bomen open.
Waarlijk groot is de tijd van de Bevrijding.
 


Het gevaar zet aan tot beweging: door deze beweging ontkomt men aan het gevaar: zo wordt de naam van het hexagram verklaard door de eigenschappen der beide trigrammen.
Het Zuidwesten is de plaats van het trigram Kun, het Ontvangende. Men is de moeilijkheden reeds te boven; daarom wordt het tegenovergestelde, het Noordoosten, niet meer genoemd. Kun heeft ook de betekenis van ‘menigte’. Dat heeft betrekking op de zes op de vijfde plaats. Als de bevrijding nog maar pas is ingetreden, is er aanvankelijk nog een zekere bescherming nodig, een rustige verzorging in de moederlijke schoot van het Ontvangende. Door terug te keren wanneer er niets meer te doen valt, kan de negen op de tweede plaats het centrum bezetten van het onderste trigram. Als men nog iets te doen heeft, is het heilzaam dit zo snel en verstandig mogelijk te doen, want daardoor wordt de beweging met succes bekroond en is het geen doelloze, vergeefse krachtsinspanning. Voorts wordt dan nog de bevrijding van spanningen vergeleken met een onweer, dat de lucht reinigt en alle bolsters doet openspringen. Zo heeft ook de tijd van de bevrijding zijn grootheid.het Beeld van hexagram de Bevrijding 5is:

雷雨作,解;君子以赦过宥罪。

Donder en regen zetten in:
Het beeld van de Bevrijding.
Zo vergeeft de edele fouten
En schenkt hij vergiffenis voor de schuld.Het onweer zuivert de lucht. Zo doet de edele ook met de fouten en zonden der mensen, die gespannen toestanden in het leven roepen. Door ze tot klaarheid te brengen bewerkt hij de bevrijding. Bij de fouten die aan den dag zijn gekomen, blijft hij niet lang stilstaan: de vergissingen - de onopzettelijke overtredingen - ziet hij over het hoofd, gelijk het gerommel van de donder wegsterft in de verte; en de schuld - de opzettelijke overtredingen - vergeeft hij gelijk het water alles schoonwast.上六:公用射隼于高墉之上,获之,无不利。
公用射隼,以解悖也。

Bovenaan een zes betekent:

De vorst schiet op een havik op een hoge muur.
Hij doodt hem. Alles is bevorderlijk.De havik op een hoge muur is het beeld van een machtig individu, dat een hoge positie inneemt en de bevrijding verhindert. Hij weerstaat de kracht van innerlijke invloeden aangezien hij verhard is in zijn slechtheid. Hij moet met geweld opzij worden gezet en daarvoor zijn doeltreffende middelen nodig.
Confucius zegt daarover:
'De havik is het doel van de jacht. Pijl en boog zijn de werktuigen en middelen. De schutter is de mens die de middelen voor het doel op de juiste wijze moet gebruiken. De edele bezit de middelen in zijn eigen persoon. Hij wacht de tijd af, dan handelt hij. Hoe zou alles dan niet goed gaan? Hij handelt en is vrij. Hij hoeft slechts uit te gaan en het wild neer te leggen. Zo gaat het ook met de mens die handelt nadat hij zijn middelen in gereedheid heeft gebracht.'
een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
六五:君子维有解,吉;有孚于小人。
君子有解,小人退也。

Zes op de vijfde plaats betekent:

Als de edele zich maar kan bevrijden, dat brengt heil.
Zo laat hij aan de gemene man zien dat het hem ernst is.In tijden van bevrijding moet men welbewust een besluit weten te nemen. De gemenen zijn niet te verjagen met verboden en uiterlijke middelen. Als men zich van hen wil ontdoen, moet men beginnen met zich innerlijk volkomen los van hen te maken; dan merken ze vanzelf dat het ernst wordt en trekken ze zich terug.
九四:解而拇,朋至斯孚。
解而拇,未当位也。

Negen op de vierde plaats betekent:

Bevrijd je van je grote teen.
Dan komt de kameraad,
En hem kun je vertrouwen.In tijden van stilstand komt het voor dat zich bij een hoogstaand man gewone mensen aansluiten, die door de macht der gewoonte met hem samengroeien en even onontbeerlijk voor hem worden als de grote teen voor de voet bij het lopen. Maar als de tijd van de bevrijding nadert en tot daden roept moet men zich vrij maken van zulke gelegenheidskennissen, met wie men toch geen innerlijk contact heeft. Anders blijven de gelijkgezinde vrienden, op wie men werkelijk kan vertrouwen en met wie men gezamenlijk iets zou kunnen bereiken, vol wantrouwen weg.
六三:负且乘,致寇至,贞吝。
负且乘,亦可丑也,自我致戎,又谁咎也。

Zes op de derde plaats betekent:

Als iemand een last op zijn rug draagt
En toch in een rijtuig rijdt,
Lokt hij de rovers naderbij.
Standvastigheid leidt tot beschaming.Iemand heeft zich uit armoedige omstandigheden opgewerkt tot een comfortabele positie, waarin het hem aan niets ontbreekt. Wanneer hij zich nu als een parvenu gedraagt en een gemakkelijk leventje gaat leiden in een weelderige omgeving die niet bij zijn wezen past trekt hij als het ware rovers aan, en als hij in die houding volhardt maakt hij zich onherroepelijk te schande.
Confucius zegt over deze lijn:
'Een last op zijn rug dragen is het werk van een gewone man. Een rijtuig hoort bij een voornaam man. Als nu een gewone man iets gebruikt dat aan een voornaam heer is voorbehouden zijn de rovers erop uit hem dat af te nemen. Als iemand brutaal is tegen zijn meerderen en hard tegen degenen die beneden hem staan dan komen de rovers er toe hem aan te vallen. Door niet zorgvuldig op zijn zaken te passen verleidt men de rovers tot stelen. Een meisje dat weelderige sieraden draagt wekt de begeerte tot het roven van haar deugd.'
九二:田获三狐,得黄矢,贞吉。
九二贞吉,得中道也。

Negen op de tweede plaats betekent:

Op het veld doodt men drie vossen
En men krijgt een gele pijl.
Standvastigheid is heilzaam.Dit beeld is aan de jacht ontleend. De jager vangt drie sluwe vossen en krijgt als beloning een gele pijl. De hinderpalen in het openbare leven zijn de valse vossen, die de heerser met hun vleierijen trachten te beïnvloeden. Die moeten onschadelijk worden gemaakt alvorens de bevrijding kan intreden. Maar de strijd mag niet met verkeerde wapens worden gevoerd. De gele kleur duidt op maat en midden bij het optreden tegen de vijanden, de pijl op de rechte richting. Wie zich met hart en ziel aan de taak der bevrijding wijdt, ontwikkelt door zijn innerlijke oprechtheid zulk een kracht dat deze tot een wapen wordt tegen alles wat vals en gemeen is.
初六:无咎。
刚柔之际,义无咎也。

In het begin een zes betekent:

Zonder blaam.Er worden niet veel woorden gebruikt, gelijk dit bij de situatie past. De Hindernis is voorbij, de Bevrijding is gekomen. Men geniet van een weldadige rust en houdt zich stil. Dat is in tijden na doorstane moeilijkheden volkomen juist.
het Teken van hexagram de Bevrijding 5is:

   boven Trigram Zhen , het Opwindende, de donder
   beneden Trigram Kan , het Onpeilbare, het water

De beweging verlaat hier de gevarenzone. De hindernis is uit de weg geruimd, aan de moeilijkheden komt geleidelijk een eind. De bevrijding is nog geen voldongen feit doch is pas begonnen, en de verschillende stadia ervan komen in het hexagram tot uiting.

De volgorde:
De dingen kunnen niet voortdurend gehinderd worden. Daarom is het volgende teken: de Bevrijding. Bevrijding wil zeggen ontspanning.

Vermengde tekens:
Bevrijding betekent ontspanning.

De gedachte van ontspanning en bevrijding komt tot uitdrukking in de omstandigheid, dat boven (buiten) het trigram Zhen, beweging, staat en zich verwijdert van het onderste (binnenste) trigram Kan, gevaar. Enerzijds is het de verdere ontwikkeling van de toestand, die in nr. 3, Tun, de Aanvangsmoeilijkheid, wordt geschetst: daar is beweging te midden van het gevaar, hier brengt de beweging bevrijding uit het gevaar. Anderzijds is het hexagram de omkering van het vorige. De hindernis is omvergeworpen, het uur van de bevrijding is aangebroken.
Van het beeld uit beschouwd, hebben we hier de donder, de elektriciteit, die door de regenwolken heen is gedrongen. De spanning is opgelost. Het onweer breekt los, de hele natuur ademt bevrijd op.
het Oordeel bij hexagram de Bevrijding 5is:

解:利西南,无所往,其来复吉。有攸往,夙吉。

De Bevrijding. Bevorderlijk is het Zuidwesten.
Als men niets meer heeft waar men heen kan gaan
Is terugkomen heilzaam.
Als er nog iets is waarheen men gaan moet
Dan is snelheid heilzaam.Wij hebben te doen met een tijd waarin spanningen en verwikkelingen zich beginnen op te lossen. Nu is het zaak dat men zo spoedig mogelijk tot normale verhoudingen terugkeert - dit is de betekenis van het Zuidwesten. Zulke perioden van ommekeer zijn zeer belangrijk. Evenals een bevrijdende regen de spanning van de atmosfeer oplost en alle knoppen doet uitbotten, werkt een tijd waarin men van drukkende last wordt verlost als een bevrijding en een stimulans op het leven. Maar één ding is van groot gewicht: men mag in zulke tijden de triomf niet op de spits willen drijven. Men moet vooral niet verder dringen dan strikt noodzakelijk is en zodra de bevrijding is voltooid, moet men weer tot de gewone levensorde terugkeren, dat is heilzaam. Ingeval er nog resten op te ruimen zijn dient men dat zo snel mogelijk te doen, om zonder vertraging met een schone lei te kunnen beginnen.

Commentaar op de Beslissing:

解,险以动,动而免乎险,解。解利西南,往得众也。其来复吉,乃得中也。有攸往夙吉,往有功也。天地解,而雷雨作,雷雨作,而百果草木皆甲坼,解之时大矣哉!

De Bevrijding. Het gevaar bewerkt beweging. Door beweging ontkomt men aan het gevaar: dat is de bevrijding. ‘Gedurende de bevrijding is het Zuidwesten bevorderlijk’:
Door te gaan wint hij de menigte.
‘Zijn terugkomen is heilzaam’:
Want hij krijgt de centrale positie.
‘Als er nog iets is waar men heen moet gaan, dan is snelheid heilzaam’:
Dan is het gaan verdienstelijk.
Als hemel en aarde zich bevrijden, ontstaan donder en regen.
Als donder en regen ontstaan, breken de zaaddozen van alle vruchten, planten en bomen open.
Waarlijk groot is de tijd van de Bevrijding.
 


Het gevaar zet aan tot beweging: door deze beweging ontkomt men aan het gevaar: zo wordt de naam van het hexagram verklaard door de eigenschappen der beide trigrammen.
Het Zuidwesten is de plaats van het trigram Kun, het Ontvangende. Men is de moeilijkheden reeds te boven; daarom wordt het tegenovergestelde, het Noordoosten, niet meer genoemd. Kun heeft ook de betekenis van ‘menigte’. Dat heeft betrekking op de zes op de vijfde plaats. Als de bevrijding nog maar pas is ingetreden, is er aanvankelijk nog een zekere bescherming nodig, een rustige verzorging in de moederlijke schoot van het Ontvangende. Door terug te keren wanneer er niets meer te doen valt, kan de negen op de tweede plaats het centrum bezetten van het onderste trigram. Als men nog iets te doen heeft, is het heilzaam dit zo snel en verstandig mogelijk te doen, want daardoor wordt de beweging met succes bekroond en is het geen doelloze, vergeefse krachtsinspanning. Voorts wordt dan nog de bevrijding van spanningen vergeleken met een onweer, dat de lucht reinigt en alle bolsters doet openspringen. Zo heeft ook de tijd van de bevrijding zijn grootheid.
het Beeld van hexagram de Bevrijding 5is:

雷雨作,解;君子以赦过宥罪。

Donder en regen zetten in:
Het beeld van de Bevrijding.
Zo vergeeft de edele fouten
En schenkt hij vergiffenis voor de schuld.Het onweer zuivert de lucht. Zo doet de edele ook met de fouten en zonden der mensen, die gespannen toestanden in het leven roepen. Door ze tot klaarheid te brengen bewerkt hij de bevrijding. Bij de fouten die aan den dag zijn gekomen, blijft hij niet lang stilstaan: de vergissingen - de onopzettelijke overtredingen - ziet hij over het hoofd, gelijk het gerommel van de donder wegsterft in de verte; en de schuld - de opzettelijke overtredingen - vergeeft hij gelijk het water alles schoonwast.
het kernhexagram:
既济
63. Ji Ji
Na de Voleinding

O
上六:公用射隼于高墉之上,获之,无不利。
公用射隼,以解悖也。

Bovenaan een zes betekent:

De vorst schiet op een havik op een hoge muur.
Hij doodt hem. Alles is bevorderlijk.De havik op een hoge muur is het beeld van een machtig individu, dat een hoge positie inneemt en de bevrijding verhindert. Hij weerstaat de kracht van innerlijke invloeden aangezien hij verhard is in zijn slechtheid. Hij moet met geweld opzij worden gezet en daarvoor zijn doeltreffende middelen nodig.
Confucius zegt daarover:
'De havik is het doel van de jacht. Pijl en boog zijn de werktuigen en middelen. De schutter is de mens die de middelen voor het doel op de juiste wijze moet gebruiken. De edele bezit de middelen in zijn eigen persoon. Hij wacht de tijd af, dan handelt hij. Hoe zou alles dan niet goed gaan? Hij handelt en is vrij. Hij hoeft slechts uit te gaan en het wild neer te leggen. Zo gaat het ook met de mens die handelt nadat hij zijn middelen in gereedheid heeft gebracht.'


een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is
六五:君子维有解,吉;有孚于小人。
君子有解,小人退也。

Zes op de vijfde plaats betekent:

Als de edele zich maar kan bevrijden, dat brengt heil.
Zo laat hij aan de gemene man zien dat het hem ernst is.In tijden van bevrijding moet men welbewust een besluit weten te nemen. De gemenen zijn niet te verjagen met verboden en uiterlijke middelen. Als men zich van hen wil ontdoen, moet men beginnen met zich innerlijk volkomen los van hen te maken; dan merken ze vanzelf dat het ernst wordt en trekken ze zich terug.


九四:解而拇,朋至斯孚。
解而拇,未当位也。

Negen op de vierde plaats betekent:

Bevrijd je van je grote teen.
Dan komt de kameraad,
En hem kun je vertrouwen.In tijden van stilstand komt het voor dat zich bij een hoogstaand man gewone mensen aansluiten, die door de macht der gewoonte met hem samengroeien en even onontbeerlijk voor hem worden als de grote teen voor de voet bij het lopen. Maar als de tijd van de bevrijding nadert en tot daden roept moet men zich vrij maken van zulke gelegenheidskennissen, met wie men toch geen innerlijk contact heeft. Anders blijven de gelijkgezinde vrienden, op wie men werkelijk kan vertrouwen en met wie men gezamenlijk iets zou kunnen bereiken, vol wantrouwen weg.


六三:负且乘,致寇至,贞吝。
负且乘,亦可丑也,自我致戎,又谁咎也。

Zes op de derde plaats betekent:

Als iemand een last op zijn rug draagt
En toch in een rijtuig rijdt,
Lokt hij de rovers naderbij.
Standvastigheid leidt tot beschaming.Iemand heeft zich uit armoedige omstandigheden opgewerkt tot een comfortabele positie, waarin het hem aan niets ontbreekt. Wanneer hij zich nu als een parvenu gedraagt en een gemakkelijk leventje gaat leiden in een weelderige omgeving die niet bij zijn wezen past trekt hij als het ware rovers aan, en als hij in die houding volhardt maakt hij zich onherroepelijk te schande.
Confucius zegt over deze lijn:
'Een last op zijn rug dragen is het werk van een gewone man. Een rijtuig hoort bij een voornaam man. Als nu een gewone man iets gebruikt dat aan een voornaam heer is voorbehouden zijn de rovers erop uit hem dat af te nemen. Als iemand brutaal is tegen zijn meerderen en hard tegen degenen die beneden hem staan dan komen de rovers er toe hem aan te vallen. Door niet zorgvuldig op zijn zaken te passen verleidt men de rovers tot stelen. Een meisje dat weelderige sieraden draagt wekt de begeerte tot het roven van haar deugd.'


九二:田获三狐,得黄矢,贞吉。
九二贞吉,得中道也。

Negen op de tweede plaats betekent:

Op het veld doodt men drie vossen
En men krijgt een gele pijl.
Standvastigheid is heilzaam.Dit beeld is aan de jacht ontleend. De jager vangt drie sluwe vossen en krijgt als beloning een gele pijl. De hinderpalen in het openbare leven zijn de valse vossen, die de heerser met hun vleierijen trachten te beïnvloeden. Die moeten onschadelijk worden gemaakt alvorens de bevrijding kan intreden. Maar de strijd mag niet met verkeerde wapens worden gevoerd. De gele kleur duidt op maat en midden bij het optreden tegen de vijanden, de pijl op de rechte richting. Wie zich met hart en ziel aan de taak der bevrijding wijdt, ontwikkelt door zijn innerlijke oprechtheid zulk een kracht dat deze tot een wapen wordt tegen alles wat vals en gemeen is.


初六:无咎。
刚柔之际,义无咎也。

In het begin een zes betekent:

Zonder blaam.Er worden niet veel woorden gebruikt, gelijk dit bij de situatie past. De Hindernis is voorbij, de Bevrijding is gekomen. Men geniet van een weldadige rust en houdt zich stil. Dat is in tijden na doorstane moeilijkheden volkomen juist.